Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

NN 16/2022 (4.2.2022.), Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Ministarstvo poljoprivrede

164

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. te članka 40. stavka 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17, 130/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2022. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite plavoperajne tune ovim Pravilnikom propisuju se odredbe koje uključuju:

– ribolovni kapacitet u gospodarskom ribolovu

– vremenska ograničenja korištenja pojedinih ribolovnih alata

– raspodjelu Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2022. godini

– pravila vezana uz prilov.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 2.

(1) Državna kvota u 2022. godini predstavlja ukupnu ulovnu kvotu za ribolov plavoperajne tune.

(2) Raspodjela Državne kvote na kategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova, te potkategorije istih prikazana je u tablici u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko se ukupna izlovna godišnja kvota iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke ne iskoristi do kraja ribolovne sezone za navedeni ribolovni alat, ostatak izlovne kvote ili njegov dio može se preraspodijeliti na udičarske alate u gospodarskom ribolovu i/ili na sportski ribolov i/ili na rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka i/ili na prilov i/ili na ribolov u znanstvene svrhe u tekućoj kalendarskoj godini.

RIBOLOVNI KAPACITET

Članak 3.

(1) Kapacitet ribolovne flote za ulov plavoperajne tune usklađuje se s dodijeljenom kvotom na način da ukupni aktivni kapacitet flote po ribolovnom alatu ne prelazi dodijeljenu kvotu u odnosu na ulovne mogućnosti (Catch rate) kako slijedi:

Kategorija plovilaUlovna mogućnost sukladno ICCAT-u (u tonama)
Plivaričari tunolovci preko 40 m70,70
Plivaričari tunolovci od 24 do 40 m49,78
Plivaričari tunolovci manji od 24 m33,68
Tunolovci udičari5

(2) Maksimalni broj plovila koja će sudjelovati u gospodarskom ribolovu plavoperajne tune mora biti usklađen sa stavkom 1. ovoga članka i ulovnim količinama raspoređenim sukladno Prilogu 1. ovoga Pravilnika, pri čemu broj plovila koja sudjeluju u ribolovu plivaricom tunolovkom ne smije biti veći od 18, a broj plovila koja sudjeluju u tunolovu udičarskim alatima ne smije biti veći od 12.

PRILOV

Članak 4.

(1) Ovlaštenici povlastica u kojima je upisano plovilo na koje je izdano odobrenje za gospodarski ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu kao prilov pri upotrebi okružujuće mreže plivarice srdelare.

(2) Ovlaštenici povlastica u kojima je upisano plovilo koje je autorizirano za ribolov igluna plutajućim parangalom u tekućoj godini smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu kao prilov pri upotrebi plutajućeg parangala.

(3) Prilov tune iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti veći od 5 % mase ukupnog ostvarenog ulova na iskrcaju niti se smije iskrcati više od 3 primjerka plavoperajne tune.

(4) Prilov tune iz stavka 2. ovoga članka, u komadima, ne smije biti veći od 20 % od ukupnog broja komada igluna i plavoperajne tune, a po iskrcaju se smiju iskrcati najviše 3 primjerka plavoperajne tune.

(5) Po iskorištenju kvote za prilov, Ministarstvo će na svojoj internetskoj stranici https://ribarstvo.mps.hr/ objaviti obavijest o iskorištenju kvote raspoređene za prilov sukladno tablici iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, nakon čega ovlaštenicima povlastica iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dozvoljeno izvući na plovilo, zadržati, iskrcati i staviti na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu kao prilov.

(6) Na ovlaštenike povlastice i plovila iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način, izuzev odredbi kojima su propisana iskrcajna mjesta za plavoperajnu tunu i najava iskrcaja, primjenjuju odredbe o iskrcaju, prometu i uzorkovanju plavoperajnih tuna, a koje su propisane pravilnikom kojim se regulira ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, pravilnikom kojim se regulira program dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus) na tržištu, kao i pravilnikom kojim se regulira sljedivost plavoperajne tune .

(7) Na ovlaštenike povlastice i plovila iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način, izuzev odredbi kojima su propisana iskrcajna mjesta za plavoperajnu tunu i najava iskrcaja, primjenjuju odredbe o iskrcaju, prometu i uzorkovanju plavoperajnih tuna, a koje su propisane pravilnikom kojim se regulira ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima, pravilnikom kojim se regulira program dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus) na tržištu, kao i pravilnikom kojim se regulira sljedivost plavoperajne tune.

VREMENSKA OGRANIČENJA

Članak 5.

(1) Ribolov plavoperajne tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 1. srpnja u 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka ribolov plavoperajne tune plivaricama tunolovkama koje obavljaju ribolov za potrebe uzgoja dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 15. srpnja u 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

(3) Ribolov plavoperajne tune u športskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 1. svibnja u 00:00 sati do 1. studenoga u 24:00 sata.

(4) Ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu dozvoljen je od 15. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/3
Urbroj: 525-13/0737-22-1
Zagreb, 24. siječnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2022. godini

Kategorija
ribolova
PotkategorijaUkupno (t)
Gospodarski ribolovPlivarice tunolovke833,46
Udičarski alati90
Prilov8,34
Negospodarski ribolovŠportski ribolov5
Rekreacijski ribolov za trofejne primjerke12,5
Ribolov u znanstvene svrhe1
UKUPNO950,3