Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

NN 16/2022 (4.2.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

165

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE ZA PROVEDBU ŠKOLSKE SHEME VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA OD ŠKOLSKE GODINE 2017./2018. DO 2022./2023.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023 (»Narodne novine«, broj 93/21.), u članku 4. iza stavka 6. dodaju se stavci 7., i 8. koji glase:

»(7) Iznimno, radi ostvarivanja ciljeva Školske sheme, osobito u slučaju odustajanja škola od provedbe Školske sheme iz članka 11. ovoga Pravilnika ili smanjenog odaziva osnivača škola, Agencija za plaćanja može ponovo objaviti Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Na Javni poziv iz stavka 7. ovoga članka mogu se javiti svi osnivači škola zainteresirani za sudjelovanje u Školskoj shemi.«

Članak 2.

(1) U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja, na temelju podataka dobavljača dostavljenih do 25. rujna godine u kojoj započinje školska godina, putem obrasca iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, provodi postupak odobravanja dobavljača u skladu sa zahtjevima navedenima u Školskoj shemi (poglavlje Kriteriji za odobravanje i vrednovanje dobavljača proizvoda u okviru mjere distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda), a nakon utvrđivanja ispunjenosti zahtjeva dobavljača u pogledu uvjeta odobrenja, Agencija za plaćanja, u drugom koraku, provodi i postupak vrednovanja prethodno odobrenih dobavljača u skladu s kriterijima iz Priloga I ovoga Pravilnika.«

(2) U stavku 3. podstavku 2. iza riječi: »- adresu skladišta proizvoda koje dobavljač nudi za distribuciju,« dodaju se riječi: »ako je različita od adrese sjedišta«.

(3) U stavku 3. podstavku 5. iza riječi: » – podatak o dobavljaču, ako je ujedno i ekološki proizvođač« dodaju se riječi: »(za proizvod koji je prihvatljiv u okviru Školske sheme)«

(4) U stavku 3. iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

» – iskaz spremnosti dobavljača da dostavlja proizvode u sve područne škole jedne matične škole.«

(5) Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Dobavljači koji iskažu interes za sudjelovanje u Školskoj shemi nakon 25. rujna godine u kojoj započinje školska godina u skladu s člankom 4. stavkom 7. ovoga Pravilnika, također podliježu postupku vrednovanja, u skladu s kriterijima iz Priloga I ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija za plaćanja može, najkasnije do 1. travnja u razdoblju provedbe Školske sheme, svim školama koje sudjeluju, kao i onima koje se naknadno, kroz Javni poziv iz članka 4. stavka 7. ovoga Pravilnika, prijave za sudjelovanje u Školskoj shemi, razmjerno raspodijeliti iznos financijskih sredstava preostalih za distribuciji i/ili isporuku voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda od škola koje su odustale od Školske sheme.«

Članak 4.

(1) U članku 13. stavak 6. mijenja se i glasi:

»6) Škole su dužne prije početka provedbe mjere Distribucija i/ili isporuka sklopiti odgovarajući broj Ugovora o opskrbi škole sa željenim proizvodima u skladu sa stavkom 9. ovoga članka, kojima će se pokriti najmanje tri mjeseca (obračunska razdoblja) opskrbe škole sa željenim proizvodima.«

(2) U stavku 9. iza riječi: »Zbog poštivanja načela iz stavka 1. ovoga članka, pri izboru dobavljača najmanje vremensko trajanje Ugovora o opskrbi škole je jedan, a najviše tri mjeseca« dodaju se riječi: »(obračunska razdoblja)«.

(3) Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) U slučaju da je nakon isteka postojećeg ugovora u provedenom postupku odabira iz stavka 4. ovoga članka, isti dobavljač za željeni proizvod ostvario najviše bodova, škola ima pravo sklopiti novi ugovor s navedenim (istim) dobavljačem u trajanju od najviše tri mjeseca (obračunska razdoblja), u skladu sa stavkom 9. ovoga članka.«

Članak 5.

U članku 14. stavak 3. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – jamčiti za i osigurati održivost i kontinuitet isporuke proizvoda prihvatljivog za distribuciju u razdoblju na koje je ugovor sklopljen, što se osobito odnosi na distribuciju proizvoda u sve područne škole jedne matične škole s kojom je dobavljač sklopio ugovor, a u skladu s iskazom iz članka 6. stavka 3. podstavka 7. ovoga Pravilnika«

Članak 6.

(1) U članku 15. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u školama koje su na ponovljenom Javnom pozivu iz članka 4. stavka 8. ovoga Pravilnika stekle pravo sudjelovanja u Školskoj shemi i kojima je u skladu s člankom 11. stavkom 3. ovoga Pravilnika dodijeljen iznos financijskih sredstava za provedbu mjere Distribucija i/ili isporuka, ista mjera mora se odvijati najmanje šest (6) tjedana u dane održavanja nastave, u skladu sa školskim kalendarom.«

(2) Dosadašnji stavci 2. 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

(3) Iza dosadašnjeg stavka 8. koji postaje stavak 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

» (10) Voćni sokovi mogu se raspodijeliti učenicima u školama u pretpakiranom ili nepretpakiranom obliku u skladu sa Školskom shemom, Poglavljem »Kriteriji za odabir proizvoda koji se distribuiraju«.«

(4) Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Škola može odlučiti da će u okviru Školske sheme u dijelu Sheme mlijeka i mliječnih proizvoda raspodjeljivati:

a) samo mlijeko ili

b) mlijeko i mliječne proizvode.«

(5) Iza dosadašnjeg stavka 9. koji postaje stavak 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Škola može odlučiti da će u okviru Školske sheme u dijelu Sheme voća i povrća raspodjeljivati:

a) samo svježe voće i povrće ili

b) svježe voće i povrće i voćne/povrtne sokove.

(13) Ako se škola odluči raspodjeljivati proizvode iz stavka 11. podstavka b) i/ili stavka 12. podstavka b) dužna je ukupan iznos financijskih sredstava dodijeljenih odlukom iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika raspodijeliti u skladu s odredbama članka 21. stavaka 8. i 9.«

Članak 7.

(1) U članku 21. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ako je škola odlučila raspodjeljivati i mlijeko i mliječne proizvode u skladu s člankom 15. stavkom 11. b) ovoga Pravilnika, mlijeko u ukupnoj raspodjeli mora biti zastupljeno u najmanje 60% iznosa određenog odlukom iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.«

(2) Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) Ako je škola odlučila raspodjeljivati i svježe voće i povrće i voćne/povrtne sokove u skladu s člankom 15. stavkom 12. b) ovoga Pravilnika, svježe voće i povrće u ukupnoj raspodjeli mora biti zastupljeno u najmanje 60% iznosa određenog odlukom iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.«

(3) Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 10. i 11.

Prilozi

Članak 8.

(1) Prilog I tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Kriteriji iz priloga I. ovoga Pravilnika objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/77

Urbroj: 525-07/0221-22-30

Zagreb, 31. siječnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE DOBAVLJAČA VOĆA I POVRĆA

1.Kontinuitet i održivost isporuke54

Organizacijski oblik poslovnog subjekta / Način poslovanja1Najviše 20 bodova
1.1Proizvođač/ proizvođačka organizacija/ zadruga20
1.2Proizvođač/otkupljivač15
1.3Otkupljivač10
1.4Trgovac u maloprodaji5

Skladištenje proizvoda2Najviše 6 bodova
1.5Skladištenje proizvoda u objektima sa sustavima za održavanje kvalitete i svježine6
1.6Skladištenje proizvoda u objektima bez sustava za održavanje kvalitete i svježine3

Dostavni kapaciteti/raspolaganje (bodovi se mogu zbrajati)Najviše 3 boda
1.7Više vozila za dostavu2

Jedno vozilo za dostavu1
1.8Vozilo/a posjeduje rashladni uređaj za održavanje kvalitete i svježine1

Raspoložive vrste proizvodaNajviše 7 bodova
1.9> 5 proizvoda7
1.104-5 proizvoda6
1.111-3 proizvoda5

Oblik dostave proizvoda3Najviše 8 bodova
1.12Pretpakiranje/zapakirano8
1.13Rasuto stanje (nepakirano)5

Priprema proizvoda za distribuciju4Najviše 10 bodova
1.14

Proizvod se priprema za distribuciju:

– za svježe voće i povrće: čišćenje i pranje, rezanje, ljuštenje, podrezivanje

– za prerađevine: cijeđenje/sok

10
2.Geografska pokrivenost područja dostaveNajviše 10 bodova
2.1Jedna županija10
2.2Više županija7
3.Ekološka proizvodnja i dobra okolišna praksa (bodovi se mogu zbrajati)Najviše 20 bodova
3.1Ekološki proizvođač515
3.2Nije ekološki proizvođač, ali dostavlja proizvode iz ekološke proizvodnje510
3.3Korisnik Mjere 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene65
4.Poštivanje načela jednakih mogućnostiNajviše 3 boda
4.1Zapošljava osobe s invaliditetom ili umanjenom radnom sposobnošću73
5.Uključenost u i/ili implementacija sustava kvalitete hraneNajviše 5 bodova
5.1Implementacija europskih ili nacionalnih oznaka kvalitete85
6.

Broj godina sudjelovanja u Školskoj shemi

(od šk. god. 2013/2014; zaključno sa šk. god. 2020/2021)

Najviše 8 bodova
6.1Osam8
6.2Sedam7
6.3Šest6
6.4Pet5
6.5Četiri4
6.6Tri3
6.7Dva2
6.8Jedan1
MAKSIMALNI BROJ BODOVANajviše 100 bodova


KRITERIJI ZA VREDNOVANJE DOBAVLJAČA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

1.Kontinuitet i održivost isporuke50 bodova

Organizacijski oblik poslovnog subjekta / Način poslovanja1Najviše 20 bodova
1.1Proizvođačka organizacija (stavlja proizvod na tržište)20
1.2Otkupljivač/prerađivač (mljekara)15
1.3Trgovac u maloprodaji5

Dostavni kapaciteti/raspolaganjeNajviše 10 bodova
1.4Više vozila za dostavu10
1.5Jedno vozilo za dostavu5

Raspoložive vrste proizvodaNajviše 10 bodova
1.6> 5 proizvoda10
1.74-5 proizvoda8
1.81-3 proizvoda6

Oblik dostave mlijekaNajviše 10 bodova
1.9Pasterizirano10
1.10Sterilizirano / u ambalaži 0,2L5
1.11Pasterizirano i sterilizirano / u ambalaži 0,2L8
2.Geografska pokrivenost područja dostave10 bodova
2.1Jedna županija10
2.2Više županija8
3.Ekološka proizvodnja i dobra okolišna praksa (bodovi se mogu zbrajati)20 bodova
3.1Ekološki proizvođač515
3.2Nije ekološki proizvođač, ali dostavlja proizvode iz ekološke proizvodnje510
3.3Korisnik Mjere 14 – Dobrobit životinja65
4.Poštivanje načela jednakih mogućnosti5 bodova
4.1Zapošljava osobe s invaliditetom ili umanjenom radnom sposobnošću75
5.Uključenost u i/ili implementacija sustava kvalitete hrane5 bodova
5.1Implementacija europskih ili nacionalnih oznaka kvalitete85
MAKSIMALNI BROJ BODOVANajviše 90 bodova

Pojašnjenja nekih kriterija vrednovanja:

Točka 1.1. – 1.4. Kriterija za vrednovanje dobavljača voća i povrća: Osnova za sudjelovanje svih dobavljača svježeg voća i povrća u Školskoj shemi je upis u Upisnik trgovaca voćem i povrćem. Za dobavljače iz točke 1.1. dodatno: upis u Upisnik poljoprivrednika (za poljoprivredna gospodarstva), upis u Upisnik proizvođačkih organizacija (za proizvođačke organizacije), upis u Evidenciju braniteljskih socijalno-radnih zadruga (Evidencija prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 121/17, 98/19, 84/21). Za dobavljače iz točke 1.2.: upis u Upisnik poljoprivrednika (za poljoprivredna gospodarstva). Za dobavljače sokova iz točke 1.1. i 1.2.: upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (za poljoprivredna gospodarstva koja se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda (dopunska djelatnost) iz članka 12. stavka 2. Pravilnika o (»Narodne novine«, broj 62/19)); za druge dobavljače koji proizvode sokove: upis u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom (na temelju Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (Narodne novine, br. 52/21) u nadležnosti Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Sanitarna inspekcija).

1 Točka 1.1. – 1.3. Kriterija za vrednovanje dobavljača mlijeka i mliječnih proizvoda: Osnova za sudjelovanje dobavljača mlijeka i mliječnih proizvoda je upis u jednu od sljedećih evidencija: Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom Dodatno, proizvođačke organizacije moraju biti upisane i u Upisnik proizvođačkih organizacija.

2 Točka 1.5. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na dobavljače voća i povrća): za bodovanje je prihvatljiv dobavljač koji posjeduje dokaz o posjedovanju ili najmu skladišta/komore (ugovor/posjedovni list) s jednim ili više navedenih oblika kontrolirane atmosfere: ULO »Ultra low oxygen«, ULE »ultra low ethylene«, RCA »rapid controlled atmosphere«, LECA »low ethylene controlled atmosphere«, DCA »dynamic controlled atmosphere«, IOS »initial oxygen stress« i sl.

3 Točke 1.12. i 1.13. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na dobavljače voća i povrća): pretpakirano/zapakirano u smislu oblika dostave proizvoda u Školskoj shemi podrazumijeva da ambalaža u potpunosti ili djelomično zatvara voće i povrće/sok na takav način da sadržaj ne može biti promijenjen (proizvod je zatvoren i nije uočljiv bez otvaranja pakiranja; proizvod je zatvoren, a vidljiv u pakiranju; proizvod je smješten na plitici/podlošku obložen presvlakom, zaštićen od vanjskih utjecaja; proizvod je u kašeti, prezentiran na način da pojedinačni proizvod ima svoje mjesto te da je izuzimanje jednog proizvoda uočljivo;). Rasuto stanje znači nepakiran proizvod (u kutijama, u vrećama i sl.)

4 Točka 1.14. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na dobavljače voća i povrća): proizvod se priprema za dostavu što uključuje jednu ili više radnji: čišćenje i pranje, rezanje, ljuštenje, podrezivanje (u dijelu koji se odnosi na svježe voće i povrće). U dijelu prerađevina od svježeg voća i povrća prihvatljivost ovog kriterija za bodovanje podrazumijeva proizvodnju soka.

5 Točke 3.1. i 3.2. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na obje skupine dobavljača): točka 3.1.za bodovanje je prihvatljiv dobavljač koji je upisan u Upisnik ekoloških subjekata za proizvod koji je naveden na Listi prihvatljivih proizvoda u okviru Školske sheme za koji posjeduje certifikat (glavna djelatnost: proizvodnja (za svježe voće i povrće/mlijeko) i/ili prerada (za sokove(mliječne proizvode)), sukladno Uredbi (EU) 2018/848. Ako se proizvođač za proizvod prihvatljiv u okviru Školske sheme nalazi u tzv. prijelaznom razdoblju, isti se vrednuje kao ekološki proizvođač. Točka 3.2. za bodovanje je prihvatljiv dobavljač koji je upisan u Upisnik ekoloških subjekata za proizvod koji je naveden na Listi prihvatljivih proizvoda u okviru Školske sheme za koji posjeduje certifikat (glavna djelatnost: distribucija/trgovina),sukladno Uredbi (EU) 2018/848.

6 Točka 3.3. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na obje skupine dobavljača, M10 ili M14): za bodovanje je prihvatljiv dobavljač za kojega je, na temelju Jedinstvenog zahtjeva za potporu razvidno da je korisnik potpore za navedene mjere.

7 Točka 4.1. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na obje skupine dobavljača): za bodovanje je prihvatljiv dobavljač koji može dokazati da je barem jedna osoba s invaliditetom i/ili umanjenom radnom sposobnošću zaposlena ili je član jednog od organizacijskih oblika poslovnog subjekta iz točaka 1.1. do 1.4. (za voće i povrće) odnosno 1.1. do 1.3. (za mlijeko i mliječne proizvode)

8 Točka 5.1. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na obje skupine dobavljača): za bodovanje je prihvatljiv dobavljač koji posjeduje Potvrdu o sukladnosti (certifikat) za proizvod naveden na Listi prihvatljivih proizvoda u okviru Školske sheme, a koji nosi jednu od sljedećih europskih i nacionalnih oznake kvalitete: zaštićena oznaka izvornosti, zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ili koji je korisnik dobrovoljnog nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – Dokazana kvaliteta također za proizvod na Listi prihvatljivih proizvoda u okviru Školske sheme.