Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog suda u Pazinu

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog suda u Pazinu

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

167

Na temelju članka 56. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – dalje u tekstu ZDSV), Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Antuna Dominka, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Mirte Matić, Lidije Vidjak i prof. dr. sc. Maria Vinkovića, članova Vijeća, na 64. sjednici održanoj 4. studenoga 2021., donijelo je

ODLUKU

Za sutkinje Općinskog suda u Pazinu imenuju se:

1. NINA CIGLENEČKI, viša sudska savjetnica u Općinskom sudu u Puli – Pola,

2. PAVICA GULIŠIJA BREČEVIĆ, viša sudska savjetnica – specijalistica u Općinskom sudu u Pazinu i

3. MIHAELA KALIGARI HEK, sudska savjetnica u Općinskom sudu u Pazinu.

Broj: IS-7/21-15

Zagreb, 4. studenoga 2021.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.