Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Požegi

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Požegi

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

168

Na temelju članka 56. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – dalje u tekstu ZDSV), Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Mirte Matić te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Mirte Matić, Lidije Vidjak i prof. dr. sc. Maria Vinkovića, članova Vijeća, na 66. sjednici održanoj 2. prosinca 2021., donijelo je

ODLUKU

Za sutkinju Općinskog suda u Požegi imenuje se:

MELITA ADAMEK MLINAC, viša sudska savjetnica u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu.

Broj: IS-12/21-11

Zagreb, 2. prosinca 2021.

Državno sudbeno vijeće
Mirta Matić, v. r.