Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu

NN 18/2022 (9.2.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu

HRVATSKI SABOR

184

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/06
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 3. veljače 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O UDOMITELJSTVU

Članak 1.

U Zakonu o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18.) u članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U tradicionalnom udomiteljstvu pruža se usluga smještaja istoj vrsti korisnika, posebno djeci, a posebno odraslim osobama, osim kada postoji potreba o zajedničkom smještaju roditelja s djetetom, braći i sestrama, maloljetnim roditeljima, bračnim/izvanbračnim drugovima ili kada tijekom smještaja kod korisnika nastanu takve promjene da više ne pripada istoj vrsti korisnika, uz procjenu potreba korisnika i suglasnost centra udomitelja i centra korisnika i ako to nije protivno interesima drugih smještenih korisnika.«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi:

– s teškim invaliditetom

– kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja

– kod koje je utvrđeno više vrsta težih oštećenja ili

– kod koje je utvrđeno više vrsta oštećenja trećeg stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili«.

Članak 3.

U članku 15. u uvodnoj rečenici i u točki 2. iza riječi: »tradicionalni« dodaju se riječi: »ili specijalizirani«.

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Specijalizirano udomiteljstvo za djecu kao zanimanje (u daljnjem tekstu: specijalizirano udomiteljstvo za djecu) može obavljati osoba koja ispunjava uvjete iz članka 14. stavaka 1. i 3. i članka 15. točaka 1., 4. i 5. ovoga Zakona i:

1. ima završen najmanje preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij u području socijalnog rada, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, logopedije, radne terapije, pedagogije i medicine i najmanje godinu dana radnog staža u radu s djecom i mlađim punoljetnim osobama ili

2. ima završeno srednjoškolsko obrazovanje ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i najmanje tri godine pružanja usluge djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi kao tradicionalni, specijalizirani ili standardni udomitelj.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka mora imati posebna znanja i vještine u skladu s individualnim potrebama djeteta ili mlađe punoljetne osobe kojoj pruža uslugu smještaja.«.

Članak 5.

U članku 18. stavku 1. točki 1. riječi: »ili je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta« brišu se.

U stavku 2. točki 1. podtočki 2. iza brojki: »61/15.« umjesto riječi: »i« stavlja se zarez, a iza brojki: »101/17.« stavlja se zarez i dodaju brojke: »118/18., 126/19. i 84/21.«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. osoba kojoj je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u protekle tri godine prije podnošenja zahtjeva za obavljanje udomiteljstva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Centar udomitelja obvezan je po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da se protiv osobe koja je podnijela zahtjev za obavljanje udomiteljstva i članova njezine obitelji ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za nasilje u obitelji te da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili prekršaj iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je u udomiteljsku obitelj smješteno troje djece s teškoćama u razvoju, samo jedno od smještene djece može biti dijete s težim invaliditetom ili utvrđenim trećim stupnjem težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja.«.

Članak 7.

U članku 23. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. dvoje djece s težim invaliditetom ili utvrđenim trećim stupnjem težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kada je u udomiteljskoj obitelji smješteno troje djece s teškoćama u razvoju, samo jedno od smještene djece može biti dijete s težim invaliditetom ili utvrđenim trećim stupnjem težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja.«.

Članak 8.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske.

(2) Osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine utvrđuju se jednom godišnje, najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

(3) Osnovica iz stavka 2. ovoga članka ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.«.

Članak 9.

U članku 31. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje ima pravo na naknadu za rad udomitelja i prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i za vrijeme korištenja prava na temelju propisa kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore.«.

Članak 10.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Visinu naknade za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo odlukom utvrđuje ministar.«.

Članak 11.

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Visinu naknade za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu odlukom utvrđuje ministar.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 2., mijenja se i glasi:

»(2) Naknada za rad udomitelja i doprinosi za obvezna osiguranja obračunavaju se prvim danom smještaja i prestaju posljednjim danom smještaja korisnika.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Iza dosadašnjeg stavka 5., koji postaje stavak 4., dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako korisnik iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona koristi uslugu smještaja u istoj udomiteljskoj obitelji, naknada za rad udomitelja i doprinosi za obvezna osiguranja obračunavaju se s danom izvršnosti rješenja o dozvoli za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu.«.

U stavku 6. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Članak 12.

U članku 34. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Dozvola za obavljanje udomiteljstva vrijedi tri godine.«.

U stavku 4. zarez i riječi: »a dan izvršnosti rješenja o prestanku odnosno o zabrani obavljanja udomiteljstva iz članka 40. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona smatra se danom prestanka obavljanja udomiteljstva« brišu se.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je izdano rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva iz stavka 3. ovoga članka udomitelj može ponovno podnijeti zahtjev za donošenje rješenja za obavljanje udomiteljstva.«.

Članak 13.

U naslovu iznad članka 39. iza riječi: »rješenja« dodaju se riječi: »o dozvoli«.

U članku 39. stavku 3. riječi: »Rješenje o obavljanju« zamjenjuju se riječima: »Rješenje o dozvoli za obavljanje«.

Članak 14.

U članku 40. stavku 1. točki 1. iza riječi: »udomiteljstva« dodaje se zarez i riječi: »a udomitelj nije podnio zahtjev za donošenje rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva«.

U stavku 2. riječi: »prestanku udomiteljstva« zamjenjuju se riječima: »prestanku dozvole za obavljanje udomiteljstva.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučajevima iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka udomiteljstvo prestaje:

– danom isteka roka na koji je izdano rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva i

– danom smrti udomitelja.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučajevima iz stavka 1. točaka 3. – 8. ovoga članka udomiteljstvo prestaje danom izvršnosti rješenja o prestanku dozvole za obavljanje udomiteljstva.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 15.

U članku 57. stavku 2. iza riječi: »rješenja« dodaju se riječi: »o dozvoli«.

Članak 16.

U članku 59. stavku 3. iza riječi: »tradicionalnog« dodaju se riječi: »ili specijaliziranog«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postupci započeti prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18.).

Članak 18.

(1) Centar za socijalnu skrb dužan je uskladiti iznos opskrbnine i naknade za rad udomitelja u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu odluke iz članka 10. i članka 11. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Udomitelj kojemu je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona priznato pravo na opskrbninu u visini utvrđenoj Zakonom o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18.), opskrbninu ostvaruje u visini utvrđenoj odlukom iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona od dana stupanja na snagu odluke iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Udomitelj kojemu je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona priznato pravo na naknadu za rad udomitelju u visini utvrđenoj Zakonom o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18.), naknadu za rad ostvaruje u visini utvrđenoj odlukom iz članka 10. i članka 11. stavka 1. ovoga Zakona od dana stupanja na snagu odluke iz članka 10. i članka 11. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 19.

(1) Ako su stupanjem na snagu ovoga Zakona izmijenjeni uvjeti za obavljanje udomiteljstva, centar udomitelja dužan je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za donošenje izmijenjenoga rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva ili za donošenje rješenja o prestanku dozvole za obavljanje udomiteljstva.

(2) Dozvole za obavljanje udomiteljstva donesene po Zakonu o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 90/11. i 78/12.) i rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva donesena po Zakonu o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 115/18.) ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdani.

Članak 20.

(1) Udomitelj koji u skladu s odredbom članka 4. ovoga Zakona podnese zahtjev za donošenje rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva, a na temelju Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 90/11. i 78/12.) ili Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18.), pruža uslugu smještaja većem broju od Zakonom utvrđenog broja djece i mlađih punoljetnih osoba iz članka 25. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18.), može na vlastiti zahtjev i nadalje skrbiti o korisnicima na smještaju ako je to u njihovu najboljem interesu dok su ispunjeni uvjeti iz članka 12. stavka 3. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18.) odnosno dok postoji potreba za njihovim smještajem.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, u udomiteljskoj obitelji može biti smješteno najviše troje djece.

Članak 21.

(1) Odluku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Odluku iz članka 10. i članka 11. stavka 1. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/136

Zagreb, 28. siječnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.