Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti

NN 18/2022 (9.2.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

185

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/07
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 3. veljače 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o psihološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 98/19.) u članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. naručitelj psiholoških usluga je fizička ili pravna osoba koja zahtijeva stručni postupak ili postupke psihološke djelatnosti nad korisnicima psiholoških usluga, a koja za taj zahtjev ima valjanu pravnu osnovu ili privolu korisnika psiholoških usluga«.

Članak 2.

U članku 4. podstavku 4. iza riječi: »psihološko« brišu se riječi: »i psihoterapijsko«, iza riječi »kao« riječi: »postupke namijenjene« zamjenjuju se riječima: »postupak namijenjen«, a iza riječi »te« riječ: »poboljšanju« zamjenjuje se riječju: »unaprjeđenju«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Svrha obavljanja psihološke djelatnosti je unaprjeđivanje zdravlja i kvalitete života korisnika psiholoških usluga, razvoj i unaprjeđenje organizacija i institucija te društva u cjelini.«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Psihološka djelatnost obavlja se u svim društvenim područjima, a posebice u onima koja se odnose na zdravstvo, odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb, rad i organizaciju rada, zapošljavanje i profesionalnu orijentaciju, komunikaciju i tržište, sport, promet, turizam, pravosuđe, vojsku, policiju, nove tehnologije i ekologiju, a provodi se u javnom, civilnom i privatnom sektoru.«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnja točka 2., koja postaje točka 1., mijenja se i glasi:

»1. ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psiholog, u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima«.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3.

U dosadašnjoj točki 5., koja postaje točka 4., podtočka b) mijenja se i glasi:

»b) protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznenih djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX.), kaznenih djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznenih djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznenih djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXX.) odnosno kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)«.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 5. i 6.

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavci 2. do 5. postaju podstavci 1. do 4.

Članak 7.

U članku 14. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Program stručnog usavršavanja ovlaštenih psihologa donosi Komora.

(4) Način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka uređuju se općim aktom Komore, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«.

Članak 8.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Postupak dodavanja posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava na Popis posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava utvrđuje Komora općim aktom.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Popis posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava vodi Komora.«

Dosadašnji stavci 3. do 5. postaju stavci 4. do 6.

Članak 9.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Članom komore može biti psiholog koji ispunjava uvjete iz članka 8. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.«.

U stavku 5. riječ: »ministarstva« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«, a riječi: »nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« brišu se.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»(6) Komora je dužna do 31. listopada tekuće godine dostaviti odluku o visini članarine za iduću godinu na suglasnost Ministarstvu.

(7) Ako se uskrati suglasnost na odluku iz stavka 5. ovoga članka ili se odluka o visini članarine ne donese za tekuću godinu, obveza plaćanja članarine iz stavka 4. ovoga članka prestaje do donošenja nove odluke.

(8) Opće akte i odluke koji financijski obvezuju članove Komore donosi Skupština Komore, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«.

Članak 10.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Skupština Komore najviše je tijelo Komore koje odlučuje u skladu s ovlaštenjima danima ovim Zakonom i statutom Komore.

(2) Skupštinu čine predstavnici članova Komore izabrani u skladu sa statutom Komore.

(3) Skupštinu Komore saziva, njome predsjeda te akte Skupštine potpisuje predsjednik Komore.«.

Članak 11.

U članku 27. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

» – druge opće akte i odluke koji financijski obvezuju članove Komore«.

Dosadašnji podstavci 7. do 9. postaju podstavci 8. do 10.

Članak 12.

U članku 30. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Skupština Komore će, osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, razriješiti predsjednika Komore ako ne postupi u skladu sa člankom 34. stavkom 2. ovoga Zakona, a u slučaju neprihvaćanja godišnjeg izvješća o radu i/ili financijskog izvješća Komore razriješiti predsjednika Komore, zamjenika predsjednika i članove Upravnog odbora.«.

Članak 13.

U članku 34. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Uskrati li Ministarstvo pozitivno mišljenje na koji od akata iz stavka 1. ovoga članka, Komora će otkloniti nedostatke na koje je uputilo Ministarstvo i navedene akte podnijeti Ministarstvu na ponovno prethodno mišljenje u roku od 30 dana od primitka obavijesti Ministarstva o uskrati pozitivnog mišljenja.

(3) Akti iz stavka 1. ovoga članka mogu se uputiti Skupštini Komore samo po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva.«.

Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 4. do 6.

Članak 14.

U članku 36. stavku 2. iza brojke: »2.« dodaje se brojka: »4.« i stavlja zarez.

Članak 15.

U članku 38. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Psiholog kojem je prestalo pravo na obavljanje psihološke djelatnosti zbog neispunjavanja obveze stručnog usavršavanja iz članka 14. ovoga Zakona dužan je položiti psihološki stručni ispit prije podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti.«.

Članak 16.

U članku 41. stavku 1. iza podstavka 5. briše se točka i dodaje podstavak 6. koji glasi:

» – prestanak članstva u Komori.«.

Članak 17.

U članku 44. stavku 3. iza riječi: »zahtjev« dodaje se riječ: »nadležnog«, a riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječju: »ministarstva«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Postupak, troškovi, naknada za provođenje stručnog nadzora i način provođenja stručnog nadzora uređuje Komora općim aktom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Troškovi obavljanja nadzora po zahtjevu nadležnog ministarstva sufinanciraju se iz državnog proračuna, a način sufinanciranja odlukom utvrđuje ministar.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Psiholog koji ima više od deset godina radnog staža u struci ili ima položen stručni ispit ili državni ispit II. razine ili akademski stupanj magistra znanosti ili doktora znanosti može u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona polagati psihološki stručni ispit i bez završenog vježbeničkog staža.

Članak 19.

Komora je dužna uskladiti statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Postupci priznavanja prava na obavljanje psihološke djelatnosti koji su u tijeku, a nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o psihološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 98/19.).

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/139
Zagreb, 28. siječnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.