Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada

NN 18/2022 (9.2.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada

HRVATSKI SABOR

186

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/08
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 3. veljače 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA

Članak 1.

U Zakonu o djelatnosti socijalnog rada (»Narodne novine«, br. 16/19.) u članku 3. točki 13. iza riječi: »psihosocijalno« riječi: »i psihoterapijsko« brišu se.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. točka 2. briše se.

Dosadašnja točka 3., koja postaje točka 2., mijenja se i glasi:

»2. ima završen preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik, u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima«.

Dosadašnja točka 4., koja postaje točka 3., mijenja se i glasi:

»3. ima položen stručni ispit ili državni ispit II. razine ili akademski stupanj magistra znanosti ili akademski stupanj doktora znanosti ili ima više od 20 godina radnog staža u struci«.

Dosadašnje točke 5., 6. i 7. postaju točke 4., 5. i 6.

U stavku 2. riječi: »odnosno razinu Zajedničkog europskog referentnog okvira C1« brišu se.

Stavci 6. i 7. brišu se.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavci 2. do 5. postaju podstavci 1. do 4.

Članak 4.

U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka uređuju se općim aktom Komore, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«.

Članak 5.

U članku 25. stavku 2. iza riječi: »ministar« dodaju se riječi: »nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar)«.

Članak 6.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Članom Komore može biti socijalni radnik koji ispunjava uvjete iz članka 7. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Visina članarine utvrđuje se odlukom Skupštine Komore jednom godišnje uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»(6) Komora je dužna do 31. listopada tekuće godine dostaviti odluku o visini članarine za iduću godinu na suglasnost Ministarstvu.

(7) Ako se uskrati suglasnost na odluku iz stavka 5. ovoga članka ili se odluka o visini članarine ne donese za tekuću godinu, obveza plaćanja članarine iz stavka 4. ovoga članka prestaje do donošenja nove odluke.

(8) Opće akte i odluke koji financijski obvezuju članove Komore donosi Skupština Komore, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«.

Članak 7.

U članku 31. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

» – druge opće akte i odluke koji financijski obvezuju članove Komore«.

Dosadašnji podstavak 7. postaje podstavak 8.

Članak 8.

U članku 34. stavku 4. briše se zarez, a riječi: »a mogu biti ponovno izabrani« zamjenjuju se riječima: »i mogu biti izabrani najviše dva mandata uzastopno«.

Članak 9.

U članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Skupština Komore će, osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, razriješiti predsjednika Komore ako ne postupi u skladu s člankom 37. stavkom 2. ovoga Zakona, a u slučaju neprihvaćanja godišnjeg izvješća o radu i/ili financijskog izvješća Komore razriješiti predsjednika Komore, zamjenika predsjednika i članove Upravnog odbora.«.

Članak 10.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnji program rada, financijski plan, godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće, prije upućivanja Skupštini Komore, predsjednik Komore podnosi Ministarstvu na prethodno mišljenje.

(2) Uskrati li Ministarstvo pozitivno mišljenje na koji od akata iz stavka 1. ovoga članka, Komora će otkloniti nedostatke na koje je uputilo Ministarstvo i navedene akte podnijeti Ministarstvu na ponovno prethodno mišljenje u roku od 30 dana od primitka obavijesti Ministarstva o uskrati pozitivnog mišljenja.

(3) Akti iz stavka 1. ovoga članka mogu se uputiti Skupštini Komore samo po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva.

(4) Godišnji program rada i financijski plan iz stavka 1. ovoga članka podnose se do 30. studenoga tekuće godine za iduću godinu.

(5) Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnose se do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(6) Sadržaj godišnjeg izvješća o radu pravilnikom propisuje ministar.«.

Članak 11.

U članku 41. stavku 1. iza podstavka 5. briše se točka i dodaje podstavak 6. koji glasi:

» – prestanak članstva u Komori.«.

Članak 12.

U članku 45. stavku 2. iza riječi: »zahtjeva« dodaje se riječ: »nadležnog«, a riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječju: »ministarstva«.

Stavci 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»(8) Postupak, troškovi, naknada za provođenje stručnog nadzora i način provođenja stručnog nadzora uređuje Komora općim aktom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(9) Troškovi obavljanja nadzora po zahtjevu nadležnog ministarstva sufinanciraju se iz državnog proračuna, a način sufinanciranja odlukom utvrđuje ministar.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 13.

Komora je dužna uskladiti statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Postupci koji su u tijeku, a nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o djelatnosti socijalnog rada (»Narodne novine«, br. 16/19.).

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/140
Zagreb, 28. siječnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.