Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti

NN 18/2022 (9.2.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

187

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/09
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 3. veljače 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnopedagoškoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 98/19.) u članku 3. stavku 2. točka 7. iza riječi: »socijalnopedagoško« riječi: »i psihoterapijsko« brišu se.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnja točka 2., koja postaje točka 1., mijenja se i glasi:

»1. ima završen preddiplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog, u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.«.

Dosadašnja točka 3., koja postaje točka 2., mijenja se i glasi:

»2. ima položen stručni ispit ili državni ispit II. razine ili akademski stupanj magistra znanosti ili doktora znanosti ili ima više od 20 godina radnog staža u struci.«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Dosadašnja točka 5., koja postaje točka 4., mijenja se i glasi:

»4. nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela:

a) kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznenih djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta (glava XVII.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX.), kaznenih djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznenih djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznenih djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXX.) odnosno kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)

b) kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.), kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XII.), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI), kaznenih djela protiv imovine (glava XVII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XVIII.), kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXIV.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXV.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)«.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 5. i 6.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavci 2. do 5. postaju podstavci 1. do 4.

Članak 4.

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka uređuju se općim aktom Komore, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«.

Članak 5.

U članku 18. riječ: »ministarstvo« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječi: »nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« brišu se.

Članak 6.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Članom Komore može biti socijalni pedagog koji ispunjava uvjete iz članka 7. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»(6) Komora je dužna do 31. listopada tekuće godine dostaviti Odluku o visini članarine za iduću godinu na suglasnost Ministarstvu.

(7) Ako se uskrati suglasnost na Odluku iz stavka 5. ovoga članka ili se Odluka o visini članarine ne donese za tekuću godinu, obveza plaćanja članarine iz stavka 4. ovoga članka prestaje do donošenja nove odluke.

(8) Opće akte i odluke koji financijski obvezuju članove Komore donosi Skupština Komore, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«.

Članak 7.

U članku 25. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

» – druge opće akte i odluke koji financijski obvezuju članove Komore«.

Dosadašnji podstavci 7. do 9. postaju podstavci 8. do 10.

Članak 8.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Skupština Komore će, osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, razriješiti predsjednika Komore ako ne postupi u skladu s člankom 32. stavkom 2. ovoga Zakona, a u slučaju neprihvaćanja godišnjeg izvješća o radu i/ili financijskog izvješća Komore razriješiti predsjednika Komore, zamjenika predsjednika i članove Upravnog odbora.«.

Članak 9.

U članku 32. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Uskrati li Ministarstvo pozitivno mišljenje na koji od akata iz stavka 1. ovoga članka, Komora će otkloniti nedostatke na koje je uputilo Ministarstvo i navedene akte podnijeti Ministarstvu na ponovno prethodno mišljenje u roku od 30 dana od primitka obavijesti Ministarstva o uskrati pozitivnog mišljenja.

(3) Akti iz stavka 1. ovoga članka mogu se uputiti Skupštini Komore samo po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva.«

Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 4. do 6.

Članak 10.

U članku 35. stavku 1. iza podstavka 5. briše se točka i dodaje se podstavak 6. koji glasi:

» – prestanak članstva u Komori.«.

Članak 11.

U članku 38. stavku 2. iza riječi: »zahtjev« dodaje se riječ: »nadležnog«, a riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječju: »ministarstva«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Postupak, troškovi, naknada za provođenje stručnog nadzora i način provođenja stručnog nadzora uređuje Komora općim aktom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Troškovi obavljanja nadzora po zahtjevu nadležnog ministarstva sufinanciraju se iz državnog proračuna, a način sufinanciranja odlukom utvrđuje ministar.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Komora je dužna uskladiti statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Postupci priznavanja prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti koji su u tijeku, a nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 98/19.).

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/141

Zagreb, 28. siječnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.