Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada

NN 18/2022 (9.2.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada

HRVATSKI SABOR

188

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU RADA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/10
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 3. veljače 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU RADA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18. i 32/20.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuje tržište rada kroz posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom, mjere aktivne politike zapošljavanja, ostale aktivnosti u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, novog zapošljavanja i samozapošljavanja, zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod).«.

Članak 2.

U članku 7. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom«.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 6. i 7.

Članak 3.

Iza članka 70. dodaje se članak 70.a koji glasi:

»Članak 70.a

(1) Novčana pomoć za nezaposlenu osobu s invaliditetom može se priznati nezaposlenoj osobi s invaliditetom nakon završenog osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, koja ne ispunjava uvjete za priznavanje drugih prava propisanih ovim Zakonom.

(2) Nezaposlenom osobom s invaliditetom iz stavka 1. ovoga članka smatra se dijete s teškoćama u razvoju odnosno osoba s invaliditetom kojoj je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja.

(3) Pravo na novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka stječe nezaposlena osoba s invaliditetom koja se vodi u evidenciji Zavoda.

(4) Novčana pomoć za nezaposlenu osobu s invaliditetom utvrđuje se u visini od 10 % minimalne plaće u netoiznosu.

(5) Nezaposlenoj osobi s invaliditetom priznaje se novčana pomoć od dana podnošenja urednog zahtjeva, a isplaćuje se mjesečno.

(6) Pravo na novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka prestat će nezaposlenoj osobi s invaliditetom nastupanjem okolnosti iz članka 17. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 72. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć iz članka 70.a ovoga Zakona pokreće se na zahtjev nezaposlene osobe s invaliditetom.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) O zahtjevu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odlučuje u prvom stupnju regionalna odnosno područna ustrojstvena jedinica Zavoda rješenjem.«.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) O žalbi protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka odlučuje središnja ustrojstvena jedinica Zavoda.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Za korisnike naknade do zaposlenja prema propisu o socijalnoj skrbi Zavod je dužan, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, po službenoj dužnosti pokrenuti postupke za priznavanje prava na novčanu pomoć iz članka 70.a koji je dodan člankom 3. ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/01
Zagreb, 28. siječnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.