Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku

NN 18/2022 (9.2.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

190

Na temelju članka 14. stavka 10. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI I NAGRADI JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU

Članak 1.

U članku 4. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 9/21) ispred stavka 1. dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Javni bilježnik može vršiti naplatu naknade, nagrade i naknade troškova iz ovog Pravilnika korištenjem elektroničkih servisa i usluga.«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Za radnje javnog bilježnika u vezi zaprimanja prijedloga za ovrhu, slanja obavijesti ovršeniku, izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ili prosljeđivanja prijedloga nadležnom sudu radi donošenja odluke, prosljeđivanja prijedloga za ovrhu nadležnom sudu kao prijedloga za izdavanje platnog naloga, donošenja rješenja o obustavi ovrhe koje je doneseno nakon rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, dostavljanja rješenja strankama te izdavanja potvrde pravomoćnosti i ovršnosti ako visina postavljenog zahtjeva iznosi do 50.000,00 kuna, pripada javnobilježnička naknada u iznosu od 150,00 kuna. Ako visina postavljenog zahtjeva iznosi preko 50.000,00 kuna plaća se javnobilježnička naknada u iznosu od 150,00 kuna i još 1 % na razliku iznad 50.000,00 kuna, ali ne više od 5.000,00 kuna.«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Javni bilježnik osim naknade iz članka 5. ovog Pravilnika ima pravo na naknadu troškova dostave u iznosu od 25,00 kuna za svakog drugog i sljedećeg ovršenika protiv kojih je podnesen jedan prijedlog za ovrhu, koji je ovrhovoditelj dužan platiti u roku od osam dana po pozivu javnog bilježnika.

(2) Naknadu troškova iz stavka 1. ovog članka ovrhovoditelj je dužan platiti zajedno s iznosom predujma iz članka 7. ovog Pravilnika.

(3) Kad je ovrhovoditelj fizička osoba koja je predala prijedlog za ovrhu poslovnoj jedinici Financijske Agencije, odnosno, pravna ili fizička osoba koja je elektroničkim putem podnijela prijedlog za ovrhu, ali nema elektronički pretinac i nije u sustavu elektroničke komunikacije, javni bilježnik osim naknade iz članka 5. i članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika ima pravo na predujam naknade troškova dostave u iznosu od 25,00 kuna za svaku dostavu pismena ovrhovoditelju.

(4) Stranka može preuzeti pisani otpravak rješenja o obustavi ovrhe koje je doneseno prije rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u uredu javnog bilježnika koji ga je donio bez naknade, a u slučaju traženja stranke da se rješenje o obustavi ovrhe dostavi, javni bilježnik će ga dostaviti stranci o njezinom trošku.«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. broj: »25,00« zamjenjuje se brojem: »75,00«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/64
Urbroj: 514-04-01-02-01/03-21-02
Zagreb, 7. veljače 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.