Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2022. godinu

NN 18/2022 (9.2.2022.), Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2022. godinu

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

194

Na osnovi članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 140/21), donosi se

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

I.

Ovim Planom prijma u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika i namještenika u Stručnu službu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za 2022. godinu.

II.

Plan prijma u državnu službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Stručnoj službi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske te potreban broj državnih službenika i namještenika na neodređeno vrijeme.

III.

U Stručnoj službi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske zaposleno je 19 državnih službenika na neodređeno vrijeme.

IV.

U Stručnoj službi Državnog izbornog povjerenstva u 2022., sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu te suglasnosti Ministarstva financija od 1. veljače 2022., klasa: 100-01/22-01/2; urbroj: 513-05-01-22-3, planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 1 (jednog) državnog službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim studijem ekonomske struke;

– 1 (jednog) državnog službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim studijem pravne struke ili struke javne uprave;

– 1 (jednog) državnog službenika sa završenom srednjom stručnom spremom upravne, ekonomske ili birotehničke struke, zatim gimnazije ili druge četverogodišnje srednje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke te

– 1 (jednog) namještenika III. vrste sa srednjom stručnom spremom tehničke struke.

V.

Na temelju ovog Plana prijma, slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja ili premještaja.

VI.

Plan prijma u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«, te na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

Klasa: 112-08/22-01/03
Urbroj: 507-02/09-22-4
Zagreb, 7. veljače 2022.

Tajnica
Albina Rosandić, v. r.