Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

NN 19/2022 (11.2.2022.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

206

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 5. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 124/11. i 16/12.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. veljače 2022. donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU I UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Projekti od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske su projekti čijom se provedbom unaprjeđuje položaj i kvaliteta života Hrvata izvan Republike Hrvatske, doprinosi očuvanju i njegovanju nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te jača povezanost Hrvata izvan Republike Hrvatske s Republikom Hrvatskom.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II.

Povjerenstvo čine:

– državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednik Povjerenstva

– predstavnik Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske, član

– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, član

– predstavnik Ministarstva financija, član

– predstavnik Ministarstva kulture i medija, član

– predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja, član

– glavni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tajnik Povjerenstva.

Članovi Povjerenstva imaju i svoje zamjenike.

III.

Zadaće Povjerenstva su:

– procjena pristiglih prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

– donošenje odluke za uvrštenje projekta na Popis projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

– donošenje odluke o osnivanju Operativne skupine za pripremu i praćenje provedbe projekta od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvate (u daljnjem tekstu: Operativna skupina)

– imenovanje voditelja Operativne skupine

– predlaganje Vladi Republike Hrvatske odluke o proglašenju projekta od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske te

– nadzor nad provedbom projekta i radom Operativne skupine na temelju izvještaja koje podnosi Operativna skupina.

IV.

Prijedloge projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske Povjerenstvu daju Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured) i druga tijela državne uprave koja sudjeluju u radu Povjerenstva.

Tijela državne uprave koja sudjeluju u radu Povjerenstva svoje prijedloge projekata od strateškog značaja dostavljaju Središnjem državnom uredu.

V.

Za uvrštenje projekta na Popis projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske i predlaganje Vladi Republike Hrvatske odluke o proglašenju projekta od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Povjerenstvo će se rukovoditi sljedećim kriterijima:

– važnost projekta za unapređivanje položaja i kvalitete života Hrvata izvan Republike Hrvatske

– doprinos projekta očuvanju i njegovanju nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine

– utjecaj projekta na jačanje povezanosti Hrvata izvan Republike Hrvatske s Republikom Hrvatskom.

VI.

Način rada i ostala pitanja od važnosti za obavljanje poslova iz djelokruga Povjerenstva uredit će se poslovnikom o radu Povjerenstva.

VII.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Središnji državni ured.

VIII.

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju projekta od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska sudjelovat će u financiranju projekta u okviru financijskih sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Središnjeg državnog ureda.

IX.

Čelnici tijela iz točke II. ove Odluke imenovat će članove Povjerenstva i njihove zamjenike u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke te će odluku o imenovanju dostaviti Središnjem državnom uredu.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/35

Urbroj: 50301-21/32-22-2

Zagreb, 10. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.