Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

NN 19/2022 (11.2.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

208

Na temelju članka 42. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine« broj 102/20, 10/21 i 117/21), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA POSTUPKE OBNOVE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (»Narodne novine« broj 126/21), u članku 3. stavku 15. iza riječi: »Ugovor o nabavi« dodaju se riječi: »i okvirni sporazum«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 6. iza riječi: »Ugovor« stavlja se zarez, a riječi: »ili narudžbenice« zamjenjuju se riječima: »narudžbenice ili okvirni sporazumi«.

U stavku 7. iza riječi: »ugovora« dodaju se riječi: »i okvirnih sporazuma«.

U stavku 7. točki 8. iza riječi: »obliku« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »oznaka ili broj te datum sklapanja ugovora odnosno okvirnog sporazuma u pisanom obliku uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma«.

U točki 9. iza riječi: »sklopljen« dodaju se riječi: »ili okvirni sporazum u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma«.

U točki 10. iza riječi: »sklopljen« dodaju se riječi: »ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma«.

U točki 12. iza riječi: »sklopljen« dodaju se riječi: »ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma«.

U točki 13. iza riječi: »sklopljen« dodaju se riječi: »ili datum kada je okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen«.

Točka 14. mijenja se i glasi: »14. financira li se Ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU«.

U točki 15. iza riječi: »ugovora« dodaju se riječi: »ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma«.

U točki 16. iza riječi: »trajanja« dodaju se riječi: »ili obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja«.

U stavku 8. iza riječi: »ugovora« dodaju se riječi: »i okvirnih sporazuma«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 4. podstavku 2. iza zagrade stavlja se zarez i dodaju se riječi: »navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum«.

Članak 4.

Iza članka 6. dodaju se članci 6.a i 6.b i naslovi iznad tih članaka koji glase:

»OKVIRNI SPORAZUM

Članak 6.a

(1) Naručitelj može sklapati okvirne sporazume primjenjujući postupak propisan ovim Pravilnikom.

(2) Okvirni sporazum ne smije se sklopiti na rok dulji od četiri godine, osim u iznimnim, valjano opravdanim slučajevima vezanim uz predmet nabave koje naručitelj mora obrazložiti.

(3) Ugovor o nabavi na temelju okvirnog sporazuma mora se sklopiti prije isteka roka na koji je sklopljen okvirni sporazum, ali trajanje pojedinog ugovora ne smije biti dulje od 12 mjeseci od isteka roka na koji je okvirni sporazum sklopljen.

(4) Okvirni sporazum može se sklopiti s jednim ili više gospodarskih subjekata.

(5) Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata ne obvezuje stranke na sklapanje ugovora na temelju tog okvirnog sporazuma, a okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma ako je tako naručitelj odredio u pozivu na dostavu ponude.

(6) Naručitelj obvezan je u obavijesti o nabavi navesti da će sklopiti okvirni sporazum te navesti broj gospodarskih subjekata s kojima namjerava sklopiti okvirni sporazum.

(7) Naručitelj je obvezan u pozivu na dostavu ponude navesti obvezuje li okvirni sporazum stranke na izvršenje okvirnog sporazuma i postupak sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma.

(8) Ugovori na temelju okvirnog sporazuma smiju se sklapati samo između onih naručitelja u čije je ime okvirni sporazum sklopljen i koji su u obavijesti o nabavi ili pozivu na dostavu bili jasno naznačeni te gospodarskih subjekata koje su stranke sklopljenog okvirnog sporazuma.

(9) Naručitelj koji namjerava sklopiti okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata smije sklopiti okvirni sporazum i s manjim brojem gospodarskih subjekata, odnosno s jednim gospodarskim subjektom, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. u postupku nabave nije postignut unaprijed određen broj sposobnih gospodarskih subjekata ili valjanih ponuda

2. u pozivu na dostavu ponuda bila je predviđena takva mogućnost te određen postupak za dodjelu ugovora na temelju okvirnog sporazuma u tom slučaju.

(10) Pri sklapanju ugovora na temelju okvirnog sporazuma iz stavka 9. ovog članka stranke ne smiju mijenjati bitne uvjete okvirnog sporazuma.

(11) Ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, ugovori na temelju tog okvirnog sporazuma dodjeljuju se prema uvjetima utvrđenim u okvirnom sporazumu, ali Naručitelj može u pisanom obliku od gospodarskog subjekta koji je stranka okvirnog sporazuma zatražiti da dopuni svoju ponudu, ako je to nužno.

(12) Ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata, ugovori na temelju tog okvirnog sporazuma dodjeljuju se na jedan od sljedećih načina:

1. bez ponovne provedbe nadmetanja, prema uvjetima utvrđenima u okvirnom sporazumu, ako su u okvirnom sporazumu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe te objektivni uvjeti za odabir gospodarskog subjekta iz okvirnog sporazuma koji će izvršavati ugovor, a koji uvjeti su bili navedeni u pozivu na dostavu ponuda za okvirni sporazum

2. djelomično bez ponovne provedbe nadmetanja sukladno točki 1. ovoga stavka, a djelomično s ponovnom provedbom nadmetanja sukladno točki 3. ovoga stavka, ako su u okvirnom sporazumu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe te ako je naručitelj u pozivu na dostavu ponuda za okvirni sporazum predvidio korištenje ovakve mogućnosti, odredio objektivne kriterije za izbor hoće li se provoditi ponovno nadmetanje ili će se ugovor dodijeliti bez ponovne provedbe nadmetanja te naveo koji uvjeti mogu biti predmet ponovne provedbe nadmetanja

3. ponovnom provedbom nadmetanja između gospodarskih subjekata stranaka okvirnog sporazuma, ako u okvirnom sporazumu nisu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe.

(13) Odredba stavka 12. točke 2. ovoga članka može se primijeniti na bilo koju grupu okvirnog sporazuma za koju su u okvirnom sporazumu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe, neovisno o tome jesu li svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe utvrđeni za druge grupe.

(14) Naručitelj provodi nadmetanja iz stavka 12. točaka 2. i 3. ovoga članka na temelju istih uvjeta primijenjenih za dodjelu okvirnog sporazuma te ako je nužno na temelju preciznije definiranih uvjeta, kao i na temelju drugih uvjeta iz pozivu na dostavu ponuda za okvirni sporazum ako je prikladno, u skladu sa sljedećim postupkom:

1. naručitelj je obvezan za svaki ugovor koji dodjeljuje pozvati u pisanom obliku sve gospodarske subjekte iz okvirnog sporazuma

2. naručitelj je obvezan za svaki ugovor koji dodjeljuje odrediti dovoljno dugi rok za dostavu ponuda, uzimajući u obzir čimbenike poput složenosti predmeta nabave te vremena potrebnog za pripremu i izradu ponude

3. ponude se dostavljaju u pisanom obliku, a njihov sadržaj mora biti tajan sve dok ne istekne rok za dostavu ponuda

4. naručitelj dodjeljuje pojedinačni ugovor ponuditelju koji je dostavio najpovoljniju ponudu na temelju kriterija za dodjelu koji su bili određeni u pozivu na dostavu ponuda za okvirni sporazum

5. naručitelj je obvezan odluku o odabiru ili poništenju dostaviti svim gospodarskim subjektima koji su stranke okvirnog sporazuma.

ELEKTRONIČKA DRAŽBA

Članak 6.b

(1) Naručitelj može odrediti da nakon provedenog postupka iz članka 6. ovog Pravilnika te u ponovljenoj provedbi nadmetanja za stranke okvirnog sporazuma iz članka 6.a stavka 12. točaka 2. ili 3. ovoga Pravilnika, sklapanju ugovora o nabavi prethodi elektronička dražba ako se sadržaj poziva na dostavu ponude, a posebno tehničke specifikacije predmeta nabave mogu precizno utvrditi.

(2) Određeni ugovori o nabavi usluga ili radova predmet kojih je intelektualni rad, poput projektiranja radova, a koji se ne mogu rangirati pomoću automatskih metoda ocjene, ne mogu biti predmetom elektroničke dražbe.

(3) Naručitelj koji namjerava provesti elektroničku dražbu obvezan je to navesti u obavijesti o nabavi te u poziva na dostavu ponude.

(4) Naručitelj je obvezan prije započinjanja elektroničke dražbe izvršiti punu početnu ocjenu ponuda u skladu s uvjetima iz poziva na dostavu ponude vezanim uz tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te kriterije za odabir ponude, o čemu sastavlja zapisnik.

(5) Elektronička dražba provodi se nakon početne potpune ocjene ponuda, kao elektronički proces koji se ponavlja, u kojemu se predstavljaju nove cijene, izmijenjene naniže, ili nove vrijednosti određenih elemenata ponude te omogućava rangiranje ponuda pomoću automatskih metoda ocjene.

(6) Elektronička dražba temelji se na jednom od sljedećih elemenata ponude:

1. isključivo na cijenama ako se ugovor dodjeljuje samo na temelju cijene, ili

2. na cijenama ili na novim vrijednostima značajki ponuda navedenim u pozivu na dostavu ponude ako se ugovor dodjeljuje na temelju najboljeg omjera između cijene i kvalitete ili na temelju najnižeg troška primjenom pristupa isplativosti.

(7) Naručitelj je obvezan istodobno, elektroničkim sredstvima komunikacije, pozvati sve ponuditelje koji su predali valjane ponude na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi koristeći, na određeni datum i u određeno vrijeme, poveznice u skladu s uputama navedenima u pozivu.

(8) Elektronička dražba može se provoditi u više uzastopnih faza.

(9) Elektronička dražba ne smije započeti prije isteka dva radna dana od dana slanja poziva na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi.

(10) Naručitelj je obvezan uz poziv na elektroničku dražbu priložiti rezultat pune početne ocjene relevantne ponude pojedinog ponuditelja.

(11) Poziv sadržava matematičku formulu koja se koristi u elektroničkoj dražbi kako bi se odredile automatske promjene u rangiranju na osnovi ponuđenih novih cijena ili novih vrijednosti.

(12) Matematička formula sadržava ponder svih kriterija ekonomski najpovoljnije ponude utvrđenih u obavijesti o nabavi ili pozivu na dostavu ponude, osim ako je cijena jedini kriterij, pri čemu se svi rasponi unaprijed svode na određenu vrijednost.

(13) Ako je dopušteno podnošenje varijanti ponude, za svaku se varijantu određuje zasebna matematička formula.

(14) Naručitelj je obvezan tijekom svake pojedine faze elektroničke dražbe svim ponuditeljima trenutačno slati najmanje onoliko podataka koliko je potrebno da im omogući određivanje njihova relativnog ranga u odnosu na druge ponuditelje u bilo kojem trenutku.

(15) Naručitelj može ponuditeljima slati i druge informacije u vezi s drugim ponuđenim cijenama ili vrijednostima ako je takvu mogućnost odredio u pozivu na dostavu ponude.

(16) Naručitelj može u bilo kojem trenutku objaviti broj ponuditelja u pojedinoj fazi dražbe.

(17) Naručitelj ne smije otkriti identitet ponuditelja do završetka elektroničke dražbe.

(18) Naručitelj je obvezan završiti elektroničku dražbu na jedan od sljedećih načina:

1. u prethodno određenom vremenskom trenutku (datum i vrijeme)

2. kada više nema dostavljenih novih cijena ili novih vrijednosti koje ispunjavaju uvjete koji se odnose na minimalne razlike, pod uvjetom da je proteklo prethodno određeno vrijeme koje mora proteći nakon zaprimanja posljednje ponude prije nego što će se završiti elektronička dražba

3. ako su provedene sve faze elektroničke dražbe.

(19) Ako naručitelj namjerava završiti elektroničku dražbu na način iz stavka 18. točke 3. ovoga članka u kombinaciji s načinom završetka iz stavka 18. točke 2. ovoga članka, obvezan je u obavijesti o nabavi odrediti za svaku pojedinu fazu elektroničke dražbe vrijeme koje mora proteći nakon zaprimanja posljednje ponude prije nego što će završiti elektroničku dražbu.

(20) Nakon završetka elektroničke dražbe naručitelj bez odgode objavljuje naziv i rang svih ponuditelja koji su sudjelovali u dražbi te na temelju kriterija za odabir ponude i rezultata elektroničke dražbe dodjeljuje ugovor o nabavi.

(21) Ako se elektronička dražba iz bilo kojeg razloga prekine prije završetka na jedan od propisanih načina, naručitelj je obvezan bez odgode o tome obavijestiti sve sudionike te može provesti novu elektroničku dražbu ili poništiti postupak nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

(22) Ako na temelju pune početne ocjene ponuda naručitelj utvrdi da postoji samo jedna valjana ponuda, elektronička dražba se neće provesti te naručitelj može dodijeliti ugovor tom ponuditelju ili poništiti postupak nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

(23) Naručitelj je obvezan osigurati da je provođenje elektroničke dražbe tijekom svih faza dokumentirano u cijelosti.«

Članak 5.

U članku 7. stavku 4. podstavku 21. iza riječi: »ugovor o nabavi« dodaju se riječi: »ili okvirni sporazum«.

U stavku 16. iza riječi: »ugovora o nabavi« dodaju se riječi: »ili okvirnog sporazuma«.

U stavku 22. iza riječi: »ugovor o nabavi« dodaju se riječi: »ili okvirni sporazum«.

U stavku 25. iza riječi: »Ugovor o nabavi« dodaju se riječi: »ili okvirni sporazum«.

U stavku 26. iza riječi: »Ugovor o nabavi« dodaju se riječi: »odnosno okvirni sporazum«.

U stavku 27. iza riječi: »Ugovoru« dodaju se riječi: »odnosno okvirnom sporazumu«.

U stavku 28. točki 3. iza riječi: »ugovor o nabavi« dodaju se riječi: »odnosno okvirni sporazum«.

U točki 4. iza riječi: »ponude« dodaju se riječi: »odnosno jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na izvršenje i ako je zahtijevano u pozivu na dostavu ponude«.

Članak 6.

Iza članka 7. dodaju se članci 7.a, 7.b, 7.c i 7.d i naslovi iznad tih članaka koji glase:

»POSTUPANJE U POSTUPCIMA NABAVE U SLUČAJU NEDOSTUPNOSTI EOJN RH

Članak 7.a

Nedostupnost EOJN RH tijekom postupka nabave može se pojaviti:

1. tijekom roka za dostavu ponuda,

2. u trenutku ili tijekom otvaranja ponuda,

3. tijekom roka za žalbu.

NEDOSTUPNOST TIJEKOM ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

Članak 7.b

(1) Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda postoji ako zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH tijekom četiri sata prije isteka roka za dostavu nije moguće:

1. priložiti bilo koji dokument u podržanom formatu, uključujući troškovnik

2. kreirati ili priložiti uvez ponude

3. dostaviti ponudu.

(2) Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda naručitelj ili gospodarski subjekt dužan je prijaviti Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati.

(3) Po zaprimanju prijave iz stavka 2. ovoga članka, Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti iz stavka 1. ovog članka obvezne su o tome bez odgode:

1. obavijestiti putem elektroničke pošte zainteresirane gospodarske subjekte i naručitelja u postupku nabave, ako je moguće

2. obavijestiti putem elektroničke pošte tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i

3. objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

(4) Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave te ako je od otklanjanja preostalo najmanje četiri sata do isteka roka za dostavu, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

(5) Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH, rok za dostavu ponuda ne teče dok se ista ne otkloni.

(6) Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno stavku 3. točkama 1., 2. i 3. ovog članka.

(7) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovoga članka naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu ponuda za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka Obavijesti o nabavi ili ispravka poziva na dostavu ponuda.

NEDOSTUPNOST U TRENUTKU ILI TIJEKOM
OTVARANJA PONUDA

Članak 7.c

(1) Nedostupnost u trenutku ili tijekom otvaranja ponuda postoji ako u sustavu u trenutku ili tijekom otvaranja ponuda nije moguće:

1. priložiti privatne ključeve

2. izvršiti uvid u upisnik elektronički dostavljenih ponuda

3. izvršiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.

(2) Nedostupnost u trenutku ili tijekom otvaranja ponuda obvezno se prijavljuje Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati.

(3) Po zaprimanju prijave iz stavka 2. ovoga članka, Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti iz stavka 1. ovog članka obvezne su o tome bez odgode:

1. obavijestiti putem elektroničke pošte ponuditelje i članove stručnog povjerenstva za nabavu u postupku nabave, ako je moguće

2. obavijestiti putem elektroničke pošte tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i

3. objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

(4) Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

(5) Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom otvaranja ponuda, postupak otvaranja započinje istekom roka za dostavu ponuda te se zaustavlja dok se nedostupnost ne otkloni.

(6) Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno stavku 3. točkama 1., 2. i 3. ovog članka.

(7) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovoga članka naručitelj je obvezan nastaviti s otvaranjem ponuda najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja obavijesti, a ako taj rok ističe na dan na koji naručitelj ne radi, otvaranje će se nastaviti prvi sljedeći radni dan.

(8) Naručitelj je obvezan bez odgode obavijestiti ponuditelje o mjestu i vremenu nastavka otvaranja ponuda ako je otvaranje ponuda javno.

(9) Od otklanjanja nedostupnosti do nastavka otvaranja ponuda, ponude se ne smiju mijenjati.

NEDOSTUPNOST TIJEKOM ROKA ZA ŽALBU

Članak 7.d

(1) Nedostupnost tijekom roka za žalbu postoji ako zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH prije isteka roka za žalbu nije moguće priložiti žalbu i priloge.

(2) Nedostupnost tijekom roka za žalbu obvezno se prijavljuje Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d.

(3) Po zaprimanju prijave iz stavka 2. ovoga članka, Narodne novine d.d. će istu provjeriti u radnom vremenu Službe za korisnike te u slučaju utvrđene nedostupnosti iz stavka 1. ovog članka Pravilnika obvezne su o tome bez odgode:

1. obavijestiti putem elektroničke pošte žalitelja i članove stručnog povjerenstva za nabavu u postupku nabave, ako je moguće

2. obavijestiti putem elektroničke pošte tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i

3. objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

(4) Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave te ako je od otklanjanja preostalo najmanje četiri sata do isteka roka za žalbu, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

(5) Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH, rok za žalbu ne teče dok se ista ne otkloni.

(6) Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno stavku 3. točkama 1., 2. i 3. ovog članka.

(7) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovoga članka, žalitelj može podnijeti žalbu najkasnije u roku od 24 sata od zaprimanja obavijesti, a ako taj rok ističe na dan na koji naručitelj ne radi, rok je prvi sljedeći radni dan do 23:59:59 sati.«

Članak 7.

U članku 8. stavku 1. točki 1. iza riječi: »ispunjenje ugovora o nabavi« dodaju se riječi: »odnosno odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na sklapanje i izvršenje«.

U točki 2. iza riječi: »ugovora o nabavi« dodaju se riječi: »ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na izvršenje«.

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na temelju okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum ne obvezuje, za slučaj povrede ugovornih obveza«.

Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 4., 5. i 6.

U stavku 9. iza riječi: »potpisivanja ugovora o nabavi« dodaju se riječi: »ili okvirnog sporazuma«.

Članak 8.

U članku 11. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Odredbe ovog članka o izmjenama ugovora o nabavi na odgovarajući način se primjenjuju i na izmjene okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja.«

Članak 9.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »ugovora o nabavi« dodaju se riječi: »odnosno okvirnog sporazuma«.

Članak 10.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »ugovora o nabavi« dodaju se riječi: »odnosno okvirnog sporazuma«.

U stavku 2. iza riječi: »ugovora o nabavi« dodaju se riječi: »odnosno okvirnog sporazuma«.

Članak 11.

Postupci nabave pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (»Narodne novine«, broj 126/21).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-03/1
Urbroj: 531-03-01-01/12-22-1
Zagreb, 4. veljače 2022.

Ministar
Darko Horvat, v. r.