Pravilnik o posebnim osobnim iskaznicama

NN 20/2022 (16.2.2022.), Pravilnik o posebnim osobnim iskaznicama

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

214

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 133/2020) i članka 1. stavka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 144/2020) ministar vanjskih i europskih poslova, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM OSOBNIM ISKAZNICAMA

Sadržaj

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, uvjeti i način izdavanja, izgled posebnih osobnih iskaznica i obrasci zahtjeva za njihovo izdavanje, a koje se izdaju članovima diplomatskih misija, konzularnih ureda, članovima misija Ujedinjenih naroda i drugih specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda, članovima međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj, kao i zaposlenicima institucija Europske unije u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: misije u Republici Hrvatskoj) te članovima njihovih obitelji odnosno članovima zajedničkog kućanstva i privatnoj posluzi, te način vođenja evidencije o zaprimljenim zahtjevima, izdanim posebnim osobnim iskaznicama i drugim podacima.

1. DOLAZAK STRANCA NA DUŽNOST U MISIJU U REPUBLICI HRVATSKOJ I POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE

Kratkotrajna viza

Članak 2.

Osobama koje dolaze na dužnost u svojstvu člana misije u Republici Hrvatskoj te članovima njihovih obitelji, odnosno članovima zajedničkog kućanstva i privatnoj posluzi, navedenim u članku 1. ovoga Pravilnika, a kojima je potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku prema propisima kojima se uređuje vizni sustav, izdaje se kratkotrajna viza pri prvom dolasku u skladu s provedbenim propisom koji uređuje izdavanje viza.

Notifikacija dolaska

Članak 3.

(1) Misije u Republici Hrvatskoj notificiraju Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Diplomatskom protokolu, nove članove po njihovu dolasku u Republiku Hrvatsku, kao i članove njihovih obitelji odnosno članove zajedničkog kućanstva te privatnu poslugu.

(2) Na temelju notifikacije iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Diplomatski protokol, izdaje odgovarajuću posebnu osobnu iskaznicu.

(3) Misije u Republici Hrvatskoj, prilikom notifikacije prilažu:

1. diplomatsku notu, odnosno odgovarajuće službeno pismo;

2. presliku valjane putne isprave osobe koja se notificira;

3. jednu fotografiju u boji, veličine 30×35 mm;

4. ispunjen i potpisan obrazac upitnika (Obrazac 1);

5. potpisan odgovarajući obrazac za izdavanje posebne osobne iskaznice (Obrasci od 2 do 10).

(4) Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u putnu ispravu osobe koja se notificira, strancu, državljaninu trećih zemalja, a za koje je sukladno viznom sustavu Republike Hrvatske potrebno izdavanje vize, otiskuje pečat Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Vrste posebnih osobnih iskaznica

Članak 4.

Posebne osobne iskaznice koje izdaje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Diplomatski protokol, su sljedeće:

– tip »A«

– tip »B«

– tip »C«

– tip »D«

– tip »E«

– tip »F«

– tip »G«

– tip »H«

– tip »I«.

Članak 5.

Posebna osobna iskaznica tipa »A« izdaje se strancima, članovima diplomatske misije, nositeljima diplomatske putovnice države pošiljateljice, koji u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima uživaju diplomatski status te članovima njihovih obitelji neovisno o vrsti njihove putne isprave.

Članak 6.

Posebna osobna iskaznica tipa »B« izdaje se strancima, šefovima, zamjenicima šefova i članovima organizacija Ujedinjenih naroda i specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda, zaposlenicima institucija Europske unije te drugih međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj, kao i članovima njihovih obitelji, neovisno o vrsti njihove putne isprave, a u skladu s Konvencijom o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda, Konvencijom o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova, Protokolom o povlasticama i imunitetima Europske unije, te drugim međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Članak 7.

Posebna osobna iskaznica tipa »C« izdaje se strancima, konzularnim dužnosnicima u konzularnom uredu, nositeljima diplomatske putovnice, kao i članovima njihovih obitelji, neovisno o vrsti njihove putne isprave, a u skladu s Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima.

Članak 8.

Posebna osobna iskaznica tipa »D« izdaje se strancima, članovima administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih misija, službenicima konzularnih ureda, nositeljima službene putovnice te članovima njihovih obitelji, neovisno o vrsti njihove putne isprave, a u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima i Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima.

Članak 9.

Posebna osobna iskaznica tipa »E« izdaje se strancima, članovima poslužnog osoblja diplomatskih misija, konzularnih ureda, misija Ujedinjenih naroda i specijaliziranih ustanova, te međunarodnih organizacija i članovima njihovih obitelji, neovisno o vrsti njihove putne isprave, a u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima i drugim međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Članak 10.

Posebna osobna iskaznica tipa »F« izdaje se počasnim konzularnim dužnosnicima, koji su dobili egzekvaturu za obnašanje te dužnosti, a u skladu s Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima.

Članak 11.

Posebna osobna iskaznica tipa »G« izdaje se strancima, posebnim stručnjacima i članovima njihovih obitelji, neovisno o vrsti njihove putne isprave, na temelju notifikacije misije u Republici Hrvatskoj, a u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Članak 12.

Posebna osobna iskaznica tipa »H« izdaje se strancima, članovima zajedničkog kućanstva i privatnoj posluzi člana misije ili konzularnog ureda u Republici Hrvatskoj, neovisno o vrsti njihove putne isprave, na temelju notifikacije misije u Republici Hrvatskoj, odnosno primjenom načela uzajamnosti.

Članak 13.

Posebna osobna iskaznica tipa »I« izdaje se šefovima i zamjenicima šefova misija Ujedinjenih naroda i specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda, institucija Europske unije, te drugih međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, koji su hrvatski državljani, a notificirale su ih te organizacije.

Obrazac upitnika za izdavanje posebne osobne iskaznice

Članak 14.

(1) Obrazac upitnika za izdavanje posebne osobne iskaznice (Obrazac 1) iz članka 3., stavka 3., točke 4. ovoga Pravilnika pravokutnog je oblika, veličine A4, tiskan na hrvatskom i engleskom jeziku. Obrazac upitnika koji se nalazi na javnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova popunjava se u elektronskoj formi uz obvezni ispis popunjenog obrasca u papirnatom obliku.

(2) Obrazac upitnika sadrži:

– grb Republike Hrvatske;

– naziv »Republika Hrvatska, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Diplomatski protokol«;

– prostor za upis sljedećih podataka – naziv i adresa misije u Republici Hrvatskoj; osobni podaci podnositelja zahtjeva – prezime, ime, država i mjesto rođenja, državljanstvo, datum rođenja, spol, adresa, telefon, e-adresa; podaci o dužnosti – dužnosti/rangu, datum stupanja na dužnost, podaci o prethodniku (prezime, ime i dužnost/rang); podaci o putovnici – vrsta, broj, datum izdavanja, rok valjanosti, država izdavanja); podaci o članovima obitelji ili drugim osobama, – suprug/a – prezime i ime, država, mjesto, dan, mjesec i godina rođenja, spol, putovnica (vrsta, broj, datum izdavanja, rok valjanosti, država izdavanja), – djeca – prezime i ime, država, mjesto, dan, mjesec i godina rođenja, spol, putovnica (vrsta, broj, datum izdavanja, rok valjanosti, država izdavanja, – ostali članovi obitelji ili zajedničkog kućanstva za koje se traži notifikacija – prezime i ime, država, mjesto, dan, mjesec i godina rođenja, spol, putovnica (vrsta, broj, datum izdavanja, rok valjanosti, država izdavanja);

– prostor za potpis podnositelja zahtjeva, prostor za pečat misije u Republici Hrvatskoj i prostor za potpis šefa misije u Republici Hrvatskoj;

– prostor za upis mjesta i datuma.

Obrazac za izdavanje posebne osobne iskaznice

Članak 15.

(1) Obrasci za izdavanje posebnih osobnih iskaznica (Obrasci od 2 do 10) iz članka 3., stavka 3., točke 5. ovoga Pravilnika, pravokutnog su oblika, veličine A4, tiskani na hrvatskom i engleskom jeziku, a razlikuju se po nazivu i boji, ovisno o tipu posebne osobne iskaznice.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovog članka sadrže:

– naziv obrasca;

– prostor za fotografiju;

– prostor za potpis podnositelja zahtjeva;

– prostor za upis podatka prezime, ime, datum rođenja, spol, dužnost (rang), naziv predstavništva, datum izdavanja, rok valjanosti, broj iskaznice;

– prostor za upis osobnoga identifikacijskog broja (OIB) ili ako je riječ osobi koja nerezidentno pokriva Republiku Hrvatsku upis riječi »nerezident«;

– prostor za upis datuma i pečat MVEP RH.

Izgled posebne osobne iskaznice

Članak 16.

(1) Posebna osobna iskaznica (u daljnjem tekstu: Uzorci od 11 do 19) izdaje se u propisanom obliku, pravokutnog je oblika veličine 85,6x53,98 mm, pisana je dvojezično, hrvatskim i engleskim jezikom, a izrađena je od polikarbonatnog materijala.

(2) Posebna osobna iskaznica iz stavka 1. ovog članka (Uzorci od 11 do 19), na prednjoj stranici sadrži:

– grb Republike Hrvatske;

– naziv »Republika Hrvatska, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova«;

– naziv: »posebna osobna iskaznica«;

– slovnu oznaku tipa posebne osobne iskaznice (»A« – »I«);

– broj posebne osobne iskaznice;

– prezimena, imena, datum rođenja i spol nositelja posebne osobne iskaznice;

– fotografiju nositelja;

– dužnost (rang) koju obnaša nositelj;

– rok važenja posebne osobne iskaznice;

– naziv predstavništva (misije ili konzularnog ureda u RH) nositelja i sjedište (mjesto);

– potpis nositelja posebne osobne iskaznice;

– osobni identifikacijski broj (OIB) ili riječ »nerezident«;

– datum izdavanja i pečat MVEP RH.

(3) Uzorci od 11 do 19 posebnih osobnih iskaznica iz stavka 1. ovog članka razlikuju se prema boji, tipu (slovna oznaka na prednjoj stranici) i prema tekstu koji se nalazi na poleđini, a ovisni su o tipu posebne osobne iskaznice:

– Iskaznice tipa »A« (Uzorak 11) je crvene boje, a tekst na poleđini glasi: »Nositelj uživa povlastice i imunitete u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.«;

– Iskaznice tipa »B« (Uzorak 12) je zelene boje, a tekst na poleđini glasi: »Nositelj uživa povlastice i imunitete u skladu s Konvencijom o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda, Konvencijom o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova, Protokolom o povlasticama i imunitetima Europske unije, te drugim međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.«;

– Iskaznice tipa »C« (Uzorak 13) je tamnoplave boje, a tekst na poleđini glasi: »Nositelj uživa povlastice i privilegije u skladu s Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima.«;

– Iskaznice tipa »D« (Uzorak 14) je svijetloplave boje, a tekst na poleđini glasi: »Nositelj uživa povlastice i imunitete u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima / Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima.«;

– Iskaznice tipa »E« (Uzorak 15) je purpurnocrvene boje, a tekst na poleđini glasi: »Nositelj uživa povlastice i imunitete u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima / Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima.«;

– Iskaznice tipa »F« (Uzorak 16) je žute boje, a tekst na poleđini glasi: »Nositelj uživa povlastice i imunitete u skladu s Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima.«;

– Iskaznice tipa »G« (Uzorak 17) je narančaste boje, a tekst na poleđini glasi: »Nositelj ne uživa povlastice i imunitete, osim u slučaju da međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku nije drukčije određeno.«;

– Iskaznice tipa »H« (Uzorak 18) je ljubičaste boje, a tekst na poleđini glasi: »Nositelj ne uživa povlastice i imunitete, a iskaznica je izdana kao potvrda o odobrenom boravku u Republici Hrvatskoj.«;

– Iskaznice tipa »I« (Uzorak 19) je smeđe boje, a tekst na poleđini glasi: »Nositelj je hrvatski državljanin kojem se iskaznica izdaje kao potvrda dužnosti koju obnaša te uživa povlastice i imunitete sukladno međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.«.

(4) U uzorke od 11 do 19 posebnih osobnih iskaznica iz stavka 1. ovog članka podatak o spolu upisuje se oznakom: »Ž/F« za ženski spol, a oznakom: »M/M« za muški spol.

Članak 17.

Na poleđini svih posebnih osobnih iskaznica (Uzorci od 11 do 19), ispod teksta navedenog u članku 16. stavka 5. ovoga Pravilnika, otisnut je mali pečat Ministarstva (u središnjem dijelu), desno od njega skraćeni naziv Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Diplomatskog protokola »MVEP RH Diplomatski protokol« kao ustrojstvene jedinice u čijem je djelokrugu poslova izdavanje posebnih osobnih iskaznica, te lijevo osobni identifikacijski broj (OIB) i datum izdavanja posebne osobne iskaznice.

Rok valjanosti posebnih osobnih iskaznica

Članak 18.

(1) Posebna osobna iskaznica se izdaje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika osobama iz članka 1. ovoga Pravilnika u razdoblju navedenom u notifikaciji, a najduže s rokom valjanosti do četiri (4) godine, odnosno do datuma važenja putne isprave.

(2) Rok važenja posebne osobne iskaznice člana obitelji ne može biti dulji od roka važenja posebne osobne iskaznice člana misije ili konzularnog ureda u Republici Hrvatskoj, na temelju čijeg se statusa ostvaruje pravo.

Članak 19.

(1) Posebna osobna iskaznica se izdaje djeci notificiranih osoba do 18. godine.

(2) Djeca notificiranih osoba do navršene 12 godine života nisu obvezna potpisati obrazac iz članka 3., stavka 3., točke 5. ovoga Pravilnika (Obrasci od 2 do 10).

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka djeca notificiranih osoba, koja nastavljaju školovanje, odnosno studij u Republici Hrvatskoj, uz priloženu potvrdu nadležne ustanove, ili pod uvjetom uzajamnosti, mogu biti nositelji posebne osobne iskaznice najduže do navršene 26. godine.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka djeci notificiranih osoba, nad kojima je produljena roditeljska skrb, posebna osobna iskaznica se izdaje neovisno o njihovoj dobi.

Ponovno izdavanje posebne osobne iskaznice

Članak 20.

Ponovno izdavanje posebne osobne iskaznica, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, primjenjuje se kod:

(1) isteka roka važenja prethodno izdane posebne osobne iskaz­nice;

(2) u slučaju nestanka posebne osobne iskaznice (nestanak se prijavljuje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, uz priložen dokaz o oglašavanju nestale posebne osobne iskaznice u »Narodnim novinama«);

(3) u slučaju oštećenosti posebne osobne iskaznice, u mjeri u kojoj više ne može služiti svojoj svrsi;

(4) u slučaju promjene podataka, koji su sastavni dio sadržaja posebne osobne iskaznice.

Ponovno izdavanje posebne osobne iskaznice iz stavka 1., 2., 3., 4., ovog članka provodi se uz postupak kao i prigodom notifikacije opisane u članku 3. ovog Pravilnika, uz zadovoljenje svih ostalih propisanih uvjeta.

Rok valjanosti ponovno izdane posebne osobne iskaznice za osobe iz stavka 1., 2., 3., 4., ovog članka ovisno je o prethodno notificiranoj dužini trajanja mandata osobe, a najduže s rokom valjanosti do četiri (4) godine.

U slučaju produžetka mandata nakon četiri (4) godine posebna osobna iskaznica izdaje se uz novu notifikaciju u kojoj je naveden vremenski period produžetka mandata, a najduže s rokom valjanosti do dvije (2) godine.

Notifikacija prestanka statusa i/ili odlaska osobe kojoj je izdana posebna osobna iskaznica

Članak 21.

(1) Misije u Republici Hrvatskoj posebno notificiraju Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Diplomatskom protokolu prestanak obnašanja dužnosti u Republici Hrvatskoj i/ili odlazak osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika, kojima je izdana posebna osobna iskaznica.

(2) Misije u Republici Hrvatskoj su dužne vratiti posebnu osobnu iskaznicu osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika, čiji se odlazak notificira.

(3) Novom članu misije u Republici Hrvatskoj, odnosno osobi iz članka 1. ovoga Pravilnika, posebna osobna iskaznica se neće izdati u slučaju nepridržavanja odredbi iz stavka 2. ovog članka.

(4) Posebna osobna iskaznica vraćena Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Diplomatskom protokolu, se poništava.

2. EVIDENCIJE

Članak 22.

(1) Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Diplomatski protokol, vodi evidencije o zaprimljenim zahtjevima i izdanim posebnim osobnim iskaznicama kao i o nestalim posebnim osobnim iskaznicama te drugim podacima.

(2) Evidencija iz stavka 1. sadrži sljedeće podatke:

1. prezime i ime osobe kojoj se izdaje;

2. datum, mjesto i država rođenja;

3. državljanstvo;

4. osobni identifikacijski broj (OIB) osim u slučaju kada osoba nerezidentno pokriva RH;

5. vrsta, broj i rok važenja putne isprave;

6. vrsta i broj izdane posebne osobne iskaznice;

7. rok važenja posebne osobne iskaznice;

8. nestale posebne osobne iskaznice;

9. prethodno izdane posebne osobne iskaznice;

10. napomena.

(3) Evidencije iz stavka 1. ovog članka vode se u elektronskim bazama podataka.

Prilozi

Članak 23.

Obrazac upitnika za izdavanje posebne osobne iskaznice (Obrazac 1), obrasci za izdavanje posebne iskaznice (Obrasci od 2 do 10) i uzorci posebne osobne iskaznice (Uzorak od 11 do 19) su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Prijelazne odredbe

Članak 24.

Posebne osobne iskaznice izdane do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do isteka roka valjanosti naznačenog na posebnoj osobnoj iskaznici.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o posebnim osobnim iskaznicama, klasa: 011-02/17-03/22, urbroj: 521-P-01-17-4 od 12. prosinca 2017. godine (»Narodne novine« broj 130/2017).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/32

Urbroj: 521-P-02-22-05

Zagreb, 2. veljače 2022.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.

PRILOG

UPITNIK

OBRAZAC ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE
(obrasci od 2 do 10)

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 7

Obrazac 8

Obrazac 9

Obrazac 10

UZORAK POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE (od 11 do 19)

Prednja strana

Slovna oznaka tipa iskaznice, predstavlja varijabilni podatak i uz boju mijenja se ovisno o tipu posebne osobne iskaznice:

uzorak 11 – tip »A« (crvene boje)

uzorak 12 – tip »B« (zelene boje)

uzorak 13 – tip »C« (tamnoplave boje)

uzorak 14 – tip »D« (svijetloplave boje)

uzorak 15 – tip »E« (purpurnocrvene boje)

uzorak 16 – tip »F« (žute)

uzorak 17 – tip »G« (narančaste boje)

uzorak 18 – tip »H« (ljubičaste boje)

uzorak 19 – tip »I«. (smeđe boje).

Poleđina

Poleđina posebne osobne iskaznice se razlikuje prema tekstu koji se nalazi na poleđini, ovisno o tipu posebne osobne iskaznice, i to:

uzorak 11 – tip »A«

uzorak 12 – tip »B«

uzorak 13 – tip »C«

uzorak 14 – tip »D«uzorak 15 – tip »E«uzorak 16 – tip »F«

uzorak 17 – tip »G«uzorak 18 – tip »H«uzorak 19 – tip »I«