Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 20/2022 (16.2.2022.), Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

218

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), a u svezi s člankom 64. stavkom 5. i člankom 112. stavkom 1. točkom 1. podtočkom 4. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. veljače 2022. godine donijela

METODOLOGIJU

ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (u daljnjem tekstu: Metodologija) određuju se:

– tarifni modeli i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom,

– način određivanja referentne cijene električne energije,

– način izračuna iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom,

– način dostave podataka,

– postupak za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 3.

U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

– buduće tromjesečje – tromjesečje za koje se određuju iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, a koje neposredno slijedi iza tekućeg tromjesečja,

– JT – jedinstvena dnevna tarifa,

– NT – niža dnevna tarifa,

– referentna cijena električne energije – cijena koja u smislu ove Metodologije služi za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom,

– tekuće tromjesečje – tromjesečje u kojem se za buduće tromjesečje određuju iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom,

– VT – viša dnevna tarifa.

II. TARIFNI MODELI I TARIFNE STAVKE

Članak 4.

(1) Obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca u okviru zajamčene opskrbe električnom energijom (u daljnjem tekstu: kupci) razvrstavaju se po naponskim razinama u sljedeće kategorije:

– kupci na visokom i vrlo visokom naponu (u daljnjem tekstu: kupci na visokom naponu),

– kupci na srednjem naponu i

– kupci na niskom naponu.

(2) Za kupce na visokom naponu i za kupce na srednjem naponu utvrđuje se po jedan tarifni model.

(3) Za kupce na niskom naponu utvrđuju se tarifni modeli Plavi, Bijeli, Crveni i Žuti.

(4) U tarifnom modelu za kupce na visokom naponu određene su tarifne stavke za:

– radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi [kn/kWh],

– radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi [kn/kWh] i

– opskrbnu naknadu [kn/mjesečno].

(5) U tarifnom modelu za kupce na srednjem naponu određene su tarifne stavke za:

– radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi [kn/kWh],

– radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi [kn/kWh] i

– opskrbnu naknadu [kn/mjesečno].

(6) Tarifni model Plavi sadrži tarifnu stavku za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi [kn/kWh].

(7) Tarifni model Bijeli sadrži tarifne stavke za:

– radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi [kn/kWh],

– radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi [kn/kWh] i

– opskrbnu naknadu [kn/mjesečno].

(8) Tarifni model Crveni odnosi se na kupce s priključnom snagom većom od iznosa određenog propisom koji uređuje korištenje mreže i opskrbu električnom energijom i sadrži tarifne stavke za:

– radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi [kn/kWh],

– radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi [kn/kWh] i

– opskrbnu naknadu [kn/mjesečno].

(9) Tarifni model Žuti (javna rasvjeta) sadrži tarifnu stavku za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi [kn/kWh] i opskrbnu naknadu [kn/mjesečno].

(10) Tarifni modeli i tarifne stavke za pojedini tarifni model prikazani su u Prilogu 3. koji je sastavni dio ove Metodologije.

REFERENTNA CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 5.

(1) Referentna cijena električne energije jednaka je:

gdje su:


prosječna mjesečna cijena temeljne električne energije na mađarskoj burzi HUDEX u prvom mjesecu tekućeg tromjesečja Q, za tromjesečje Q+i [€/MWh],

prosječna mjesečna cijena vršne električne energije na mađarskoj burzi HUDEX u prvom mjesecu tekućeg tromjesečja Q, za tromjesečje Q+i [€/MWh].

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka za izračun referentne cijene električne energije Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: Agencija) pribavljat će službenim putem od mađarske burze HUDEX.

(3) Referentna cijena električne energije iz stavka 1. ovoga članka izražava se u [kn/kWh], uz primjenu srednjeg deviznog tečaja Hrvatske narodne banke na zadnji dan prvog mjeseca tekućeg tromjesečja.

III. ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 6.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom po tarifnim modelima označavaju se:

TSVN,EVT
tarifna stavka za radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi za kupce na visokom naponu [kn/kWh],
TSVN,ENT
tarifna stavka za radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi za kupce na visokom naponu [kn/kWh],
TSSN,EVT
tarifna stavka za radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi za kupce na srednjem naponu [kn/kWh],
TSSN,ENT
tarifna stavka za radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi za kupce na srednjem naponu [kn/kWh],
TSNN,P,EJT
tarifna stavka za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za kupce na niskom naponu tarifni model Plavi [kn/kWh],
TSNN,B,EVT
tarifna stavka za radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi za kupce na niskom naponu tarifni model Bijeli [kn/kWh],
TSNN,B,ENT
tarifna stavka za radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi za kupce na niskom naponu tarifni model Bijeli [kn/kWh],
TSNN,C,EVT
tarifna stavka za radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi za kupce na niskom naponu tarifni model Crveni [kn/kWh],
TSNN,C,ENT
tarifna stavka za radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi za kupce na niskom naponu tarifni model Crveni [kn/kWh],
TSNN,JR,EJT
tarifna stavka za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za kupce na niskom naponu tarifni model Žuti [kn/kWh],
ONVN
opskrbna naknada za kupce na visokom naponu [kn/mjesečno],
ONSN
opskrbna naknada za kupce na srednjem naponu [kn/mjesečno],
ONNN,C
opskrbna naknada za kupce na niskom naponu tarifni model Crveni [kn/mjesečno],
ONNN,B
opskrbna naknada za kupce na niskom naponu tarifni model Bijeli [kn/mjesečno],
ONNN,P
opskrbna naknada za kupce na niskom naponu tarifni model Plavi [kn/mjesečno],
ONNN,JR
opskrbna naknada za kupce na niskom naponu tarifni model Žuti [kn/mjesečno].


Članak 7.

(1) Tarifne stavke iz članka 6. ove Metodologije za radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi za kupce na visokom naponu, kupce na srednjem naponu i kupce na niskom naponu, tarifni modeli Bijeli i Crveni određuju se iz formule:

gdje su:

TSNT
tarifna stavka za radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi u tarifnom modelu [kn/kWh],
f
koeficijent korekcije za tarifni model,
kZO
koeficijent korekcije ovisan o trajanju korištenja zajamčene opskrbe,
ENVT
radna energija po višoj dnevnoj tarifi koju preuzimaju kupci u tarifnom modelu, a određuje se na temelju podataka koje dostavljaju operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava (dalje: operatori sustava) prema zahtjevu Agencije [kWh],
ENNT
radna energija po nižoj dnevnoj tarifi koju preuzimaju kupci u tarifnom modelu, a određuje se na temelju podataka koje dostavljaju operatori sustava prema zahtjevu Agenciju [kWh].

(2) Tarifne stavke iz članka 6. ove Metodologije za radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi za kupce na visokom naponu, kupce na srednjem naponu i kupce na niskom naponu, tarifni modeli Bijeli i Crveni određuju se iz formule:

(3) Tarifne stavke iz članka 6. ove Metodologije za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za tarifne modele Plavi i Žuti određuju se iz formule:

(4) Koeficijenti korekcije f za pojedine tarifne modele iznose:

− 1,00 za kupce na visokom naponu,

− 1,00 za kupce na srednjem naponu,

− 1,15 za kupce na niskom naponu, tarifni model Plavi,

− 1,15 za kupce na niskom naponu, tarifni model Bijeli,

− 1,00 za kupce na niskom naponu, tarifni model Crveni,

− 0,90 za kupce na niskom naponu, tarifni model Žuti.

(5) U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1.

(6) Nakon isteka razdoblja iz stavka 5. ovoga članka koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,25.

(7) Prilikom izračuna tarifnih stavki iz ovoga članka, za isto razdoblje Agencija određuje i iznos opskrbne naknade (kn/mjesečno) na temelju informacija o opskrbnim naknadama koje primjenjuju opskrbljivači električne energije na hrvatskom tržištu.

(8) Opskrbna naknada se plaća u tekućem mjesecu za prethodni mjesec ako je u prethodnom mjesecu krajnji kupac koristio zajamčenu opskrbu.

IV. DOSTAVA PODATAKA

Članak 8.

(1) Opskrbljivači koji nisu pod obvezom javne usluge (dalje: opskrbljivači) dužni su Agenciji dostavljati podatke iz tablice 1. Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(2) Zajamčeni opskrbljivač dužan je dostavljati Agenciji podatke iz Priloga 2. koji je sastavni dio ove Metodologije do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

V. POSTUPAK ODREĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 9.

(1) Agencija objavljuje iznose tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema strukturi tarifnih stavki iz Priloga 3. ove Metodologije, za buduće tromjesečje do 15. dana u zadnjem mjesecu tekućeg tromjesečja.

(2) Agencija javno objavljuje iznose tarifnih stavki iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Ako Agencija ne odredi iznose tarifnih stavki za buduće tromjesečje, do donošenje novih, na snazi ostaju važeći iznosi tarifnih stavki.

Članak 11.

Iznos referentne cijene električne energije i iznosi tarifnih stavki određeni u skladu s ovom Metodologijom iskazuju se na četiri decimalna mjesta, osim opskrbnih naknada koje se iskazuju na jedno decimalno mjesto.

VI. OBAVIJESTI KRAJNJIM KUPCIMA

Članak 12.

Zajamčeni opskrbljivač dužan je uz ili na svakom mjesečnom računu obavještavati krajnje kupce za svako obračunsko mjerno mjesto o datumu početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom, uvjetima zajamčene opskrbe električnom energijom, iznosima tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, pravu krajnjeg kupca na slobodan izbor opskrbljivača te primjeni koeficijenta korekcije kZO iz članka 7. stavaka 5. i 6. ove Metodologije.

VII. NADZOR

Članak 13.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/19.).

Članak 15.

Ova Metodologija objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2022.

Klasa: 391-35/22-01/1

Urbroj: 371-03-22-2

Zagreb, 14. veljače 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.

PRILOG 1.

DOSTAVA PODATAKA OPSKRBLJIVAČA

Tablica 1. Prosječni jedinični iznosi tarifnih stavki električne energije i opskrbnih naknada prihvaćenih ponuda koje su opskrbljivači koji nisu pod obvezom javne usluge nudili krajnjim kupcima iz kategorije poduzetništvo, a koje su: (1) prihvaćene u prethodnom mjesecu, (2) za koje je sklopljen ugovor u tome mjesecu neovisno u kojem mjesecu na temelju toga ugovora dolazi do promjene opskrbljivača, (3) kojima ugovorno razdoblje nije duže od godinu dana i (4) kojima po procjeni opskrbljivača godišnja potrošnja nije manja od 5.000 kWh

Tarifni model

Prosječan iznos (JT)

[kn/kWh]

Prosječan iznos (VT)

[kn/kWh]

Prosječan iznos (NT)

[kn/kWh]

Prosječan iznos
[kn/kWh]

Prosječna opskrbna naknada

[kn/mjesečno]

VN, SN i NN Crveni
NN Bijeli
NN Plavi
NN Žuti

PRILOG 2.

DOSTAVA PODATAKA ZAJAMČENOG OPSKRBLJIVAČA

Tablica 1. Ukupno prodana električna energija i ostvareni prihod od zajamčene opskrbe u prethodnom mjesecu

Red. brojTarifni modelJedinica mjereUkupnoPrva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbeNakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
1.

Visoki napon (VT)

kn

MWh
    
2.

Visoki napon (NT)

kn

MWh
    
3.

Srednji napon (VT)

kn

MWh
    
4.

Srednji napon (NT)

kn

MWh
    
5.Niski naponPlaviMWh
kn
6.Bijeli (VT)MWh
kn
7.Bijeli (NT)MWh
kn
8.Crveni (VT)MWh
kn
9.Crveni (NT)MWh
kn
10.ŽutiMWh
kn
11.Ukupno prodana električna energija
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) kn
MWh
    

Tablica 2. Broj kupaca na zajamčenoj opskrbi na zadnji dan prethodnog mjeseca

Red. brojTarifni modelJed. mjereUkupnoPrva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbeNakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
1.Visoki naponbroj
2.Srednji naponbroj
3.Niski naponPlavibroj
4.Bijelibroj
5.Crvenibroj
6.Žutibroj
7.Ukupan broj kupaca
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
broj

PRILOG 3.

TARIFNE STAVKE ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Tablica 1. Tarifne stavke za radnu energiju i opskrbna naknada za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju

[kn/kWh]

Opskrbna naknada [kn/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
TSVN,EVTTSVN,ENTONVN
Srednji napon
TSSN,EVTTSSN,ENTONSN
Niski naponCrveni
TSNN,C,EVTTSNN,C,ENTONNN,C
Bijeli
TSNN,B,EVTTSNN,B,ENTONNN,B
PlaviTSNN,P,EJT

ONNN,P
ŽutiTSNN,JR,EJT

ONNN,JR

Tablica 2. Tarifne stavke za radnu energiju i opskrbna naknada za razdoblje nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju

[kn/kWh]

Opskrbna naknada [kn/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
TSVN,EVTTSVN,ENTONVN
Srednji napon
TSSN,EVTTSSN,ENTONSN
Niski naponCrveni
TSNN,C,EVTTSNN,C,ENTONNN,C
Bijeli
TSNN,B,EVTTSNN,B,ENTONNN,B
PlaviTSNN,P,EJT

ONNN,P
ŽutiTSNN,JR,EJT

ONNN,JR