Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

NN 20/2022 (16.2.2022.), Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

219

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 94. stavka 1. podstavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. veljače 2022. donijela

IZMJENE I DOPUNE METODOLOGIJE

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 108/20) (dalje: Metodologija), u članku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

» – struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom (u daljnjem tekstu: krajnja cijena zajamčene opskrbe)«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

»iduće tromjesečje – tromjesečje za koje se određuje krajnja cijena zajamčene opskrbe, a koje neposredno slijedi iza tekućeg tromjesečja,«

Dosadašnji podstavci 1., 2. i 3. postaju podstavci 2., 3. i 4.

Iza dosadašnjeg podstavka 4. koji postaje podstavak 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»tekuće tromjesečje – tromjesečje u kojem se određuje krajnja cijena zajamčene opskrbe.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »plinom« dodaju se riječi: »i krajnja cijena zajamčene opskrbe«.

Članak 4.

U članku 6. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Krajnja cijena zajamčene opskrbe utvrđuje se za svako tromjesečje tijekom kalendarske godine.

(4) Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za iduće tromjesečje, odnosno trošak nabave plina i trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, Agencija je dužna objaviti u »Narodnim novinama« i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset dana prije početka tromjesečja.

(5) Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za distribucijsko područje na kojem opskrbljuje krajnje kupce u okviru zajamčene opskrbe, uključujući elemente za izračun krajnje cijene zajamčene opskrbe iz odluke Agencije iz stavka 4. ovoga članka, a prema strukturi krajnje cijene zajamčene opskrbe prema Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Metodologije, zajamčeni opskrbljivač dužan je objaviti najmanje sedam dana prije početka pružanja zajamčene opskrbe, kao i najmanje sedam dana prije početka idućeg tromjesečja.«

Članak 5.

Naslov iznad članka 13. i članak 13. mijenjaju se i glase:

»V. STRUKTURA I NAČIN FORMIRANJA KRAJNJE CIJENE ZAJAMČENE OPSKRBE

Članak 13.

(1) Za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, krajnja cijena zajamčene opskrbe sastoji se od tarifne stavke za isporučenu količinu plina za zajamčenu opskrbu Ts1Z i fiksne mjesečne naknade Ts2.

(2) Elementi za izračun krajnje cijene zajamčene opskrbe utvrđuju se prema Tablici 1. Struktura krajnje cijene zajamčene opskrbe za krajnje kupce koji nisu kućanstvo iz Priloga 2. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(3) Iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, za tarifni model TMi, izračunava se prema formuli:

Ts1Z,TMi = Tnab,Z + Ts1dis,TMi + Tops,Z

gdje je:

Ts1Z,TMi
iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, za tarifni model TMi (kn/kWh),
Tnab,Z
trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu (kn/kWh),
Ts1dis,TMi
iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t sukladno Metodologiji za distribuciju (kn/kWh),
Tops,Z
trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu (kn/kWh).


(4) Fiksna mjesečna naknada za tarifni model TMi utvrđuje se na način propisan člankom 9. stavkom 2. ove Metodologije.

(5) Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo odražava cijenu plina na referentnom plinskom tržištu i predstavlja veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene zajamčene opskrbe te se utvrđuje za iduće tromjesečje prema formuli:

gdje je:

Tnab,Z
trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu (kn/kWh),
TTFi
aritmetička sredina Bid i Offer cijena terminskih ugovora »TTF Price Assessment Quarter +1« za isporuku plina u idućem tromjesečju za koje se određuje krajnja cijena zajamčene opskrbe, objavljenih u pojedinom danu tijekom prva dva mjeseca tekućeg tromjesečja, u publikaciji ICIS HEREN »European Spot Gas Markets« (EUR/MWh),
T
srednji devizni tečaj u EUR/HRK koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji su objavljene cijene terminskih ugovora »TTF Price Assessment Quarter +1«,
i
dnevni podaci, i = 1, 2, 3,..., n,
n
broj dana u prva dva mjeseca tekućeg tromjesečja u kojima su objavljene dnevne cijene terminskih ugovora »TTF Price Assessment Quarter +1«,
kNCV/GCV
koeficijent za pretvorbu cijene plina iz gornje ogrjevne vrijednosti u donju ogrjevnu vrijednost, koji iznosi 0,901.


(6) Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu za krajnjeg kupca koji nije kućanstvo uvećava se kako slijedi:

– za kalendarski mjesec u kojem je započelo pružanje zajamčene opskrbe – za 10 %,

– za kalendarski mjesec koji slijedi iza mjeseca u kojem je započelo pružanje zajamčene opskrbe – za 20 %,

– nakon isteka razdoblja iz podstavka 2. ovoga stavka – za 30 %.

(7) Trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo određuje se kao prosjek iznosa troška opskrbe plinom određenih za sva distribucijska područja na temelju provedenog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge.«

Članak 6.

Iza PRILOGA 1. dodaje se PRILOG 2. koji glasi:

PRILOG 2.

Tablica 1. Struktura krajnje cijene zajamčene opskrbe plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo

Napomena: Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu za krajnjeg kupca koji nije kućanstvo uvećava se:

– za 10 % za kalendarski mjesec u kojem je započelo pružanje zajamčene opskrbe,

– za 20 % za kalendarski mjesec koji slijedi iza mjeseca u kojem je započelo pružanje zajamčene opskrbe,

– za 30 % nakon isteka drugog kalendarskog mjeseca pružanja zajamčene opskrbe.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Za ožujak 2022., trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo iz članka 13. stavka 5. ove Metodologije utvrđuje se prema formuli:

gdje je:

Tnab,Z,ožu’22
trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu za ožujak 2022. (kn/kWh),
TTFožu ‘22
aritmetička sredina Bid i Offer cijena terminskih ugovora »TTF Price Assessment, March ‘22«, objavljenih u pojedinom danu tijekom razdoblja od 1. veljače do 15. veljače 2022., u publikaciji ICIS HEREN »European Spot Gas Markets” (EUR/MWh),
Ti
srednji devizni tečaj u EUR/HRK koji je objavila Hrvatska narodna banka za pojedini dan tijekom razdoblja od 1. veljače do 15. veljače 2022. za koji su objavljene cijene terminskih ugovora »TTF Price Assessment, March ‘22«,
i
dnevni podaci, i = 1, 2, 3,..., n,
n
broj dana tijekom razdoblja od 1. veljače do 15. veljače 2022. u kojem su objavljene dnevne cijene terminskih ugovora »TTF Price Assessment, March ‘22«,
kNCV/GCV
koeficijent za pretvorbu cijene plina iz gornje ogrjevne vrijednosti u donju ogrjevnu vrijednost, koji iznosi 0,901.

Članak 8.

Iznimno od članka 6. stavka 4. ove Metodologije, Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za ožujak 2022. Agencija će donijeti u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.

Članak 9.

Ako Agencija ne odredi iznose tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za iduće tromjesečje, do donošenje novih, na snazi ostaju važeći iznosi tarifnih stavki.

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 391-35/22-01/2

Urbroj: 371-04-22-10

Zagreb, 14. veljače 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.