Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera

NN 20/2022 (16.2.2022.), Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera

Općina Plitvička Jezera

220

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 20. Statuta Općine Plitvička Jezera (»Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera« br. 2/21), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 5. redovitoj sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza Općine Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu: Općina), stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Plitvička Jezera te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u visini od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor na području Općine.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 6.

Javnim površinama u smislu ove odluke smatraju se javne površine u općoj uporabi, koje se razlikuju prema namjeni:

1. javne prometne površine: ulice, ceste, trgovi, pločnici, javni prolazi, parkirališta, nogostupi, stajališta javnog prometa, biciklističke i pješačke staze, šetališta i slične površine,

2. javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupina stabala ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, rekreacijske površine, zelene površine uz ceste i ulice u naselju i slične zelene površine,

3. ostale javne površine i objekti namijenjeni javnim priredbama, tržnice na malo i slične javne površine.

Članak 7.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: obveznici poreza), i to:

– ukoliko se površina koristi tijekom cijele godine – porez na korištenje javne površine plaća se u visini od 15,00 kuna mjesečno po četvornom metru korisne površine,

– ukoliko se površina koristi mjesečno – porez na korištenje javne površine plaća se u visini od 20,00 kuna mjesečno po četvornom metru korisne površine,

– ukoliko se površina koristi dnevno – porez na korištenje javne površine plaća se u visini od 25,00 kuna dnevno po četvornom metru korisne površine.

Članak 8.

Porez na godišnje korištenje javnih površina plaća se unaprijed za tekuću godinu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja kojim je utvrđen porez na korištenje javne površine.

Porez na mjesečno korištenje javnih površina plaća se do 5. u mjesecu za tekući mjesec.

Porez za dnevno korištenje javne površine plaća se unaprijed prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za korištenje javne površine. Ukoliko obveza ne bude plaćena unaprijed, obvezniku se neće izdati odobrenje za dnevno korištenje javne površine.

Članak 9.

Obveznici poreza dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti podatke o namjeri korištenja javne površine, kao i o svim promjenama, najkasnije do 31. prosinca tekuće za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 10.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina mogu se osloboditi organizatori humanitarnih, kulturnih, sportskih, prosvjetno-edukativnih te ostalih manifestacija koje su u interesu promocije Općine.

Odluku o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina donosi općinski načelnik.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENE PROPISA

Članak 11.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju na temelju ove Odluke, u ime i za račun Općine, uz prethodnu suglasnost ministra financija, obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Ministarstvo financija, Porezna uprava, dužna je do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, Općini dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima te pokrenutim postupcima i mjerama radi naplate poreza iz članka 2., točke 1. i 2. ove Odluke.

Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, za obavljanje poslova iz ovog članka pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina na temelju ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Na utvrđivanje, naplatu, povrat poreza, žalbeni postupak, zastaru i prekršajni postupak primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći porezni postupak, osim ako je Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima drugačije određeno, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe tih zakona u postupcima utvrđivanja i naplate općinskih poreza

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera (»Narodne novine« broj 5/18 i 112/21).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera«, a objavit će se i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/21-01/07

Urbroj: 2125-11-03-22-05

Korenica, 27. siječnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Bionda, v. r.