Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS)

NN 21/2022 (18.2.2022.), Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS)

Hrvatski sabor

221

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSTUPKU NOTIFIKACIJE U PODRUČJU TEHNIČKIH PROPISA I PROPISA O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA (TRIS)

Proglašavam Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS), koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. veljače 2022.

Klasa: 011-02/22-02/11
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 16. veljače 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O POSTUPKU NOTIFIKACIJE U PODRUČJU TEHNIČKIH PROPISA I PROPISA O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA (TRIS)

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuje postupak notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva te prava i obveze nadležnih tijela u tom postupku.

Usklađivanje s pravnim aktima Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP) (SL L 241, 17. 9. 2015.).

Pojmovi

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. »proizvod« je svaki industrijski i poljoprivredni proizvod, uključujući ribarske proizvode

2. »usluga« je svaka usluga informacijskog društva, to jest svaka usluga koja se obično pruža uz naknadu, na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluge, gdje za potrebe ovog pojma:

a) »na daljinu« znači da se usluga pruža bez da su strane istodobno prisutne

b) »elektroničkim sredstvima« znači da se usluga od početka šalje i na odredištu prima putem elektroničke opreme za obradu, uključujući digitalno sažimanje i pohranjivanje podataka, te da se u cjelini šalje, prenosi i prima žičnim, radijskim, svjetlosnim ili drugim elektromagnetskim sustavom

c) »na osobni zahtjev primatelja usluge« znači da se usluga pruža prijenosom podataka na osobni zahtjev

3. »tehnička specifikacija« je specifikacija sadržana u dokumentu kojim se utvrđuju svojstva koja mora imati određeni proizvod, kao što su razine kvalitete, karakteristike, sigurnost ili dimenzije, uključujući zahtjeve koji se odnose na naziv pod kojim se proizvod prodaje, terminologiju, simbole, ispitivanje i metode ispitivanja, pakiranje, obilježavanje i označivanje te postupke ocjenjivanja sukladnosti proizvoda, koja obuhvaća i proizvodne metode i postupke koji se koriste kod poljoprivrednih proizvoda iz članka 38. stavka 1. podstavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU), proizvoda namijenjenih prehrani ljudi i životinja te lijekova kako su definirani u propisima o lijekovima za humanu primjenu, kao i proizvodne metode i postupke koji se koriste kod drugih proizvoda, ako oni imaju učinak na svojstva tih proizvoda

4. »drugi zahtjevi« su zahtjevi za proizvod, različiti od tehničke specifikacije, koji utječu na životni ciklus proizvoda nakon njegova stavljanja na tržište, a posebno su uvedeni radi zaštite potrošača ili okoliša, kao što su uvjeti uporabe, recikliranja, ponovne uporabe i zbrinjavanja, ako ti uvjeti mogu značajno utjecati na sastav ili prirodu proizvoda ili njegovo stavljanje na tržište

5. »propis o uslugama« je zahtjev opće naravi koji se odnosi na pokretanje i obavljanje djelatnosti pružanja usluga u smislu točke 2. ovoga članka, posebno odredbi koje se odnose na pružatelja usluga, usluge i primatelja usluga, s izuzetkom pravila koja ne propisuju usluge definirane u točki 2. ovoga članka, gdje se za potrebe ovog pojma:

a) smatra da se neki propis izričito odnosi na usluge informacijskog društva ako je, uzimajući u obzir njegov smisao i provedbu, poseban cilj i predmet svih ili nekih njegovih pojedinačnih odredaba izričito i ciljano zakonsko uređivanje takvih usluga

b) ne smatra se da se neki propis izričito odnosi na usluge informacijskog društva ako na te usluge utječe samo neizravno ili usputno

6. »tehnički propisi« su tehničke specifikacije i drugi zahtjevi ili propisi o uslugama, uključujući odgovarajuće administrativne odredbe pridržavanje kojih je obvezno, de iure ili de facto, ako je riječ o stavljanju na tržište, pružanju usluge, poslovnom nastanu pružatelja usluga ili korištenju usluge u nekoj državi članici Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica) ili većem dijelu te države, kao i zakoni i drugi propisi država članica, osim onih navedenih u članku 18. ovoga Zakona, kojima se zabranjuje proizvodnja, uvoz, stavljanje na tržište i/ili u uporabu nekog proizvoda ili se zabranjuje pružanje ili korištenje neke usluge ili poslovni nastan pružatelja usluga

7. »de facto« tehnički propisi uključuju:

a) zakone i druge propise države članice koji se odnose na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama ili na profesionalne kodekse ili kodekse prakse koji se sa svoje strane odnose na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama, pridržavanje kojih daje pretpostavku o sukladnosti s obvezama propisanim zakonima i drugim propisima

b) dobrovoljne sporazume u kojima je ugovorna strana nadležno tijelo, a koji u javnom interesu osiguravaju zadovoljavanje tehničkih specifikacija ili drugih zahtjeva ili propisa o uslugama, uz izuzeće specifikacija iz natječaja za javnu nabavu

c) tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama povezane s fiskalnim ili financijskim mjerama koje utječu na potrošnju proizvoda ili usluga kroz poticanje pridržavanja takvih tehničkih specifikacija ili drugih zahtjeva ili propisa o uslugama; ne uključuju tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama povezane s nacionalnim sustavom socijalnog osiguranja

8. »nacrt tehničkog propisa« je tekst tehničke specifikacije ili drugog zahtjeva ili propisa o uslugama, uključujući administrativne odredbe, izrađene s ciljem njihova donošenja ili donošenja u obliku nekog tehničkog propisa, koji je u fazi pripreme tijekom koje se još uvijek mogu napraviti bitne izmjene

9. »nadležno tijelo« je javnopravno tijelo koje je stručni nositelj izrade tehničkog propisa

10. »notifikacija« je priopćenje nacrta tehničkog propisa i propisa o uslugama informacijskog društva Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: Komisija)

11. »Informacijski sustav TRIS« (Technical Regulations Information System) je informacijski sustav tehničkih propisa Komisije

12. »Središnjica za TRIS« je kontaktna točka u Republici Hrvatskoj za koordinaciju postupka notifikacije uređenog ovim Zakonom

13. »nacionalno normirno tijelo« je Hrvatski zavod za norme.

Izuzeća od primjene ovoga Zakona

Članak 4.

Ovaj se Zakon ne primjenjuje na:

1. usluge radijskog emitiranja

2. televizijsko emitiranje ili televizijsku emisiju odnosno linearnu audiovizualnu medijsku uslugu koja je audiovizualna medijska usluga koju pruža pružatelj medijske usluge za istodobno gledanje programa na temelju rasporeda programa u smislu propisa o elektroničkim medijima

3. propise koji uređuju pitanja iz područja elektroničkih komunikacijskih usluga, elektroničkih komunikacijskih mreža, pripadajuće opreme i povezanih usluga koji se donose radi usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije u tom području

4. usluge koje su navedene u indikativnom popisu u Prilogu I. ovoga Zakona koji je sastavni dio ovoga Zakona

5. propise koji se donose radi usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije u području financijskih usluga, kako su navedeni u indikativnom popisu u Prilogu II. ovoga Zakona koji je sastavni dio ovoga Zakona

6. pravila za uređena tržišta u smislu propisa koji se odnose na financijska tržišta ili pravila drugih tržišta ili tijela koja se bave klirinškim poslovima ili namirom na tim tržištima

7. mjere koje se uvode na temelju UFEU-a radi zaštite osoba, posebno radnika, prilikom uporabe proizvoda, ako te mjere ne utječu na proizvode.

II. POSTUPAK NOTIFIKACIJE

Središnjica za TRIS

Članak 5.

Poslovi Središnjice za TRIS obavljaju se u tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo.

Upućivanje u postupak notifikacije

Članak 6.

(1) Nadležno tijelo dostavlja nacrt tehničkog propisa Komisiji putem Središnjice za TRIS uz obrazloženje o razlozima za donošenje tehničkog propisa.

(2) Ako se propisom u cijelosti prenosi tekst međunarodne ili europske norme, nadležno tijelo putem Središnjice za TRIS dostavlja Komisiji samo informacije o toj normi.

(3) Tekst nacrta tehničkog propisa koji se upućuje Vladi Republike Hrvatske na daljnji postupak sukladno odredbama poslovnika kojim se uređuje rad Vlade Republike Hrvatske upućuje se u postupak notifikacije nakon prikupljenih propisanih mišljenja.

(4) Nadležno tijelo ponovno dostavlja nacrt tehničkog propisa u skladu s uvjetima navedenim u stavcima 1. i 2. ovoga članka svaki put ako unese izmjene kojima se znatno mijenja njegov opseg ili skraćuje prvotno predviđene rokove primjene ili utvrđuju dodatne specifikacije i zahtjevi ili pooštravaju postojeće specifikacije i zahtjevi.

(5) Ako se nacrtom tehničkog propisa posebno želi ograničiti stavljanje na tržište i/ili uporaba kemijske tvari, smjesa ili proizvoda zbog javnog zdravlja odnosno zaštite potrošača ili okoliša, nadležno tijelo dostavlja Komisiji putem Središnjice za TRIS sažetak svih relevantnih podataka o toj tvari, smjesi odnosno proizvodu te poznatim i raspoloživim zamjenama odnosno pozivanje na te podatke, ako su te informacije raspoložive, te priopćuje očekivane učinke mjera na javno zdravlje, zaštitu potrošača i okoliša, zajedno s analizom rizika koja se prema potrebi obavlja u skladu s općim načelima ocjene rizika kemijskih tvari, kako je navedeno u relevantnom dijelu odjeljka II.3 Priloga XV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 396, 30. 12. 2006.).

(6) Nadležno tijelo putem Središnjice za TRIS dostavlja Komisiji konačni tekst tehničkog propisa.

(7) Propis iz stavka 6. ovoga članka mora sadržavati odredbu u kojoj se navodi da je propis notificiran u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP).

Notifikacija vezana uz norme i tehničke specifikacije

Članak 7.

Nadležno tijelo putem Središnjice za TRIS u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona dostavlja Komisiji sve zahtjeve koje upućuje nacionalnom normirnom tijelu za pripremu tehničkih specifikacija ili norma za određene proizvode sa svrhom donošenja tehničkih propisa za takve proizvode u obliku nacrta tehničkih propisa i navodi razloge za njihovo donošenje.

Izmjene notificiranih propisa

Članak 8.

Odredbe članka 6. ovoga Zakona odnose se na sve naknadne izmjene i/ili dopune tehničkih propisa koje su bile u postupku notifikacije sukladno ovom Zakonu ako se te izmjene i/ili dopune smatraju tehničkim propisom u smislu ovoga Zakona.

Odgovornost u postupku notifikacije

Članak 9.

Nadležno tijelo odgovorno je za provedbu postupka notifikacije uređenog ovim Zakonom.

Način dostave notifikacije

Članak 10.

(1) Notifikacija nacrta tehničkog propisa odvija se elektroničkim putem u Informacijskom sustavu TRIS korištenjem odgovarajućih obrazaca Komisije koje nadležnom tijelu prosljeđuje Središnjica za TRIS.

(2) Po zaprimanju teksta nacrta tehničkog propisa i popunjenog obrasca iz stavka 1. ovoga članka od nadležnog tijela, Središnjica za TRIS prosljeđuje notifikaciju Komisiji i o tome obavještava nadležno tijelo.

Ograničenje prava pristupa podacima

Članak 11.

(1) Nadležno tijelo pri provedbi postupka notifikacije može izričito zahtijevati da podaci dostavljeni u smislu odredbi članka 6. ovoga Zakona imaju svojstvo neklasificiranog podatka odnosno da budu označeni oznakom »NEKLASIFICIRANO«.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo obvezno je obrazložiti navođenjem razloga i potrebe ograničenja prava na pristup podacima.

Razdoblje mirovanja

Članak 12.

Nadležno tijelo odgađa upućivanje nacrta tehničkog propisa u daljnji zakonodavni postupak odnosno donošenje propisa do isteka roka od tri mjeseca od dana kada je Komisija zaprimila notifikaciju iz članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

Hitni postupak

Članak 13.

(1) Nadležno tijelo koje upućuje nacrt tehničkog propisa u postupak notifikacije može koristiti hitni postupak ako je:

a) zbog hitnih razloga nastalih zbog ozbiljnih i nepredvidljivih okolnosti koje se odnose na zaštitu javnog zdravlja i sigurnosti, zaštitu životinja ili očuvanje biljaka ili na propise o uslugama, kao i zbog provedbe državne politike, posebno zaštite maloljetnika, obvezno pripremiti tehnički propis u vrlo kratkom vremenu te ga donijeti odnosno uputiti u daljnji zakonodavni postupak

b) zbog hitnih razloga nastalih zbog ozbiljnih okolnosti koje se odnose na zaštitu sigurnosti i cjelovitosti financijskog sustava, posebno zaštitu deponenata, investitora i osiguranih osoba, obvezno odmah donijeti odnosno uputiti u daljnji zakonodavni postupak te primijeniti pravila o financijskim uslugama.

(2) Nadležno tijelo pri notifikaciji nacrta tehničkog propisa po hitnom postupku iz stavka 1. ovoga članka detaljno i precizno navodi razloge ozbiljnosti i nepredvidljivih okolnosti zbog kojih se koristi hitnim postupkom te javni interes koji želi zaštititi planiranom mjerom.

(3) Hitni postupak ne podliježe razdoblju mirovanja iz članaka 12., 15. i 16. ovoga Zakona.

(4) Propis koji je bio notificiran po hitnom postupku može se donijeti odnosno uputiti u daljnji zakonodavni postupak neposredno nakon što Komisija potvrdi prihvaćanje razloga za notifikacijom nacrta tehničkog propisa po hitnom postupku.

Komentar

Članak 14.

Komentar koji se u roku razdoblja mirovanja iz članka 12. ovoga Zakona zaprimi na nacrt tehničkog propisa u postupku notifikacije nadležno tijelo uzima u obzir u najvećoj mogućoj mjeri prilikom izrade tehničkog propisa.

Detaljno mišljenje

Članak 15.

(1) Nadležno tijelo odgađa upućivanje notificiranog nacrta tehničkog propisa u daljnju zakonodavnu proceduru i donošenje propisa od dana kada Komisija zaprimi priopćenje iz članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ako Komisija ili druga država članica u roku od tri mjeseca od tog dana dostavi detaljno mišljenje o tome da bi predviđena mjera mogla stvoriti prepreke slobodnom kretanju robe na unutarnjem tržištu:

a) za četiri mjeseca za nacrt tehničkog propisa u obliku dobrovoljnog sporazuma iz članka 3. točke 7. podtočke b) ovoga Zakona i

b) za šest mjeseci za bilo koji drugi nacrt tehničkog propisa, osim nacrta propisa o uslugama.

(2) Kada Komisija ili neka od država članica u roku od tri mjeseca od dana kada Komisija zaprimi priopćenje iz članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona dostavi detaljno mišljenje o tome da bi odredbe nacrta tehničkog propisa mogle stvoriti prepreke pravu poslovnog nastana pružatelja usluga ili slobodi pružanja usluga na unutarnjem tržištu, nadležno tijelo odgodit će za četiri mjeseca upućivanje nacrta tehničkog propisa u daljnju zakonodavnu proceduru i donošenje propisa ako se radi o nacrtu tehničkog propisa o uslugama.

(3) Nadležno tijelo tijekom razdoblja mirovanja putem Središnjice za TRIS dostavlja Komisiji odgovor koji predlaže temeljem zaprimljenog detaljnog mišljenja.

(4) Odgovor iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se putem elektroničkog obrasca Komisije uz navođenje:

– sadržaja izmijenjenih odredbi nacrta propisa koje prema zaprimljenom detaljnom mišljenju stvaraju prepreke na unutarnjem tržištu ili

– obrazloženih razloga zbog kojih se detaljno mišljenje ne može uzeti u obzir.

Razdoblje mirovanja dulje od šest mjeseci

Članak 16.

(1) Nadležno tijelo odgađa donošenje odnosno upućivanje tehničkog propisa u daljnji zakonodavni postupak za 12 mjeseci od dana kada Komisija zaprimi nacrt tehničkog propisa iz članka 6. stavka 1. ili informaciju iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona ako u roku od tri mjeseca od toga dana Komisija najavi svoju namjeru da predloži i donese direktivu, uredbu ili odluku o tom pitanju.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na nacrte propisa o uslugama.

(3) Nadležno tijelo odgađa donošenje odnosno upućivanje tehničkog propisa u daljnji zakonodavni postupak do isteka roka od 12 mjeseci od dana kada Komisija zaprimi nacrt tehničkog propisa iz članka 6. stavka 1. ili informaciju iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona ako u roku od tri mjeseca od toga dana Komisija objavi da se nacrt tehničkog propisa odnosi na pitanje koje je obuhvaćeno prijedlogom direktive, uredbe ili odluke, koji je podnijela Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije.

(4) Ako Vijeće Europske unije usvoji stajalište u prvom čitanju u razdoblju mirovanja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, taj se rok produžuje na 18 mjeseci, osim u slučajevima propisanim u stavku 5. ovoga članka.

(5) Obveza odgode iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka prestaje ako:

a) Komisija obavijesti države članice da je odustala od prijedloga za donošenje obvezujućeg akta Europske unije odnosno donošenja takvog akta ili

b) Komisija obavijesti države članice da je povukla nacrt odnosno prijedlog ili

c) Europski parlament i Vijeće Europske unije ili Komisija donesu obvezujući akt Europske unije.

Notifikacije propisa drugih država

Članak 17.

(1) Notifikacije tehničkih propisa drugih država članica i država članica Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) te Švicarske i Turske zaprima Središnjica za TRIS i obrađuje u skladu s ovim Zakonom.

(2) Središnjica za TRIS će o notifikacijama iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti tijela državne uprave, ostala javnopravna tijela i strukovna udruženja.

(3) Tijela državne uprave prate i analiziraju notifikacije propisa iz stavka 1. ovoga članka iz svog upravnog područja.

(4) U postupku notifikacije nacrta propisa drugih država članica i država članica Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) te Švicarske i Turske tijela državne uprave Republike Hrvatske od Središnjice za TRIS mogu zatražiti uvid u dokumente kojima je ograničeno pravo pristupa.

(5) Tijelo državne uprave može podnijeti primjedbu, i to:

a) komentar na tekst nacrta propisa druge države članice ili države članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koja je potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP), Švicarske ili Turske

b) detaljno mišljenje na tekst nacrta propisa druge države članice ako smatra da bi predviđena mjera mogla stvoriti prepreke slobodnom kretanju roba ili slobodnom pružanju usluga informacijskog društva ili slobodi poslovnog nastana pružatelja usluga u okviru unutarnjeg tržišta Europske unije.

(6) Putem Središnjice za TRIS primjedbu iz stavka 5. ovoga članka mogu podnijeti i predstavnici strukovnih udruženja i zainteresirana javnost.

(7) Primjedbe koje dostave tijela i zainteresirana javnost iz stavka 6. ovoga članka na zahtjev Središnjice za TRIS prethodno mora potvrditi tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj nadležno za upravno područje nacrta propisa na koji se primjedba odnosi.

(8) Primjedbe iz stavka 5. ovoga članka dostavljaju se Središnjici za TRIS najkasnije deset radnih dana prije isteka razdoblja mirovanja nacrta propisa.

(9) Detaljno mišljenje ili komentar na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama iz članka 3. točke 7. podtočke c) ovoga Zakona mogu se odnositi samo na odredbe koje mogu predstavljati prepreke trgovini, pravu poslovnog nastana pružatelja usluga ili slobodi pružanja usluga, ali ne na fiskalne ili financijske značajke tih mjera.

(10) Detaljno mišljenje koje se podnosi na prijedlog propisa o uslugama ne smije utjecati na mjere kulturne politike, posebno u području audiovizualne djelatnost, koje bi države članice mogle usvojiti u skladu s pravom Europske unije, uzimajući u obzir svoje jezične različitosti, posebne nacionalne i regionalne značajke te kulturnu baštinu.

(11) Ako država članica u postupku notifikacije dostavi nacrt tehničkog propisa za koji je utvrđeno ograničenje prava pristupa, tijela državne uprave koja sudjeluju u raspravi o sadržaju tog propisa mogu zatražiti stručni savjet fizičkih i pravnih osoba iz privatnog sektora, nakon poduzetih odgovarajućih postupanja u skladu s propisima kojima se uređuje pravo pristupa klasificiranim i neklasificiranim podacima nadležnog tijela koje je dostavilo nacrt tehničkog propisa.

Ostala izuzeća

Članak 18.

(1) Članci 6., 8., 9. i 11. do 17. ovoga Zakona ne primjenjuju se na one zakone i druge propise te dobrovoljne sporazume na osnovi kojih nadležna tijela:

a) usklađuju propise s obvezujućim zakonodavstvom Europske unije rezultat kojeg je donošenje tehničkih specifikacija ili propisa koji se odnose na usluge

b) ispunjavaju obveze temeljem međunarodnih sporazuma i čiji rezultat je donošenje zajedničkih tehničkih specifikacija ili pravila koja se odnose na usluge u Europskoj uniji

c) primjenjuju zaštitne klauzule predviđene obvezujućim aktima Europske unije

d) provode mjere u skladu s posebnim propisom kojim je uređena opća sigurnost proizvoda

e) isključivo provode odluke Suda Europske unije

f) u skladu sa zahtjevom Komisije, ograničavaju na izmjene ili dopune tehničkog propisa u smislu članka 3. točke 6. ovoga Zakona, a radi uklanjanja neke prepreke trgovini ili ako je riječ o pravilima koja se odnose na usluge, slobodnom pružanju usluga ili slobodi poslovnog nastana pružatelja usluga.

(2) Članci 12., 13. i 15. do 17. ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

a) zakone i druge propise nadležnih tijela kojima se zabranjuje proizvodnja ako oni ne sprječavaju slobodno kretanje roba

b) tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili pravila koja se odnose na usluge iz članka 3. točke 7. podtočke c) ovoga Zakona.

(3) Članak 16. ovoga Zakona ne odnosi se na dobrovoljne sporazume iz članka 3. točke 7. podtočke b) ovoga Zakona.

III. POPIS PLANIRANIH NOTIFIKACIJA

Članak 19.

(1) Popis planiranih notifikacija sadrži tabelarni pregled nacrta tehničkih propisa za proizvode i usluge informacijskog društva koje nadležna tijela tijekom jedne kalendarske godine planiraju uputiti u postupak notifikacije temeljem ovoga Zakona.

(2) U popisu iz stavka 1. ovoga članka navodi se kvartal upućivanja nacrta propisa u postupak notifikacije.

(3) Popis planiranih notifikacija izrađuje Središnjica za TRIS temeljem očitovanja nadležnih tijela.

(4) Nadležna tijela dostavljaju popis planiranih notifikacija najkasnije 30 dana prije početka kalendarske godine.

(5) Nadležna tijela po potrebi dostavljaju ažurirani popis planiranih notifikacija Središnjici za TRIS.

(6) Popis planiranih notifikacija Središnjica za TRIS objavljuje na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo najkasnije 15 dana od početka kalendarske godine.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postupci u tijeku

Članak 20.

Postupci započeti po Uredbi o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (»Narodne novine«, br. 105/15.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama te Uredbe.

Prestanak važenja propisa

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (»Narodne novine«, br. 105/15.).

Stupanje na snagu

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/97

Zagreb, 11. veljače 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

PRILOG I.

Indikativni popis usluga koje nisu obuhvaćene
člankom 3. točkom 2. ovoga Zakona

1. Usluge koje se ne pružaju na daljinu

Usluge koje se pružaju u fizičkoj prisutnosti pružatelja i primatelja, čak i ako se koriste elektronički uređaji:

a) medicinski pregledi ili tretmani u liječničkoj ordinaciji kod kojih se koristi elektronička oprema u fizičkoj prisutnosti pacijenta

b) konzultiranje elektroničkog kataloga u trgovini u prisutnosti kupca

c) rezervacija zrakoplovnih karata u putničkoj agenciji ako je kupac fizički prisutan, pomoću umreženih računala

d) elektroničke igre koje su dostupne u za to predviđenim prostorima u kojima je korisnik fizički prisutan.

2. Usluge koje se ne pružaju elektroničkim sredstvima

– usluge čiji sadržaj je materijalan, čak i ako se pružaju putem elektroničkih uređaja:

(a) automati za izdavanje gotovine ili karata (novčanice, vozne karte)

(b) pristup cestovnim mrežama, parkiralištima automobila itd., naplate za korištenje, čak i ako se elektronički uređaji nalaze na ulazu/izlazu koje kontrolira pristup i/ili osiguravaju točno plaćanje

– usluge distribucije elektroničkih trajnih medija ili računalnih programa na tim medijima

– usluge koje se ne pružaju putem sustava elektroničke obrade/pohranjivanja:

(a) usluge glasovne telefonije

(b) usluge telefaksa

(c) usluge koje se pružaju glasovnom telefonijom ili telefaksom

(d) liječničke konzultacije telefonom/telefaksom

(e) konzultacije odvjetnika telefonom/telefaksom

(f) izravno kupovanje telefonom/telefaksom.

3. Usluge koje se ne pružaju na osobni zahtjev
primatelja usluga

Usluge koje se pružaju prijenosom podataka bez da simultani primitak osobno traži neograničeni broj individualnih primatelja (transmisija s jedne točke na više točaka):

(a) usluge televizijskog emitiranja (uključujući videousluge na zahtjev) obuhvaćene pojmom »televizijsko emitiranje« ili »televizijska emisija« (tj. linearna audiovizualna medijska usluga) koja znači audiovizualnu medijsku uslugu koju pruža pružatelj medijske usluge za istodobno gledanje programa na temelju rasporeda programa prema usklađenim propisima o audiovizualnim medijskim uslugama

(b) usluge radijskog emitiranja

(c) teletekst.

PRILOG II.

Indikativni popis financijskih usluga iz
članka 4. točke 5. ovoga Zakona:

– investicijske usluge

– poslovi osiguranja i reosiguranja

– bankovne usluge

– poslovi povezani s mirovinskim fondovimas

– usluge povezane s trgovanjem budućnosnicama ili opcijama.

Takve usluge posebno uključuju:

a) investicijske usluge u smislu usklađenih propisa kojima se uređuje tržište kapitala; usluge poduzeća koja se bave zajedničkim ulaganjima

b) usluge obuhvaćene aktivnostima koje podliježu međusobnom priznavanju, sukladno usklađenim propisima kojima se uređuju financijske usluge

c) poslove osiguranja i reosiguranja sukladno usklađenim propisima o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja.