Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova

NN 21/2022 (18.2.2022.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova

HRVATSKI SABOR

223

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. veljače 2022.

Klasa: 011-02/22-02/13
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 16. veljače 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Članak 1.

U Zakonu o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 67/18.) u članku 2. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Općinski sudovi u sjedištima županijskih sudova i Općinski sud u Novom Zagrebu nadležni su za postupanje u predmetima prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi za područje svakog pojedinog županijskog suda.

(6) Predsjednici županijskih sudova na čijem su području općinski sudovi iz stavka 5. ovoga članka osigurat će uvjete za poduzimanje postupovnih radnji u predmetima prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi u drugim općinskim sudovima na području pojedinog županijskog suda.«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u građanskim predmetima određuje se svaki županijski sud.«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Za rješavanje sporova koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama i na sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo; zrakoplove i na sporove na koje se primjenjuje zračno plovidbeno pravo; zaštitu i uporabu industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, na zaštitu i uporabu izuma i tehničkih unapređenja te tvrtke, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, određuju se sljedeći trgovački sudovi:

– Trgovački sud u Dubrovniku

– Trgovački sud u Osijeku

– Trgovački sud u Rijeci i za područje Trgovačkog suda u Pazinu

– Trgovački sud u Splitu i za područje Trgovačkog suda u Zadru

– Trgovački sud u Zagrebu i za područje Trgovačkog suda u Bjelovaru i Trgovačkog suda u Varaždinu.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Postupke u predmetima općinskih sudova prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi, u predmetima županijskih sudova iz članka 4. stavaka 1. – 4. Zakona o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 67/18.) te predmetima Trgovačkog suda u Splitu iz članka 7. Zakona o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 67/18.) koji nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će sudovi u čiju su nadležnost pripadali prema odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 67/18.).

Članak 5.

(1) O žalbama protiv odluka općinskih sudova u građanskim predmetima iz članka 4. stavaka 1. – 4. Zakona o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 67/18.) koje su donesene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona odlučivat će županijski sudovi određeni prema odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 67/18.).

(2) Ako nakon stupanja na snagu ovoga Zakona viši sud povodom pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak, dostavit će ga sudu nadležnom sukladno ovom Zakonu.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2022.

Klasa: 022-03/21-01/126

Zagreb, 11. veljače 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.