Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

NN 21/2022 (18.2.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

HRVATSKI SABOR

228

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. veljače 2022.

Klasa: 011-02/22-02/18
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 16. veljače 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 146/20.) u članku 4. stavku 1. iza točke 8. briše se točka i dodaje točka 9. koja glasi:

»9. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/1075 je Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/1075 оd 23. ožujka 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju sadržaj planova oporavka, planova sanacije i planova sanacije grupe, minimalni kriteriji koje nadležno tijelo treba procijeniti u pogledu planova oporavka i planova oporavka grupe, uvjeti za financijsku potporu grupe, zahtjevi za neovisne procjenitelje, ugovorno priznavanje ovlasti otpisa i konverzije, postupci i sadržaj zahtjeva u pogledu obavješćivanja i obavijesti o suspenziji te operativno funkcioniranje sanacijskih kolegija (Tekst značajan za EGP) (SL L 184, 8. 7. 2016).«.

U stavku 2. točki 60. riječi: »Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo«.

U točki 82. riječ: »primjenom« zamjenjuje se riječima: »kao samostalnom mjerom ili kroz primjenu«.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) U slučaju primjene sanacijskih instrumenata ili izvršavanja sanacijskih ovlasti u odnosu na subjekte iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, osim odredbi ovoga Zakona primjenjuju se i odredbe glave III. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/20.).

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, kada se primjenjuju odredbe članka 46. stavaka 5. i 6. i članka 115. ovoga Zakona, ne primjenjuju se odredbe članaka 51., 58., 59. i 77. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/20.).«.

Članak 3.

U članku 44. stavku 1. iza riječi: »konsolidiranom nadzoru« zarez i riječi: »a za koje Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran« brišu se.

Članak 4.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odluku o otvaranju postupka sanacije nad institucijom ili subjektom iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona donosi Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga po službenoj dužnosti ako utvrdi da su u odnosu na tu instituciju ispunjeni svi uvjeti iz članka 43. stavka 4. ovoga Zakona odnosno u odnosu na taj subjekt uvjeti iz članka 44. ovoga Zakona odnosno Savjet Hrvatske narodne banke ako provodi odluku Jedinstvenog sanacijskog odbora.«.

U stavku 2. iza riječi: »ovoga članka« stavlja se zarez i dodaju riječi: »u odnosu na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona za koji nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor,«.

Članak 5.

U članku 52. stavku 1. riječi: »za koje nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor« brišu se.

U stavku 6. točke 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»2. mjerodavno tijelo utvrdilo je da institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona neće moći nastaviti redovno poslovanje ako se ne izvrši smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza iz stavka 3. ovoga članka

3. u slučaju relevantnih instrumenata kapitala koje je izdalo društvo kći sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji se priznaju za potrebe ispunjavanja kapitalnih zahtjeva na pojedinačnoj i na konsolidiranoj osnovi, mjerodavno tijelo utvrdilo je zajedno s odgovarajućim tijelom u državi članici u kojoj se nalazi konsolidirajuće nadzorno tijelo u obliku zajedničke odluke iz članka 47. stavka 10. ili 11. ovoga Zakona da grupa neće moći nastaviti redovno poslovanje ako se ne izvrši smanjenje vrijednosti ili pretvaranje tih relevantnih instrumenata kapitala

4. u slučaju relevantnih instrumenata kapitala koje je izdalo matično društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji se priznaju za potrebe ispunjavanja kapitalnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi tog matičnog društva ili na konsolidiranoj osnovi, mjerodavno tijelo utvrdilo je da grupa neće moći nastaviti redovno poslovanje ako se ne izvrši smanjenje vrijednosti ili pretvaranje tih relevantnih instrumenata kapitala ili«.

Stavci 11. do 15. mijenjaju se i glase:

»(11) Prije nego što utvrdi postojanje okolnosti iz stavka 6. točke 3. ovoga članka mjerodavno tijelo postupa u skladu s člankom 55. ovoga Zakona u dijelu obavještavanja i savjetovanja.

(12) Ako relevantni instrumenti kapitala služe u svrhu ispunjavanja zahtjeva za regulatorni kapital institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na pojedinačnoj osnovi u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013, mjerodavno tijelo utvrđuje okolnosti iz stavka 6. ovoga članka.

(13) Ako relevantni instrumenti kapitala ili podložne obveze iz stavka 3. ovoga članka služe u svrhu ispunjavanja minimalnog zahtjeva iz članka 28. ovoga Zakona institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji nije sanacijski subjekt, mjerodavno tijelo utvrđuje okolnosti iz stavka 6. ovoga članka.

(14) Ako relevantne instrumente kapitala izdaje institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji je društvo kći matičnog društva iz Europske unije te ako ti instrumenti služe u svrhu ispunjavanja zahtjeva za regulatorni kapital na pojedinačnoj i na konsolidiranoj osnovi:

1. mjerodavno tijelo utvrđuje okolnosti iz stavka 6. točke 2. ovoga članka

2. mjerodavno tijelo sudjeluje u donošenju zajedničke odluke za utvrđivanje okolnosti iz stavka 6. točke 3. ovoga članka.

(15) Ako relevantne instrumente kapitala izdaje institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koji je matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te ako ti instrumenti služe u svrhu ispunjavanja zahtjeva za regulatorni kapital na pojedinačnoj i na konsolidiranoj osnovi, mjerodavno tijelo utvrđuje okolnosti iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.«.

Članak 6.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»(1) Prije utvrđenja okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 2., 3., 4. ili 5. ovoga Zakona u odnosu na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koji je društvo kći matičnog društva u Europskoj uniji sa sjedištem u drugoj državi članici, a koji izdaje relevantne instrumente kapitala ili podložne obveze iz članka 52. stavka 3. ovoga Zakona u svrhu ispunjavanja minimalnog zahtjeva iz članka 36. stavka 5. točke 3. ovoga Zakona na pojedinačnoj osnovi ili relevantne instrumente kapitala koji su priznati u svrhu ispunjavanja zahtjeva za regulatorni kapital na pojedinačnoj ili konsolidiranoj osnovi, mjerodavno tijelo:

1. o namjeri utvrđenja okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 2., 3., 4. ili 5. ovoga Zakona, a nakon savjetovanja sa sanacijskim tijelom nadležnim za relevantni sanacijski subjekt i u roku od 24 sata od završetka tog savjetovanja obavještava:

a) konsolidirajuće nadzorno tijelo iz druge države članice i mjerodavno tijelo u toj državi članici, ako je različito od konsolidirajućeg nadzornog tijela, i

b) sanacijska tijela nadležna za druge članice iste sanacijske grupe koja su izravno ili neizravno stekle obveze iz članka 31. ovoga Zakona od društva kćeri na koji se primjenjuje zahtjev iz članka 36. stavka 5. točke 3. ovoga Zakona

2. o namjeri utvrđenja okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 3. ovoga Zakona bez odgode obavještava nadležno i mjerodavno tijelo, ako je različito, za svaku instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koji su izdali relevantne instrumente kapitala u odnosu na koje se planira izvršiti smanjenje vrijednosti ili pretvaranje u slučaju utvrđenja te okolnosti.

(2) Mjerodavno tijelo prilikom utvrđivanja okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 3., 4. ili 5. ovoga Zakona za instituciju koja je članica prekogranične grupe uzima u obzir potencijalni učinak te odluke u svim državama članicama u kojima institucija ili grupa djeluju.

(3) Mjerodavno tijelo uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka prilaže obrazloženje zbog kojeg razmatra utvrđivanje predmetnih okolnosti.

(4) Nakon dostave obavijesti iz stavka 1. ovoga članka i provedenog savjetovanja s relevantnim tijelima mjerodavno tijelo ocjenjuje sljedeće:

1. postoji li alternativna mjera smanjenju vrijednosti ili pretvaranju relevantnih instrumenata kapitala u skladu s člankom 52. stavkom 1. ovoga Zakona

2. ako je takva alternativna mjera dostupna, može li se ona primijeniti, i

3. ako se takva alternativna mjera može održivo primijeniti, postoje li realni izgledi da bi se njome u odgovarajućem vremenskom okviru odgovorilo na okolnosti iz članka 52. stavka 1. ovoga Zakona koje bi inače trebalo utvrđivati.

(5) Alternativne mjere iz stavka 4. ovoga članka su:

1. supervizorske mjere u fazi rane intervencije i druge supervizorske odnosno nadzorne mjere određene propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija i investicijskih društava ili

2. uplata sredstava ili instrumenata kapitala od strane matičnog društva.

(6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, ako mjerodavno tijelo nakon savjetovanja s tijelima iz stavka 1. ovoga članka ocijeni da je dostupna alternativna mjera ili više njih koje se mogu održivo primijeniti i postižu rezultat iz stavka 4. točke 3. ovoga članka, osigurat će primjenu tih mjera.

(7) Ako u slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka i slučaju iz stavka 4. ovoga članka mjerodavno tijelo nakon savjetovanja s tijelima iz stavka 1. ovoga članka ocijeni da nije dostupna alternativna mjera kojom bi se postigao rezultat iz stavka 4. točke 3. ovoga članka, odlučuje o opravdanosti utvrđenja okolnosti iz članka 52. stavka 6. ovoga Zakona.

(8) Ako se konsolidirajuće nadzorno tijelo nalazi u Republici Hrvatskoj i mjerodavno tijelo odluči utvrditi okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 3. ovoga Zakona, bez odgađanja će obavijestiti mjerodavna tijela država članica u kojima su sjedišta društva kćeri na koju ta odluka ima utjecaj.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, utvrđenje okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 3. ovoga Zakona utvrdit će se u obliku zajedničke odluke iz članka 47. stavka 10. ili 11. ovoga Zakona bez koje se to utvrđenje ne smije napraviti.

(10) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgađanja provodi odluku o smanjenju vrijednosti ili pretvaranju relevantnih instrumenata kapitala koja je donesena u skladu s ovim člankom.

(11) Ako mjerodavno tijelo primi obavijest da mjerodavno tijelo iz druge države članice razmatra utvrditi okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 3. ovoga Zakona, kako je uređeno u toj državi članici, sudjelovat će u donošenju zajedničke odluke o utvrđenju tih okolnosti.«.

Članak 7.

U članku 57. stavku 1. riječi: »nadležno tijelo« zamjenjuju se riječima: »mjerodavno tijelo«.

Članak 8.

U članku 70. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno od odredbi propisa kojima se uređuje redovni postupak zbog insolventnosti koje se tiču pobijanja pravnih radnji na štetu vjerovnika, ako se nad institucijom u sanaciji otvori taj postupak, pravne radnje prijenosa imovine, prava ili obveza s institucije u sanaciji na drugi subjekt primjenom sanacijskog instrumenta ili izvršavanjem ovlasti za sanaciju ili državnih instrumenata financijske stabilizacije ne mogu se pobijati niti oglasiti ništetnim.«.

Članak 9.

U članku 71. stavci 14. do 17. mijenjaju se i glase:

»(14) Upravitelji platnih sustava, sustava poravnanja i namire financijskih instrumenata, burze, sustava za zaštitu ulagatelja te sustava osiguranja depozita kojima je pristup imala institucija u sanaciji, dužni su stjecatelju omogućiti nastavak korištenja pravom članstva i pristupa, pod uvjetom da ispunjava uvjete za sudjelovanje u takvim sustavima.

(15) Iznimno od stavka 14. ovoga članka, ako stjecatelj ne ispunjava uvjete članstva i pristupa platnom sustavu, sustavu poravnanja i namire financijskih instrumenata, burzi, sustavu za zaštitu ulagatelja te sustavu osiguranja depozita, upravitelj tog sustava dužan je na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odobriti da se prava članstva i pristupa tom sustavu ostvaruju u zatraženom razdoblju.

(16) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može zahtijevati od upravitelja sustava iz stavka 14. ovoga članka produljenje razdoblja iz stavka 15. ovoga članka, ako to smatra potrebnim ili to od nje zatraži stjecatelj.

(17) Razdoblje iz stavaka 15. i 16. ovoga članka zajedno ne može biti dulje od dvije godine.«.

Iza stavka 17. dodaju se stavci 18. i 19. koji glase:

»(18) Pristup sustavima iz stavka 14. ovoga članka ne može biti uskraćen ako stjecatelj ne posjeduje rejting agencije za kreditni rejting ili ako taj rejting nije u skladu s razinom rejtinga potrebnim za pristup tim sustavima.

(19) Dioničari ili vjerovnici institucije u sanaciji i treće osobe čija imovina, prava ili obveze su ostale u instituciji u sanaciji, gube sva prava u odnosu na prenesenu imovinu, prava ili obveze, osim prava na zaštitne mjere iz glave XII. ovoga Zakona.«.

Članak 10.

U članku 73. stavci 15. i 16. mijenjaju se i glase:

»(15) Upravitelji platnih sustava, sustava poravnanja i namire financijskih instrumenata, burze, sustava za zaštitu ulagatelja te sustava osiguranja depozita kojima je pristup imala institucija u sanaciji, dužni su prijelaznoj instituciji omogućiti nastavak korištenja pravom članstva i pristupa, pod uvjetom da ispunjava uvjete za sudjelovanje u takvim sustavima.

(16) Iznimno od stavka 15. ovoga članka, ako prijelazna institucija ne ispunjava uvjete članstva i pristupa platnom sustavu, sustavu poravnanja i namire financijskih instrumenata, burzi, sustavu za zaštitu ulagatelja te sustavu osiguranja depozita, upravitelj tog sustava dužan je na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odobriti da se prava članstva i pristupa tom sustavu ostvaruju u zatraženom razdoblju.«.

Iza stavka 16. dodaje se novi stavak 17. koji glasi:

»(17) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može zahtijevati od upravitelja sustava iz stavka 15. ovoga članka produljenje razdoblja iz stavka 16. ovoga članka, ako to smatra potrebnim ili to od nje zatraži prijelazna institucija.«.

Dosadašnji stavak 17., koji postaje stavak 18., mijenja se i glasi:

»(18) Razdoblje iz stavaka 16. i 17. ovoga članka zajedno ne može biti dulje od dvije godine.«.

Dosadašnji stavci 18. do 21. postaju stavci 19. do 22.

Članak 11.

U članku 131. stavku 1. riječ: »kreditnih« briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na one kreditne institucije i investicijska društva na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014, a u kojem slučaju doprinose za ostvarenje ciljane razine Jedinstvenog sanacijskog fonda izračunava Jedinstveni sanacijski odbor.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/102

Zagreb, 11. veljače 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.