Zakon o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika

NN 21/2022 (18.2.2022.), Zakon o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika

HRVATSKI SABOR

229

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o središnjem registru osiguranika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. veljače 2022.

Klasa: 011-02/22-02/19
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 16. veljače 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA

Članak 1.

U Zakonu o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, br. 159/13. i 39/18.) u članku 19. stavku 3. iza riječi: »članka 31.« dodaju se riječi: »i članka 31.a«.

Članak 2.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

REGOS je ovlašten, bez pristanka obveznika plaćanja koji ima nepovezane uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, provesti povezivanje s nepovezanim zaduženjima po osiguranicima.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ministar nadležan za mirovinski sustav, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije, uskladit će Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine«, br. 71/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/113

Zagreb, 11. veljače 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.