Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112

NN 21/2022 (18.2.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112

Ministarstvo unutarnjih poslova

252

Na temelju članka 41. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZGLEDU, NAČINU I MJESTU ISTICANJA OBAVIJESTI O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112

Članak 1.

U Pravilniku o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 (»Narodne novine«, broj 38/16) u članku 2. stavku 1. riječ: »videouratka« zamjenjuje se riječima: »video zapisa«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obvezni dijelovi osnovnog znaka 112 su podloga u crvenoj, plavoj ili crnoj boji te broj 112. Osnovnom znaku 112 može se dodati dopunski znak ili tekst, koji mogu biti: znak telefonske slušalice, SOS, žute zvjezdice, riječi: »jedinstveni europski broj za hitne službe« ili drugi dodatni znak ili tekst ako je isticanje broja 112 povezano s nekom prigodnom situacijom«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»Govorna poruka namijenjena je slušateljima radija te služi kao informacija o ulozi broja 112 ili u svrhu promocije broja 112.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Znak o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 može se isticati na vozilima, plovilima i letjelicama, na službenim odorama, kompletima prve pomoći te tiskanim i drugim promidžbenim materijalima«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. podstavku 5. riječi: »izvanredne situacije« zamjenjuju se riječima: »izvanrednog događaja«.

Članak 4.

Preporučeni primjeri izgleda znaka 112 za službenu uporabu propisani u prilogu Pravilnika o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 (»Narodne novine«, broj 38/16) zamjenjuju se preporučenim primjerima izgleda znaka 112 za službenu uporabu propisanim u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/305

Urbroj: 511-01-152-22-6

Zagreb, 8. veljače 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG

PRIMJERI IZGLEDA ZNAKA 112 ZA SLUŽBENU UPORABU