Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

NN 22/2022 (23.2.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

MINISTARSTVO FINANCIJA

270

Na temelju članka 67. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 144/21.) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19.) ministar financija, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TROŠARINAMA

Članak 1.

U Pravilniku o trošarinama (»Narodne novine«, br. 1/19. i 1/20.) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14. 1. 2009., str. 12.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2019/2235 od 16. prosinca 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije (SL L 336, 30. 12. 2019., str. 10.)

– Direktiva Vijeća (EU) 2020/262 od 19. prosinca 2019. o općim aranžmanima za trošarine (preinaka) (SL L 58, 27. 2. 2020., str. 4.)

– Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan (SL L 176, 5. 7. 2011., str. 24.).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. potvrdu nadležnog tijela o upisu u odgovarajući registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom sukladno posebnim propisima i«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta na duhanske prerađevine dužan je prijaviti promjenu podataka koristeći elektronički Obrazac PUR najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili unosa iz druge države članice ili uvoza iz treće države duhanskih proizvoda na teritorij Republike Hrvatske. Uz prijavu za promjenu podataka u privitku podnosi i zahtjev za dopunu trošarinskog odobrenja u smislu članka 6. stavka 1. i članka 7. ovoga Pravilnika radi proizvodnje i/ili skladištenja duhanskih proizvoda u trošarinskom skladištu.«.

Članak 4.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Podnošenje prijave i podaci uz prijavu za ovjerenog pošiljatelja, ovjerenog primatelja, povremeno ovjerenog pošiljatelja i povremeno ovjerenog primatelja

Članak 5.a

(1) Ovjereni pošiljatelj, povremeni ovjereni pošiljatelj i povremeni ovjereni primatelj podnose prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički obrazac PUR te dostavljaju podatke u skladu s člancima 25.a, 25.c i 25.d Zakona na Obrascu Obavijest koji je tiskan u Prilogu 1.a ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Povremeni ovjereni primatelj polaže instrument osiguranja plaćanja trošarine prije usvajanja prijave za upis u registar trošarinskih obveznika.

(3) Ovjereni primatelj iz članka 25.b stavka 1. Zakona podnosi prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički obrazac PUR te istovremeno podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja na obrascu iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika. Ovjereni primatelj polaže instrument osiguranja plaćanja trošarine prije izdavanja odobrenja. Izdavanje odobrenja i usvajanje prijave za upis u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za rad ovjerenom primatelju.

(4) Podatak o svakom novom mjestu otpreme ovjereni pošiljatelj dostavlja najkasnije osam dana prije planirane otpreme pisanim putem na Obrascu Obavijest iz Priloga 1.a ovoga Pravilnika.

(5) Podatak o svakom novom mjestu primitka i njegovoj identifikacijskoj oznaci ovjereni primatelj dostavlja najkasnije osam dana prije planiranog primitka pisanim putem na Obrascu Obavijest iz Priloga 1.a ovoga Pravilnika.

(6) Povremeni ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni primatelj dostavlja podatke o svakoj narednoj pošiljci pisanim putem na Obrascu Obavijest iz Priloga 1.a ovoga Pravilnika.

(7) Povremeno slanje odnosno zaprimanje pošiljke trošarinskih proizvoda o kojoj povremeni ovjereni pošiljatelj odnosno povremeni ovjereni primatelj dostavljaju obavijest u skladu sa stavcima 1. i 6. ovoga članka ograničeno je na slanje odnosno zaprimanje do tri puta u jednoj kalendarskoj godini.

(8) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj koji želi poslovati kao ovjereni pošiljatelj podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta dostavlja uz Obrazac PUR i podatak o mjestu otpreme na Obrascu Obavijest iz Priloga 1.a ovoga Pravilnika. Stavak 4. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje.

(9) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj koji želi poslovati kao ovjereni primatelj podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR uz kojeg dostavlja i podatak o mjestu primitka na Obrascu Obavijest iz Priloga 1.a ovoga Pravilnika. Stavci 3. i 5. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju.

(10) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta iz stavka 9. ovoga članka može podnijeti zahtjev za izmjenu trošarinskog odobrenja u smislu članka 25.b stavka 9. Zakona, kao prilog elektroničkom Obrascu PUR.

(11) Usvajanje prijave za upis u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za rad ovjerenom pošiljatelju, povremeno ovjerenom pošiljatelju, povremeno ovjerenom primatelju i ovjerenom primatelju iz stavka 9. ovoga članka.«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. riječi: »poreznog zastupnika za prodaju na daljinu« zamjenjuju se riječima: »ovjerenog primatelja«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka odobrenje za povremeno registriranog primatelja donosi se na određeno vrijeme. Odobrenje za povremeno registriranog primatelja koji posluje s duhanskim prerađevinama donosi se za vremensko trajanje od najdulje 60 dana.«.

Članak 6.

U članku 7. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Proizvodnja i skladištenje duhanskih proizvoda iz članka 94. Zakona te skladištenje drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo ako je odobreno trošarinskim odobrenjem. Takvi proizvodi moraju biti odvojeni i vidno označeni.«.

U stavku 12. riječi: »izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta« zamjenjuju se riječima: »prodajnim mjestima trošarinskih skladišta«.

Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) U trošarinskom skladištu se mogu zaprimati i skladištiti trošarinski proizvodi pušteni u potrošnju u drugoj državi članici pod uvjetom da je ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obavijestio nadležni carinski ured u smislu članka 5.a stavka 9. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 9. mijenja se i glasi: »Evidencije trošarinskog obveznika, oslobođenog korisnika, ovjerenog pošiljatelja i povremeno ovjerenog pošiljatelja«.

U članku 9. stavku 1. riječi: »trošarinskog obveznika i oslobođenog korisnika« zamjenjuju se riječima: »trošarinskog obveznika, oslobođenog korisnika, ovjerenog pošiljatelja i povremeno ovjerenog pošiljatelja«.

U stavku 1. točki 3. riječi: »članka 68. stavka 1. točke 4. do 12.« zamjenjuju se riječima: »članka 68. stavka 1. točaka 4. do 14.«.

U točki 11. riječi: »članka 54. Zakona« zamjenjuju se riječima: » članka 54.a Zakona«.

Točka 16. mijenja se i glasi:

»16. utvrđenom potpunom uništenju ili nepovratnom manjku ili gubitku trošarinskih proizvoda, potpunom ili djelomičnom, za koji se dokaže da se može pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili (osim krađe ili teške krađe) ili djelomičnom manjku ili gubitku trošarinskih proizvoda koji je neodvojivo povezan sa svojstvima proizvoda nastalim tijekom proizvodnje, skladištenja i kretanja«.

U točki 20. iza riječi: »energente« briše se točka.

Iza točke 20. dodaje se točka 21. koja glasi:

»21. količinama trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju koji su otpremljeni u drugu državu članicu.«.

Članak 8.

U članku 10. stavku 1. riječi: »Trošarinski obveznik može sam« zamjenjuju se riječima: »Trošarinski obveznik, oslobođeni korisnik, ovjereni pošiljatelj i povremeni ovjereni pošiljatelj mogu sami«.

Članak 9.

U članku 11. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) puštene u potrošnju u drugoj državi članici, a koji se primaju sukladno članku 55. Zakona. Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnose prodavatelj iz druge države članice ili njegov trošarinski zastupnik iz članka 6. stavka 1. točke 5. Zakona.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga i trošarinskog duga koji bi mogao nastati za alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) puštene u potrošnju u drugoj državi članici, a koje radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj prima primatelj iz članka 6. stavka 1. točke 4. Zakona. Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnosi primatelj.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, instrument osiguranja plaćanja trošarine može položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, ovjereni pošiljatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba uz ili bez ovjerenog primatelja.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 10.

U članku 12. stavku 1. točki 1. riječi: »polaganjem bankovne garancije« zamjenjuju se riječima: »polaganjem garancije«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 13. mijenja se i glasi: »Garancija«.

U članku 13. stavku 1. riječi: »Bankovna garancija izdaje se« zamjenjuju se riječima: »Garancija se izdaje«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovjerom podnesene garancije Središnji ured donosi odluku o prihvaćanju te garancije bilješkom na obrascu položene garancije u obliku evidencijskog broja. Izvornik ovjerene garancije pohranjuje se u Središnjem uredu, a ostali primjerci ovjerene garancije se vraćaju korisniku garancije, odnosno izdavatelju garancije.«.

Članak 12.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Središnji ured može prihvatiti garanciju koju je izdala kreditna institucija, financijska institucija ili osiguravajuće društvo koje je akreditirano u Europskoj uniji za izdavanje garancija, u skladu s važećim odredbama Unije.

(2) Izdavanjem garancije izdavatelj iz stavka 1. ovoga članka se kao garant obvezuje podmiriti dug kojeg korisnik garancije nije platio do njegovog dospijeća.«.

Članak 13.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Garanciju je moguće prije isteka roka valjanosti produžiti.

(2) Ako korisnik garancije podnosi novu garanciju, dug koji je bio osiguran prethodnom garancijom odnosno mogući dug koji može još nastati, mora novom garancijom biti osiguran. Nova garancija mora sadržavati klauzulu da se iz nje mogu naplatiti i svi dugovi koji su bili osigurani prethodnom garancijom.

(3) Izdavatelj garancije može opozvati garanciju. Opoziv garancije dostavlja se u pisanom obliku Središnjem uredu. Opoziv stupa na snagu osmoga dana od dana njegova prijema od strane Središnjeg ureda, o čemu se obavještava podnositelj zahtjeva za opoziv.

(4) U slučaju opoziva garancija vrijedi za sva davanja koja su do dana njegovog stupanja na snagu bila osigurana opozvanom garancijom, a izdavatelja garancije može se pozvati na plaćanje duga sve do isteka produženog roka važenja garancije (respiro rok) iz članka 17. ovoga Pravilnika, računajući od dana stupanja opoziva garancije na snagu.«.

Članak 14.

U članku 16. stavku 1. riječi: »Bankovna garancija za osiguranje plaćanja duga« zamjenjuju se riječima: »Garancija za osiguranje plaćanja duga«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. podatke o izdavatelju garancije (naziv garanta, osobni identifikacijski broj (OIB), sjedište, broj žiro-računa)«.

U stavku 2. riječ: »Banka« zamjenjuje se riječima: »Izdavatelj iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika«.

Članak 15.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Rok valjanosti garancije kojom se osigurava plaćanje nastalog i mogućeg duga, ne može biti kraći od roka u kojem taj dug može nastati, produžen za šest mjeseci, u kojem produženom roku valjanosti Carinska uprava može pozvati izdavatelja garancije na plaćanje obveza nastalih prema istoj.«.

Članak 16.

U članku 18. stavku 1. riječi: »Visinu jamstvene svote u bankovnoj garanciji« zamjenjuju se riječima: »Visinu jamstvene svote u garanciji«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznos jamstvene svote u garanciji ne može biti niži od 60.000,00 kuna.«.

U stavku 3. riječi: »bankovna garancija« zamjenjuju se riječi: »garancija«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U postupku određivanja visine jamstvene svote garancije nadležni carinski ured može zahtijevati prilaganje podataka o bonitetu i solventnosti nalogodavca za izdavanje garancije (BON-1 i BON-2/SOL-2 ne stariji od mjesec dana).«.

Članak 17.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Na garanciju kao instrument osiguranja plaćanja trošarinskog duga te carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja na duhanske prerađevine primjenjuju se uz odredbe ovoga Pravilnika i odredbe carinskog zakonodavstva Europske unije.«.

Članak 18.

U članku 20. stavku 1. riječi: »Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Europskoj uniji«.

U stavku 2. riječi: »bankovnoj garanciji« zamjenjuju se riječi: »garanciji«.

Članak 19.

U članku 22. riječi: »i povratu bankovne garancije« zamjenjuju se riječima: »i povratu garancije«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 23. mijenja se i glasi: »Vraćanje garancije«.

U članku 23. stavku 1. riječi: »Bankovna garancija« zamjenjuju se riječi: »Garancija«, a riječ: »nalogodavca« zamjenjuje se riječima: »korisnika garancije«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno, na pisani zahtjev korisnika garancije ili izdavatelja garancija koja je prethodno opozvana može se vratiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako Carinska uprava utvrdi da su izmireni svi dugovi koji su bili osigurani predmetnom garancijom, odnosno da mogući dug više ne može nastati ili

2. ako korisnik garancije podnese novu garanciju kojom se u cijelosti preuzimaju sve obveze iz prethodno važeće garancije, a nova garancija prema utvrđenju Carinske uprave u cijelosti osigurava namirenje obveza po prethodno važećoj garanciji.«.

Članak 21.

Iza članka 23. dodaje se članak 23.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Vraćanje bjanko-zadužnice ili zadužnice

Članak 23.a

(1) Bjanko-zadužnica ili zadužnica vraća se na temelju zahtjeva imatelja zadužnice šest mjeseci nakon ukidanja ili opoziva odobrenja za korištenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja duga.

(2) Iznimno, na pisani zahtjev imatelja, bjanko-zadužnica ili zadužnica za koju je prethodno opozvano odobrenje o polaganju, može se vratiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako Carinska uprava utvrdi da su izmireni svi dugovi koji su bili osigurani predmetnom bjanko zadužnicom ili zadužnicom, odnosno da mogući dug po istoj više ne može nastati ili

2. ako imatelj bjanko-zadužnice ili zadužnice podnese novi instrument osiguranja plaćanja trošarinskog duga kojim se u cijelosti preuzimaju sve obveze iz bjanko-zadužnice ili zadužnice za koju se zahtjeva povrat prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka.«.

Članak 22.

U članku 28. stavku 6. riječi: »primatelja u Republici Hrvatskoj koji prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici« zamjenjuju se riječima: »primatelja koji radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici«.

Članak 23.

U članku 29. stavku 2. riječi: »registrirani primatelj i oslobođeni korisnik« zamjenjuju se riječima: »registrirani primatelj, oslobođeni korisnik i primatelj koji radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici«.

Članak 24.

U članku 30. stavku 1. riječi: »Pri utvrđivanju namjene trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda iz članka 94. Zakona, u vezi s oslobođenjem od plaćanja trošarine prema članku 37. stavka 1. Zakona« zamjenjuju se riječima: »Pri utvrđivanju jesu li trošarinski proizvodi i duhanski proizvodi, koji se unose prema članku 37. Zakona, namijenjeni za osobne potrebe«.

U stavku 2. riječi: »U svrhu primjene stavka 1. točke 5. ovoga članka smatra se da uneseni proizvodi nisu namijenjeni za komercijalne svrhe ako njihove količine ne prelaze:« zamjenjuju se riječima: »Za potrebe primjene stavka 1. točke 5. ovoga članka uzimaju se u obzir sljedeće indikativne količine:«.

Članak 25.

U članku 31. stavku 1. riječi: »članka 12. stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 12. stavka 6.«.

Članak 26.

U članku 32. stavku 4. riječi: »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447 od 24. studenog 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 558.) (dalje u tekstu: Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447)« zamjenjuju se riječima: »Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 558.); u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) 2015/2447«.

U stavku 5. riječi: »članka 68. stavka 1. točke 4. do 12.« zamjenjuju se riječima: »članka 68. stavka 1. točaka 4. do 14.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 39. stavka 2. Zakona na trošarinske proizvode otpremljene u drugu državu članicu u skladu s člankom 55. Zakona ostvaruje prodavatelj iz Republike Hrvatske, ako je postupio u skladu s postupkom određenim u članku 55. stavku 2. Zakona u odnosu na obvezu najave pošiljke i dostavio dokaz da je trošarina plaćena u Republici Hrvatskoj, kao i dokaz da je trošarina plaćena u državi članici odredišta.«.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 9. i 10.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Prema članku 39. stavku 1. točki 5. Zakona pravo na povrat plaćene trošarine i uništenje pod carinskim nadzorom neupotrebljivih trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda iz članka 94. Zakona dokazuje se specifikacijom neupotrebljivih proizvoda čije se uništenje traži i koja se prilaže uz zahtjev.«.

Članak 27.

U članku 33. stavak 3. briše se.

Članak 28.

U članku 34. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. elektroničku poruku validacije podataka odnosno e-TD sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, odnosno registriranom pošiljatelju i sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, u slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 1. i 2. i stavka 2. Zakona ili

2. elektroničku poruku validacije podataka odnosno e-TD sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, odnosno registriranom pošiljatelju i računalnom sustavu nadležnog tijela države članice odredišta koji isti šalje sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom primatelju ili povremeno registriranom primatelju, u slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke a), b) i c) i članka 42. stavka 2. Zakona.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kada se trošarinski proizvodi otpremaju do mjesta na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije (izvoz), odnosno do carinskog ureda izlaza koji je istodobno otpremni carinski ured za postupak vanjskog provoza, računalni sustav Carinske uprave šalje:

1. elektroničku poruku validacije podataka sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, u slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona ili

2. e-TD računalnom sustavu nadležnog tijela države članice kojoj se podnosi izvozna deklaracija u skladu s člankom 221. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 (u daljnjem tekstu: država članica izvoza), u slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka e) i g) Zakona.«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 3. riječi: »člankom 49. stavkom 7.« zamjenjuju se riječima: »člankom 49. stavkom 9.«.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kada primatelj u Republici Hrvatskoj šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku u skladu s člankom 48. stavkom 7. odnosno člankom 49. stavkom 7. Zakona, računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o primitku. Ako podaci nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave o tome šalje elektroničku poruku sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku, registriranom primatelju ili povremeno registriranom primatelju. Ako su podaci ispravni računalni sustav Carinske uprave sustavu primatelja potvrđuje da je potvrda o primitku obrađena i evidentirana u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda i o tome šalje:

1. elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta odnosno registriranom pošiljatelju, u slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 1. i 2. i stavka 2. Zakona ili

2. elektroničku poruku odnosno potvrdu o primitku računalnom sustavu nadležnog tijela države članice otpreme koji istu šalje sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom pošiljatelju, u slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 3. Zakona.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 5.

Članak 29.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Kada je računalni sustav Carinske uprave nedostupan, pošiljatelj u Republici Hrvatskoj može započeti kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu rezervnog postupka iz članka 52. Zakona ako:

1. pošiljku prati dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao i nacrt e-TD-a iz članka 48. stavka 1. i članka 49. stavka 1. Zakona

2. prije početka kretanja obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu i analizu trendova trošarinskog postupanja (u daljnjem tekstu: Trošarinski ured za vezu) o otpremi trošarinskih proizvoda i dostavi presliku dokumenta za rezervni postupak

3. omogući provjeru podataka iz dokumenta za rezervni postupak

4. dobije suglasnost Trošarinskog ureda za vezu.

(2) Ako je računalni sustav pošiljatelja nedostupan, pošiljatelj je dužan, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti prije početka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja i informacije o razlozima nedostupnosti svog sustava.

(3) Za potrebe izdavanja dokumenta za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka pošiljatelj može koristiti Obrazac A »Rezervni postupak – prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda«, koji je tiskan u Prilogu 13 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Čim računalni sustav Carinske uprave i/ili pošiljatelja postane dostupan, pošiljatelj podnosi računalnom sustavu Carinske uprave nacrt e-TD-a u skladu s člankom 48. stavkom 1. i člankom 49. stavkom 1. Zakona. Kada računalni sustav Carinske uprave potvrdi podatke u e-TD-u, taj dokument zamjenjuje dokument za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka. Članak 34. stavci 1. i 2. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju.

(5) Pošiljatelj je dužan čuvati presliku dokumenta za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka u svojoj evidenciji.

(6) Kada pošiljatelj tijekom kretanja trošarinskih proizvoda mijenja mjesto odredišta u smislu članka 48. stavka 5. i članka 49. stavka 5. Zakona, a računalni sustav nije dostupan, dužan je prije promjene odredišta o tome obavijestiti Trošarinski ured za vezu i dostaviti podatke o novom odredištu. Kada računalni sustav postane dostupan, na odgovarajući način se primjenjuju stavci 4. i 5. ovoga članka.

(7) Kada je računalni sustav nedostupan u slučajevima iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. i članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka e) i g) Zakona pošiljatelj dostavlja presliku dokumenta za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka deklarantu, koji presliku tog dokumenta ili njegovu jedinstvenu oznaku dostavlja carinskom uredu izvoza odnosno nadležnim tijelima države članice izvoza. Sadržaj dokumenta za rezervni postupak mora odgovarati trošarinskim proizvodima navedenim u izvoznoj deklaraciji.

(8) Obavijest i dokument za rezervni postupak iz stavaka 1. i 11. ovoga članka odnosno informaciju o promjeni odredišta iz stavka 6. ovoga članka pošiljatelj odnosno primatelj u Republici Hrvatskoj dostavlja Trošarinskom uredu za vezu drugim sredstvima komunikacije odnosno putem elektroničke pošte (na adresu: ELO@carina.hr), fax-a ili osobno na adresu Carinske uprave Središnjeg ureda.

(9) Za potrebe informiranja o promjeni odredišta iz stavka 6. ovoga članka pošiljatelj može koristiti Obrazac B »Rezervni postupak – promjena odredišta«, koji je tiskan u Prilogu 14 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(10) Kada Trošarinski ured za vezu primi od nadležnog tijela države članice odredišta dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku ili od nadležnog tijela države članice izvoza dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao potvrda o izvozu, a koji dokumenti potvrđuju da je kretanje završilo, iste prosljeđuje pošiljatelju u Republici Hrvatskoj ili ga drže dostupnim za pošiljatelja.

(11) Kada je računalni sustav Carinske uprave i/ili primatelja u Republici Hrvatskoj nedostupan, kao i kada u slučaju nedostupnosti računalnog sustava u državi članici otpreme pošiljatelj još uvijek nije podnio e-TD, te primatelj u Republici Hrvatskoj nije u mogućnosti postupiti sukladno članku 48. stavku 7. i članku 49. stavku 7. ovoga Zakona, primatelj mora, osim u posebno opravdanim slučajevima, odmah po isteku petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda podnijeti Trošarinskom uredu za vezu dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku i potvrđuje da je kretanje završilo te presliku tog dokumenta čuvati u svojoj evidenciji.

(12) Za potrebe izdavanja dokumenta za rezervni postupak iz stavka 11. ovoga članka primatelj može koristiti Obrazac C »Rezervni postupak – potvrda o primitku za kretanje trošarinskih proizvoda/ Rezervni postupak – potvrda o izvozu za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine«, koji je tiskan u Prilogu 15 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(13) Osim u slučajevima kada primatelj potvrdu o primitku može odmah podnijeti putem računalnog sustava kako je predviđeno u članku 48. stavku 7. i članku 49. stavku 7. Zakona, ili osim u opravdanim slučajevima, Trošarinski ured za vezu šalje presliku dokumenta za rezervni postupak iz stavka 11. ovoga članka pošiljatelju u Republici Hrvatskoj ili nadležnom tijelu države članice otpreme koja ga dostavlja pošiljatelju ili ga drži dostupnim za pošiljatelja.

(14) Čim računalni sustav postane dostupan odnosno kada u slučaju iz stavka 11. ovoga članka pošiljatelj podnese e-TD, primatelj postupa u skladu s člankom 48. stavkom 7. i člankom 49. stavkom 7. ovoga Zakona. Članak 34. stavak 4. Pravilnika odgovarajuće se primjenjuje.

(15) Ako u slučajevima iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. i članka 42. stavka 1. točke 3. podtočaka e) i g) Zakona nije moguće izdati potvrdu o izvozu predviđenu u članku 48. stavku 8. i članku 49.a stavcima 5. i 6. Zakona ili obavijest da se trošarinski proizvodi ne namjeravaju iznijeti iz carinskog područja Unije predviđenu u članku 49.a stavku 4. Zakona zbog toga što računalni sustav Carinske uprave nije dostupan ili zbog toga što u slučaju nedostupnosti računalnog sustava države članice otpreme pošiljatelj još uvijek nije podnio e-TD, carinski ured izvoza šalje pošiljatelju u Republici Hrvatskoj odnosno Trošarinskom uredu za vezu dokument koji sadržava iste podatke kao i potvrda o izvozu ili obavijest te potvrđuje da je kretanje trošarinskih proizvoda završilo ili da se trošarinski proizvodi ne namjeravaju iznijeti iz carinskog područja Unije, osim kada potvrda o izvozu ili obavijest može biti u kratkom roku podnesena putem računalnog sustava ili osim u opravdanim slučajevima. Trošarinski ured za vezu prosljeđuje dokument odnosno obavijest nadležnom tijelu države članice otpreme.

(16) Kada u slučajevima iz stavka 15. ovoga članka računalni sustav Carinske uprave postane dostupan odnosno kada pošiljatelj iz države članice otpreme podnese e-TD, carinski ured izvoza izdaje potvrdu o izvozu u skladu s člankom 48. stavkom 8. i člankom 49.a stavcima 5. i 6. Zakona odnosno nadležni carinski ured šalje obavijest u skladu s člankom 49.a stavkom 4. Zakona. Članak 48. stavak 9. i članak 49.a stavak 7. Zakona odgovarajuće se primjenjuju.

(17) Za potrebe izdavanja dokumenta za rezervni postupak iz članka 54.b stavaka 1. i 6. Zakona odnosno informiranja o promjeni odredišta iz članka 54.b stavka 5. Zakona pošiljatelj odnosno primatelj može koristiti obrasce iz stavaka 3., 9. ili 12. ovoga članka. Stavak 8. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje.

(18) Poslove Trošarinskog ureda za vezu, sukladno unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Carinske uprave, izvan uredovnog radnog vremena obavlja ustrojstvena jedinica Carinske uprave, Središnjeg ureda, nadležna za operativnu komunikaciju i podršku (Helpdesk).«.

Članak 30.

Članak 37. briše se.

Članak 31.

U članku 38. stavku 6. riječi: »iz članka 46. stavka 2. Zakona i stavka 7., 10. i 11. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 7., 10. i 11. ovoga članka«.

U stavku 8. riječi: »člankom 34. stavkom 9.« zamjenjuju se riječima: »člankom 34. stavkom 5.«.

U stavku 11. riječi: »izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta« zamjenjuju se riječima: »prodajnim mjestima trošarinskih skladišta«.

Članak 32.

Naslov iznad članka 40. mijenja se i glasi: »Posebnosti otpreme alkohola i alkoholnih pića za namjene iz članka 68. stavka 1. točaka 4. do 14. Zakona«.

U stavku 1. riječi: »članka 68. stavka 1. točaka 4. do 12.« zamjenjuju se riječima: »članka 68. stavka 1. točaka 4. do 14.«.

U stavku 3. riječi: »članku 68. stavku 1. točkama 4. do 12.« zamjenjuju se riječima: »članku 68. stavku 1. točkama 4. do 14.«.

Članak 33.

Članak 42. briše se.

Članak 34.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Prodavatelj iz druge države članice ili njegov trošarinski zastupnik iz članka 6. stavka 1. točke 5. Zakona podnosi nadležnom carinskom uredu, prije otpreme trošarinskih proizvoda iz druge države članice, obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici na Obrascu O-PP koji je tiskan u Prilogu 20 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Prodavatelj iz Republike Hrvatske iz članka 55. stavka 2. Zakona podnosi nadležnom carinskom uredu, prije otpreme trošarinskih proizvoda iz Republike Hrvatske, obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj na Obrascu O-OP koji je tiskan u Prilogu 21 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Primatelj koji u skladu s člankom 54. Zakona prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici podnosi nadležnom carinskom uredu, prije otpreme trošarinskih proizvoda iz druge države članice, obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici na Obrascu O-PP koji je tiskan u Prilogu 20 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Pošiljatelj koji u skladu s člankom 54. Zakona otprema trošarinske proizvode puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj podnosi nadležnom carinskom uredu, prije otpreme trošarinskih proizvoda iz Republike Hrvatske, obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj na Obrascu O-OP koji je tiskan u Prilogu 21 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.«.

Članak 35.

U članku 44. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka ovjeren od strane nadležnog carinskog ureda smatra se odobrenjem za otpremu vina s e-TD-om u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu ili do mjesta u drugoj državi članici na kojem vino napušta teritorij Europske unije odnosno do carinskog ureda izlaza, kako je određen člankom 329. stavkom 5. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, koji je istodobno otpremni carinski ured za postupak vanjskog provoza kada je to predviđeno člankom 189. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 1.), kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1063 od 16. svibnja 2018. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 192, 30. 7. 2018., str. 1.); u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) 2015/2446. Odobrenje se izdaje osobi koja je već ishodila status malog proizvođača vina u smislu članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 6. riječi: »u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 684/2009« brišu se.

U stavku 8. iza riječi: »teritorij Europske Unije« dodaju se riječi: »odnosno do carinskog ureda izlaza, kako je određeno člankom 329. stavkom 5. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, koji je istodobno otpremni carinski ured za postupak vanjskog provoza kada je to predviđeno člankom 189. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446«.

Stavak 10. briše se.

Članak 36.

U članku 45. stavak 2. briše se.

Članak 37.

U članku 46. stavku 1. riječi: »količinske oznake i« brišu se.

U stavku 4. točki 1. riječi: »izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta« zamjenjuju se riječima: »prodajnim mjestima trošarinskih skladišta«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Ovjereni primatelj i povremeni ovjereni primatelj mogu proizvode iz stavka 1. ovoga članka označiti posebnom markicom u mjestu primitka trošarinskih proizvoda.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta« zamjenjuju se riječima: »prodajnim mjestima trošarinskih skladišta«.

Članak 38.

U članku 49. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi: »Iznimno od stavka 3.« zamjenjuje se riječima: »Iznimno od stavka 2.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. riječ: »zapisnik« zamjenjuje se s riječi: »bilješku«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Podnositelj zahtjeva obvezan je neispravne posebne markice predati ovlaštenoj osobi u nadležnom carinskom uredu najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja neispravnosti posebnih markica i iskazati u mjesečnom izvješću o preuzetim, utrošenim i vraćenim posebnim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića.

(7) Posebne markice iz stavka 6. ovoga članka bit će zamijenjene ispravnim posebnim markicama najkasnije u roku 30 dana od predaje neispravnih posebnih markica ovlaštenoj osobi u nadležnom carinskom uredu.«.

Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Posebne markice koje stroj uništi pri lijepljenju tako da se ne mogu vratiti nadležnom carinskom uredu podnositelj zahtjeva obvezan je iskazati kao izgubljene u procesu lijepljenja u mjesečnom izvješću o preuzetim, utrošenim i vraćenim posebnim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. riječi: »iz stavka 8.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 9.«.

Dosadašnji stavak 10. koji postaje stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Za neutrošene, oštećene, neispravne i izgubljene posebne markice podnositelji zahtjeva za tiskanje posebnih markica nemaju pravo na povrat naknade za tiskarsku vrijednost posebnih markica.«.

Dosadašnji stavci 11. i 12. postaju stavci 12. i 13.

Članak 39.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Mali proizvođači vina i samostalni mali proizvođači vina dostavljaju izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina na Obrascu GI-MPV/SMPV koji je tiskan u Prilogu 31 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Mali proizvođači vina i samostalni mali proizvođači vina obvezni su uz godišnje izvješće priložiti i popis (inventura) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi izvješće.«.

Članak 40.

Članak 53. briše se.

Članak 41.

Članak 54. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Potpuno denaturiranim alkoholom iz članka 70. Zakona smatra se i denaturirani alkohol koji se unosi iz druge države članice kada se distribuira u obliku alkohola koji je potpuno denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje u skladu s uvjetima druge države članice, a koji su objavljeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od trošarine (SL L 288, 23. 11. 1993., str. 12.) i pripadajućim Provedbenim uredbama Komisije (EU) kojima se mijenja i dopunjuje Dodatak Uredbi (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od trošarine.«.

Stavak 3. briše se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Na kretanje potpuno denaturiranog alkohola primjenjuju se odredbe o kretanju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju iz dijela drugog poglavlja XIII. Zakona.«.

Članak 42.

Naziv Odjeljka 4. mijenja se i glasi: »SAMOSTALNI MALI PROIZVOĐAČI ALKOHOLNIH PIĆA«.

Članak 43.

Iza članka 58. dodaju se članci 58.a, 58.b i 58.c s naslovima iznad njih koji glase:

»Ovlaštenje za poslovanje u statusu samostalnog malog proizvođača vina

Članak 58.a

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom vina radi primjene visine trošarine propisane člankom 78.a stavkom 3. Zakona u statusu samostalnog malog proizvođača vina, dužna je ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača ili status proizvođača vina izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona, te istovremeno podnijeti zahtjev prema stavku 2. ovoga članka.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka podnosi elektronički Obrazac PUR te prilaže:

1. zahtjev u kojem navodi podatke o predviđenoj godišnjoj proizvodnji vina

2. izjavu iz koje je vidljivo da je proizvođač vina pravno i ekonomski na bilo koji način neovisan od bilo kojeg drugog proizvođača vina

3. skicu i opis proizvodnog prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo kojeg drugog proizvođača vina

4. izjavu kojom potvrđuje da neće proizvoditi vino prema licenciji.

(3) Mali proizvođač vina koji želi poslovati u statusu samostalnog malog proizvođača vina podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te prilaže:

1. zahtjev u kojem navodi podatke o statusu trošarinskog obveznika i podatke o prosječnoj godišnjoj proizvodnji vina tijekom tri uzastopne vinske godine

2. izjavu iz koje je vidljivo da je proizvođač vina pravno i ekonomski na bilo koji način neovisan od bilo kojeg drugog proizvođača vina

3. skicu i opis proizvodnog prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo kojeg drugog proizvođača vina

4. izjavu kojom potvrđuje da neće proizvoditi vino prema licenciji.

(4) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s vinom koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR.

(5) Usvajanje prijave u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za proizvodnju odnosno poslovanje osobama iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka radi primjene visine trošarine propisane člankom 78.a stavkom 3. Zakona.

(6) Ako samostalni mali proizvođač vina namjerava proizvesti količinu vina veću od 1000 hektolitara vina godišnje obvezan je najkasnije osam dana prije početka proizvodnje prijaviti izmjenu podataka u registru trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR uz koji prilaže obrazloženje tražene izmjene.

Ovlaštenje za poslovanje u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina

Članak 58.b

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina radi primjene visine trošarine propisane člankom 78.b stavkom 3. Zakona u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina, dužna je ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača ili status proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona, te istovremeno podnijeti zahtjev prema stavku 2. ovoga članka.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina i proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona koji žele poslovati u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina podnose prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te prilažu:

1. zahtjev u kojem navode podatke o statusu trošarinskog obveznika i podatke o predviđenoj godišnjoj proizvodnji ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina

2. izjavu iz koje je vidljivo da je proizvođač ostalih pića dobivenim vrenjem osim piva i vina pravno i ekonomski na bilo koji način neovisan od bilo kojeg drugog proizvođača ostalih pića dobivenim vrenjem osim piva i vina

3. skicu i opis proizvodnog prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo kojeg drugog proizvođača ostalih pića dobivenim vrenjem osim piva i vina

4. izjavu kojom potvrđuje da neće proizvoditi ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina prema licenciji.

(3) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s ostalim pićima dobivenim vrenjem osim piva i vina koje je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenim vrenjem osim piva i vina podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR.

(4) Usvajanje prijave u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za proizvodnju odnosno poslovanje osobama iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka radi primjene visine trošarine propisane člankom 78.b stavkom 3. Zakona.

(5) Ako samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenim vrenjem osim piva i vina namjerava proizvesti količinu veću od 15.000 hektolitara ostalih pića dobivenim vrenjem osim piva i vina godišnje obvezan je najkasnije osam dana prije početka proizvodnje prijaviti izmjenu podataka u registru trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR uz koji prilaže obrazloženje tražene izmjene.

Ovlaštenje za poslovanje u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda

Članak 58.c

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom međuproizvoda radi primjene visine trošarine propisane člankom 78.c stavkom 3. Zakona u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda, dužna je ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača ili status proizvođača međuproizvoda izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona, te istovremeno podnijeti zahtjev prema stavku 2. ovoga članka.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač međuproizvoda i proizvođač međuproizvoda izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona koji žele poslovati u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda podnose prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te prilažu:

1. zahtjev u kojem navode podatke o statusu trošarinskog obveznika i podatke o predviđenoj godišnjoj proizvodnji međuproizvoda

2. izjavu iz koje je vidljivo da je proizvođač međuprozvoda pravno i ekonomski na bilo koji način neovisan od bilo kojeg drugog proizvođača međuproizvoda

3. skicu i opis proizvodnog prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo kojeg drugog proizvođača međuproizvoda

4. izjavu kojom potvrđuje da neće proizvoditi međuproizvode prema licenciji.

(3) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s međuproizvodima koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR.

(4) Usvajanje prijave u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za proizvodnju odnosno poslovanje osobama iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka radi primjene visine trošarine propisane člankom 78.c stavkom 3. Zakona.

(5) Ako samostalni mali proizvođač međuproizvoda namjerava proizvesti količinu međuproizvoda veću od 250 hektolitara međuproizvoda godišnje obvezan je najkasnije osam dana prije početka proizvodnje prijaviti izmjenu podataka u registru trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR uz koji prilaže obrazloženje tražene izmjene.«.

Članak 44.

Naziv Odjeljka 5. mijenja se i glasi: »CERTIFICIRANJE I SAMOCERTIFICIRANJE SAMOSTALNIH MALIH PROIZVOĐAČA ALKOHOLNIH PIĆA«.

Članak 45.

Naslov iznad članka 59. mijenja se i glasi: »Kretanje piva i etilnog alkohola na teritoriju Republike Hrvatske«.

Stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač piva koji ima odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare osigurava, kod otpreme piva u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske, godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona ili u slučaju samocertificiranja navodi u e-TD-u informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266 od 17. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive Vijeća 92/83/EEZ u pogledu certificiranja i samocertificiranja samostalnih malih proizvođača alkoholnih pića za potrebe trošarina (SL L 455, 20. 12. 2021., str. 26.); u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2266., kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine utvrđene prema članku 75. stavku 2. Zakona.«.

U stavku 2. riječi: »Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti« zamjenjuje se riječima: »Godišnja potvrda iz stavka 1. ovoga članka prati«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta u potrošnju pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-PI specifikaciju iz članka 50. stavka 3. ovoga Pravilnika i godišnju potvrdu iz stavka 1. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije iz stavka 1. ovoga članka.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač koji ima odobrenje za proizvodnju u statusu male destilerije osigurava, kod otpreme etilnog alkohola u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske, godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona ili u slučaju samocertificiranja navodi u e-TD-u informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 79. stavak 2. Zakona.«.

U stavku 5. riječi: »Izjava iz stavka 4. ovoga članka mora pratiti« zamjenjuje se riječima: »Godišnja potvrda iz stavka 4. ovoga članka prati«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta u potrošnju etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz stavka 4. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije iz stavka 4. ovoga članka.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Godišnja potvrda iz ovoga članka izdaje se sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266. Obrazac Godišnja potvrda tiskan je u Prilogu 31.a ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.«.

Članak 46.

Iza članka 59. dodaje se članak 59.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Kretanje vina, ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina te međuproizvoda na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 59.a

»(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač koji ima odobrenje za proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača vina osigurava, kod otpreme vina u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske, godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona ili u slučaju samocertificiranja navodi u e-TD-u informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 78.a stavak 3. Zakona.

(2) Godišnja potvrda iz stavka 1. ovoga članka prati vino koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina kada se isto kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta vino u potrošnju ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 78.a stavkom 3. Zakona.

(3) Primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta u potrošnju vino koji je proizveo samostalni mali proizvođač vina dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač koji ima odobrenje za proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina osigurava, kod otpreme ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske, godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona ili u slučaju samocertificiranja navodi u e-TD-u informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 78.b stavkom 3. Zakona.

(5) Godišnja potvrda iz stavka 4. ovoga članka prati ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina koja je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina kada se kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina u potrošnju ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 78.b stavkom 3. Zakona.

(6) Primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta u potrošnju ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina koji je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač koji ima odobrenje za proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda osigurava, kod otpreme međuproizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske, godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona ili u slučaju samocertificiranja navodi u e-TD-u informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 78.c stavak 3. Zakona.

(8) Godišnja potvrda iz stavka 7. ovoga članka prati međuproizvode koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda kada se kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta međuproizvode u potrošnju ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 78.c stavkom 3. Zakona.

(9) Primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta u potrošnju međuproizvode koji je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije iz stavka 7. ovoga članka.

(10) Godišnja potvrda iz ovoga članka izdaje se sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266. Obrazac Godišnja potvrda tiskan je u Prilogu 31.a ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.«.

Članak 47.

Naslov iznad članka 60. mijenja se i glasi: »Primanje piva i etilnog alkohola iz druge države članice«.

Stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske pivo proizvedeno od male nezavisne pivovare sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu primjene visine trošarine utvrđene prema članku 75. stavku 2. Zakona osigurava godišnju potvrdu propisanu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, osim kada država članica otpreme dopušta samocertificiranje.«.

U stavku 2. riječi: »Dokument iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti« zamjenjuje se riječima: »Godišnja potvrda iz stavka 1. ovoga članka prati«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara sa sjedištem u drugoj državi članici dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-PI specifikaciju iz članka 50. stavka 3. ovoga Pravilnika i godišnju potvrdu iz stavka 1. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske etilni alkohol proizveden od male destilerije sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu mogućnosti primjene visine trošarine propisane člankom 79. stavkom 2. Zakona osigurava godišnju potvrdu propisanu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, osim kada država članica otpreme dopušta samocertificiranje.«.

U stavku 5. riječi: »Dokument iz stavka 4. ovoga članka mora pratiti« zamjenjuje se riječima: »Godišnja potvrda iz stavka 4. ovoga članka prati«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija sa sjedištem u drugoj državi članici dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz stavka 4. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266.«.

Članak 48.

Iza članka 60. dodaje se članak 60.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Primanje vina, ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina te međuproizvoda iz druge države članice

Članak 60.a

(1) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske vino proizvedeno od samostalnog malog proizvođača vina sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu primjene visine trošarine utvrđene prema članku 78.a stavku 3. Zakona osigurava godišnju potvrdu propisanu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, osim kada država članica otpreme dopušta samocertificiranje.

(2) Godišnja potvrda iz stavka 1. ovoga članka prati vino koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina sa sjedištem u drugoj državi članici kada isto otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju vino koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina sa sjedištem u drugoj državi članici dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz stavka 1. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266.

(4) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina proizvedeno od samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu primjene visine trošarine utvrđene prema članku 78.b stavku 3. Zakona osigurava godišnju potvrdu propisanu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, osim kada država članica otpreme dopušta samocertificiranje.

(5) Godišnja potvrda iz stavka 4. ovoga članka prati ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina koja je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina sa sjedištem u drugoj državi članici kada ista otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(6) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina koje je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina sa sjedištem u drugoj državi članici dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz stavka 4. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266.

(7) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske međuproizvode proizvedene od samostalnog malog proizvođača međuproizvoda sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu primjene visine trošarine utvrđene prema članku 78.c stavku 3. Zakona osigurava godišnju potvrdu propisanu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, osim kada država članica otpreme dopušta samocertificiranje.

(8) Godišnja potvrda iz stavka 7. ovoga članka prati međuproizvode koja je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda sa sjedištem u drugoj državi članici kada ista otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(9) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju međuproizvode koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda sa sjedištem u drugoj državi članici dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz stavka 7. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266.«.

Članak 49.

Članak 61. briše se.

Članak 50.

U članku 62. stavak 5. riječi: »izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta« zamjenjuju se riječima: »prodajnim mjestima trošarinskih skladišta«.

Članak 51.

U članku 68. stavku 1. riječi: »izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta« zamjenjuje se riječima: »prodajnim mjestima trošarinskih skladišta«.

Članak 52.

U članku 70. stavak 3. riječi: »izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta« zamjenjuju se riječima: »prodajnim mjestima trošarinskih skladišta«.

Članak 53.

Naslov iznad članka 75. mijenja se i glasi: »Prodaja duhanskih prerađevina putnicima u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama«.

U stavku 1. riječi: »izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta« zamjenjuju se riječima: »prodajnim mjestima trošarinskih skladišta«.

U stavku 3. riječi: »izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta« zamjenjuju se riječima: »prodajnim mjestima trošarinskih skladišta«.

Članak 54.

U članku 98. stavku 3. iza riječi: »ispunjeni« dodaje se riječ: »dokumentarni«.

Članak 55.

U članku 99. stavku 4. rečenica: »Lako pokvarljivu robu i robu kojoj je propisom ograničen rok uporabe područni carinski ured može odmah prodati neposrednom pogodbom i drugim osobama koje mogu biti ponuditelji, odnosno kupci.« zamjenjuje se rečenicom: »Lako pokvarljivu robu i robu kojoj je propisom ograničen rok uporabe te robu koja može predstavljati opasnost za zdravlje i život ljudi te zaštitu prirode i okoliša područni carinski ured može odmah prodati neposrednom pogodbom i drugim osobama koje mogu biti ponuditelji, odnosno kupci.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

(1) Obrazac Prilog 32 – Obrazac Izjava MP-JAP koji je tiskan u prilogu Pravilnika o trošarinama briše se.

(2) Obrazac Prilog 19 – Obrazac PPTD koji je tiskan u prilogu Pravilnika o trošarinama briše se.

(3) Obrasci: Prilog 1 – Obrazac PUR, Prilog 2 – Obrazac Zahtjev za izdavanje odobrenja, Prilog 4 – Obrazac A, Prilog 5 – Obrazac B, Prilog 6 – Obrazac C, Prilog 7 – Obrazac D, Prilog 8 – Obrazac E, Prilog 20 – Obrazac O-PP, Prilog 21 – Obrazac O-OP, Prilog 26 – Obrazac ZT-AL, Prilog 27 – Obrazac P-AL, Prilog 28 – Obrazac MU-AL, Prilog 29 – Obrazac MI-PI, Prilog 30 – Obrazac MI-AL, Prilog 31 – Obrazac GI-MPV, Prilog 33 – Obrazac ZT-DM, Prilog 34 – Obrazac ZI-DM, Prilog 38 – Obrazac DUM-DM, Prilog 40 – Obrazac DOT-DP i Prilog 61 – Obrazac O-NK zamjenjuju se novim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(4) Obrasci: Prilog 13 – Obrazac A »Rezervni postupak – prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda«, Prilog 14 – Obrazac B »Rezervni postupak – promjena odredišta«, Prilog 15 – Obrazac C »Rezervni postupak – potvrda o primitku za kretanje trošarinskih proizvoda/Rezervni postupak – potvrda o izvozu za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine«, Prilog 24 – Obrazac O-OMPV-e-TD i Prilog 51 – Obrazac MI-EN zamjenjuju se novim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 57.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 4. ovoga Pravilnika, članka 7. stavka 13. koji je izmijenjen člankom 6. ovoga Pravilnika, članka 9. stavka 1. točaka 11., 16., 20. i 21. koji je izmijenjen člankom 7. ovoga Pravilnika, članka 8. ovoga Pravilnika, članka 11. stavka 7. koji je izmijenjen člankom 9. ovoga Pravilnika, članaka 25. i 27. ovoga Pravilnika, članka 34. stavaka 2. do 5. i stavaka 7. do 9. koji je izmijenjen člankom 28. ovoga Pravilnika, članaka 29. i 30. ovoga Pravilnika, članka 38. stavka 8. koji je izmijenjen člankom 31. ovoga Pravilnika, članaka 33., 35. i 36. ovoga Pravilnika, članka 46. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 37. ovoga Pravilnika, članka 54. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 41. ovoga Pravilnika i članka 56. stavaka 2. i 4. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 13. veljače 2023.

Klasa: 011-02/21-01/57

Urbroj: 513-02-1710/1-22-1

Zagreb, 18. veljače 2022.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac PUR

PRILOG 1.a

Obrazac Obavijest

PRILOG 2.

Obrazac Zahtjev – odobrenja

PRILOG 4.

Obrazac A

OBVEZA JAMCA – ZAJEDNIČKO OSIGURANJE
ZA TROŠARINSKI DUG TE CARINSKI DUG I DRUGA UVOZNA JAVNA DAVANJA NA DUHANSKE PRERAĐEVINE

I. Izjava jamca

1. Niže potpisana osoba (1) .............................

s nastanom u (2) .........................................

zajednički i pojedinačno jamči, u jamstvenom carinskom uredu u Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Carinskoj upravi, Središnjem uredu, A.von Humboldta 4a, u Zagrebu,

do najvišeg iznosa od ……………………

u korist Republike Hrvatske,

za sve iznose za koje osoba koja polaže ovo osiguranje(3): ________________ može biti ili postati odgovorna za sve iznose koje duguje ili može dugovati za carine i druga davanja u odnosu na robu obuhvaćenu carinskim postupcima navedenima u točki 1.a.:

Najviši iznos osiguranja sastoji se od iznosa od:

(a) to jest 100/50/30 % dijela referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i ostalih davanja koja mogu nastati, jednak zbroju iznosa navedenih u točki 1.a,

1.a. U nastavku se navode iznosi koji čine dio referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i, prema potrebi, drugih davanja koja su nastala, za svaku od navedenih svrha:

(a) puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije bez odgode plaćanja: ……….

(b) puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije s odgodom plaćanja: ………..

2. Niže potpisana osoba obvezuje se da će na prvi pisani poziv nadležnih tijela.najkasnije 30 dana od datuma zahtjeva platiti tražene iznose do prethodno navedenog najvećeg iznosa, osim ako ta osoba ili neka druga zainteresirana osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima dostavi zadovoljavajući dokaz o zaključenju posebnog postupka.

Nadležna tijela mogu iz razloga koji smatraju valjanim na zahtjev niže potpisane osobe produljiti rok od 30 dana od datuma poziva na plaćanje u kojem je ona dužna platiti tražene iznose. Troškovi nastali zbog odobrenja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da odgovaraju iznosu koji bi se u sličnim okolnostima naplatio na tržištu novca ili na financijskom tržištu.

Ovaj se iznos ne može umanjiti za iznose koji su već plaćeni na temelju ove obveze, osim ako se niže potpisanu osobu pozove da plati dug koji je nastao u okviru carinskog postupka koji je započeo prije primitka prethodnog zahtjeva za plaćanje ili unutar 30 dana nakon toga.

3. Ova obveza vrijedi od dana kada je prihvati jamstveni ured. Niže potpisana osoba i dalje je odgovorna za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom carinskog postupka na temelju ove obveze koji je započeo prije stupanja na snagu opoziva ili ukidanja osiguranja, čak i ako je zahtjev za plaćanje izdan nakon tog datuma.

4. Za potrebe ove obveze jamca niže potpisana osoba navodi svoje adresu za dostavu u drugoj članici EU

Država članica EUAdresa za dostavu, naziv društva, puna adresa sjedišta
  

Niže potpisana osoba potvrđuje da prihvaća da su joj bila uredno dostavljeni svi dopisi i obavijesti te sve formalnosti ili postupci koji se odnose na ovu obvezu upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na jednu od njezinih adresa za dostavu.

Niže potpisana osoba potvrđuje nadležnost sudova u mjestima gdje ima adresu za dostavu.

Niže potpisana osoba obvezuje se da neće promijeniti svoju adresu za dostavu, ili ako mora promijeniti jednu ili više od tih adresa, da će unaprijed obavijestiti jamstveni ured.

5. Ovom obvezom jamca – zajedničkim osiguranjem, jamac Carinskoj upravi jamči i za iznos trošarine na duhanske prerađevine prema članku 21. i/ili članku 22. i/ili članku 23. i/ili članku 24. te trošarinskog duga za preuzete duhanske markice prema članku 91. stavku 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/18, 121/19 i 144/21) te se ovo osiguranje polaže i za:

– dospjele, a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine koje se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu;

– dospjele, a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine koje se skladište u trošarinskom skladištu;

– dospjele, a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine za trošarinske proizvode koje se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine;

– dospjele, a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica;

– dospjeloga, a neplaćenoga carinskoga duga i drugih uvoznih javnih davanja na duhanske prerađevine carinskog dužnika, a koje se puštaju u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske.

Izdavatelj obveze jamca se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti traženi iznos trošarine, i to najkasnije 30 dana od datuma zahtjeva za plaćanje..

Ovom obvezom jamca – zajedničkim osiguranjem preuzimaju se sve obveze nastale po ispostavljenom osiguranju iz prethodnog razdoblja (naziv i broj) ..............., evidentiranom u Informacijskom sustavu Carinske uprave pod brojem .......................................................

Ova obveza jamca vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

»Osiguranje u iznosu od …………..«(4)

Sastavljeno u ............................

dana ..........................................

(Potpis)

II. Odobrenje jamstvenog ureda – Carinska uprava, Središnji ured

Obveza jamca odobrena dana ...................................... i evidentirana u Informacijskom sustavu Carinske uprave pod brojem: ..................

(Pečat i potpis) ..........................

(1) Naziv jamca (naziv izdavatelja obveze jamca)

(2) Adresa jamca (adresa izdavatelja obveze jamca)

(3) Naziv društva i puna adresa osobe koja polaže osiguranje (korisnik obveze jamca)

(4) Osoba (izdavatelj) koja potpisuje obvezu jamca mora rukom upisati sljedeću napomenu ispred svojeg potpisa: »Osiguranje u iznosu od …« (iznos se upisuje riječima).

PRILOG 5.

Obrazac B

GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum garanta)

Na zahtjev ................................................................................................, sukladno članku 21., članku 22., članku 23., članku 24., članku 115. stavku 3. i članku 115. stavku 8. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/18, 121/19 i 144/21) izdaje se:

GARANCIJA br. .................

Ova garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 21. i/ili članku 22. i/ili članku 23., članku 24., članku 115. stavku 3. i članku 115. stavku 8. Zakona o trošarinama.

PODACI O GARANTU

Osobni identifikacijski broj (OIB): ......................................................

Naziv garanta: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Žiro-račun broj: ......................................................

PODACI O TROŠARINSKOM DUŽNIKU – NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifikacijski broj (OIB): ..............................................

EORI broj: ......................................................

Tvrtka: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti do ukupne svote od ............................... svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na alkohol i alkoholna pića i/ili energente (osim krutih goriva i prirodnog plina), koja je nastala:

– za trošarinske proizvode koji se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se skladište u trošarinskom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine;

– za energente iz tarifnih oznaka KN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2709 00 10, 3403 11 00, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 00, proizvodi iz tarifne oznake KN 3814 00 90, te proizvodi iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje

– za duhansku sirovinu

glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ..................... do ......................, s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka garantnog roka.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede namirenja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

.........................................................................................
(mjesto i datum)(potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem ..................

............................................M.P..........................................
(mjesto i datum)(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 6.

Obrazac C

GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum garanta)

Na zahtjev ..............................................................................................., sukladno članku 25., članku 25.b, članku 25.d i članku 54. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/18, 121/19 i 144/21) izdaje se:


GARANCIJA br..................

Ova garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 25., članku 25.b, članku 25.d i članku 54. Zakona o trošarinama


PODACI O GARANTU

Osobni identifikacijski broj (OIB): ......................................................

Naziv garanta: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Žiro-račun broj: ......................................................


PODACI O TROŠARINSKOM DUŽNIKU – NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifikacijski broj (OIB): ..............................................

Tvrtka: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi do ukupne svote od ................................ svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na alkohol i alkoholna pića i/ili duhanske prerađevine i/ili energente (osim krutih goriva i prirodnog plina), koja je nastala:

– za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije, a primaju se radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ..................... do .............., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka garantnog roka.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede namirenja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija je izdano u tri istovjetna primjerka.

.........................................................................................
(mjesto i datum)(potpis ovlaštene osobe)


Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem ..................

............................................M.P..........................................
(mjesto i datum)(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 7.

Obrazac D

GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum garanta)

Na zahtjev .............................................................................................., sukladno članku 21. stavku 5., članku 24. stavku 4. podstavku 1. i članku 25.b stavku 5. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/18, 121/19 i 144/21) izdaje se:


GARANCIJA br. .................

Ova garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 21. stavku 5., članku 24. stavku 4. podstavku 1. i članku 25.b stavku 5. Zakona o trošarinama.


PODACI O GARANTU

Osobni identifikacijski broj (OIB): ......................................................

Naziv garanta: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Žiro-račun broj: ......................................................


PODACI O NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifikacijski broj (OIB): ..............................................

Tvrtka: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti do ukupne svote od ..............................., svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na trošarinske proizvode, koja je nastala za trošarinske proizvode koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine odnosno za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije, a primaju se radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj, glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ................. do .................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka garantnog roka.

Ova garancija može se koristiti za trošarinskog obveznika:

Osobni identifikacijski broj (OIB): ..............................................

Tvrtka: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede namirenja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija je izdano u tri istovjetna primjerka.

.........................................................................................
(mjesto i datum)(potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem ..................

............................................M.P..........................................
(mjesto i datum)(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 8.

Obrazac E

GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum garanta)

Na zahtjev ..............................................................................................., sukladno članku 21., članku 22., članku 23, članku 24., članku 25., članku 25.b, članku 25.d i članku 54. Zakona o trošarinama (»Narodne novine« broj 106/18, 121/19 i 144/21) izdaje se:

GARANCIJA br..................

Ova garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 21. i/ili članku 22. i/ili članku 23. i/ili članku 24. te prema članku 25., članku 25.b, članku 25.d i članku 54. Zakona o trošarinama.

PODACI O GARANTU

Osobni identifikacijski broj (OIB): ...................................................... ................................

Naziv garanta: ........................................................................................

Sjedište: ........................................................................................

Žiro račun broj: ........................................................................................

PODACI O TROŠARINSKOM DUŽNIKU – NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifikacijski broj (OIB): .......................................................

EORI broj: .......................................................

Tvrtka: .......................................................

Sjedište: .......................................................

Garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti do ukupne svote od................................ svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na alkohol i alkoholna pića i/ili energente (osim krutih goriva i prirodnog plina), koja je nastala:

– za trošarinske proizvode koji se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se skladište u trošarinskom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine;

– za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije, a

primaju se radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj

glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od .................................. do ...................................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka garantnog roka.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede namirenja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija je izdano u tri istovjetna primjerka.

.........................................................................................
(mjesto i datum)(potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem ..................

............................................M.P..........................................
(mjesto i datum)(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 13.

Obrazac A

REZERVNI POSTUPAK

Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda

1.KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA
aŠifra odredišta
bTrajanje kretanja
cOrganizator prijevoza

2.Pošiljatelj
aTrošarinski broj pošiljatelja
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG

3.Mjesto otpreme
aTrošarinski broj trošarinskog skladišta
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG

4.Carinski ured otpreme – Uvoz
aŠifra ureda

5.Primatelj
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
hEORI broj

6.Primatelj – dodatni podaci
aŠifra države članice
bSerijski broj potvrde o oslobođenju

7.Mjesto isporuke
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG

8.Carinski ured – Mjesto isporuke
aŠifra ureda

9.e-TD/e-PPTD
aLokalni referentni broj
bBroj računa
cDatum računa
dŠifra polazišta
eDatum otpreme
fVrijeme otpreme

9.1.Uvozna carinska deklaracija
aMRN uvozne carinske deklaracije

10.Carinski ured otpreme
aŠifra ureda

11.Jamstvo za kretanje
aŠifra davatelja jamstva

12.Davatelj jamstva
aTrošarinski broj
bPDV identifikacijski broj
cNaziv
dUlica
eKućni broj
fPoštanski broj
gMjesto
hNAD_LNG

13.Prijevoz
aŠifra načina prijevoza
bDodatni podaci
cDodatni podaci_LNG

14.Organizator prijevoza
aPDV identifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG

15.Prvi prijevoznik
aPDV identifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG

16.Podaci o prijevozu
aŠifra prijevoznog sredstva
bIdentitet prijevoznog sredstva
cIdentitet trgovačke plombe
dPodaci o plombi
ePodaci o plombi_LNG
fDodatni podaci
gDodatni podaci_LNG

17.e-TD stavke /e-PPTD stavke
aJedinstveni referentni broj stavke
bŠifra trošarinskoga proizvoda
cTarifna oznaka KN
dKoličina
eBruto masa
fNeto masa
gUdio alkohola
hStupanj Platoa
iFiskalna oznaka
jFiskalna oznaka_LNG
kKorištenje fiskalne oznake
lOznaka podrijetla
mOznaka podrijetla_LNG
nVeličina proizvođača
oGustoća
pTrgovački opis
qTrgovački opis_LNG
rRobna marka proizvoda
sRobna marka proizvoda_LNG
tRazdoblje dozrijevanja ili starost proizvoda
uRazdoblje dozrijevanja ili starost proizvoda_LNG

17.1.Pakiranje
aŠifra vrste pakiranja
bBroj pakiranja
cIdentitet trgovačke plombe
dPodaci o plombi
ePodaci o plombi_LNG
fOtpremne oznake

17.2.Vino
aKategorija – vino
bŠifra vinorodne zone
cTreća država podrijetla
dOstali podaci
eOstali podaci_LNG

17.2.1Šifra postupka tehnološke obrade vina
aŠifra postupka

18Dokument/Certifikat
aKratki opis dokumenta
bKratki opis dokumenta_LNG
cUputa na dokument
dUputa na dokument_LNG
eVrsta dokumenta
fReferentna oznaka dokumenta

Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

 
Datum i vrijeme prihvaćanja Pratećeg dokumenta za kretanje trošarinskih proizvoda u rezervnom postupku(Pečat)

Upute za popunjavanje

1. KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA
1.a Šifra odredišta

Navesti odredište kretanja koristeći jednu od sljedećih vrijednosti (ovisno o trošarinskom statusu primatelja odnosno mjestu isporuke):

1 = Trošarinsko skladište (ukoliko primatelj posluje u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta),

2 = Registrirani primatelj,

3 = Povremeno registrirani primatelj,

4 = Direktna isporuka (ukoliko država članica odredišta primjenjuje u svom zakonodavstvu taj institut),

5 = Izuzeti primatelj (npr. diplomatska i konzularna predstavništva),

6 = Izvoz,

8 = Nepoznato odredište (nepoznati primatelj),

9 = Ovjereni primatelj,

10 = Povremeni ovjereni primatelj.

1.b Trajanje kretanjaTrajanje kretanje se iskazuje ili u satima (S) ili u danima (D) nakon čega slijedi dvoznamenkasti broj (npr. S12 ili D04). Pošiljatelj navodi uobičajeno vremensko trajanje kretanja uzimajući u obzir vrstu prijevoza i udaljenost.
1.c Organizator prijevoza

Navesti osobu koja je odgovorna za organizaciju prvog prijevoza koristeći jednu od sljedećih vrijednosti:

1 = Pošiljatelj,

2 = Primatelj,

3 = Vlasnik robe,

4 = Drugo.

2. Pošiljatelj

Navesti:

– u polju 2.a: važeći trošarinski broj pošiljatelja (nacionalni identifikacijski broj trošarinskog obveznika iz SEED registra, 13-znamenkasta oznaka) ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, registriranog pošiljatelja, ovjerenog pošiljatelja ili povremeno ovjerenog pošiljatelja

– u polju 2.b: naziv pošiljatelja

– u poljima 2.c, 2.d, 2.e i 2.f: adresu pošiljatelja

– u polju 2.g: šifru jezika na kojem se popunjava obrazac (hr).

3. Mjesto otpreme

Ovaj se podatkovni skup primjenjuje samo ako se radi o otpremi trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta (šifra polazišta 1 u polju 9.d) ili o otpremi trošarinskih proizvoda već puštenih u potrošnju (šifra polazišta 3 u polju 9.d).

Ako je u polju 9.d šifra polazišta 1 navesti:

– u polju 3.a: važeći trošarinski broj trošarinskog skladišta otpreme

– u polju 3.b: naziv trošarinskog skladišta

– u poljima 3.c, 3.d, 3.e i 3.f: adresu trošarinskog skladišta otpreme

– u polju 3.g: šifru jezika na kojem se popunjava obrazac (hr).

Ako je u polju 9.d šifra polazišta 3 tada navesti:

– u polju 3.b: naziv ovjerenog pošiljatelja/povremeno ovjerenog pošiljatelja

– u poljima 3.c, 3.d, 3.e i 3.f: adresu mjesta otpreme ovjerenog pošiljatelja/povremeno ovjerenog pošiljatelja

– u polju 3.g: šifru jezika na kojem se popunjava obrazac (hr).

4. Carinski ured otpreme – UvozPopunjava se samo ako se roba otprema od mjesta uvoza (ako je u polju 9.d šifra polazišta 2), pošiljatelj ima status registriranog pošiljatelja.
4.a Šifra uredaPolje 4.a – Šifra carinskog ureda – navesti šifru carinskog ureda nadležnog za puštanje robe u slobodan promet (uvoz).
5. Primatelj

Polje 5.a se popunjava ako primatelj ima status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta (šifra odredišta u polju 1a:1), registriranog primatelja (šifra odredišta u polju 1a: 2), povremeno registriranog primatelja (šifra odredišta u polju 1a: 3) ili ako ima odobrenje za direktnu isporuku (šifra odredišta u polju 1a: 4), odnosno ako ima status ovjerenog primatelja (šifra odredišta u polju 1a: 9) ili povremeno ovjerenog primatelja (šifra odredišta u polju 1a: 10); ne primjenjuje se u slučaju isporuke »izuzetom primatelju«.

Navesti:

– u polju 5.a: važeći trošarinski broj (nacionalni identifikacijski broj trošarinskog obveznika iz SEED registra, 13-znamenkasta oznaka) primatelja – ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, registriranog primatelja, povremeno registriranog primatelja, ovjerenog primatelja ili povremeno ovjerenog primatelja) odnosno u slučaju direktne isporuke navesti važeći trošarinski broj primatelja koji ima odobrenje nadležnog tijela za direktnu isporuku: ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja.

– u polju 5.b: naziv primatelja

– u poljima 5.c, 5.d, 5.e i 5.f: adresa sjedišta/prebivališta primatelja.

Ako je šifra odredišta u polju 1a: 5 = izuzeti primatelj, u grupi podataka Primatelj navode se samo naziv i adresa »izuzetog primatelja« (npr. diplomatske misije, odnosno veleposlanstva akreditiranog u drugoj državi članici Europske unije).

U slučaju podnošenja za izvoz (šifra odredišta u polju 1a: 6-izvoz), u grupi podataka potrebno je navesti naziv i adresu (opcionalno i PDV broj u polju 5.a ili EORI broj u polju 5.h) osobe koja zastupa pošiljatelja u carinskom uredu izvoza.

6. Primatelj – dodatni podaciOva grupa podataka se popunjava samo u slučaju otpreme »izuzetom primatelju« (šifra odredišta u polju 1a: 5 = izuzeti primatelj). U navedenom slučaju navodi se naziv države članice odredišta te serijski broj potvrde o oslobođenju od plaćanja trošarine (ako je serijski broj naveden u potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine).
7. Mjesto isporuke

Navesti stvarno mjesto isporuke trošarinskih proizvoda.

Polja u grupi podataka 7. Mjesto isporuke se popunjavaju ovisno o trošarinskom statusu primatelja:

– ako je primatelj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta (šifra odredišta 1) u polju 7.a potrebno je navesti važeći trošarinski broj trošarinskog skladišta odredišta te u polju 7.b navesti naziv, a u poljima 7.c, 7.d, 7.e i 7.f adresu trošarinskog skladišta (popunjavanje polja 7.c, 7.d, 7.e i 7.f nije obavezno);

– ako je primatelj ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj (šifra odredišta 9 ili 10) u polju 7.a potrebno je navesti PDV identifikacijski broj ili identifikacijsku oznaku mjesta primitka te u polju 7.b navesti naziv, a u poljima 7.c, 7.d, 7.e i 7.f adresu mjesta primitka (popunjavanje polja 7.d nije obavezno);

– ako je primatelj registrirani primatelj ili povremeno registrirani primatelj (šifra odredišta 2 ili 3) grupa podataka 7. se ne popunjava;

– ako je primatelj »izuzeti primatelj« (šifra odredišta 5) popunjavanje grupe podataka nije obavezno, ali se može se navesti (unos nije obavezan) naziv i adresa »izuzetog primatelja« (npr. diplomatske misije, odnosno veleposlanstva akreditiranog u drugoj državi članici Europske unije);

– ako se trošarinski proizvodi isporučuju primatelju koji ima odobrenje za primitak tih proizvoda na mjestu direktne isporuke (šifra odredišta 4), polje 7.a se ne popunjava, polje 7.b je opcionalno za popunjavanje (može se navesti naziv stvarnog primatelja, ali unos nije obavezan), dok se u poljima 7.c, 7.d, 7.e i 7.f navodi adresa ili identifikacijska oznaka mjesta direktne isporuke (pri čemu popunjavanje polja 7.d nije obavezno).

U polju 7.g, navesti šifru jezika na kojem se popunjava ova grupa podataka (hr).

8. Carinski ured – Mjesto isporuke

U slučaju podnošenja za izvoz (šifra odredišta u polju 1a: 6) navesti naziv i šifru nadležnog carinskog ureda izvoza (carinski ured kojem će biti podnesena izvozna carinska deklaracija).

Napomena: Kontaktirati nadležni carinski ured radi provjere ispravnosti šifre.

9. e-TD/
e-PPTD
9.a Lokalni referentni brojJedinstveni serijski broj kojeg pošiljatelj dodjeljuje
e-TD-u/e-PPTD-u, a kojim se pošiljka označava u evidenciji pošiljatelja.
9.b Broj računaNavesti broj računa koji se odnosi na trošarinske proizvode. Ako račun još nije ispostavljen, potrebno je navesti broj dostavnice ili bilo kojeg transportnog dokumenta.
9.c Datum računaDatum računa je datum dokumenta iz prethodnog polja. U skladu s nacionalnom odlukom, ovaj je podatak obvezan.
9.d Šifra polazišta

Navesti polazište kretanja koristeći jednu od sljedećih vrijednosti:

1 = Polazište – trošarinsko skladište (ako je pošiljatelj: ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta),

2 = Polazište – uvoz (od mjesta uvoza, ako je pošiljatelj: registrirani pošiljatelj),

3 = Polazište – kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju (u slučaju EU kretanja između gospodarstvenika trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju).

9.e Datum otpremeNavesti podatke o datumu na koji kretanje započinje.
9.f Vrijeme otpremeNavesti vrijeme otpreme. Podatak je, u skladu s nacionalnom odlukom, obvezan podatak. Navedeno vrijeme je lokalno vrijeme.
9.1. Uvozna carinska deklaracijaPrimjenjuje se samo ako je u polju 9.d navedena šifra polazišta 2 (u slučaju otpreme od mjesta uvoza kada pošiljatelj ima status registriranog pošiljatelja).
9.1.a MRN uvozne carinske deklaracijeNavesti MRN uvozne carinske deklaracije kojom se roba pušta u slobodan promet.
10. Carinski ured otpreme
10.a Šifra uredaNavesti šifru nadležnog carinskog ureda koji je izdao odobrenje pošiljatelju.
11. Jamstvo za kretanje
11.a Šifra davatelja jamstva

Navesti osobu koja je odgovorna za davanje jamstva tj. osobu koja je položila instrument osiguranja plaćanja trošarine za otpremu trošarinskih proizvoda odnosno pokriće mogućeg trošarinskog duga tijekom kretanja.

Navesti primjenjivu šifru odnosno jednu od vrijednosti sa popisa:

1 – Pošiljatelj,

2 – Prijevoznik,

3 – Vlasnik trošarinskih proizvoda,

4 – Primatelj,

12 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja i prijevoznika,

13 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja i vlasnika trošarinskih proizvoda,

14 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja i primatelja,

23 – Zajedničko jamstvo prijevoznika vlasnika trošarinskih proizvoda,

24 – Zajedničko jamstvo prijevoznika i primatelja,

34 – Zajedničko jamstvo vlasnika trošarinskih proizvoda i primatelja,

123 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja, prijevoznika i vlasnika trošarinskih proizvoda,

124 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja, prijevoznika i primatelja,

134 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja, vlasnika trošarinskih proizvoda i primatelja,

234 – Zajedničko jamstvo prijevoznika, vlasnika trošarinskih proizvoda i primatelja, 1234 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja, prijevoznika vlasnika trošarinskih proizvoda i primatelja.

12. Davatelj jamstvaOva se grupa podataka popunjava samo ako je u prethodnom polju navedena jedna od sljedećih šifri davatelja jamstva: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 ili 1234.
Polja 12.a – 12.h

U poljima 12.a do 12.g navesti podatke o davatelju jamstva (naziv, ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto) te opcionalno trošarinski broj ili PDV identifikacijski broj davatelja jamstva.

U polju 12.h navesti šifru jezika na kojem se popunjava ova grupa podataka (hr).

13. Prijevoz
13.a. Šifra načina prijevoza

Navesti šifru načina prijevoza u trenutku početka kretanja odnosno otpreme na način da se navede jedna od sljedećih vrijednosti:

0 = Drugo,

1 = Pomorski prijevoz,

2 = Željeznički prijevoz,

3 = Cestovni prijevoz,

4 = Zračni prijevoz,

5 = Poštanske pošiljke,

7 = Prijevoz fiksnim transportnim instalacijama,

8 = Prijevoz unutarnjim plovnim putovima.

13.b Dodatni podaciNavesti tekstualni opis načina prijevoza ako je u polju 13.a navedena šifra načina prijevoza »0 = Drugo«. U polju 13.c navesti šifru jezika na kojem se popunjava ovo polje (hr).
14. Organizator prijevoza

Ova grupa podataka se popunjava samo ako je u polju 1c ‘Organizator prijevoza’ navedeno 3 = Vlasnik robe ili 4 = Ostalo. Potrebno je navesti naziv i adresu organizatora prijevoza, PDV identifikacijski broj nije obavezan. U polju 14.g navesti šifru jezika na kojem se popunjava ova grupa podataka (hr).

U slučaju kada je organizator prijevoza pošiljatelj ili primatelj ova grupa podataka se ne popunjava.

15. Prvi prijevoznikNavesti naziv/ime i prezime i adresu prvog prijevoznika (u skladu s nacionalnom odlukom, ovaj je podatak u slučaju otpreme iz RH obavezan) te opcionalno njegov PDV identifikacijski broj. U polju 15.g navesti šifru jezika na kojem se popunjava ova grupa podataka (hr).
16. Podaci o prijevozu
16.a Šifra prijevoznog sredstva

Navesti šifru(e) prijevoznog(ih) sredstva(ava) vezano za način prijevoza naveden u polju 13.a i to koristeći sljedeće vrijednosti:

1 = Kontejner,

2 = Vozilo,

3 = Prikolica,

4 = Traktor/vučno vozilo,

5 = Fiksne transportne instalacije.

16.b Identitet prijevoznog sredstvaNavesti registracijsku oznaku prvog prijevoznog sredstva.
16.c Identitet trgovačke plombeNavesti identifikaciju trgovačkih plombi ako se koriste za pečaćenje/plombiranje prijevoznog sredstva.
16.d Podaci o plombiNavesti sve dodatne podatke o trgovačkim plombama (npr. vrsta plombe), ako je primjenjivo. U polju 16.e navesti šifru jezika na kojem se popunjava polje 16.d (hr).
16.f Dodatni podaciPopunjavanje ovoga polja nije obavezno (opcionalno), u njemu se mogu navesti svi dodatni podaci o prijevozu, npr. identitet svakog sljedećeg prijevoznika, informacije o sljedećim prijevoznim sredstvima/sljedećem prijevoznom. U polju 16.g navesti šifru jezika na kojem se popunjava polje 16.f (hr).
17. e-TD stavke/ e-PPTD stavkePotrebno je upotrijebiti zaseban podatkovni skup za svaki proizvod koji je sastavni dio pošiljke. U slučaju više stavki robe (npr. alkoholna pića s različitim udjelom alkohola) potrebno je kopirati skupinu podataka 17. i podskupine podataka 17.1. i 17.2. te, ako je primjenjivo, podskupinu podataka 17.2.1., ovisno o potrebnom broju seta podataka (npr. u slučaju pošiljke s 2 stavke robe skupinu podataka 17. i podskupine podataka 17.1., 17.2. i 17.2.1. potrebno je kopirati kako bi se omogućio unos obadvije stavke, pri čemu se u polju 17.a navodi o kojoj se stavci radi, odnosno navodi se 1 ili 2).
17.a Jedinstveni referentni broj stavkeBroj stavke robe u pošiljci (1 za prvu stavku, 2 za drugu stavku itd.).
17.b Šifra trošarinskog proizvoda

Navesti odgovarajuću šifru, npr.: W200 za mirna vina, W300 za pjenušava vina, B000 za pivo. Pošiljatelj može navesti samo šifru za koju je dobio odobrenje.

Šifra S600 (potpuno denaturirani alkohol) je primjenjiva samo na EU kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju odnosno na e-PPTD.

17.c Tarifna oznaka KN

Upisati odgovarajuću tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature (KN).

Tarifna oznaka KN mora odgovarati šifri trošarinskog proizvoda.

17.d Količina

Navesti količinu trošarinskog proizvoda izraženu u mjernoj jedinici koja se odnosi na šifru trošarinskog proizvoda.

U slučaju kretanja prema povremeno registriranom primatelju ili povremeno ovjerenom primatelju količina robe koja se otprema ne smije biti veća od količine koju je ovlašten primiti.

U slučaju kretanja prema »izuzetom primatelju« količina robe koja se otprema ne smije biti veća od količine navedene u potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine.

17.e Bruto masaNavesti bruto težinu pošiljke (trošarinski proizvodi s pakiranjem). Bruto težina mora biti jednaka ili veća od neto težine.
17.f Neto masaNavesti težinu trošarinskih proizvoda bez pakiranja (za alkohol i alkoholna pića, energente i duhanske prerađevine, osim cigareta). Neto težina mora biti jednaka ili manja od bruto težine.
17.g Udio alkohola

Ovo se polje popunjava ako je primjenjivo.

Navesti udio alkohola, odnosno volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20°C. Vrijednost ove stavke podataka mora biti veća od 0,5 i manja ili jednaka 100.

17.h Stupanj platoaPolje se popunjava ako država članica odredišta oporezuje pivo prema stupnju Platoa.
17. i Fiskalna oznakaNavesti informacije o fiskalnim oznakama ako ih zahtjeva država članica odredišta. U polju 17.j navesti šifru jezika na kojem se popunjava polje 17.i (hr).
17.k Korištenje fiskalne oznake

Navesti jednu od sljedećih vrijednosti:

1 – ako je roba označena fiskalnim oznakama

0 – ako roba nije označena fiskalnim oznakama.

17.l Oznaka podrijetla

Ovo se polje može koristiti za certificiranje:

1. u slučaju određenih vina, s obzirom na zaštićenu oznaku izvornosti ili zemljopisnog podrijetla (ZOI ili ZOZP) te godinu berbe i vrstu (vrste) vina, u skladu s člancima 24. i 31. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/20091, certificiranje se provodi tako da se navede sljedeće:

»Ovime se potvrđuje da je opisani proizvod proizveden u skladu s mjerama predviđenima Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća2 i njezinim delegiranim i provedbenim aktima.«. Ako proizvod nosi oznaku ZOI ili ZOZP uz nju se navodi naziv (nazivi) ZOI ili ZOZP-a i registarski broj (brojevi) kako je utvrđeno člankom 18. Uredbe Komisije (EZ) br. 607/20093.

2. u slučaju određenih jakih alkoholnih pića čija prodaja ovisi o kategoriji ili kategorijama kojima pripadaju, oznaci zemljopisnog podrijetla (OZP) ili starosti proizvoda u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Unije o jakim alkoholnim pićima (posebno s člankom 4., člankom 12. stavkom 3. i člankom 15. te Prilogom II. Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća4) certificiranje se provodi tako da se navede sljedeće:

»Ovime se potvrđuje da se opisani proizvod označuje i prodaje u skladu sa zahtjevima utvrđenima člankom 4., člankom 12. stavkom 3. i člankom 15. te Prilogom II. Uredbe (EZ) br. 110/2008 i njezinim delegiranim i provedbenim aktima.«.

3. u slučaju alkoholnih pića proizvedenih od stane samostalnih malih proizvođača za koje se namjerava tražiti snižena stopa trošarine u državi članici odredišta, a koristi se institut samocertificiranja, deklarira se status proizvođača u skladu s člankom 4. te člankom 5. stavcima 1. i 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/22665.

4. u slučaju alkoholnih pića proizvedenih od stane samostalnih malih proizvođača za koje se namjerava tražiti snižena stopa trošarine u državi članici odredišta, a za koje je izdana godišnja potvrda od strane nadležnog carinskog ureda, deklarira se sukladno članku 2. (upućivanje na godišnju potvrdu) Provedbene uredbe Komisije 2021/2266 da je alkoholno piće proizveo samostalni mali proizvođač.

U polju 17.m navesti šifru jezika na kojem se popunjava polje 17.l (hr).

17.n Veličina proizvođačaU slučaju alkoholnih pića proizvedenih od stane samostalnih malih proizvođača za koje se namjerava tražiti snižena stopa trošarine u državi članici odredišta, a koristi se institut samocertficiranja, navodi se godišnja proizvodnja u skladu s člankom 5. stavkom 3. Provedbene uredbe 2021/2266.
17.o GustoćaPotrebno navesti gustoću na 15°C (primjenjivo samo na energente).
17.p Trgovački opis

Navesti trgovački opis robe.

U polju 17.q navesti šifru jezika na kojem se popunjava polje 17.p (hr).

17.r Robna marka proizvoda

Navesti robnu marku proizvoda ako je primjenjivo.

U polju 17.s navesti šifru jezika na kojem se popunjava polje 17.r (hr).

17.t Razdoblje sazrijevanja ili starost proizvoda

Za alkoholna pića, razdoblje sazrijevanja ili starost proizvoda moraju odgovarati onome što je navedeno u njihovom opisu, prezentaciji i označavanju, kako je navedeno u članku 13. stavku 6. Uredbe (EU) 2019/7876.

U polju 17.u navesti šifru jezika na kojem se popunjava polje 17.t (hr).

17.1. PakiranjeOvaj podatkovni skup može imati do 99 unosa.
17.1.a Šifra vrste pakiranjaNavesti vrstu pakiranja (npr. kutija, paleta).
17.1.b Broj pakiranjaNavesti broj pakiranja ako je pakiranje brojivo.
17.1.c Identitet trgovačke plombeNavesti identifikaciju trgovačkih plombi ako se upotrebljavaju za pečaćenje/plombiranje pakiranja.
17.1.d Podaci o plombiNavesti sve dodatne podatke o trgovačkim plombama (npr. vrsta plombe).
17.1.e Podaci o plombi_LNGNavesti šifru jezika na kojem se popunjava polje 17.1.d (hr).
17.1.f Otpremne oznakePopunjava se samo ako je broj pakiranja 0.
17.2. VinoOvaj podatkovni skup popunjava se za vina navedena u Dijelu XII. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1308/2013.
17.2.a Kategorija – vino

Za vina navedena u Dijelu XII. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1308/2013 navesti jednu od sljedećih vrijednosti:

1 = Vino bez ZOI/ZOZP,

2 = Sortno vino bez ZOI/ZOZP,

3 = Vino sa ZOI ili ZOZP,

4 = Vino iz uvoza,

5 = Drugo.

17.2.b Šifra vinorodne zone

Polje šifra vinorodne zone se primjenjuje na vina u rasutom stanju (količina veća od 60 litara).

Navesti vinorodnu zonu iz koje potječe proizvod koji se prevozi u skladu s Dodatkom I. Priloga VII. Uredbe (EZ) br. 1308/2013.

17.2.c Treća država podrijetlaPolje se popunjava ako je kategorija vina »4 = Vino iz uvoza«, pri čemu se navodi odgovarajuća šifra države.
17.2.d Ostali podaciUnos nije obavezan.
17.2.e Ostali podaci_LNGAko je primjenjivo, navesti šifru jezika na kojem se popunjava polje 17.2.d (hr).
17.2.1. Šifra postupka
tehnološke obrade vina
Polje šifra postupka tehnološke obrade vina se primjenjuje na vina u rasutom stanju (količina veća od 60 litara).
17.2.1.a Šifra postupkaNavesti jednu ili više šifri postupka tehnološke obrade vina u skladu s popisom iz dijela B točke 1.4 podtočke (b) Priloga VI. Uredbe (EZ) br. 436/2009.
18. Dokument/Certifikat

Unos nije obavezan.

Ovaj se podatkovni skup popunjava na način da se navede ili kratki opis dokumenta u polju 18.a (opis certifikata koji se odnose na robu koja se prevozi, primjerice certifikata koji se odnose na oznaku izvornosti navedenu u polju 17.l) ili uputa na dokument u polju 18.c (uputa na certifikate koji se odnose na robu koja se prevozi) ili vrsta dokumenta i njegova referentna oznaka u poljima 18.e i 18.f.

U slučaju alkoholnih pića proizvedenih od stane samostalnih malih proizvođača za koje se namjerava tražiti snižena stopa trošarine u državi članici odredišta, a za koje je izdana godišnja potvrda od strane nadležnog carinskog ureda, sukladno članku 2. (upućivanje na godišnju potvrdu) Provedbene uredbe Komisije 2021/2266 navodi se u polju 18.e: 19 – Potvrda samostalnog malog proizvođača alkoholnih pića (godišnja potvrda) te u polju 18.f serijski broj te godišnje potvrde.1 Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u vinskom sektoru (SL L 128, 27. 5. 2009., str. 15.).

2 Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 671.).

3 Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (SL L 193, 24. 7. 2009., str. 60.).

4 Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 (SL L 39, 13. 2. 2008., str. 16.).

5 Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2266 od 17. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive Vijeća 92/83/EEZ u pogledu certificiranja i samocertificiranja samostalnih malih proizvođača alkoholnih pića za potrebe trošarina (SL L 455, 20. 12. 2021. str. 26.).

6 Uredba (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 (SL L 130, 17. 5. 2019., str. 1.)


Dodatne napomene:

U slučaju više stavki robe (npr. alkoholna pića s različitim udjelom alkohola) potrebno je kopirati skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1 i 17.2 te, ako je primjenjivo, podskupinu podataka 17.2.1, ovisno o potrebnom broju seta podataka (npr. u slučaju pošiljke s 2 stavke robe skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1, 17.2 i 17.2.1 potrebno je kopirati kako bi se omogućio unos obadvije stavke, pri čemu se u polju 17a navodi o kojoj se stavci radi, odnosno navodi se 1 ili 2).

Navedeno se odgovarajuće primjenjuje i na podatkovni skup 17.1. Pakiranje.

Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

PRILOG 14.

Obrazac B

REZERVNI POSTUPAK – Promjena odredišta

2Ažuriranje e-TD-a/e-PPTD-a
aSlijedni broj
bJRO / PJRO
cTrajanje kretanja
dPromjena organizacije prijevoza
eBroj računa
fDatum računa
gŠifra načina prijevoza
hDodatni podaci
iDodatni podaci_LNG

3Promjena odredišta
aŠifra odredišta

4Novi primatelj
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
hEORI broj

5Mjesto isporuke
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG

6Carinski ured – Mjesto isporuke
aŠifra carinskog ureda

7Instrument osiguranja plaćanja trošarine
aŠifra davatelja jamstva

7.1Davatelj jamstva
aTrošarinski broj
bPDV identifikacijski broj
cNaziv
dUlica
eKućni broj
fPoštanski broj
gMjesto
hNAD_LNG

8Novi organizator prijevoza
aPDV identifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG

9Novi prijevoznik
aPDV identifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG

10Podaci o prijevozu
aŠifra prijevoznog sredstva
bIdentitet prijevoznog sredstva
cIdentitet trgovačke plombe
dPodaci o plombi
ePodaci o plombi_LNG
fDodatni podaci
gDodatni podaci_LNG


Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

 
Datum i vrijeme prihvaćanja Dokumenta za promjenu odredišta u rezervnom postupku(Pečat)


Upute za popunjavanje

2. Ažuriranje e-TD-a/
e-PPTD-a
2.a Slijedni brojUnosi se 1 kod prve promjene odredišta i potom uvećava za 1 kod svake promjene odredišta koja slijedi.
2.b JRO/PJRONavesti oznaku elektroničkog dokumenta čije je odredište izmijenjeno: JRO (jedinstvenu referentnu oznaku) e-TD-a ili PJRO (pojednostavnjenu referentnu oznaku) e-PPTD-a.
2.c Trajanje kretanjaPolje se popunjava ako se trajanje kretanja mijenja nakon promjene odredišta. Trajanje kretanja se iskazuje ili u satima (S) ili u danima (D) nakon čega slijedi dvoznamenkasti broj (npr. S12 ili D04). Pošiljatelj navodi uobičajeno vremensko trajanje kretanja uzimajući u obzir vrstu prijevoza i udaljenost.
2.d Promjena organizacije prijevoza

Polje se popunjava kada se osoba odgovorna za organizaciju prijevoza mijenja nakon promjene odredišta.

Navesti osobu koja je odgovorna za organizaciju prijevoza koristeći jednu od sljedećih vrijednosti:

1 = Pošiljatelj,

2 = Primatelj,

3 = Vlasnik robe,

4 = Drugo.

2.e Broj računa

Polje se popunjava kada se račun mijenja nakon promjene odredišta.

Navesti broj računa koji se odnosi na robu. Ako račun još nije ispostavljen, navesti broj dostavnice ili bilo kojeg drugog transportnog dokumenta.

2.f Datum računaDatum računa je datum dokumenta iz prethodnog polja.
2.g Šifra načina prijevoza

Polje se popunjva kada se način prijevoza mijenja nakon promjene odredišta.

Navesti način prijevoza korsiteći jednu od sljedećih vrijednosti:

0 = Drugo,

1 = Pomorski prijevoz,

2 = Željeznički prijevoz,

3 = Cestovni prijevoz,

4 = Zračni prijevoz,

5 = Poštanske pošiljke,

7 = Prijevoz fiksnim transportnim instalacijama,

8 = Prijevoz unutarnjim plovnim putovima.

2.h Dodatni podaciNavesti tekstualni opis načina prijevoza ako je u polju načina prijevoza navedeno »Drugo«.
2.i Dodatni podaci_LNGNavesti šifru jezika na kojem se popunjava polje 2.h (hr).
3. Promjena odredišta
3.a Šifra odredišta

Navesti novo odredište koristeći jednu od sljedećih vrijednosti:

1 = Trošarinsko skladište (ukoliko primatelj posluje u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta),

2 = Registrirani primatelj,

3 = Povremeno registrirani primatelj,

4 = Direktna isporuka,

6 = Izvoz,

9 = Ovjereni primatelj,

10 = Povremeni ovjereni primatelj,

11= Povratak na mjesto otpreme pošiljatelja.

Vrijednosti 1, 2, 3, 4 i 6 primjenjuju se kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, dok vrijednosti 9, 10 i 11 samo na EU kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju.

4. Novi primatelj

Polje se popunjava kada se mijenja primatelj nakon promjene odredišta.

Za šifre odredišta:

– 1, 2, 3, 4, 9 i 10: navesti u polju 4.a važeći trošarinski broj ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, registriranog primatelja, ovjerenog primatelja ili povremeno ovjerenog primatelja,

– 6: navesti PDV identifikacijski broj osobe koja zastupa pošiljatelja u izvoznoj carinskom uredu izvoza.

Nakon toga navesti adresu sjedišta/prebivališta primatelja te šifru jezika (polje 4.g) na kojem se popunjavanja ova grupa podataka. Za šifru odredišta 6 opcionalno navesti i EORI broj osobe odgovorne za podnošenje izvozne carinske deklaracije.

5. Mjesto isporuke

Ovaj podatkovni skup je obavezan za popunjavanje za šifre odredišta 1, 4, 9 i 10, a opcionalan za šifre odredišta 2 i 3. Navesti stvarno mjesto isporuke trošarinskih proizvoda.

Za šifru odredišta:

– 1: navesti važećitrošarinski broj i naziv odredišnog trošarinskog skladišta,

– 3, 9 i 10: navedite PDV identifikacijski broj ili bilo koji identifikacijski broj mjesta isporuke (opcionalno za šifru odredišta 3) te naziv i adresu tog mjesta.

Navesti šifru jezika (polje 5.g) na kojem se popunjavanja ova grupa podataka.

6. Carinski ured – Mjesto isporuke

Ovaj podatkovni skup se popunjava u slučaju izvoza (šifra odredišta 6).

Navesti šifru carinskog ureda izvoza kojem se podnosi izvozna deklaracija.

7. Instrument osiguranja plaćanja trošarine
7.a Šifra davatelja jamstva

Navesti osobu odgovornu za davanje jamstva korsiteći jednu od sljedećih vrijednosti:

1 – Pošiljatelj,

2 – Prijevoznik,

3 – Vlasnik trošarinskih proizvoda,

4 – Primatelj,

12 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja i prijevoznika,

13 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja i vlasnika trošarinskih proizvoda,

14 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja i primatelja,

23 – Zajedničko jamstvo prijevoznika vlasnika trošarinskih proizvoda,

24 – Zajedničko jamstvo prijevoznika i primatelja,

34 – Zajedničko jamstvo vlasnika trošarinskih proizvoda i primatelja,

123 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja, prijevoznika i vlasnika trošarinskih proizvoda,

124 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja, prijevoznika i primatelja,

134 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja, vlasnika trošarinskih proizvoda i primatelja,

234 – Zajedničko jamstvo prijevoznika, vlasnika trošarinskih proizvoda i primatelja, 1234 – Zajedničko jamstvo pošiljatelja, prijevoznika vlasnika trošarinskih proizvoda i primatelja.

Ne primjenjuje se na EU kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju.

7.1. Trgovac jamac

Ovaj podatkovni skup se popunjava kada je primjenjiva šifra davatelje jamstva: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 ili 1234.

Navesti prijevoznika i/ili vlasnika robe ako daju jamstvo. Navesti važeći trošarinski broj ili PDV identifikacijski broj prijevoznika ili vlasnika trošarinskih proizvoda. Nakon toga navesti naziv, ulicu, kućni broj, poštanski broj i mjesto.

8. Novi organizator prijevozaPodaci se popunjavaju samo ako je u polju 2.d ‘Promjena organizacije prijevoza’ navedeno 3 = Vlasnik robe ili 4 = Ostalo (potrebno je navesti naziv i adresu organizatora prijevoza, PDV identifikacijski broj nije obavezan). U slučaju kada je organizator prijevoza pošiljatelj ili primatelj ova grupa podataka se ne popunjava.
9. Novi prijevoznik

Navesti naziv/ime i prezime i adresu novog prijevoznika kada se prijevoznik mijenja nakon promjene odredišta.

Navesti šifru jezika (polje 9.g) na kojem se popunjavanja ova grupa podataka.

10. Podaci o prijevozuPolja su obavezna za unos kada se podaci o prijevozu mijenjaju nakon promjene odredišta.
10.a Šifra prijevoznog sredstva

Navesti šifru(e) prijevoznog(ih) sredstva(ava) vezano za način prijevoza naveden u polju 2.g i to koristeći sljedeće vrijednosti:

1 = Kontejner,

2 = Vozilo,

3 = Prikolica,

4 = Traktor/vučno vozilo

5 = Fiksne transportne instalacije.

10.b Identitet prijevoznog sredstvaNavesti registracijsku oznaku prijevoznog sredstva (osim kada je šifra prijevoznog sredstva 5).
10. c Identitet trgovačke plombeNavesti identifikaciju trgovačkih plombi ako se koriste za pečaćenje/plombiranje prijevoznog sredstva.
10.d Podaci o plombiNavesti sve dodatne podatke o trgovačkim plombama (npr. vrsta plombe).
10.e Podaci o plombi_LNGNavesti šifru jezika na kojem se popunjava ovo polje (hr).
10.f Dodatni podaciU polju ‘Dodatni podaci’ mogu se navesti svi dodatni podaci o prijevozu, npr. identitet svakog sljedećeg prijevoznika, informacije o sljedećim prijevoznim sredstvima/sljedećem prijevoznom sredstvu koje će biti korišteno pri kretanju do mjesta odredišta, ako su ti podaci poznati u trenutku dostave podataka (navesti vrstu i registracijsku oznaku svakog sljedećeg prijevoznog sredstva).
10.g Dodatni podaci_LNGNavesti šifru jezika na kojem se popunjava ovo polje (hr).Dodatne napomene: Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

PRILOG 15.

Obrazac C

REZERVNI POSTUPAK

Potvrda o primitku za kretanja trošarinskih proizvoda / Potvrda o izvozu za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine

2Kretanje trošarinskih proizvoda e-TD
aJRO / PJRO
bSlijedni broj

3Primatelj
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
hEORI broj

4Mjesto isporuke
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG

5Carinski ured – Mjesto odredišta
aŠifra ureda

6Potvrda o primitku/Izvoz
aDatum dolaska trošarinskih proizvoda
bOpći zaključci o primitku
cDodatni podaci
dDodatni podaci_LNG

7Stavke Potvrde o primitku/izvozu
aJedinstveni referentni broj stavke
bIndikator manjka ili viška
cUtvrđen manjak ili višak
dŠifra trošarinskog proizvoda
eOdbijena količina

7.1Razlog nezadovoljstva
aRazlog nezadovoljstva
bDodatni podaci
cDodatni podaci_LNG

Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

 
Datum i vrijeme prihvaćanja Potvrde o primitku / Potvrde o izvozu u rezervnom postupku(Pečat)

Upute za popunjavanje

2. Kretanje trošarinskih proizvoda
2.a JRO / PJRONavesti oznaku elektroničkog dokumenta za koji se podnosi potvrda o primitku: JRO (jedinstvenu referentnu oznaku) e-TD-a ili PJRO (pojednostavnjenu referentnu oznaku) e-PPTD-a.
2.b Slijedni brojNavesti slijedni broj e-TD-a/e-PPTD-a (1, a zatim se povećava za 1 nakon svake promjene odredišta).
3. Primatelj

Podatkovni skup se ne popunjava kada se radi o postupku izvoza podnošenjem carinske deklaracije unošenjem podataka u evidencije deklaranta.

U polju 3. a ‘Identifikacijski broj primatelja’ za šifru/e odredišta:

– 1 (trošarinsko skladište), 2 (registrirani primatelj), 3 (povremeno registrirani primatelj), 4 (direktna isporuka), 9 (ovjereni primatelj) i 10 (povremeni ovjereni primatelj): unos je obavezan i navodi se važeći trošarinski broj ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, registriranog primatelja, povremeno registriranog primatelja, ovjerenog primatelja i povremeno ovjerenog primatelja

– 5 (»izuzeti primatelj«): polje se ne popunjava

– 6 (izvoz): unos je opcionalan i navodi se PDV identifikacijski broj osobe koja predstavlja pošiljatelja u carinskom uredu izvoza

– 11: unos je obavezan i navodi se važeći trošarinski broj ovjerenog pošiljatelja ili povremeno ovjerenog pošiljatelja.

Nakon toga navesti adresu sjedišta/prebivališta primatelja te u slučaju šifre 6 (izvoz) navesti i EORI broj osobe odgovorne za podnošenje izvozne deklaracije.

4. Mjesto isporukeOvaj podatkovni skup je obavezan za popunjavanje za šifre odredišta 1 (trošarinsko skladište) i 4 (direktna isporuka), opcionalan za šifre odredišta 2 (registrirani primatelj), 3 (povremeno registrirani primatelj), 5 (»izuzeti primatelj«), 9 (ovjereni primatelj) i 10 (povremeni ovjereni primatelj). Navesti stvarno mjesto isporuke trošarinskih proizvoda.

U polju 4.a za šifru/e odredišta:

– 1: navesti važeći trošarinski broj odredišnog trošarinskog skladišta,

– 2, 3, 9 i 10: navesti PDV identifikacijski broj ili bilo koji drugi identifikacijski broj mjesta primitka.

Nakon toga se navesti naziv gospodarstvenika (za šifru 4 podatak nije obavezan) i adresu mjesta isporuke.

5. Carinski ured – Mjesto odredišta

Ovaj podatkovni skup je obavezan za popunjavanje za šifre odredišta: 1 (trošarinsko skladište), 2 (registrirani primatelj), 3 (povremeno registrirani primatelj), 4 (direktna isporuka), 5 (»izuzeti primatelj«), 9 (ovjereni primatelj i 10 (povremeni ovjereni primatelj).

Navesti šifru nadležnog carinskog ureda primatelja.

6. Potvrda o primitku/Izvozu
6.a Datum primitka trošarinskih proizvodaNavesti datum kada kretanje završava u skladu s odredbama trošarinskog zakonodavstva.
6.b Opći zaključak o primitku

Navesti jednu od sljedećih vrijednosti:

1 = Primitak prihvaćen i zadovoljavajući,

2 = Primitak prihvaćen iako nezadovoljavajući,

3 = Primitak odbijen,

4 = Primitak djelomično odbijen,

21 = Izlaz prihvaćen i zadovoljavajući,

22 = Izlaz prihvaćen iako nezadovoljavajući,

23 = Izlaz odbijen.

6.c Dodatni podaciPo potrebi navesti dodatne podatke o primitku trošarinskih proizvoda.
6.d Dodatni podaci_LNGNavesti šifru jezika na kojem se popunjavanja polje 6.c (hr).
7. Stavke Potvrde o primitku/izvozuPodaci se popunjavaju ako je vrijednost u polju ‘Opći zaključak o primitku’ drugačija od 1 i 2.
7.a Jedinstveni referentni broj stavkeNavesti jedinstveni referentni broj stavke e-TD-a/e-PPTD-a na koju se odnosi vrijednosti općeg zaključka o primitku: 2, 3, 4, 22 ili 23.
7.b Indikator manjka ili viška

Polje se popunjava kao je utvrđen manjak ili višak robe za stavku e-TD-a / e-PPTD-a navedenu u polju 7.a.

Navesti jednu od sljedećih vrijednosti:

E = Višak

S = Manjak

7.c Utvrđeni manjak ili višak

Polje se popunjava samo ako je popunjeno polje 7.b.

Navesti količinu utvrđenog manjka ili viška izraženu u mjernoj jedinici povezanoj sa šifrom proizvoda.

7.d Šifra trošarinskog proizvodaNavesti primjenjivu šifru trošarinskog proizvoda (npr. W200, W300, B00…)
7.e Odbijena količinaPopunjava se kada je u Općem zaključku o primitku (polje 6.b) navedena vrijednost 4. Navesti količinu trošarinskih proizvoda koja se odbija, izraženu u mjernoj jedinici koja je povezana sa šifrom proizvoda.
7.1 Razlog nezadovoljstvaPopunjava se za svaku stavku za koju je u Općem zaključku o primitku (u polju 6.b) navedena šifra 2, 3, 4, 22 ili 23.
7.1.a Razlog nezadovoljstva

Navesti jednu od sljedećih vrijednosti:

0 = Drugo,

1 = Višak,

2 = Manjak

3 = Oštećena roba,

4 = Oštećena plomba

5 = Prijavljeno od ECS-a,

7 = Količina veća od one navedene u privremenom odobrenju/ovlaštenju (odobrenju za povremeno registriranog primatelja ili ovlaštenju za povremeno ovjerenog primatelja).

7.1.b Dodatni podaciPolje obavezno za unos ako je u polju 7.1.a ‘Razlog nezadovoljstva’ navedeno »0 = Drugo«. Navesti sve dodatne podatke o razlogu nezadovoljstva.
7.1.c Dodatni podaci_LNGNavesti šifru jezika na kojem se popunjavanja polje 7.1.b. (hr).Dodatne napomene: Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

PRILOG 20.

Obrazac O-PP

Obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije

POPUNJAVA PRIMATELJ/PRODAVATELJ NA DALJINU ILI NJEGOV TROŠARINSKI ZASTUPNIK


Primatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa)OIB primatelja
Mjesto isporuke
Predviđeni datum isporuke
Pošiljatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa)PDV identifikacijski broj pošiljatelja
Referentni broj pošiljke

Opis robeTarifna
oznaka KN
KoličinaTrošarinaIznos trošarine u HRK
     
     
     
     
Ukupan iznos trošarine u HRK

Mjesto i datum: _______________ Potpis ______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj ObavijestiNadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis i pečat)
Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine
Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Upute za popunjavanje

PrimateljNavesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu primatelja.
OIB primateljaNavesti osobni identifikacijski broj (OIB) primatelja. Nije primjenjivo kod prodaje na daljinu.
Mjesto isporukeNavesti adresu mjesta isporuke, ako je različita od adrese navedene u polju primatelj.
Predviđeni datum isporukeNavesti planirani datum isporuke trošarinskih proizvoda primatelju.
PošiljateljNavesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu pošiljatelja.
PDV identifikacijski broj pošiljateljaNavesti porezni broj pošiljatelja.
Referentni broj pošiljkeNavesti referentni broj kojim se pošiljka identificira u evidenciji pošiljatelja (broj komercijalne isprave).
Opis robeNavesti trgovački opis robe.
Tarifna oznaka KNNavesti tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.
KoličinaNavesti količinu u odgovarajućoj obračunskoj jedinici.
TrošarinaNavesti važeću stopu trošarine za svaki trošarinski proizvod naveden u pojedinoj stavci.
Iznos trošarine u HRKNavesti ukupan iznos trošarine za količinu trošarinskih proizvoda po svakoj stavci s obzirom na važeću stopu trošarine.
Ukupan iznos trošarine u HRKNavesti ukupan iznos trošarine za svu robu u pošiljci.


Evidencijski broj ObavijestiOvlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena »Obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici«.
Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarineNavodi se evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.
Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarineNavodi se datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.
Nadležni carinski uredNavodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.

PRILOG 21.

Obrazac O-OP

Obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj

POPUNJAVA POŠILJATELJ

Pošiljatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa)OIB pošiljatelja
Mjesto otpreme
Predviđeni datum otpreme
Primatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa)PDV identifikacijski broj primatelja
Mjesto isporuke
Predviđeni datum isporuke

Red. br.Opis robeTarifna oznaka KNKoličina
    
    
    
    
    
    

Mjesto i datum: _______________ Potpis ______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj ObavijestiNadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis, pečat)

Upute za popunjavanje

PošiljateljNavesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu pošiljatelja.
OIB pošiljateljaNavesti osobni identifikacijski broj (OIB) pošiljatelja.
Mjesto otpremeNavesti adresu mjesta otpreme, ako je različita od adrese navedene u polju pošiljatelj.
Predviđeni datum otpremeNavesti planirani datum otpreme trošarinskih proizvoda.
PrimateljNavesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu primatelja.
PDV identifikacijski broj primateljaNavesti porezni broj primatelja. Nije primjenjivo kod prodaje na daljinu.
Mjesto isporukeNavesti adresu mjesta isporuke, ako je različita od adrese navedene u polju primatelj.
Predviđeni datum isporukeNavesti planirani datum isporuke trošarinskih proizvoda primatelju.
Opis robeNavesti trgovački opis robe.
Tarifna oznaka KNNavesti tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.
KoličinaNavesti količinu u odgovarajućoj obračunskoj jedinici.
Evidencijski broj ObavijestiOvlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda u mjestu otpreme upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena «Obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj”.
Nadležni carinski uredNavodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.PRILOG 24.

Obrazac O-OMPV-e-TD

Obavijest o namjeravanoj otpremi vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s elektroničkim trošarinskim dokumentom iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije

POŠILJATELJ

Naziv/ime i prezime malog proizvođača vina:

Adresa (sjedišta/prebivališta) malog proizvođača vina:

Osobni identifikacijski broj (OIB) malog proizvođača vina:

Trošarinski broj malog proizvođača vina:


PODACI O POŠILJCI
Nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta

U slučaju više stavki robe (tj. vina s različitim udjelom alkohola) potrebno je skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1, 17.2 i 17.2.1 kopirati ovisno o potrebnom broju seta podataka (npr. u slučaju pošiljke s 2 stavke robe skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1, 17.2 i 17.2.1 potrebno je kopirati kako bi se omogućio unos obadvije stavke, pri čemu se u polju 17a navodi o kojoj se stavci radi, odnosno navodi se 1 ili 2).

Nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta

1.KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA
aŠifra odredišta
bTrajanje kretanja
cOrganizator prijevoza
5.PRIMATELJ
aIdentifikacijski broj primatelja
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
hEORI BROJ
6.PRIMATELJ – DODATNI PODACI
aŠifra države članice
bSerijski broj potvrde o oslobođenju
7.MJESTO ISPORUKE
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
8.CARINSKI URED – MJESTO ISPORUKE
aŠifra ureda
9.e-TD
aLokalni referentni broj
bBroj računa
cDatum računa
dŠifra polazišta1
eDatum otpreme
fVrijeme otpreme
11.JAMSTVO ZA KRETANJE
aŠifra davatelja jamstva1
13.PRIJEVOZ
aŠifra načina prijevoza
bDodatni podaci
14.ORGANIZATOR PRIJEVOZA
aPDV identifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
15.PRVI PRIJEVOZNIK
aPDV identifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
16.PODACI O PRIJEVOZU
aŠifra prijevoznog sredstva
bIdentitet prijevoznog sredstva
cIdentitet trgovačke plombe
dPodaci o plombi
fDodatni podaci
17.e-TD STAVKE
aJedinstveni referentni broj stavke
bŠifra trošarinskog proizvoda
cTarifna oznaka KN
dKoličina
eBruto masa
fNeto masa
gUdio alkohola
iFiskalna oznaka
kKorištenje fiskalne oznake
lOznaka podrijetla
pTrgovački opis
rRobna marka proizvoda
17.1.PAKIRANJE
aŠifra vrste pakiranja
bBroj koleta
cIdentitet trgovačke plombe
dPodaci o plombi
fOtpremne oznake
17.2.VINO
aKategorija vina
bŠifra vinorodne zone
cTreća država podrijetla
dOstale informacije
17.2.1.OZNAKA POSTUPKA TEHNOLOŠKE OBRADE
aŠifra postupka
18.DOKUMENT
aKratki opis dokumenta
bUputa na dokument
eVrsta dokumenta
fReferentna oznaka dokumentaMjesto i datum: _______________ Potpis ______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj ObavijestiNadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis i pečat)
Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine
Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine
Jedinstvena referentna oznaka (JRO) elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD-a)

Upute za popunjavanje

POŠILJATELJNavesti puni naziv odnosno ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) te trošarinski broj pošiljatelja – trošarinskog obveznika sa statusom malog proizvođača vina.

Nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta

1. KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA
1.a Šifra odredišta

Navesti jednu od sljedećih vrijednosti ovisno o trošarinskom statusu primatelja odnosno mjestu isporuke:

1 = Trošarinsko skladište (ukoliko primatelj posluje u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta),

2 = Registrirani primatelj,

3 = Povremeno registrirani primatelj,

4 = Direktna isporuka (ukoliko država članica odredišta primjenjuje u svom zakonodavstvu taj institut),

5 = Izuzeti primatelj (npr. diplomatska i konzularna predstavništva),

6 = Izvoz.

1.b Trajanje

kretanja

Trajanje kretanje se iskazuje ili u satima (S) ili u danima (D) nakon čega slijedi dvoznamenkasti broj (npr. S12 ili D04). Pošiljatelj navodi uobičajeno vremensko trajanje kretanja uzimajući u obzir vrstu prijevoza i udaljenost.
1.c Organizator prijevoza

Navesti osobu koja je odgovorna za organizaciju prijevoza. Polje se popunjava na način da se unese jedna od sljedećih vrijednosti, ovisno o konkretnom slučaju:

1 = Pošiljatelj,

2 = Primatelj,

3 = Vlasnik robe,

4 = Drugo.

5. PRIMATELJ

U grupi podataka Primatelj, u polju identifikacijski broj potrebno je navesti važeći trošarinski broj primatelja (nacionalni identifikacijski broj trošarinskog obveznika, 13-znamenkasta oznaka) ako je primatelj osoba sa statusom:

– ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta (šifra odredišta u polju 1a: 1)

– registriranog primatelja (šifra odredišta u polju 1a: 2)

– povremeno registriranog primatelja (šifra odredišta u polju 1a: 3).

U slučaju direktne isporuke (šifra odredišta u polju 1a: 4), u polju identifikacijski broj potrebno je navesti važeći trošarinski broj primatelja: ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta odnosno registriranog primatelja koji ima odobrenje nadležnog tijela za direktnu isporuku.

Nakon toga se navodi adresa sjedišta/prebivališta primatelja.

Ako je u polju 1a šifra odredišta 5 = izuzeti primatelj, u grupi podataka Primatelj navode se samo naziv i adresa »izuzetog primatelja« (npr. diplomatske misije, odnosno veleposlanstva akreditiranog u drugoj državi članici Europske unije).

U slučaju podnošenja za izvoz (šifra odredišta u polju 1a: 6-izvoz, u grupi podataka potrebno je navesti naziv i adresu (opcionalno i EORI broj) osobe koja zastupa pošiljatelja u carinskom uredu izvoza.

6. PRIMATELJ – DODATNI PODACIOva grupa podataka se popunjava samo u slučaju otpreme »izuzetom primatelju« (šifra odredišta u polju 1a: 5 = izuzeti primatelj). U navedenom slučaju navodi se naziv države članice odredišta te serijski broj potvrde o oslobođenju od plaćanja trošarine (ako je serijski broj naveden u potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine).
7. MJESTO ISPORUKE

Polja u grupi podataka Mjesto isporuke se popunjavaju ovisno o trošarinskom statusu primatelja:

– ako je primatelj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta (šifra odredišta 1), u polju 7a ‚Identifikacijski broj‘ potrebno je navesti važeći trošarinski broj trošarinskog skladišta odredišta te u ostalim poljima navesti adresu na kojoj se trošarinsko skladište nalazi

– ako je primatelj registrirani primatelj ili povremeno registrirani primatelj (šifra odredišta 2 ili 3) polja se ne popunjavaju

– ako se trošarinski proizvodi isporučuju primatelju koji ima odobrenje za primitak tih proizvoda na mjestu direktne isporuke (šifra odredišta 4), polje 7.a se ne popunjava, polje 7.b je opcionalno za popunjavanje (može se navesti naziv stvarnog primatelja, ali unos nije obavezan), dok se u poljima 7.c, 7.d, 7.e i 7.f navodi adresa ili identifikacijska oznaka mjesta direktne isporuke (pri čemu popunjavanje polja 7.d nije obavezno)

– ako je primatelj »izuzeti primatelj« (šifra odredišta: 5) popunjavanje grupe podataka nije obavezno, ali se može se navesti (unos nije obavezan) naziv i adresa »izuzetog primatelja« (npr. diplomatske misije, odnosno veleposlanstva akreditiranog u drugoj državi članici Europske unije).
8. CARINSKI URED – MJESTO ISPORUKE

U slučaju podnošenja za izvoz (šifra odredišta u polju 1a: 6) navesti naziv i šifru nadležnog carinskog ureda izvoza (carinski ured kojem će biti podnesena izvozna carinska deklaracija).

Napomena: Kontaktirati nadležni carinski ured radi provjere ispravnosti šifre.

9. e-TD
9.a Lokalni referentni brojLokalni referentni broj – LRN je jedinstveni serijski broj kojeg pošiljatelj dodjeljuje elektroničkom trošarinskom dokumentu (e-TD-u), a kojim se pošiljka označava u evidenciji pošiljatelja (referentni broj pošiljke u evidenciji pošiljatelja). LRN je jedinstven za svaku pojedinu pošiljku te u slučaju otkazivanja e-TD-a pošiljatelj mora dodijeliti novi LRN novom e-TD-u koji se podnosi u računalni sustav.
9.b Broj računaNavesti broj računa koji se odnosi na trošarinske proizvode. Ako račun još nije ispostavljen, potrebno je navesti broj dostavnice ili bilo kojeg transportnog dokumenta.
9.c Datum računaDatum računa je datum dokumenta iz prethodnog polja. U skladu s nacionalnom odlukom, ovaj je podatak obvezan.
9.e Datum otpremeNavesti podatke o datumu na koji kretanje započinje.
9.f Vrijeme otpremeNavesti vrijeme otpreme. Podatak je, u skladu s nacionalnom odlukom, obvezan podatak. Navedeno vrijeme je lokalno vrijeme.
13. PRIJEVOZ
13.a Šifra načina prijevoza

Navesti način prijevoza na način da se upiše jedna od sljedećih vrijednosti:

0 = Drugo,

1 = Pomorski prijevoz,

2 = Željeznički prijevoz,

3 = Cestovni prijevoz,

4 = Zračni prijevoz,

5 = Poštanske pošiljke.

Način prijevoza se odnosi na početak kretanja odnosno način prijevoza u trenutku otpreme.

14. ORGANIZATOR PRIJEVOZAAko je u polju 1c ‘Organizator prijevoza’ kao vrijednost navedeno: Vlasnik robe ili Ostalo, potrebno je navesti naziv te adresu organizatora prijevoza (i eventualno PDV identifikacijski broj). U slučaju kada je organizator prijevoza pošiljatelj ili primatelj ova grupa podataka se ne popunjava.
15. PRVI PRIJEVOZNIKNavesti naziv/ime i prezime i adresu prvog prijevoznika.
16. PODACI O PRIJEVOZU
16.a Šifra prijevoznog sredstva

Navesti o kojem se prijevoznom sredstvu radi te navesti odgovarajuću šifru prijevoznog sredstva na način da se upiše jedna od sljedećih vrijednosti:

1 = Kontejner,

2 = Vozilo,

3 = Prikolica,

4 = Traktor/vučno vozilo.

Potrebno je unijeti sve podatke o prvom prijevoznom sredstvu koje će se koristiti u trenutku otpreme, a vezano na sam početak kretanja.

16.b Identitet prijevoznog sredstvaNavesti registracijsku oznaku prvog prijevoznog sredstva.
16.c Identitet trgovačke plombeNavesti identifikaciju trgovačkih plombi ako se koriste za pečaćenje/plombiranje prijevoznog sredstva.
16.d Podaci o plombiNavesti sve dodatne podatke o trgovačkim plombama (npr. vrsta plombe).
16.f Dodatni podaciU polju ‘Dodatni podaci’ mogu se navesti svi dodatni podaci o prijevozu, npr. identitet svakog sljedećeg prijevoznika, informacije o sljedećim prijevoznim sredstvima/sljedećem prijevoznom sredstvu koje će biti korišteno pri kretanju do mjesta odredišta, ako su ti podaci poznati u trenutku dostave podataka o nacrtu e-TD-a (navesti vrstu i registracijsku oznaku svakog sljedećeg prijevoznog sredstva).
17. e-TD STAVKEPotrebno je upotrijebiti zaseban podatkovni skup za svaki proizvod koji je sastavni dio pošiljke.
17.a Jedinstveni referentni broj stavkeBroj stavke robe u pošiljci (1 za prvu stavku, 2 za drugu stavku itd.).
17.b Šifra trošarinskog proizvoda

Navesti odgovarajuću šifru, odnosno:

– W200 ako se otpremaju mirna vina

– W300 ako se otpremaju pjenušava vina.

17.c Tarifna oznaka KN

Upisati odgovarajuću tarifnu oznaku KN

Tarifna oznaka KN mora odgovarati šifri trošarinskog proizvoda.

17.d Količina

Navesti količinu trošarinskog proizvoda izraženu u

litrama (temperatura od 20 °C).

17.e Bruto masaNavesti bruto težinu pošiljke (trošarinski proizvodi s pakiranjem).
17.f Neto masaNavesti težinu trošarinskih proizvoda bez pakiranja.
17.g Udio alkoholaNavesti udio alkohola, odnosno volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20°C.
17.i Fiskalna oznakaNavesti informacije o markicama.
17.k Korištenje fiskalne oznakeAko je roba označena markicama potrebno je označiti kvačicom polje.
17.l Oznaka podrijetla

Ovo se polje može koristiti za certificiranje (ako je primjenjivo):

– u slučaju određenih vina, s obzirom na zaštićenu oznaku izvornosti ili zemljopisnog podrijetla (ZOI ili ZOZP) te godinu berbe i vrstu (vrste) vina, u skladu s člancima 24. i 31. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/20091, certificiranje se provodi tako da se navede sljedeće:

»Ovime se potvrđuje da je opisani proizvod proizveden u skladu s mjerama predviđenima Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća2 i njezinim delegiranim i provedbenim aktima.«.

Ako proizvod nosi oznaku ZOI ili ZOZP uz nju se navodi naziv (nazivi) ZOI ili ZOZP-a i registarski broj (brojevi) kako je utvrđeno člankom 18. Uredbe Komisije (EZ) br. 607/20093.

17.p Trgovački opisNavesti trgovački opis robe radi identifikacije proizvoda koji se prevoze.
17.r Robna marka proizvodaNavesti robnu marku proizvoda ako je primjenjivo.
17.1.a Šifra vrste pakiranjaNavesti vrstu pakiranja (npr. kutija, paleta).
17.1.b Broj koletaNavesti broj koleta.
17.1.c i 17.1.dNavesti podatke o plombi ako je primjenjivo
17.1.fNavesti podatke o otpremnim oznakama pošiljke
17.2.a Kategorija vina

Za vina navedena u Dijelu XII. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1308/2013 navesti odgovarajuću vrijednost sa sljedećeg popisa:

– Vino bez ZOI/ZOZP

– Sortno vino bez ZOI/ZOZP

– Vino sa ZOI ili ZOZP

– Vino iz uvoza

– Ostalo.

17.2.b Šifra vinorodne zone

Polje šifra vinorodne zone se primjenjuje na vina u rasutom stanju (količina veća od 60 litara).

Navesti vinorodnu zonu iz koje potječe proizvod koji se prevozi u skladu s Dodatkom I. Priloga VII. Uredbe (EZ) br. 1308/2013.

17.2.c Treća država podrijetlaPolje ‘Treća država podrijetla ‘se popunjava ako je kategorija vina: Vino iz uvoza, pri čemu se navodi naziv države.
17.2.1. Šifra postupka

Polje šifra postupka tehnološke obrade vina se primjenjuje na vina u rasutom stanju (količina veća od 60 litara).

Navesti jednu ili više ‘šifri postupka tehnološke obrade vina’ u skladu s popisom pod točkom 1.4 (b) dijela B Priloga VI. Uredbe (EZ) br. 436/2009.

18. DOKUMENTNavesti podatke o pratećoj dokumentaciji, odnosno o bilo kojoj potvrdi (certifikatu) koja se odnosi na robu koja se prevozi (primjerice potvrde koje se odnose na oznaku podrijetla navedene u polju 17l), i to na način da se popuni ili polje ‘Kratki opis dokumenta’ ili polje ‘Uputa na dokument’ ili polje ‘Vrsta dokumenta’. Ako se u polju ‘Vrsta dokumenta’ navodi vrsta dokumenta tada se u polju 18.f mora navesti referentna oznaka dokumenta.Evidencijski broj ObavijestiOvlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena Obavijest.
Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarineNavodi se evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine, ako je podnesen.
Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarineNavodi se datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.
Jedinstvena referentna oznaka (JRO) elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD-a)Navodi se jedinstvena referentna oznaka (JRO) elektroničkog trošarinskog dokumenta koju je računalni sustav dodijelio nakon uspješne validacije nacrta e-TD-a podnesenog od strane nadležnog carinskog ureda.
Nadležni carinski uredNavodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.


1 Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u sektoru vina (SL L 128, 27. 5. 2009., str. 15.).

2 Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 67.).

3 Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009. od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (SL L 193, 24. 7. 2009., str. 60.).

Dodatne napomene: Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

PRILOG 26.

Obrazac ZT-AL

PRILOG 27.

Obrazac P-AL

PRILOG 28.

Obrazac MU-AL

PRILOG 29.

Obrazac MI-PI


PRILOG 30.

Obrazac MI-AL

PRILOG 31.

Obrazac GI-MPV/SMPV

PRILOG 31.a

Obrazac Godišnja potvrda

PRILOG 33.

Obrazac ZT-DM

PRILOG 34.

Obrazac ZI-DM

PRILOG 38.

Obrazac DUM-DM

PRILOG 40.

Obrazac DOT-DP

PRILOG 51.

Obrazac MI-EN

PRILOG 61

Obrazac O-NK