Pravilnik o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih sredstava i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela

NN 22/2022 (23.2.2022.), Pravilnik o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih sredstava i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

271

Na osnovi članka 18. stavka 2. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11 i 126/21), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAGRADE ZA RAD ODVJETNIKA PRILIKOM OBRANA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, OBRANA NA TERET PRORAČUNSKIH SREDSTAVA I ODVJETNIKA KAO OPUNOMOĆENIKA DJETETA ŽRTVE KAZNENOG DJELA

Članak 1.

Nagrada za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti i obrana na teret proračunskih sredstava određuje se u visini od 50% od nagrade za rad koja bi odvjetniku pripadala za pojedine radnje u postupku prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Članak 2.

Nagrada za rad odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela određuje se u visini od 70% od nagrade za rad koja bi odvjetniku pripadala za pojedine radnje u postupku prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti (»Narodne novine«, broj 101/12).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/77

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-22-01

Zagreb, 17. veljače 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.