Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2022. godinu

NN 22/2022 (23.2.2022.), Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2022. godinu

Ustavni sud Republike Hrvatske

274

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 38/13., 37/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 17. stavka 3. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10., 121/10., 19/13., 37/14., 83/14. i 2/15.), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine« broj 140/21.) predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske utvrđuje

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

I.

Ovim Planom prijma u državnu službu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam državnih službenika u Ustavni sud Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) za 2022. godinu.

II.

Plan sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Ustavnom sudu te potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2022. godinu.

III.

U Ustavnom sudu predviđeno je zapošljavanje ukupno 133 (stotridesetitri) zaposlenika, a zaposleno je osamdesettri (83) državna službenika i devetnaest (19) namještenika na neodređeno vrijeme.

IV.

U Ustavnom sudu sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu te suglasnosti Ministarstva financija, klasa: 110-01/22-01/10, urbroj: 513-05-01-22-2 od 14. veljače 2022. planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 2 službenice/službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem pravne struke,

– 1 službenice/službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ekonomskog, financijskog, računovodstvenog smjera,

– 1 namještenice/namještenika sa završenom srednjom stručnom spremom.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta iz točke IV. popunit će se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja ili premještaja.

V.

Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« i na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Broj: SuT-K-9/2022-1

Zagreb, 17. veljače 2022.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.