Pravilnik o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih ili radijskih emisija koje se smatraju vlastitom proizvodnjom

NN 22/2022 (23.2.2022.), Pravilnik o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih ili radijskih emisija koje se smatraju vlastitom proizvodnjom

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

276

Na temelju odredbe članka 43. stavka 6., Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 111/21), Vijeće za elektroničke medije, na sjednici 08-22 održanoj 17. veljače 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O DETALJNIM MJERILIMA I DEFINICIJAMA ZA ODREĐIVANJE AUDIOVIZUALNIH ILI RADIJSKIH EMISIJA KOJE SE SMATRAJU VLASTITOM PROIZVODNJOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se detaljna mjerila i definicije za određivanje audiovizualnih ili radijskih programa i emisija koji se smatraju vlastitom proizvodnjom, koje se emisije i programi ne smatraju vlastitom proizvodnjom, te druga pitanja u svezi s primjenom odredaba o vlastitoj proizvodnji.

Članak 2.

(1) Programska osnova iz članka 30. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« br. 111/21) mora sadržavati programsku shemu kojom se, među ostalim, određuje i predviđeni opseg vlastitih audiovizualnih djela.

(2) Audiovizualna djela vlastite proizvodnje ubrajaju se u opseg udjela europskih djela iz članka 47. Zakona o elektroničkim medijima.

Članak 3.

Vlastitom proizvodnjom smatraju se emisije bez obzira na programsku vrstu, kratki, srednjometražni i dugometražni igrani, animirani i dokumentarni filmovi, serije, drame, zabavne, gospodarske, obrazovne, znanstvene, kulturno-umjetničke, religijske, sportske i druge emisije, kao i emisije za djecu i mlade te svi drugi izvorno proizvedeni televizijski i/ili radijski emisije i programi svih vrsta čiji je proizvođač pružatelj medijske usluge televizije i/ili radija ili su proizvedeni po njegovoj narudžbi i za njegov račun.

Članak 4.

(1) Vlastitom proizvodnjom smatraju se i emisije koje pružatelj medijske usluge televizije i/ili radija samostalno proizvede:

– po licenci;

– po otkupljenom formatu, ideji ili scenariju;

– u domaćoj ili međunarodnoj koprodukciji, pri čemu se svakom sudioniku ubraja postotni dio razmjeran sudjelovanju u produkciji.

(2) Vlastitom proizvodnjom smatraju se i svi izravni ili odgođeni prijenosi, kao i snimke događaja koje pružatelj medijske usluge televizije i/ili radija obavlja ili realizira aktivno sudjelujući u kreiranju prijenosa, koristeći u većinskom dijelu vlastite kadrovske, kreativne i tehničke resurse.

(3) Vlastitom proizvodnjom smatraju se emisije, odnosno audio i audiovizualna djela koje za pružatelja medijske usluge televizije i/ili radija po njegovoj narudžbi i za njegov račun proizvedu neovisni proizvođači, a koje pružatelj medijske usluge televizije i/ili radija prenosi kao cjelinu ili kao dijelove, što se dokazuje ugovorom ili pisanim sporazumom sudionika;

(4) Vijeće će osigurati zaštitu tajnosti onih informacija sadržanih u ispravama iz stavka 3. ovog članka koje pružatelji medijskih usluga televizije i/ili radija označe oznakom poslovne tajne. Pri tome pružatelj audiovizualnih medijskih usluga ne može učiniti Vijeću nedostupnima podatke o nositelju, opsegu i trajanju prava.

(5) Vlastitom proizvodnjom ne smatraju se: oglasi, program pod pokroviteljstvom, naplatne obavijesti, teletrgovina, najave i promocija programa, panoramski prikaz uživo, radijski program koji prati panoramski prikaz uživo, programi koji se bave klađenjem, proricanjem budućnosti, davanjem savjeta gledanjem u karte, gatanjima i dugim sličnim uslugama koje nisu znanstveno utemeljene.

(6) Za potrebe ovog Pravilnika, prerade, prilagodbe i produkcija novih elemenata u postojeće emisije i audiovizualna djela, koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera i koje kao takve nisu emitirane u Hrvatskoj, djelomično se smatraju vlastitom proizvodnjom, te se kao vlastita proizvodnja smatra 50 (pedeset) posto ukupnog neto trajanja te emisije.

(7) Za potrebe ovog Pravilnika, sinkronizacija na hrvatski jezik animiranih ili igranih filmova i/ili serija izvršena od strane pružatelja medijske usluge televizije ili prema njegovoj narudžbi i za njegovoj račun djelomično se smatra vlastitom proizvodnjom, te se kao vlastita proizvodnja smatra 50 (pedeset) posto ukupnog neto trajanja tog sinkroniziranog audiovizualnog djela.

(8) Za potrebe ovog Pravilnika, panoramski prikaz uživo definira se kao prijenos kadrova (slika i sekvenci slika) automatski snimanih kamerom koji sadrži isključivo činjenične informacije o lokalnim događajima, vremenskoj prognozi, stanju na cestama i slično.

Članak 5.

(1) Ako je pri izradi audiovizualnog i/ili radijskog programa, odnosno audiovizualnog djela, sudjelovalo više nakladnika televizije i/ili radija s ulogom u vlastitu proizvodnju, svakom nakladniku se ubraja ulog u vlastitu proizvodnju razmjeran sudjelovanju u produkciji.

(2) Kako bi se osigurala transparentnost podrijetla produkcija, nakladnici televizije i/ili radija razmjerne uloge u vlastitu proizvodnju iz stavka 1. ovog članka trebaju izraziti u postocima i na zahtjev Vijeća za elektroničke medije dostaviti dokaze o tome. Dokazi na okolnost razmjerne uloge u vlastitu proizvodnju su ugovori ili pisani sporazumi sudionika

(3) Vijeće će osigurati zaštitu tajnosti onih informacija sadržanih u ispravama iz stavka 2. ovog članka koje pružatelji medijskih usluga televizije i/ili radija označe oznakom poslovne tajne.

Članak 6.

(1) U vlastitu proizvodnju pružatelja medijske usluge televizije i/ili radija ubraja se premijera i prva repriza hrvatskih audiovizualnih djela sukladno definiciji premijere i prve reprize iz članka 2. Pravilnika o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija.

(2) Nakon emitiranja premijere i prve reprize hrvatskog audiovizualnog djela, kako je to definirano pravilnikom kojim se uređuju kriteriji i označavanje repriznih emisija, to se hrvatsko audiovizualno djelo više ne može ubrajati u vlastitu proizvodnju.

(3) U vlastitu proizvodnju pružatelja medijske usluge televizije i/ili radija ubraja se premijerno emitiranje sportskog prijenosa i prvo ponovno naknadno emitiranje tog istog prijenosa unutar 48 sati od premijernog emitiranja prijenosa. U slučaju nemogućnosti emitiranja uživo pod premijernim se smatra i prvo emitiranje snimljenog sportskog događaja.

Članak 7.

(1) U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna te od 15. prosinca do 15. siječnja udio vlastite proizvodnje mora iznositi najmanje 15 % tjednog vremena objavljivanja svakog audiovizualnog programa nakladnika televizije, a od toga najmanje 50 % između 16 i 22 sata.

(2) U razdoblju od 16. rujna do 14. prosinca te od 16. siječnja do 14. lipnja udio vlastite proizvodnje mora iznositi najmanje 25 % tjednog vremena objavljivanja svakog audiovizualnog programa nakladnika televizije, a od toga najmanje 50 % između 16 i 22 sata.

(3) Udio vlastite proizvodnje mora iznositi najmanje 30 % tjednog vremena objavljivanja svakog radijskog programa nakladnika radija.

Članak 8.

(1) U vlastitu proizvodnju radijskog programa u skladu s odredbama članka 45. Zakona o elektroničkim medijima ubraja se i objavljivanje hrvatske glazbe.

(2) U vlastitu proizvodnju radijskog programa može se ubrojiti najviše 25 % vremena dnevnog objavljivanja u kojem se izvodi hrvatska glazba.

(3) Ako udio hrvatske glazbe čini najmanje 40 % dnevnog objavljivanja glazbenog programa predviđenog programskom shemom radijskog programa, od čega je najmanje 30 % objavljeno između 6 i 22 sata, u udio vlastite proizvodnje radijskog programa može se ubrojiti najviše 30 % vremena dnevnog objavljivanja u kojem se izvodi hrvatska glazba.

Članak 9.

Zajednička vlastita proizvodnja povezanih nakladnika televizije i/ili radija u regionalne ili nacionalne mreže treba dnevno iznosi najmanje 10 % audiovizualnog i/ili radijskog programa koji se objavljuju putem takve mreže.

Članak 10.

Odredbe o vlastitoj proizvodnji ne odnose na nakladnika specijaliziranog televizijskog i/ili radijskog programskog kanala.

Članak 11.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu tridesetoga (30) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o detaljnim mjerilima za određivanje audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom (»Narodne novine« br. 132/14.).

Klasa: 612-12/21-01/0099
Urbroj: 567-06/07-22-04
Zagreb, 17. veljače 2022.

Vijeće za elektroničke medije
Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.