Statut stranke Fokus (pročišćeni tekst)

NN 22/2022 (23.2.2022.), Statut stranke Fokus (pročišćeni tekst)

POLITIČKE STRANKE

277

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) i članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06) Skupština stranke Fokus 18. prosinca 2021. godine donijela je

STATUT

STRANKE FOKUS
(pročišćeni tekst)

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom političke stranke Fokus (u daljnjem tekstu: stranka) utvrđuju se naziv, sjedište, znak i pečat, predstavljanje i zastupanje stranke, ciljevi i način djelovanja, članstvo, ustrojstvena (organizacijska) struktura i tijela stranke, način njihovog izbora i opoziva, trajanje mandata te način odlučivanja, ustrojstvene oblike i njihova tijela, sredstva za rad i prestanak te postupak s imovinom u slučaju njenog prestanka.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Statutu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

2. STATUSNE ODREDBE

2.1. Naziv i sjedište

Članak 3.

Naziv političke stranke je: Fokus.

Naziv političke stranke na engleskom jeziku je: Focus.

Sjedište stranke je u Zagrebu.

Adresu stranke u sjedištu određuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Članak 4.

Stranka je pravna osoba osnovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju političke stranke. Stranka je upisana u Registar političkih stranaka koji vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

Članak 5.

Stranka djeluje na području Republike Hrvatske. Stranka može djelovati i u inozemstvu, sukladno zakonu, statutu, pravnom poretku EU i države u kojoj djeluje. Stranka se može udružiti u međunarodne udruge i asocijacije sukladno političkom svjetonazoru.

2.2. Znak i pečat

Članak 6.

Stranka Fokus ima znak. Znak čini riječ FOKUS pisana tiskanim slovima i stilizirana slovom »O«.

Članak 7.

Stranka Fokus ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm sa znakom u sredini i nazivom stranke.

2.3. Predstavljanje i zastupanje

Članak 8.

Stranku predstavlja i zastupa predsjednik stranke. Stranku mogu zastupati i predstavljati druge osobe koje ovlasti predsjednik stranke. Ustrojstveni oblici stranke nemaju svojstvo pravne osobe.

3. CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

Članak 9.

Ciljevi stranke su:

• manji porezi

• manje regulacije

• manje zaposlenih u javnom sektoru

• manji udio države u gospodarstvu

• veća kvaliteta usluge javnog sektora.

Osnovni cilj stranke je podizanje kvalitete života građana kroz unaprjeđenje poslovne klime i podizanje efikasnosti javne usluge u Republici Hrvatskoj.

Članak 10.

Aktivnosti za ostvarivanje ciljeva stranke će biti definirane:

• Programom stranke koji donosi Skupština stranke

• Ostalim aktivnostima svih tijela stranke.

Članak 11.

Načela kojima će se stranka i sva njena tijela voditi prilikom stavljanja programa i djelovanja stranke:

• smanjenje poreznog opterećenja građana i poduzetnika

• smanjenje regulacije gospodarstva

• smanjenje javnog sektora i podizanje njegove efikasnosti

• zaštita i unapređenje osobnih sloboda građana

• jačanje neovisnosti institucija i ravnopravnosti građana pred istima

• jačanje slobodnog tržišta i zaštite privatne imovine

• zaštita okoliša.

Članak 12.

U ostvarivanju svojih ciljeva stranka surađuje s drugim političkim strankama, udrugama poslodavaca, udrugama civilnog društva te drugim oblicima udruživanja kao i pojedincima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Stranka može inicirati osnivanja udruga građana.

Članak 13.

Rad i djelovanje stranke je javan. Javnost rada i djelovanja stranke ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, okruglim stolovima, medijskim istupima, tiskanim i internetskim publikacijama te na društvenim mrežama. Središnja tijela stranke te tijela ustrojstvenih oblika stranke mogu raspravljati i odlučivati bez prisutne javnosti.


4. ČLANSTVO

4.1. Prijem u članstvo stranke

Članak 14.

Pravo na učlanjenje u stranku ima svaki građanin koji:

• je državljanin RH

• je punoljetan

• je poslovno sposoban

• nije član niti jedne druge političke stranke

• je ispunio pristupnicu u papirnatom ili elektroničkom obliku

• nije osuđivan za kaznena djela.

Član stranke predajom upisnice jamči za točnost podataka na istima te daje privolu za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe za djelovanje stranke.

Članak 15.

Nakon što se osoba učlani u stranku, stranka ima pravo u roku od 30 dana od primitka upisnice odbiti učlanjenje većinom glasova Upravnog odbora stranke. Ukoliko po isteku 30 dana Upravni odbor nije odbio učlanjenje, novom članu se izdaje članska iskaznica. Format članske iskaznice definira se posebnom odlukom Upravnog odbora.

4.2. Djelovanje članova

Članak 16.

Članovi stranke djeluju u sklopu tijela stranke i ustrojstvenim razinama prema sljedećim principima:

• Geografski princip – svaki član djeluje u tijelima stranke prema ustrojstvenim razinama stranke ustrojenim prema geografskim ili administrativnim cjelinama prema adresi stanovanja. Ukoliko član ima prijavljeno i boravište, može biti aktivan i u ustrojstvenim tijelima kojima pripada prema boravištu. Pravo glasa član ima tamo gdje pripada prema adresi stanovanja, osim ukoliko pisanim putem izrazi želju da to učini prema adresi boravišta.

• Tematski princip – svaki član se može dodatno pridružiti tijelima stranke koja djeluju na tematskom principu. Ukoliko takva tijela imaju vodstvo koje se bira glasanjem, samo članovi stranke koji su ujedno i pripadnici tog tijela imaju pravo glasa.

4.3. Evidencija i vrsta članova

Članak 17.

Stranka ima Registar članova za čije vođenje je odgovoran tajnik stranke. Registar članova se vodi prema vrsti i statusu članova. Član ostaje upisan u registar i po prestanku članstva uz promjenu njegova statusa u registru ukoliko sam ne zatraži potpuno brisanje iz evidencije.

Članak 18.

Statuse članstva za potrebe statističke unutarstranačke evidencije definira Upravni odbor zasebnom odlukom.

Članak 19.

Vrste članstva su:

• redovan član

• suspendirani član

• počasni član

• donator.

Redovan član je svaki član koji je ispunio upisnicu i upisan je u registar članova. Redovan član može biti samo fizička osoba.

Suspendirani član je član koji je odlukom tijela stranke privremeno suspendiran od stranačkog djelovanja.

Počasnim članom se postaje odlukom Skupštine stranke s minimalno 3/4 glasova prisutnih članova.

Donatorom se postaje uplatom donacije stranci uz pristanak za uvođenje u Registar članova bez popunjavanja upisnice.

4.4. Članarina

Članak 20.

Odluku o visini članarine donosi Upravni odbor. Članarinu su obvezni plaćati svi redovni članovi. Ukoliko član ne plaća članarinu, a iste nije oslobođen, njegov status prelazi u Suspendiran do uplate zaostalih članarina.

Članak 21.

Članarinu nisu obvezni plaćati sljedeće kategorije članova:

• počasni članovi

• donatori

• suspendirani članovi

• nezaposleni studenti (ne računaju se poslovi preko studentskog servisa)

• učenici (punoljetni)

• korisnici zajamčene minimalne naknade

• članovi oslobođeni plaćanja članarine odlukom Upravnog odbora.

Članak 22.

Donacije članova (financijske i u naravi) za potrebe aktivnosti stranke se mogu uvažiti kao uplate članarine ukoliko član dostavi dokument koji to potvrđuje. O tome odlučuje tajnik stranke.

Članak 23.

Članovi stranke koji su izabrani ili imenovani dužnosnici i članovi predstavničkih tijela koji primaju plaću ili naknadu za svoj rad u tim tijelima dužni su 5% neto iznosa plaće ili naknade uplaćivati kao dodatak članarini u roku od 15 dana primitka iste. Upravni odbor može većinom glasova pojedine članove osloboditi takve obveze trajno ili na ograničeno vrijeme.

4.5. Prestanak članstva

Članak 24.

Članstvo u stranci prestaje:

• ispisom na vlastiti zahtjev (pisanim putem ili mailom s adrese iz Registra članova)

• smrću člana

• gubitkom poslovne sposobnosti (dostavom vjerodostojnog dokumenta)

• isključenjem iz članstva prema odredbama Statuta odlukom tijela stranke ili na temelju etičkog postupka.

4.6. Počasno članstvo

Članak 25.

Članstvo u stranci može biti i počasno. Počasni član stranke može biti fizička ili pravna osoba koja svojim radom i djelovanjem promiče vrijednosti stranke i načela po kojima stranka djeluje. Počasni članovi ne mogu ostvarivati prava i obveze utvrđene ovim Statutom. Svaki član stranke može predlagati počasne članove Upravnom odboru koji odlučuje o tome hoće li se prijedlog proslijediti Skupštini. Odlukom o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština prema čl. 19. ovog Statuta.

4.7. Donatori

Članak 26.

Članstvo u stranci može biti i vrsta donator. Donator može biti fizička ili pravna osoba koja svojim donacijama (financijskim i/ili materijalnim) značajno doprinosi djelovanju stranke, a nema ambicije aktivno sudjelovati u radu stranke. Članom donatorom se postaje prema čl. 19. ovog Statuta.

4.8. Prava i dužnosti članova

Članak 27.

Redovni članovi imaju sljedeća prava:

• Birati i biti biran u sva tijela stranke

• Biti kandidiran na stranačkim listama za predstavnička tijela i izvršne dužnosti na svim razinama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji u skladu s ovim Statutom

• Sudjelovati u svim aktivnostima županijske i lokalne organizacije u kojoj su registrirani

• Sudjelovati u stranačkim aktivnostima

• Sudjelovati u radu stranačkih Tematskih tijela

• Izražavati i širiti osobno mišljenje i stajališta usmeno ili pisano, procjenjivati djelovanja ili propuste u djelovanjima drugih članova ili dužnosnika stranke

• Pravo zatražiti pomoć stranke u slučaju pretrpljene štete zbog članstva u stranci

• Nazočiti svim otvorenim sjednicama ustrojstvenih oblika i tijela stranke

• Biti izvještavani o svim aktivnostima ustrojstvenih oblika i tijela stranke

• Pokretati političke inicijative o svim pitanjima unutar stranke, organizirati potporu za te inicijative ili se priključiti inicijativama drugih članova

• Izravno sudjelovati u odlukama stranke osobnim izricanjem stajališta ili posredno o istim odlukama sudjelovati preko svojih predstavnika

• Upoznati se s prijedlozima koji se izravno na njih odnose te se o njima izjasniti

• Iskoristiti sve usluge informiranja i obrazovanja koje stranka pruža

• U slučaju povrede stranačkih prava obratiti se Etičkom povjerenstvu.

Članak 28.

Članovi imaju sljedeće dužnosti:

• Izbjegavati svako djelovanje i ponašanje koje je protivno ovom Statutu, Programu stranke, interesima ili ugledu stranke

• Obavijestiti Županijski upravni odbor o pokretanju kaznenog sudskog postupka koji se protiv njega vodi, njegovom tijeku i ishodu. Ukoliko Županijski upravni odbor nije formiran, tada treba obavijestiti povjerenika ili Upravni odbor stranke

• Osobnim životnim stilom i ponašanjem zauzimati se za načela i program stranke i širiti ga, unaprjeđivati ugled, autoritet i prepoz­natljivost stranke

• Sučeljavati stajališta s drugim članovima u dobroj vjeri

• Preuzimati obveze i odgovarati za njihovu realizaciju

• Sudjelovati u (pred) izbornoj kampanji stranke te pružati podršku stranačkim kandidatima

• Čestito se ponašati za vrijeme unutarstranačkih rasprava, poštivati ljudsko dostojanstvo svih sudionika unutarstranačkih rasprava, izbjegavati nepotrebne sukobe, a za slučaj da do njih dođe upotrijebiti sve mogućnosti koje postoje unutar stranke kako bi se izbjegla sudska rješenja

• Poštivati Statut stranke kao i ostale stranačke odluke

• Plaćati članarinu ukoliko nije oslobođen plaćanja iste.

Članak 29.

Stranački dužnosnici imaju sljedeće dužnosti:

• Ponašati se u skladu s višim moralnim standardima kako se to i zahtijeva od dužnosnika jer preuzimaju veću odgovornost za jačanje povjerenja i ugleda stranke

• Koristiti osobni moralni integritet kako bi osigurali da svaki član pridržava u poštuje ciljeve i načela ovog Statuta.

4.9. Priznanja i nagrade članovima

Članak 30.

Članovima stranke koji svojim političkim radom, djelovanjem i aktivnostima promiču afirmaciju Programa i utvrđenih politika, dodjeljuju se povelje i priznanja. Odluku o poveljama i priznanjima donosi Skupština stranke.

5. USTROJSTVENA STRUKTURA STRANKE

Članak 31.

Osnovna tijela stranke su:

• Skupština stranke

• Upravni odbor

• Predsjednik stranke

• Nadzorni odbor stranke

• Etičko povjerenstvo

• Tajnik stranke (administrativno-financijski)

Posebna tijela stranke su:

• Ured stranke

• Tematska tijela

• Povjerenik – na lokalnoj ili regionalnoj razini

• Koordinacijski odbor stranke.

Ustrojstvene razine stranke su:

• Nacionalna – najviša razina

• Regionalna – županijska razina

• Lokalna – razina grada ili općine

• Mjesna – razina mjesnih odbora.

Napomena: Grad Zagreb se tretira kao regionalna razina, a gradske četvrti kao lokalna razina.

Navedena osnovna tijela stranke se osnivaju na nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i mjesnoj razini.

Tematska tijela se mogu osnivati na svim razinama uz odobrenje nacionalnog Upravnog odbora stranke.

6. OSNOVNA TIJELA STRANKE – NACIONALNA RAZINA

6.1. Skupština stranke

Članak 32.

Skupština stranke najviše je tijelo stranke. Odluke Skupštine stranke obvezuju sve članove stranke. Članovi Skupštine stranke su članovi Upravnog odbora stranke, Nadzornog odbora te izabrani delegati.

Članak 33.

Skupština stranke obavlja sljedeće poslove:

• Donosi i mijenja Statut stranke

• Donosi i mijenja Program stranke

• Bira i razrješuje predsjednika stranke, zamjenika predsjednika i dva potpredsjednika

• Bira i razrješuje članove Upravnog odbora

• Bira i razrješuje članove Nadzornog odbora

• Bira i razrješuje članove Etičkog povjerenstva

• Donosi odluke po prigovoru protiv odluka Upravnog odbora i drugih tijela stranke na prijedlog Etičkog povjerenstva

• Odlučuje o prestanku rada stranke.

Članak 34.

Skupština stranke obvezno zajeda svake četiri godine (Redovna izborna), a može se prema eventualnoj potrebi održati i svake godine. U slučaju prijevremenih parlamentarnih izbora, mora se sazvati Skupština (Izvanredna izborna) u roku od 6 mjeseci od održavanja istih i to se odgovarajuće primjenjuje na sve razine organizacije. Skupštinu stranke vodi Radno predsjedništvo čije članove predlaže predsjednik stranke. Članove Radnog predsjedništva mogu predlagati i članovi Skupštine stranke, ako skupe potporu izraženu u potpisima 25% članova Skupštine stranke. Odluku o članovima Radnog predsjedništva donosi Skupština stranke većinom glasova. Skupština stranke se može održati telefonski i elektroničkim putem za takav način predviđenim aplikacijama, a ova mogućnost se odnosi i na Skupštine regionalnih i lokalnih organizacija.

Članak 35.

Skupštinu stranke saziva Upravni odbor stranke pozivom svim članovima Skupštine koji mora sadržavati mjesto i vrijeme zasjedanja te dnevni red, a najavljuje se najmanje 30 dana prije zakazanog zasjedanja putem internetske stranice stranke, putem registriranih elektroničkih adresa (e-adresa), putem SMS poruka na registrirane brojeve telefona i/ili poruka kroz internetske aplikacije ili preporučeno poštom ukoliko drugačije nije moguće dostaviti poziv. Upravni odbor donosi Odluku o ključu za odabir broja delegata najmanje 90 dana prije sazivanja Skupštine.

Članak 36.

Izvanrednu skupštinu stranke se saziva na zahtjev:

• Upravnog odbora stranke

• Koordinacijskog odbora stranke

• Najmanje 25% redovnih članova stranke.

Izvanredna skupština se saziva najkasnije petnaest dana prije zasjedanja na način propisan za Redovnu skupštinu.

Članak 37.

Zasjedanje Skupštine će biti punopravno ukoliko istoj nazoči minimalno 1/3 članova Skupštine. Odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova ukoliko se ne radi o donošenju odluke koja ovim Statutom nije drugačije definirana.

Članak 38.

Za vrijeme zasjedanja Skupštine stranke vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar, a ovjeravaju dva člana Skupštine stranke izabrani većinom glasova. Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika predlaže Radno predsjedništvo ili 25% članova Skupštine.

6.2. Upravni odbor

Članak 39.

Upravni odbor stranke je izvršno tijelo stranke koje koordinira poslovima unutar stranke, donosi, provodi i nadzire izvršavanje odluka, forum je za konzultacije, te tijelo koje priprema rad Skupštine stranke. Upravni odbor se sastoji od minimalno sedam članova, a najviše 23 člana. Upravni odbor će Pravilnikom definirati broj članova koji se biraju na Skupštini. Mandat Upravnog odbora traje četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine. Upravni odbor može većinom glasova od ukupnog broja članova, na prijedlog predsjednika stranke, u svoje redove kooptirati nove članove, ali samo razliku do 18 članova koje bira Skupština, a ne budu izabrani na istoj.

Članak 40.

Članovi Upravnog odbora su:

• predsjednik stranke

• zamjenik predsjednika stranke

• do dva potpredsjednika

• dva do osamnaest članova Upravnog odbora koje bira Skupština

• tajnik.

Članak 41.

Odluke Upravnog odbora bit će pravovaljane ukoliko sjednici nazoči minimalno 1/2 od ukupnog broja članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnog broja članova na sjednicama koje se održavaju po potrebi, odnosno barem jedanput kvartalno. U slučaju kada je ishod glasovanja neodlučan, odlučujući glas ima predsjednik stranke. Upravni odbor može svoje sjednice održavati telefonski i elektroničkim putem za takav način predviđenim aplikacijama, a ova mogućnost se odnosi i na Upravne odbore regionalnih i lokalnih organizacija.

Članak 42.

Upravnom odboru predsjeda i njegov rad priprema predsjednik Upravnog odbora koji biraju članovi Upravnog odbora većinom glasova na prijedlog predsjednika stranke. Isto se primjenjuje i na niže razine organizacije u odgovarajućem smislu.

Članak 43.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

• Priprema sjednice Skupštine stranke

• Donosi odluke o provođenju zadaća dobivenih od Skupštine stranke i nadzire njihovo provođenje

• Predlaže političke aktivnosti stranke sukladno programu i politikama koje utvrđuje Skupština stranke

• Donosi Godišnji financijski plan, rebalans plana, Godišnji plan zaduživanja te usvaja Izvještaj o izvršenju Godišnjeg financijskog plana, kao i druga financijska izvješća

• Donosi Godišnji program rada stranke

• Potvrđuje liste kandidata za predstavnička tijela na nacionalnim ili europskim izborima na prijedlog predsjednika stranke

• Donosi odluku o kandidatu na izborima za predsjednika Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika stranke

• Donosi Izborni program stranke na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor i Europski parlament

• Donosi odluku o zajedničkom nastupanju na izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu te poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj

• Imenuje Izborni stožer za pripremu i provedbu izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu

• Koordinira rad Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru te zas­tupnicima u Europskom parlamentu

• Raspravlja o potrebi izmjena Programa i Statuta i utvrđuje njihov nacrt

• Utvrđuje politiku gospodarenja imovinom, brine se o korištenju materijalnih sredstava Stranke i predlaže odgovarajuće odluke

• Imenuje predsjednika Upravnog odbora

• Donosi Pravilnik o radu Etičkog povjerenstva i etičkom postupku na prijedlog Etičkog povjerenstva

• Donosi odluku o suspenziji člana

• Donosi odluku o isključenju člana

• Osniva i raspušta županijske, lokalne i mjesne organizacije

• Donosi ključ za odabir broja delegata za Skupštinu stranke

• Donosi Pravilnik o radu Upravnog odbora, ostale pravilnike, kao i druge akte za čije donošenje ovim Statutom nije propisana nadležnost nekog drugog stranačkoga tijela

• Donosi i druge odluke u skladu sa Statutom.

6.3. Predsjednik

Članak 44.

Predsjednik stranke:

• Predstavlja i zastupa stranku

• Izvršava ovaj Statut i Program stranke

• Izvršava odluke ostalih središnjih tijela

• Obavještava javnost o utvrđenim politikama

• Imenuje i razrješuje tajnika i zamjenika tajnika stranke

• Predlaže imenovanje i razrješavanje predsjednika Upravnog odbora te obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora do imenovanja istog

• Predlaže Upravnom odboru kooptiranje novih članova Upravnog odbora

• Daje naputke predsjedniku Upravnog odbora za pripremu sjednica Upravnog odbora

• Predlaže liste kandidata Upravnom odboru za predstavnička tijela na nacionalnim ili europskim izborima

• Predlaže kandidata Upravnom odboru na izborima za predsjednika Republike Hrvatske

• Sklapa sporazume o zajedničkom nastupanju na izborima za predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu te poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Statutom

• Potpisuje kandidacijske liste, kandidature i sve punomoći sukladno važećim propisima o predsjedničkim, nacionalnim, europskim i lokalnim izborima

• Podnosi izvještaj Skupštini stranke o izbornim rezultatima na parlamentarnim, europskim i izborima za predsjednika Republike Hrvatske

• Obavlja i druge poslove koji ovim Statutom nisu povjereni kojem drugom tijelu stranke.

Članak 45.

Mandat predsjednika traje četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine. U slučaju njegove spriječenosti (privremene ili trajne) ili odsutnosti, kao i u slučaju prestanka mandata, dužnost obavlja prvenstveno zamjenik predsjednika, a u slučaju zamjenikove spriječenosti ili odsutnosti, dužnost obavljaju potpredsjednici stranke na način da dužnost obavlja prvo potpredsjednik koji je dobio veći broj glasova na Skupštini stranke. U slučaju da potpredsjednici imaju isti broj glasova, tada dužnost preuzima stariji potpredsjednik, a tek po njegovoj eventualnoj spriječenosti ili odsutnosti mlađi. Oni imaju sve ovlasti kao u članku 44. Statuta. U slučaju da je predsjednik stranke trajno spriječen u obavljanju svoje dužnosti ili mu je istekao mandat, izbor novog predsjednika se mora održati u roku 6 mjeseci od trenutka nastupanja trajne spriječenosti ili prestanka mandata.

6.4. Nadzorni odbor

Članak 46.

Nadzorni odbor je tijelo stranke koje vrši stalnu kontrolu nad financijama i imovinom stranke. Nadzorni odbor sastoji se od tri člana koji se biraju na Skupštini stranke. Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine. Na svojoj prvoj sjednici članovi Nadzornog odbora među sobom biraju predsjednika. Članovi Nadzornog odbora odluke donose većinom od ukupnog broja članova. Nadzorni odbor može svoje sjednice održavati telefonski i elektroničkim putem za takav način predviđenim aplikacijama, a ova mogućnost se odnosi i na Nadzorne odbore regionalnih i lokalnih organizacija.

Članak 47.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti osobe koje obnašaju dužnosti u stranačkim tijelima, zaposlenici stranke ili članovi ili zaposlenici bilo koje organizacije koja financira stranku. Nadzorni odbor izrađuje svoj Pravilnik o radu koji mora biti u skladu s odredbama ovog Statuta.

Članak 48.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

• Razmatra proračun i njegovu provedbu te izrađuje pisanu procjenu koju predstavlja Upravnom odboru

• Na inicijativu svojeg predsjednika ima pravo na pregledavanje svih dokumenata vezanih za financije i upravljanje imovinom stranke te predsjednik Nadzornog odbora ima pravo zahtijevati podatke i informacije od osoba zaduženih za financije i imovinu stranke, koje su ovi dužni pružiti

• Kontrolira plaćanje članarina i dodatnih članarina te načine na koje se članarine koriste

• Izvještava godišnje Upravni odbor stranke o svojem radu, Skupštinu na redovnoj četverogodišnjoj skupštini, a na ostalim Skupštinama prema potrebi

• Nadzorni odbor dostavlja mišljenje Upravnom odboru stranke prije usvajanja godišnjeg proračuna

• Nadzorni odbor mora odmah pisano izvijestiti Upravni odbor stranke ukoliko primijeti bilo kakvu nepravilnost. Upravni odbor stranke je dužan otkloniti nepravilnosti na koje je upozoren u zadanim rokovima te u roku od šezdeset dana pisano izvijestiti predsjednika Nadzornog odbora. Nagon toga Nadzorni će odbor formulirati prijedlog mjera koje bi se trebale poduzeti kako bi se spriječile buduće nepravilnosti, ali i razjasniti pitanje odgovornosti.

• Nadzorni odbor mora se pridržavati načela tajnosti podataka i informacija do kojih je došao tijekom svojeg djelovanja, a odnose se na pitanja financija i imovine stranke. Podatke i informacije mogu se dati samo osobama ili tijelima koji na to imaju pravo na temelju propisa stranke. Ukoliko bilo koji član prekrši načelo tajnosti Upravni odbor stranke razrješava ga dužnosti.

6.5. Etičko povjerenstvo

Članak 49.

Etičko povjerenstvo je pravosudno tijelo stranke koje se sastoji od pet članova koji se biraju na Skupštini stranke. Na svojoj prvoj sjednici na poziv predsjednika stranke, članovi Etičkog povjerenstva među sobom biraju predsjednika. Članovi Etičkog povjerenstva ne mogu biti osobe koje obnašaju dužnosti u stranačkim tijelima, zaposlenici stranke ili članovi ili zaposlenici bilo koje organizacije koja financira stranku (izuzev članarina). Mandat Etičkog povjerenstva je četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine. Etičko povjerenstvo može svoje sjednice održavati telefonski i elektroničkim putem za takav način predviđenim aplikacijama. Predsjednik Etičkog povjerenstva dužan je sazivati sjednice istog u roku primjerenom hitnosti situacije.

Članak 50.

Etičko povjerenstvo mora se pridržavati načela povjerljivosti glede svih informacija i podataka do kojih dođe tijekom obavljanja svojih poslova. Etičko povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih svojih članova.

Članak 51.

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

• Osigurava da stranka djeluje u skladu s odredbama ovog Statuta

• Daje izvorna tumačenja odredbama Statuta

• Izrađuje Pravilnik o radu i etičkom postupku u skladu s odredbama ovog Statuta te ga predlaže Upravnom odboru za usvajanje

• Osigurava poštovanje svakog člana i njegovih prava

• Odlučuje o žalbama na odluke stranačkih tijela većinom glasova. Ukoliko odbije žalbu odluka je konačna. Ukoliko prihvati žalbu, ista se na konačnu odluku prosljeđuje Skupštini stranke

• Pridonosi rješavanju sukoba u stranci

• Donosi stajališta i objavljuje preporuke kojima pomaže širenje dosljednog tumačenja i izvršavanja odredaba Statuta

• Obvezuje člana, ustrojstveni oblik ili tijela stranke na pridržavanje odredbi Etičkog kodeksa ukoliko dođe do povrede neke od odredbi

• Upozorava na odluke ustrojstvenog oblika ili tijela stranke koje se protive odredbama Statuta te izdaje obvezujuća mišljenja i o tome izvještava Upravni odbor stranke

• Odlučuje o prihvatljivosti donacija

• Podnosi izvješće o svojem radu Skupštini stranke.

6.6. Tajnik stranke

Članak 52.

Nakon izbora Upravnog odbora i predsjednika stranke, tajnika i njegovog zamjenika imenuje i razrješuje predsjednik stranke na mandat od 4 godine ili do izvanredne izborne skupštine. U slučaju spriječenosti tajnika stranke, sve poslove iz članka 53. i 54. Statuta obavlja zamjenik tajnika stranke. Tajnik stranke može biti član drugih tijela stranke osim Nadzornog odbora.

Članak 53.

Tajnik je dužnosnik stranke koji obavlja sljedeće poslove:

• Izvršava naloge središnjih tijela stranke

• Odgovoran je za vođenje Registra članova stranke

• Upravlja Uredom stranke, te stručnim i administrativno-tehničkim osobljem stranke

• Koordinira rad ustrojstvenih oblika stranke

• Obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.

Članak 54.

Tajnik obavlja i poslove riznice i u tom smislu obavlja i sljedeće poslove:

• Brine o financijama i računovodstvu stranke

• Odgovara za financijsko poslovanje stranke

• Brine o prihodima i primicima te rashodima i izdacima stranke

• Priprema ugovore o stjecanju, opterećenju i otuđenju imovine stranke

• Sastavlja prijedlog proračuna i izvještaje o izvršenju proračuna kao i druge financijske izvještaje koji se odnosi na imovinski i računovodstveni dio, pri čemu mora poštivati propise Republike Hrvatske, daje ga Nadzornom odboru na uvid i po odobrenju objavljuje na internetskoj stranici stranke.

7. POSEBNA TIJELA STRANKE

7.1. Ured stranke

Članak 55.

Ured stranke je tijelo koje svakodnevno nadzire rad stranke, prateći djelatnost unutar stranke kao i rad članova zaduženih za različite djelatnosti i zadaće. Uredom stranke upravlja tajnik stranke ili njegov zamjenik prema odluci tajnika stranke. Članove Ureda stranke bira Upravni odbor na prijedlog tajnika stranke uz suglasnost predsjednika stranke, a njihov broj može se mijenjati prema potrebi. Za svoj rad Ured stranke podnosi izvješće Upravnom odboru stranke.

7.2. Tematska tijela

Članak 56.

Tematski oblici organiziranja nazivaju se prema odluci Upravnog odbora.

Članak 57.

Upravni odbor može osnivati oblike organiziranja temeljenima na zajedničkom području zanimanja i djelovanja prema određenoj temi. Članstvo u tematskim oblicima organiziranja otvoreno je za članove, simpatizere i sve građane.

Članak 58.

Rad tematskih tijela regulira se posebnim pravilnikom koji izrađuju članovi tematskog tijela, a prihvaća ga Upravni odbor stranke. Pravilnik o njihovom radu može izraditi i tajnik stranke ukoliko to Upravni odbor ocijeni potrebnim.

7.3. Povjerenik

Članak 59.

Povjerenik je osoba koju imenuje i razrješava Upravni odbor stranke s ciljem uspostave lokalne ili županijske organizacije u roku od maksimalno godinu dana. Povjerenik ina svojstvo predsjednika lokalne ili županijske organizacije. Povjerenika na razini lokalne organizacije može imenovati i Županijska skupština, ali samo tamo gdje ne postoji lokalna organizacija i ukoliko ne postoji povjerenik imenovan od strane Upravnog odbora.

7.4. Koordinacijski odbor stranke

Članak 60.

Koordinacijski odbor stranke čine članovi Upravnog odbora stranke i predsjednici županijskih organizacija stranke. Funkcija mu je koordiniranje između nacionalne, regionalne i lokalne razvojne organizacije.

Članak 61.

Koordinacijskim odborom predsjeda predsjednik Upravnog odbora stranke.

Članak 62.

Županijske organizacije s brojem podružnica i povjerenika većim od pet može formirati Županijski koordinacijski odbor, koji čine Županijski upravni odbor i predsjednici i povjerenici svih lokalnih organizacija. Njima predsjeda predsjednik Županijskog upravnog odbora.

8. REGIONALNA RAZINA ORGANIZACIJE

8.1. Županijska organizacija

Članak 63.

Regionalni organizacijski oblik stranke je županijska organizacija. Županijske organizacije odgovaraju geografskom teritoriju županija. Stranačka organizacija Grada Zagreba ima status županijske organizacije.

Članak 64.

Članovi županijske organizacije registriraju se samo u jednoj organizaciji, s time da mogu pomagati u radu drugih organizacija, ali bez prava glasa prilikom donošenja njihovih odluka. Upravni odbor na nacionalnoj razini osniva županijske organizacije i ima ih pravo raspustiti ukoliko njihovo djelovanje značajno odudara od ciljeva i načela opisanih u odredbama ovog Statuta.

Članak 65.

Svaki član jedne može tražiti premještaj u registar članova druge županijske organizacije. U roku od deset dana od dana podnošenja zahtjeva, član koji zatraži premještaj, bit će premješten u registar članstva druge županijske organizacije. To se posebice odnosi na članove koji imaju različito prebivalište u odnosu na boravište.

8.2. Županijska skupština

Članak 66.

Županijska skupština je najviše programsko i izborno tijelo na županijskoj razini organizacije. Svi članovi registrirani u županijskoj organizaciji imaju pravo sudjelovati na Županijskoj skupštini, ali pravo glasa imaju samo oni redovni članovi koji su na dan raspisivanja Županijske skupštine bili registrirani u županijskoj organizaciji najmanje devedeset dana. Zasjedanje Županijske skupštine je punopravno ukoliko je nazočno najmanje 1/3 članova s pravom glasa.

Članak 67.

Ukoliko unutar županijske organizacije postoje formirane minimalno tri lokalne organizacije, tada se prelazi na delegatski sustav gdje su članovi Županijske skupštine predsjednici i povjerenici svih lokalnih organizacija, te po jedan delegat na svakih napunjenih deset članova formirane lokalne organizacije ukoliko nije drugačije definirano odlukom Upravnog odbora na nacionalnoj razini. Delegati se tada smatraju članovima Županijske skupštine.

Članak 68.

Zasjedanje Županijske skupštine saziva Županijski upravni odbor najmanje jednom godišnje, tako da u pozivu članovima najmanje petnaest dana prije mora biti naznačeno mjesto i vrijeme održavanja kao i dnevni red. Županijska skupština mora se sazvati u sljedećim slučajevima:

• Na zahtjev Županijskog upravnog odbora

• Na pisani zahtjev najmanje 10% redovnih članova županijske organizacije uz naznačen dnevni red

• Na zahtjev Upravnog odbora stranke.

Članak 69.

Za vrijeme zasjedanja Županijske skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar, a ovjeravaju dva člana Županijske skupštine stranke izabrani većinom glasova. Njih predlaže Radno predsjedništvo ili 25% članova Županijske skupštine.

Članak 70.

Županijska skupština na svojem redovnom zasjedanju obavlja sljedeće poslove:

• Bira i razrješuje Županijski upravni odbor, osim članova koje imenuje predsjednik županijske organizacije i Županijski upravni odbor

• Bira i razrješuje predsjednika županijske organizacije

• Određuje broj članova Županijskog upravnog odbora koji ne može biti manji od pet niti veći od petnaest članova, a broj članova mora biti neparan

• Utvrđuje godišnji plan rada županijske organizacije

• Potvrđuje i mijenja poslovnik o radu županijske organizacije, a koji mora biti u skladu s ovim Statutom

• Utvrđuje liste kandidata za županijske izbore, kao i liste kandidata koje stranka podržava.

Članak 71.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga Upravni odbor stranke nije donio Odluku o ključu za odabir delegata za Skupštinu stranke, broj delegata županijske organizacije za Skupštinu stranke se definira na način da su članovi Skupštine stranke predsjednici županijskih organizacija, predsjednici lokalnih organizacija te dodatno na svakih punih 30 članova županijske organizacije se ostvaruje pravo na dodatnog delegata.

Članak 72.

Zasjedanje Županijske skupštine će biti punopravno ukoliko istoj nazoči minimalno 1/3 članova Skupštine. Odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova ukoliko se ne radi o donošenju odluke koja ovim Statutom nije drugačije definirana.

8.3. Županijski upravni odbor

Članak 73.

Županijski upravni odbor je izvršno tijelo županijske organizacije. Županijski upravni odbor sastoji se od najmanje pet, a najviše petnaest članova čiji mandat traje četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine. Županijski upravni odbor punopravno odlučuje ukoliko je sjednici nazočno više od polovine ukopnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova odbora.

Članak 74.

Upravni odbor županijske organizacije čine:

• predsjednik županijske organizacije

• dva potpredsjednika

• dva do deset članova Upravnog odbora

• predsjednik Upravnog odbora (opcionalno)

• tajnik.

Članak 75.

Županijski upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

• Predlaže Godišnji plan rada županijske organizacije

• Izvještava o svom radu županijsku skupštinu

• Organizira lokalne aktivnosti stranke

• Priprema i saziva sjednicu Županijske skupštine

• Upravlja proračunom županijske organizacije

• Imenuje i razrješava povjerenike za formiranje lokalnih organizacija.

8.4. Predsjednik županijske organizacije

Članak 76.

Predsjednik županijske organizacije:

• Predstavlja županijsku organizaciju stranke

• Izvršava ovaj Statut i Program stranke županijske organizacije

• Izvršava odluke ostalih županijskih tijela

• Obavještava javnost o utvrđenim politikama

• Može, ali i ne mora, predložiti imenovanje tajnika županijske organizacije i predsjednika Upravnog odbora županijske organizacije te obavlja dužnost predsjednika Županijskog upravnog odbora do imenovanja istog

• Daje naputke predsjedniku Županijskog upravnog odbora za pripremu sjednica Županijskog upravnog odbora

• Sklapa sporazume o zajedničkom nastupanju na izborima za župana i Županijsku skupštinu te poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj u skladu sa Statutom. Ukoliko na lokalnoj razini ne postoji lokalna organizacija ili imenovan povjerenik, isto vrijedi i za lokalnu razinu

• Podnosi izvještaj Županijskoj skupštini stranke o izbornim rezultatima na lokalnim izborima Republike Hrvatske

• Obavlja i druge poslove koji ovim Statutom nisu povjereni kojem drugom tijelu stranke, a pripadaju županijskoj organizacijskoj razini stranke.

Članak 77.

Predsjednik županijske organizacije bira se na mandat na četiri ili do izvanredne izborne skupštine.

8.5. Nadzorni odbor županijske organizacije

Članak 78.

Nadzorni odbor županijske organizacije ima tri člana koji među sobom biraju predsjednika na prvoj sjednici. Nadzorni odbor županijske organizacije bira se na mandat od četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine.

Članak 79.

Nadzorni odbor županijske organizacije nadzire financijsko i materijalno poslovanje županijske organizacije te rad županijske organizacije u smislu pridržavanja ovog Statuta.

Članak 80.

Ukoliko nadzorni odbor županijske organizacije utvrdi nepravilnost, mora po saznanju pisanim putem o tome informirati Upravni odbor stranke i Županijski upravni odbor te od Županijskog upravnog odbora tražiti hitno otklanjanje nepravilnosti.

Članak 81.

S obzirom na to da Nadzorni odbor stranke nadzire sveukupan rad stranke, formiranje Županijskog nadzornog odbora nije obavezno, ali je poželjno i preporučljivo zbog kvalitetnijeg nadzora zakonitosti rada stranke.

8.6. Tajnik županijske organizacije

Članak 82.

Nakon izbora Županijskog upravnog odbora i predsjednika županijske organizacije stranke, tajnika županijske organizacije imenuje predsjednik županijske organizacije stranke na mandat od četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine. Tajnik županijske organizacije može biti član drugih tijela stranke osim Nadzornog odbora na nacionalnoj ili županijskoj razini.

Članak 83.

Tajnik županijske organizacije je dužnosnik stranke koji obavlja sljedeće poslove:

• Izvršava naloge županijskog tijela stranke

• Odgovoran je za ažuriranje Registra članova stranke u suradnji s tajnikom stranke

• Upravlja imovinom županijske organizacije

• Koordinira rad organizacijskih oblika županijske organizacije stranke

• Obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.

Članak 84.

Tajnik županijske organizacije obavlja i poslove riznice i u tom smislu, obavlja i sljedeće poslove:

• Brine o financijama Županijske organizacije stranke

• Brine o prihodima i primicima te rashodima i izdacima županijske organizacije stranke

• Priprema ugovore o stjecanju, opterećenju i otuđenju imovine koja je za korištenje organizacije stranke

• Obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom

• Po nalogu predsjednika županijske organizacije sastavlja prijedlog proračuna i izvještaje o izvršenju proračuna županijske organizacije kao i druge potrebne financijske izvještaje vezane za rad županijske organizacije.

8.7. Tematska tijela županijske organizacije

Članak 85.

Tematska tijela na županijskoj organizaciji se mogu organizirati isključivo za teme regionalnih i lokalnih politika.

Članak 86.

Županijski upravni odbor može osnivati oblike organiziranja temeljenima na zajedničkom području zanimanja i djelovanja prema određenoj temi u skladu s čl. 85. ovog Statuta. Članstvo u tematskim oblicima organiziranja je otvoreno za članove, simpatizere i sve građane.

Članak 87.

Iako Županijski upravni odbor može osnivati Tematska tijela županijske organizacije, isti postaje važeći tek uz potvrdu Upravnog odbora stranke. Rad tematskih tijela se regulira posebnim pravilnikom koji izrađuju članovi tematskih tijela, a prihvaća ga Županijski upravni odbor stranke. Pravilnik o njihovom radu može izraditi i tajnik županijske organizacije stranke ukoliko to Županijski upravni odbor ocijeni potrebnim.

9. LOKALNA RAZINA ORGANIZACIJE

9.1. Gradska općinska organizacija

Članak 88.

Lokalni organizacijski oblik stranke je gradska organizacija u gradovima te općinska organizacije u općinama (dalje u tekstu riječi gradska/općinska mijenja riječ lokalna). Lokalne organizacije odgovaraju geografskom teritoriju gradova ili općina. Stranačka organizacija gradskih četvrti Grada Zagreba ima status lokalne organizacije.

Članak 89.

Članovi lokalne organizacije registriraju se samo u jednoj organizaciji, s time da mogu pomagati u radu drugih organizacija, ali bez prava glasa prilikom donošenja njihovih odluka.

Članak 90.

Upravni odbor stranke ima pravo raspustiti lokalnu organizaciju ukoliko njezino djelovanje značajno odudara od ciljeva i načela opisanih u odredbama ovog Statuta. Isto to pravo ima i Županijski upravni odbor, uz suglasnost Upravnog odbora stranke.

Članak 91.

Svaki član jedne lokalne organizacije može tražiti premještaj u evidenciji članstva druge lokalne organizacije. U roku do 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, član koji zatraži premještaj, bit će premješten u registru članstva pod evidenciju druge lokalne organizacije. To se posebice odnosi na članove koji imaju različito prebivalište u odnosu na boravište.

9.2. Gradska/općinska skupština

Članak 92.

Lokalna skupština je najviše programsko i izborno tijelo na lokalnoj razini organizacije. Svi članovi registrirani u lokalnoj organizaciji imaju pravo sudjelovati na Lokalnoj skupštini, ali pravo glasa imaju samo oni članovi koji su na dan raspisivanja Lokalne skupštine bili registrirani u lokalnoj registraciji najmanje devedeset dana. Zasjedanje Lokalne skupštine je punopravno ukoliko je nazočno najmanje 1/3 članova s pravom glasa.

Članak 93.

Zasjedanje Lokalne skupštine saziva Lokalni upravni odbor najmanje jednom godišnje, tako da u pozivu članovima najmanje sedam dana prije mora biti naznačeno mjesto i vrijeme održavanja kao i dnevni red. Lokalna skupština mora se sazvati u sljedećim slučajevima:

• Na zahtjev Lokalnog upravnog odora

• Na pisani zahtjev najmanje 25% članova lokalne organizacije uz naznačen dnevni red

• Na zahtjev Upravnog odbora stranke ili Županijskog upravnog odbora.

Za vrijeme zasjedanja Lokalne skupštine vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar, a ovjeravaju dva člana Lokalne skupštine stranke izabrani većinom glasova.

Članak 94.

Lokalna skupština na svojem redovnom zasjedanju obavlja sljedeće poslove:

• Bira i razrješuje Lokalni upravni odbor, osim članova koje imenuju predsjednik lokalne organizacije i lokalni upravni odbor

• Bira i razrješuje predsjednika lokalne organizacije

• Određuje broj članova Lokalnog upravnog odbora koji ne može biti manji od pet niti veći od devet članova, a broj članova mora biti neparan.

• Bira i razrješuje delegate za Županijsku skupštinu stranke kada se steknu uvjeti za delegatski princip biranja i odlučivanja u Županijskoj skupštini

• Utvrđuje godišnji plan rada Lokalne organizacije

• Potvrđuje i mijenja Poslovnik o radu lokalne organizacije, a koji mora biti u skladu s ovim Statutom

• Utvrđuje liste kandidata za gradske i općinske lokalne izbore kao i liste kandidata koje stranka podržava.

Članak 95.

U slučaju kada je broj članova stranke toliki da se koristi delegatski sustav odlučivanja na razini Županijske skupštine stranke, tada se broj delegata Lokalne organizacije za Županijsku skupštinu stranke definira na način da su članovi skupštine stranke predsjednici lokalnih organizacija te dodatno na svakih punih 10 članova lokalne organizacije se ostvaruje pravo na dodatnog delegata.

Članak 96.

Za vrijeme zasjedanja Lokalne skupštine stranke vodi se zapisnik koji potpisuju dva člana Lokalne skupštine izabrani većinom glasova. Njih predlaže Radno predsjedništvo ili 25% članova Županijske skupštine.

9.3. Upravni odbor gradske/općinske organizacije

Članak 97.

Lokalni upravni odbor je izvršno tijelo lokalne organizacije. Lokalni upravni odbor sastoji se od najmanje pet, a najviše devet članova čiji mandat traje četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine. Lokalni upravni odbor punopravno odlučuje ukoliko je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova odbora.

Članak 98.

Upravni odbor lokalne organizacije čine:

• predsjednik lokalne organizacije

• dva potpredsjednika

• dva do četiri članova upravnog odbora

• predsjednik upravnog odbora (opcionalno)

• tajnik.

Članak 99.

Lokalni upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

• Predlaže godišnji plan za rad lokalne organizacije

• Izvještava o svom radu Lokalnu skupštinu

• Organizira lokalne aktivnosti stranke

• Priprema i saziva sjednicu Lokalne skupštine

• Upravlja proračunom lokalne organizacije.

9.4. Predsjednik gradske/općinske organizacije

Članak 100.

Predsjednik lokalne organizacije:

• Predstavlja lokalnu organizaciju stranke

• Izvršava ovaj Statut i Program stranke te županijske i lokalne organizacije

• Izvršava odluke ostalih lokalnih tijela

• Obavještava javnost o utvrđenim lokalnim politikama

• Može, ali i ne mora, predložiti imenovanje tajnika lokalne organizacije i predsjednika Upravnog odbora lokalne organizacije te obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora lokalne organizacije do imenovanja istog

• Daje naputke predsjedniku lokalnog upravnog odbora za pripremu sjednica Lokalnog upravnog odbora

• Sklapa sporazume o zajedničkom nastupanju na lokalnim izborima za gradonačelnika ili načelnika i gradsku ili općinsku skupštinu te o poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Statutom

• Podnosi izvještaj Lokalnoj skupštini stranke o izbornim rezultatima na lokalnim izborima Republike Hrvatske

• Obavlja i druge poslove koji ovim Statutom nisu povjereni kojem drugom tijelu stranke, a pripadaju lokalnoj organizacijskoj razini stranke.

Članak 101.

Predsjednik lokalne organizacije bira se na mandat od četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine.

9.5. Nadzorni odbor gradske/općinske organizacije

Članak 102.

Nadzorni odbor lokalne organizacije ima tri člana koji među sobom biraju predsjednika na prvoj sjednici. Nadzorni odbor lokalne organizacije se bira na četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine.

Članak 103.

Nadzorni odbor lokalne organizacije nadzire financijsko i materijalno poslovanje lokalne organizacije te rad lokalne organizacije u smislu pridržavanja ovog Statuta.

Članak 104.

Ukoliko nadzorni odbor lokalne organizacije utvrdi nepravilnost, mora po saznanju pisanim putem o tome informirati Upravni odbor stranke i Županijski upravni odbor te od Lokalnog upravnog odbora tražiti hitno otklanjanje nepravilnosti.

Članak 105.

S obzirom da Nadzorni odbor stranke nadzire sveukupan rad stranke, formiranje Lokalnog nadzornog odbora nije obavezno, ali je poželjno i preporučljivo zbog kvalitetnijeg nadzora zakonitosti rada stranke.

9.6 Tajnik gradske/općinske organizacije

Članak 106.

Nakon izbora Lokalnog upravnog odbora i predsjednika lokalne organizacije stranke, tajnika lokalne organizacije imenuje predsjednik lokalne organizacije stranke na mandat od četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine.

Članak 107.

Tajnik lokalne organizacije je dužnosnik stranke koji obavlja sljedeće poslove:

• Izvršava naloge lokalnih tijela stranke

• Odgovaran je za ažuriranje Registra članova stranke u suradnji s tajnikom stranke i tajnikom županijske organizacije

• Upravlja imovinom kojom raspolaže lokalna organizacije stranke

• Koordinira rad organizacijskih oblika lokalne organizacije stranke

• Obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.

Članak 108.

Tajnik lokalne organizacije obavlja i poslove riznice stoga ne može biti član drugih tijela stranke. U tom smislu obavlja i sljedeće poslove:

• Brine o financijama lokalne organizacije stranke

• Brine o prihodima i primicima te rashodima i izdacima županijske organizacije stranke

• Priprema ugovore o stjecanju, opterećenju i otuđenju imovine koja je za korištenje lokalne organizacije stranke

• Obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom

• Po nalogu predsjednika lokalne organizacije sastavlja prijedlog proračuna i izvještaje o izvršenju proračuna lokalne organizacije kao i druge potrebne financijske izvještaje vezane za rad lokalne organizacije.

Članak 109.

Mjesni organizacijski oblik stranke je organizacija po mjesnim odborima. Članovi mjesne organizacije registriraju se samo u jednoj organizaciji, s time da mogu pomagati u radu drugih organizacija, ali bez prava glasa prilikom donošenja njihovih odluka. Upravni odbor stranke ima pravo raspustiti mjesnu organizaciju ukoliko njezino djelovanje značajno odudara od ciljeva i načela opisanih u odredbama ovog Statuta. Za osnivanje mjesne organizacije potrebno je najmanje 5 članova. Mjesna organizacija odabire na mandat od 4 godine predsjednika i tajnika koji je ujedno i zamjenik predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti. Mjesna organizacija ima za cilj aktivnosti u interesu stranke u skladu sa Statutom i Programom stranke. Predsjednik mjesne organizacije dužan je godišnje podnositi izvještaje predsjedniku gradske organizacije o aktivnostima mjesne organizacije. Predsjednik mjesne organizacije predlaže kandidacijsku listu na izborima za mjesne odbore predsjedniku gradske organizacije prema teritorijalnoj pripadnosti.

10. KANDIDIRANJE I ODLUČIVANJE

Članak 110.

Sva tijela stranke odlučuju javnim glasanjem. Izuzetak od javnog glasanja su sva ona pitanja kod kojih se odlučuje o članovima ili pojedincima (izbor stranačkih dužnosnika ili kandidata za javne i druge funkcije) kada je glasanje tajno.

Članak 111.

Kandidature za dužnosnike stranke počinju objavom datuma Izborne skupštine bilo koje razine stranke na internetskoj stranici stranke. Kandidature se mogu isticati na odgovarajućoj internetskoj stranici sve dok ne počne točka dnevnog reda utvrđivanje liste kandidata. Kandidature se mogu predati i u pisanom obliku predsjedniku Kandidacijske komisije. Sve kandidature se odnose samo na pozicije za koje su izbori na skupštini predviđeni.

Članak 112.

Svaki redovan član stranke ima pravo kandidirati se, birati i biti biran ukoliko je na dan raspisivanja Skupštine stranke ili Županijske skupštine ili Lokalne skupštine stranke prošlo devedeset dana od dana njegova upisa u registar stranke. Da bi kandidatura bila valjana potrebna je izjava o kandidaturi, a ukoliko se odlučuje po delegatskom sustavu tada je za kandidaturu za predsjednika stranke potrebna i podrška minimalno dvije županijske organizacije. Kandidati će imati mogućnost predstavljanja sebe, programa i ciljeva na Skupštini stranke.

Članak 113.

Za mjesta za koja se bira više kandidata izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova. U slučaju da se na posljednjem ulaznom mjestu nađu dvojica kandidata s jednakim brojem glasova, glasanje se ponavlja samo za ta dva kandidata nakon čega je izabran onaj s više glasova.

Predsjednika i zamjenika predsjednika stranke se bira nadpolovičnom većinom (50% plus jedan glas) prisutnih članova Skupštine kojoj je utvrđen kvorum.

11. KLUB ZASTUPNIKA

Članak 114.

Zastupnici stranke u Hrvatskom saboru osnivaju Klub zastup­nika stranke ukoliko ih ima dovoljno ili ukoliko ih Upravni obor ovlasti mogu se priključiti drugom klubu zastupnika ili osnovati klub zastupnika zajedno s pripadnicima drugih stranaka i nezavis­nim zastupnicima. Nezavisni zastupnici u Hrvatskom saboru mogu biti članovi Kluba zastupnika. Klub zastupnika donosi Poslovnik.

Članak 115.

Klub zastupnika stranke podnosi izvješće Skupštini stranke.

Članak 116.

Odredbe ove glave Statuta na odgovarajući se način primjenjuju na klubove članova stranke u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

12. UNUTARSTRANAČKA EDUKACIJA

Članak 117.

Svaki član stranke ima pravo na pristup unutarstranačkoj edukaciji. Regionalne podružnice dužne su prilikom prijema upoznati članove s osnovama djelovanja stranke.

13. SREDSTVA ZA RAD

Članak 118.

Sredstava za rad stranka ostvaruje od:

• članarine

• dobrovoljnih priloga (donacija)

• organizacije stranačkih manifestacija

• izdavačke djelatnosti

• prodaje propagandnog materijala

• prihoda iz državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

• prihoda od imovine u svom vlasništvu

• iz drugih zakonom dopuštenih izbora.

Članak 119.

Korištenje sredstava za rad i materijalnih sredstava stranke nadzire Nadzorni odbor stranke.

14. PRESTANAK RADA STRANKE

Članak 120.

Stranka može prestati djelovati u skladu sa zakonom kojim se uređuju političke stranke. Odluku o prestanku rada stranke donosi Skupština stranke dvotrećinskom većinom redovnih članova. Odukom iz prethodnog stavka odlučit će se o imovini stranke.

15. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 121.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju važiti odredbe Statuta od 27. travnja 2020. Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Redovnoj godišnjoj skupštini Stranke. Nakon provedbe u Ministarstvu pravosuđa i uprave, Statut će biti objavljen u »Narodnim novinama« i na internetskoj stranici stranke.

Predsjednik stranke
Davor Nađi, mag. oec., v. r.