Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama

NN 23/2022 (25.2.2022.), Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

282

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 3. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.) i članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. 39/09. i 124/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2022. donijela

ODLUKU

O MATERIJALNIM I NEMATERIJALNIM PRAVIMA, DRUGIM NAKNADAMA TE VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Sva materijalna i nematerijalna prava koja su službenici i namještenici u javnim službama ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, br. 128/17., 47/18., 2/19., 123/19. i 66/20., u daljnjem tekstu: Temeljni kolektivni ugovor), priznavat će se i primjenjivati u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Temeljnom kolektivnom ugovoru.

II.

Materijalna prava i druge naknade, ugovorene Temeljnim kolektivnim ugovorom isplaćivat će se, nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Temeljnom kolektivnom ugovoru, u visini i na način na koji su ugovorene.

III.

Osnovica za obračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, utvrđuje se u visini od 6.044,51 kuna bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec ožujak 2022., koja se isplaćuje u mjesecu travnju 2022.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2022. i važi do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama.

Klasa: 022-03/22-04/54
Urbroj: 50301-04/25-22-2
Zagreb, 24. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.