Odluka o donošenju Programa razvoja brdsko-planinskih područja za razdoblje 2022. – 2025.

NN 23/2022 (25.2.2022.), Odluka o donošenju Programa razvoja brdsko-planinskih područja za razdoblje 2022. – 2025.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

286

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 16. stavka 1. Zakona o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine«, broj 118/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA RAZVOJA
BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2025.

I.

Donosi se Program razvoja brdsko-planinskih područja za razdoblje 2022. – 2025. (u daljnjem tekstu: Program), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije aktom, klasa: 302-02/19-02/2, urbroj: 538-09-1-3/418-22-88, od 8. veljače 2022.

II.

Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da Program objavi na svojim mrežnim stranicama.

III.

Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela nositelje mjera i aktivnosti iz Programa.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-42/09

Urbroj: 50301-05/14-22-3

Zagreb, 24. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.