Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja

NN 23/2022 (25.2.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

288

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2022. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI
NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA LUKE ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja, klasa: 934-01/21-01/49, urbroj: 2117/1-04-21-05, koju je donijela Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj 5. studenoga 2021., a kojom se proširuje obuhvat lučkog područja luke Prigradica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/41
Urbroj: 50301-05/20-22-2
Zagreb, 24. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.