Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova

NN 23/2022 (25.2.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

292

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova, (»Narodne novine«, broj 113/2019) brišu se riječi »Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva«, prema odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 4. stavak (2) se mijenja i glasi:

»(2) Raspored održavanja stručnog osposobljavanja se određuje na temelju zaprimljenih prijava – iskaza interesa za stručno osposobljavanje.«

Stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Stručno osposobljavanje se provodi prema propisanom Programu, kao predavanje uživo u prostoru koji je planiran rasporedom. Iznimno, stručno osposobljavanje se može održati i kao predavanje na daljinu (webinar) kad je to neophodno zbog organizacijskih i/ili tehničkih okolnosti.«

Članak 3.

U članku 5. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Kandidat koji želi pristupiti stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova podnosi prijavu – iskaz interesa elektronički, putem mrežnih stranica Ministarstva poljoprivrede ili osobno u Područnoj jedinici /Ispostavama.«

Stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Po zaprimljenoj prijavi – iskazu interesa, kandidat će elektroničkim putem biti obaviješten o terminu i mjestu održavanja stručnog osposobljavanja.«

Članak 4.

U članku (6) stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Za izdavanje Potvrde na temelju završenog studija iz područja ribarstva podnosi se zahtjev.«

Članak 5.

U članku (8), stavku (1) iza slova »A« zamjenjuje se broj »4« brojem »5«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 2. brišu se podstavci 4., 5. i 6.

Članak 7.

U članku 10. iza riječi »osoba«, brišu se riječi »ovlaštenika povlastice«. Iza riječi »ribare« briše se riječ »na«.

Članak 8.

U Prilogu I pravilnika pod točkom 1.2 briše se iza zareza tekst »a nisu stručno osposobljeni sukladno članku 21. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19)«.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/65
Urbroj: 525-09/0485-22-10
Zagreb, 9. veljače 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.