Pravilnik o vođenju evidencije snimanja

NN 23/2022 (25.2.2022.), Pravilnik o vođenju evidencije snimanja

Hrvatski audiovizualni centar

300

Na temelju članaka 16. i 34. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine« broj 61/18, dalje u tekstu: Zakon o audiovizualnim djelatnostima), ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra (u daljnjem tekstu: Centar), donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU EVIDENCIJE SNIMANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak, način i rokovi dostave obavijesti o snimanju audiovizualnog djela na području Republike Hrvatske, sadržaj obrasca za dostavu obavijesti o snimanju te način vođenja evidencije snimanja audiovizualnih djela na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika, pod pojmom audiovizualno djelo smatra se:

• dugometražni igrani film

• kratkometražni igrani film

• animirani film

• dokumentarni film

• eksperimentalni film

• serija

• promidžbeni videospot

neovisno o načinu na koji je dostupno javnosti.

U smislu ovog Pravilnika pod pojmom producent audiovizualnog djela smatra se fizička osoba obrtnik, osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ili pravna osoba, koja pokreće proces produkcije audiovizualnog djela i sveobuhvatno nadzire njegovu proizvodnju, u svoje ime prikuplja financijska sredstva, organizira proizvodnju i preuzima odgovornost za ukupno financijsko poslovanje i kvalitetu djela te zajedno s redateljem i autorskom ekipom sudjeluje u stvaranju audiovizualnog djela i njegovoj promidžbi, plasiranju na filmske festivale i eksploataciji.

Za potrebe ovog Pravilnika, prijavitelj snimanja audiovizualnog djela smatra se producentom u smislu čl. 42. Zakona o audiovizualnim djelatnostima.

Članak 3.

Obveza dostavljanja obavijesti o snimanju audiovizualnog djela iz članka 2. ovog Pravilnika ne odnosi se na:

– učenička audiovizualna djela nastala u sklopu nastavnih ili izvannastavnih aktivnosti

– studentska audiovizualna djela nastala isključivo za potrebe ispunjavanja studentskih obveza, a koja nisu namijenjena distribuciji i javnom prikazivanju

– amaterska audiovizualna djela koja nisu namijenjena distribuciji i javnom prikazivanju

Članak 4.

Dostava obavijesti o snimanju audiovizualnog djela na području Republike Hrvatske podnosi se Centru putem elektroničkog Obrasca koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a nalazi se na mrežnim stranicama Centra.

U Obrazac se upisuju sljedeći podaci:

– Podaci o producentu, koproducentu, servisnom producentu odnosno izvršitelju usluge organizacije snimanja na teritoriju Republike Hrvatske (dalje u tekstu: prijavitelj) – naziv (tvrtka), adresa, zastupnik po zakonu, osoba za kontakt, telefonski kontakt, e-pošta kontakt

– Informacije o projektu (audiovizualnom djelu) – naziv, vrsta audiovizualnog djela, redatelj, producent, menadžer produkcije (ako je primjenjivo), planirani broj članova ekipe, trajanje proizvodnje u Republici Hrvatskoj (datumi), podatak je li za projekt zatražena ili ostvarena državna potpora te budžet koji se planira iskoristiti u Republici Hrvatskoj (ako je primjenjivo)

– Kratki sinopsis

– Naziv i adresa glavnog producenta

– Naziv i adresa koproducenata

– Planirane lokacije snimanja, datumi snimanja na pojedinim lokacijama te ukupni broj dana snimanja.

Podaci o planiranoj potrošnji (budžetu) u Republici Hrvatskoj obvezan su podatak za audiovizualna djela za koja je zatražena ili ostvarena državna potpora, neovisno o razini davatelja državne potpore.

Članak 5.

Obavijest o snimanju audiovizualnog djela na području Republike Hrvatske dostavlja se Centru najkasnije u roku od 8 (osam) dana prije početka snimanja audiovizualnog djela.

Iznimno, obavijest o snimanju promidžbenog videospota na području Republike Hrvatske dostavlja se Centru najkasnije u roku od 3 (tri) dana prije početka snimanja audiovizualnog djela.

Ukoliko se stvarni podaci nakon završetka snimanja audiovizualnog djela razlikuju od onih navedenih u obavijesti iz prethodnog stavka ovog članka, prijavitelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od završetka snimanja audiovizualnog djela dostaviti Centru točne podatke na način opisan u članku 4. ovog Pravilnika.

Za točnost podataka iz prijave odgovorna je osoba prijavitelj iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Potvrda o registraciji snimanja audiovizualnog djela izdana od strane Centra ne predstavlja dozvolu za snimanje predmetnog audiovizualnog djela na području Republike Hrvatske.

Članak 7.

Podatke dostavljene sukladno članku 4. ovog Pravilnika Centar prikuplja i obrađuje isključivo radi statističkog praćenja djelatnosti.

Članak 8.

Producent koji ne postupi prema odredbama ovoga Pravilnika odgovarat će za prekršaj sukladno članku 42. Zakona o audiovizualnim djelatnostima.

Centar je ovlašten pokrenuti prekršajni postupak u skladu sa zakonskim ovlaštenjima te predložiti izricanje novčane kazne ili zaštitne mjere sukladno čl. 42. st. 5. Zakona o audiovizualnim djelatnostima.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 111-007
Urbroj: 748-2022

Zagreb, 1. veljače 2022.

Ravnatelj Centra
Christopher Peter Marcich, v. r.

FILMING REGISTRATION
REGISTRACIJA SNIMANJA

PRODUCER / CO-PRODUCER / LOCAL SERVICE PROVIDER / PARTNER

PRODUCENT / KOPRODUCENT / SERVISNI PRODUCENT / PARTNER

Company / Tvrtka
Address / Adresa
CEO / Zastupnik po zakonu

Contact person, function /

Osoba za kontakt, funkcija

Contact Tel. / Telefonski kontakt
Contact e-mail / E-mail kontakt

PROJECT INFORMATION

INFORMACIJE O PROJEKTU

Title / Naziv
Format / Vrsta AV djela
Director / Redatelj
Producer / Producent

Production Manager (if applicable) /

Menadžer produkcije (ako je primjenjivo)

Crew size / Planirani broj članova ekipe

Total duration of Production in Croatia (dates)

Trajanje proizvodnje u RH (datumi)

Has the state aid been requested or obtained for the project? / Je li za projekt zatražena ili ostvarena državna potpora?

Budget (HR)* / Budžet (HR)*

*Mandatory for projects for which the state aid has been requested or obtained / Obvezno za projekte za koje je zatražena ili ostvarena državna potporaBRIEF SYNOPSIS / KRATKI SINOPSIS
PRODUCTION COMPANY (NAME AND COUNTRY) / GLAVNA PRODUCENTSKA KUĆA (NAZIV I ZEMLJA)
CO-PRODUCTION COMPANY/IES (NAME AND COUNTRY) / KOPRODUKCIJSKE KOMPANIJE (NAZIV I ZEMLJA)

FILMING LOCATIONS / LOKACIJE SNIMANJA DATES / DATUM (from-to / od-do)

  
  
  
  
  
TOTAL FILMING DAYS / UKUPNO DANA SNIMANJA

SIGNATURE / POTPIS

DATE / DATUM