Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5350/2020 od 20. siječnja 2022.

NN 24/2022 (28.2.2022.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5350/2020 od 20. siječnja 2022.

Ustavni sud Republike Hrvatske

309

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Rajko Mlinarić, zamjenik predsjednice Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Mario Jelušić, Davorin Mlakar i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio Dobroslav Paraga iz Zagreba, na sjednici održanoj 20. siječnja 2022. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski kazneni sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se pred tim sudom vodi pod brojem K-1227/16 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe Dobroslavu Paragi iz Zagreba, Augusta Šenoe 13, određuje se primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), u iznosu od 9.500,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. ove izreke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. Dobroslav Paraga iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 17. studenoga 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) smatrajući da mu je trajanjem kaznenog postupka koji se vodi pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) pod brojem K-1227/16 povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu rješenja predsjednika Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: Su-Kzp I-11/19-5 od 9. kolovoza 2019. kojim je odbijen zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u predmetu pred prvostupanjskim sudom broj: K-1227/16.

2. Za potrebe ustavnosudskog postupka, na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona Ustavnom sudu dostavljen je spis Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: K-1227/16.

II. PREGLED RADNJI U POSTUPKU

3. Podnositelj, kao privatni tužitelj podnio je privatnu tužbu prvostupanjskom sudu 28. srpnja 2016. protiv okrivljenika Igora Drenjančevića u svojstvu glavnog urednika neregistriranog internet portala hop-portal.com, radi kaznenih djela klevete iz članka 149. stavaka 1. i 2. Kaznenog zakona (»Narodne novine« broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.).

Nakon plaćanja sudske pristojbe za privatnu tužbu određeno je ročište za mirenje za 6. veljače 2017.

Na ročište održano 6. veljače 2017. pristupila je osoba sa podacima iz privatne tužbe za koje se utvrdilo da se ne radi o osobi koju je podnositelj htio tužiti stoga je doneseno rješenje o odgodi ročišta, a iduće ročište biti će određeno nakon što podnositelj obavijesti prvostupanjski sud o stvarnoj osobi okrivljenik protiv kojeg želi voditi postupak uz naredbu pisarnici da je predmet u kalendaru 60 dana.

Podnositelj je podneskom od 14. veljače 2017. podnio ispravljenu privatnu tužbu nakon što je utvrdio točan identitet optuženog.

Ročište radi prethodnog razjašnjenja stvari određeno je za 24. travnja 2017.

Na ročištu radi prethodnog razjašnjenja stvari održanom 24. travnja 2017. nije pristupio optuženik za kojeg su dostave poziva vraćene s napomenom »obaviješten nije podigao pošiljku«.

Naredbom prvostupanjskog suda od 17. svibnja 2017. određena je terenska provjera adrese optuženika.

Nalogom prvostupanjskog suda od 29. svibnja 2017. odgođena je rasprava određena za 13. lipnja 2017.

Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP), Policijska uprava zagrebačka, Policijska postaja Sesvete izvješćem broj: 511-19-35/8-55-850/17 od 6. srpnja 2017. obavijestila je prvostupanjski sud da optuženik nije zatečen na adresi prijavljenog prebivališta u Sesvetama i da je izvršenom provjerom utvrđeno da je i dalje prijavljen na istoj adresi i da je raspisana potraga sa mjerom »priopćiti adresu«.

Prvostupanjski sud je dopisom od 12. srpnja 2017. naložio raspisivanje objave za optuženikom radi priopćenja nove adrese i javljanja prvostupanjskom sudu.

MUP, Policijska uprava zagrebačka, Policijska postaja Sesvete dopisima od 18. srpnja 2017. i 5. kolovoza 2017. obavijestila je prvostupanjski sud da optuženik nije zatečen na adresi prijavljenog prebivališta u Sesvetama i da je izvršenom provjerom utvrđeno da je i dalje prijavljen na istoj adresi i da je raspisana potraga.

Ročište radi prethodnog razjašnjenja stvari određeno za 19. rujna 2017. odgođeno je zbog nedolaska optuženika jer je njegova dostava poziva vraćena kao neuručena i za okrivljenikom je raspisana potraga radi objave adrese.

Prvostupanjski sud je dopisima od 29. studenoga 2017., 28. prosinca 2017., 13. srpnja 2018., 25. srpnja 2018. i 28. kolovoza 2018. naložio terensku provjeru adrese optuženika u Zagrebu i Sesvetama.

Provedene su terenske provjere adrese optuženika 20. prosinca 2017., 5. i 6. siječnja 2018., 25. srpnja 2018. i 18. rujna 2018., međutim optuženik nije zatečen na adresama u Zagrebu i Sesvetama.

Spis predmeta je 25. rujna 2018. dostavljen izvanraspravnom vijeću radi određivanja istražnog zatvora protiv optuženika.

Izvanraspravno vijeće dostavilo je 12. listopada 2018. spis prvostupanjskom sudu bez određivanja istražnog zatvora protiv optuženika jer mu je već određen rješenjem izvanraspravnog vijeća broj: Kv-415/17 od 8. svibnja 2017. u drugom predmetu broj: K-253/14.

Prvostupanjski sud je dopisom od 16. listopada 2018. zatražio od Policijske postaje Sesvete odjavu prebivališta za optuženika na adresi u Sesvetama.

MUP, Policijska uprava zagrebačka, Policijska postaja Sesvete dopisom od 14. prosinca 2018. obavijestila je prvostupanjski sud da je 6. prosinca 2018. optuženik odjavljen s adrese prebivališta u Sesvetama.

Optuženiku je dostava privatne tužbe i poziva za ročište izvršena u Zatvoru u Zagrebu uz nalog za privođenje na ročište zakazano za 18. veljače 2019.

Ročište radi prethodnog razjašnjenja stvari održano je 18. veljače 2019. na kojem je optuženik izjavio da je spreman objaviti demanti i ispričati se podnositelju, a branitelj okrivljenika je predložio da se demanti dostavi na njegov e-mail, kao i da će se u roku 15 dana očitovati o primitku te će pokušati ukloniti članak.

Prvostupanjski sud je dopisom od 4. travnja 2019. ponovno naložio raspisivanje objave za optuženikom radi priopćenja nove adrese i javljanja prvostupanjskom sudu.

MUP, Policijska uprava zagrebačka, Sektor kriminalističke policije, Službe kriminalističkih evidencija dopisom od 15. travnja 2019. obavijestio je prvostupanjski sud da optuženik ponovno stanuje na adresi u Sesvetama.

Na ročištu radi prethodnog razjašnjenja stvari održanom 8. svibnja 2019. branitelj optuženika izjavio je da je dogovor oko mirnog rješenja spora u tijeku na način da se izbrišu članci i prenijeti članak na facebooku te objavi demanti podnositelja. Podnositelj je izjavio da je spreman za mirno rješenje spora, s tim da su stranke se obvezale obavijestiti sud o ishodu mirnog rješenja spora.

Podnositelj je 27. lipnja 2019. podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Rješenjem predsjednika Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: Su-Kzp I-11/19-5 od 9. kolovoza 2019. odbijen je zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u predmetu pred prvostupanjskim sudom broj: K-1227/16. Navedeno iz razloga što je sud ocijenio da u pravno relevantnom razdoblju od podnošenja privatne tužbe (28. srpnja 2016.) do donošenja rješenja povodom zahtjeva (29. kolovoza 2019.) u trajanju od tri godine i dvanaest dana podnositelju nije povrijeđeno pravno na suđenje u razumnom roku.

Na ročištu radi prethodnog razjašnjenja stvari održanom 4. rujna 2019. podnositelj je naveo da nema mirenja između stranaka.

Na idućem ročištu radi prethodnog razjašnjenja stvari održanom 10. listopada 2019. branitelj optuženika naveo je da je sporni članak izbrisan s portala, a podnositelj je naveo da se članak i dalje nalazi u privremenoj memoriji, dok je branitelj optuženika naveo da će provjeriti s optuženikom može li sastaviti i objaviti tekst isprike i o tome će obavijestiti sud i podnositelja.

Na ročištu radi prethodnog razjašnjenja stvari održanom 11. prosinca 2019. optuženik je iznio obranu, usvojeni su dokazni prijedlozi podnositelja i optuženika.

Iduća ročišta radi prethodnog razjašnjenja stvari održana su 27. siječnja 2020. i 6. ožujka 2020. na koja nije pristupila pozvana svjedokinja.

Ročište radi prethodnog razjašnjenja stvari zakazano za 27. travnja 2020. odgođeno je zbog proglašenja pandemije bolesti izazvane bolesti COVID-19.

Iduće ročište radi prethodnog razjašnjenja stvari održano je 8. lipnja 2020. na koje nije pristupio optuženik i svjedokinja, koji su svoj nedolazak ispričali, a podnositelj je na ročištu dao iskaz, branitelj optuženog odustao je od saslušanja svjedokinje.

Na ročištu radi prethodnog razjašnjenja stvari održanom 23. lipnja 2020. optuženi je ponovno predložio saslušanje iste svjedokinje i novog svjedoka, koji dokazni prijedlozi su prihvaćeni.

Optuženik je 11. rujna 2020. podnio zahtjev za izuzeće raspravnog suca, sudaca Županijskog suda u Zagrebu i predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Odgođena je rasprava određena za 16. rujna 2020. zbog podnesenog zahtjeva za izuzeće sudaca dok se o istom ne odluči.

Rješenjem Vrhovnog suda broj: 4Kr-96/2020-3 od 3. prosinca 2020. odbijen je kao neosnovan zahtjev optuženika za izuzeće predsjednika Vrhovnog suda.

Rješenjem predsjednika Vrhovnog suda broj: Su IV-344/2020-7 od 12. siječnja 2021. odbačen je zahtjev optuženika za izuzeće predsjednika Županijskog suda u Zagrebu u predmetu prvostupanjskog suda broj: K-1227/2016.

Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, po sucu ovlaštenom za obavljanje poslova sudske uprave broj: 29 Su-1345/2020-4 od 10. veljače 2021. odbačen je kao nedopušten zahtjev za izuzeće predsjednika prvostupanjskog suda (točka I. izreke) te je odbačen kao nedopušten zahtjev za izuzeće od obavljanja sudske dužnosti svih sudaca Županijskog suda u Zagrebu, u kaznenom postupku koji se vodio pred prvostupanjskim sudom broj: K-1227/2016.

Rasprava određena za 1. travnja 2021. je odgođena.

Prvostupanjski sud je nalogom od 1. travnja 2021. naložio dovođenje okrivljenog na raspravu određenu za 15. travnja 2021.

Rasprava određena za 15. travnja 2021. odgođena je jer okrivljeni nije doveden po policiji jer nije zatečen na adresi niti je pristupio branitelj okrivljenika zbog bolesti.

Prvostupanjski sud je nalogom od 15. travnja 2021. naložio dovođenje okrivljenog na raspravu određenu za 13. svibnja 2021.

MUP, Policijska uprava zagrebačka, Policijska postaja Sesvete, dopisom od 15. travnja 2021. obavijestila je prvostupanjski sud da nije izvršeno dovođenje okrivljenika jer na adresi nije nitko zatečen.

Okrivljeni je 12. svibnja 2021. ponovno podnio zahtjev za izuzeće prvostupanjskog raspravnog suca, predsjednika Županijskog suda u Zagrebu i zamjenice te predsjednika Vrhovnog suda.

Rasprava određena za 13. svibnja 2021. odgođena je zbog smrtnog slučaja u obitelji suca. Nakon odgode rasprave Policijska postaja Sesvete izvijestila je prvostupanjski sud da nisu izvršili dovođenje okrivljenika jer nije zatečen na adresi.

Rješenjem sutkinje za obavljanje sudske uprave prvostupanjskog suda broj: Su-181/21-4 od 8. srpnja 2021. odbačen je kao neosnovan zahtjev okrivljenika za izuzeće raspravnog suca (točka I. izreke), a zahtjev za izuzećem u ostalom dijelu smatra se nedopuštenim (točka II. izreke).

Podnositelj je podneskom od 6. kolovoza 2021. tražio nastavak suđenja, raspisivanje tjeralice i određivanje istražnog zatvora.

Izvanraspravno vijeće prvostupanjskog suda na ročištu za odlučivanje o istražnom zatvoru održanom 31. kolovoza 2021. rješenjem broj: Kv-987/21-4, K-1227/16 odredilo je istražni zatvor protiv optuženika koji može trajati najdulje mjesec dana od dana lišenja slobode (točke I. i II. izreke) i odbijen je prijedlog podnositelja za određivanje suđenja u odsutnosti optuženika po privatnoj tužbi (točka III. izreke).

Nalogom prvostupanjskog suda d 7. rujna 2021. naloženo je dovođenje okrivljenika u Istražni zatvor u Zagrebu i utvrđeno je da zastara u ovom predmetu nastupa 8. srpnja 2022.

Podnositelj je podnio žalbu protiv rješenja izvanraspravnog vijeća od 31. kolovoza 2021. u dijelu kojim je odbijen zahtjev podnositelja za suđenje u odsutnosti.

MUP, Policijska uprava zagrebačka, Policijska postaja Sesvete, dopisom od 15. rujna 2021. izvijestila je prvostupanjski sud da nisu mogli postupiti po dovedbenom nalogu od 7. rujna 2021. i okrivljenika privesti u Zatvor u Zagrebu jer dolaskom na adresu u više navrata okrivljenik nije zatečen, provjerom je utvrđeno da okrivljeni ima prijavljeno prebivalište u Sesvetama, da je prijašnjim terenskim provjerama utvrđeno da ne stanuje na adresi te je za okrivljenikom raspisana tjeralica sa mjerom »Uhititi«.

Okrivljenik je 27. rujna 2021. podnio žalbu protiv rješenja od 31. kolovoza 2021. o određivanju istražnog zatvora.

U trenutku odlučivanja postupak se vodi pred prvostupanjskim sudom.

III. MJERODAVNO PRAVO

4. U rješenju broj: U-IIIVs-3669/2006 i dr. od 2. ožujka 2010. (»Narodne novine« broj 34/10.) Ustavni sud opisao je razvoj pravne zaštite ustavnog prava na suđenje u razumnom roku od trenutka njegovog uvođenja u hrvatski pravni sustav, stupanjem na snagu Promjene Ustava Republike Hrvatske 9. studenoga 2000. (»Narodne novine« broj 113/00.), do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 153/09.).

U rješenju broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.) Ustavni sud opisao je i daljnji razvoj tog mehanizma pravne zaštite sve do 14. ožujka 2013. kada je stupio na snagu Zakon o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13.; u daljnjem tekstu: ZoSud/13). U glavi VI. tog zakona pod nazivom »Zaštita prava na suđenje u razumnom roku« propisan je novi, drugačiji model zaštite prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na onaj koji je bio na snazi u ranijem zakonodavnom razdoblju.

ZoSud/13 do danas je izmijenjen nekoliko puta:

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 33/15.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/15.)

– Uredbom o dopuni Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/16.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 67/18.).

Odredbe koje se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (članci 63. – 70.) nisu mijenjane.

5. Pregled pravnih sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u razdoblju od 2002. do 2013. godine (do stupanja na snagu ZoSud-a/13) Ustavni sud dao je u odluci broj: U-IIIA-1031/2014 od 27. travnja 2016. (»Narodne novine« broj 50/16.).

IV. DOPUŠTENOST USTAVNE TUŽBE

6. Sukladno stajalištu Ustavnog suda iz rješenja broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014., jedna od pretpostavki za dopuštenost ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku jest ta da je podnositelj prethodno koristio dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

6.1. U konkretnom slučaju podnositelj je 27. lipnja 2019. podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Rješenjem predsjednika Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: Su-Kzp I-11/19-5 od 9. kolovoza 2019. odbijen je zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u predmetu pred prvostupanjskim sudom broj: K-1227/16. Navedeno iz razloga što je sud ocijenio da u pravno relevantnom razdoblju od podnošenja privatne tužbe (28. srpnja 2016.) do donošenja rješenja povodom zahtjeva (29. kolovoza 2019.) u trajanju od tri godine i dvanaest dana podnositelju nije povrijeđeno pravno na suđenje u razumnom roku.

7. Budući da je podnositelj koristio pravno sredstvo koje joj je bilo na raspolaganju, Ustavni sud utvrđuje da je ustavna tužba u konkretnom slučaju dopuštena te će razmotriti njezinu osnovanost.

V. OSNOVANOST USTAVNE TUŽBE

8. Ustavni sud ponavlja da se razumnost duljine postupka uvijek mora procjenjivati u svjetlu okolnosti konkretnog slučaja prema sljedećim kriterijima: složenosti predmeta, ponašanju podnositelja i mjerodavnih tijela te važnosti predmeta postupka za podnositelja.

U konkretnom slučaju Ustavni sud razmatra postupanje nadležnih sudova i podnositelja od 28. srpnja 2016. (podnošenje privatne tužbe) do dana donošenja ove ustavnosudske odluke (razmatrano razdoblje).

1) Duljina sudskog postupka

9. Kazneni postupak započeo je 28. srpnja 2016. podnošenjem privatne tužbe podnositelja.

U trenutku odlučivanja o ovoj ustavnoj tužbi postupak se vodi pred prvostupanjskim sudom i nije okončan.

Ustavni sud utvrđuje da kazneni postupak u konkretnom slučaju od podnošenja privatne tužbe (28. srpnja 2016.) do donošenja odluke Ustavnog suda (20. siječnja 2022.) traje ukupno pet (5) godina, pet (5) mjeseci i dvadeset i tri (23) dana.

2) Složenost sudskog predmeta

10. Ustavni sud utvrđuje da se u konkretnom slučaju ne radi o složenijem predmetu.

3) Postupanje nadležnih sudova

11. U konkretnom slučaju prvostupanjski sud je održao brojna ročišta radi mirenja. Tijekom održavanja ročišta radi mirenja optuženik nije bio dostupan sudu stoga je prvostupanjski sud više puta nalagao terensku provjeru adrese optuženika koje su bile neuspješne jer optuženik nije bio zatečen na prijavljenoj adresi. Tijekom prvostupanjskog postupka protiv optuženika je dva puta bio određen istražni zatvor zbog nedostupnosti sudu.

U trenutku donošenja odluke postupak se i dalje vodi pred prvostupanjskim sudom te u njemu nije donesena prvostupanjska odluka.

Navedeno, međutim, ne može opravdati trajanje postupka u razdoblju duljem od pet godina.

4) Ponašanje podnositelja ustavne tužbe

12. Podnositelj ustavne tužbe nije pridonio duljini postupka.

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

13. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka koji još uvijek nije okončan kao i da je riječ o kaznenom postupku, Ustavni sud ocjenjuje da je podnositelju povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Izreka odluke i nalog predsjedniku nadležnog suda

14. Utvrdivši da je ustavna tužba osnovana, u smislu članka 63. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke ove odluke.

Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona određuje se da je predsjednik prvostupanjskog suda dužan dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.

15. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona, donesena je odluka kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Ustavni sud utvrđuje visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

16. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka V. izreke).

Broj: U-IIIA-5350/2020

Zagreb, 20. siječnja 2022.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenik predsjednice Vijeća
mr. sc. Rajko Mlinarić, v. r.