Rješenje kojim se Klinika za psihijatriju Kliničke bolnice Dubrava određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za poremećaje uzrokovane stresom«

NN 25/2022 (2.3.2022.), Rješenje kojim se Klinika za psihijatriju Kliničke bolnice Dubrava određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za poremećaje uzrokovane stresom«

Ministarstvo zdravstva

312

Ministarstvo zdravstva, OIB: 88362248492 na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 147/20) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09 i 110/21), postupajući po zahtjevu Kliničke bolnice Dubrava sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 6, OIB: 32206148371, na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća sa sjednice održane 24. studenoga 2021. godine donosi

RJEŠENJE

1. Određuje se Klinika za psihijatriju Kliničke bolnice Dubrava »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za poremećaje uzrokovane stresom«.

2. Naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za poremećaje uzrokovane stresom« dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I-510-01/21-01/21

Urbroj: 534-07-2-2/4-22-12

Zagreb, 20. siječnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.