Plan prijma u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2022. godinu

NN 25/2022 (2.3.2022.), Plan prijma u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2022. godinu

URED POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

317

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 140/2021), predstojnik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa utvrđuje sljedeći

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2022. GODINU

I.

Ovim Planom prijma u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Ured Povjerenstva) za 2022. godinu.

II.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u Uredu Povjerenstva je predviđeno 20 službenika od čega je trenutno zaposleno 14 službenika na neodređeno vrijeme.

III.

U Uredu Povjerenstva u 2022. godini planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 5 (pet) službenik/ica sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem pravne ili ekonomske struke.

Financijska sredstva za prijem u državnu službu 2 (dva) službenik/ice planirana su Financijskim planom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2022. godinu i osigurana Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Dana 25. prosinca 2021. g. stupio je na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« 143/2021) te se sukladno ocjeni i izvorima sredstava potrebnim za provođenje novog Zakona u 2022. godini planira prijam na neodređeno vrijeme još 3 (tri) službenika/ice.

Financijska sredstva potrebna za dodatno zapošljavanje 3 službenika osigurat će se preraspodjelom s proračunskih pozicija razdjela 109 – Ministarstvo pravosuđa i uprave, s aktivnosti A629000 – Administracija i upravljanje Ministarstva, K629169 – Razvoj i održavanje informacijskog sustava i K630103 – Uređenje i opremanje Ministarstva.

IV.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunit će se putem javnog natječaja.

V.

Plan prijama u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« i na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Broj: 711-I-2188-R-268/21-01-7

Zagreb, 27. prosinca 2021.

Predstojnik
Ureda Povjerenstva
Damir Kukavica, dipl. iur., v. r.