Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju sudaca drugostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

NN 25/2022 (2.3.2022.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju sudaca drugostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

319

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« br. 106/14, 84/2016, 21/2018) Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore, na 60. sjednici održanoj 17. veljače 2022. donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU SUDACA DRUGOSTUPANJSKIH VIJEĆA SUDA ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021. – 2024.

I.

Odluka o imenovanju sudaca drugostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024. broj: 2-203-559/4-11-2021 od 29. siječnja 2021. godine (NN 12/2021) mijenja se i dopunjuje te se:

1. imenuje Sabina Dugonjić iz Zagreba, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, na Listu sudaca drugostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024.

2. mjesto prebivališta imenovane sutkinje Norac-Kevo Perice mijenja se iz Zagreb u Krapina.

3. naziv udruge kojoj pripada i funkcija imenovane sutkinje Ane Knežević mijenja se iz Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, predsjednica, u Unija potrošača Hrvatske, dopredsjednica.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Broj: 2-202-1008/9-11-2022

Zagreb, 17. veljače 2022.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, v. r.