Izmjene i dopune Statuta Hrvatske liječničke komore

NN 25/2022 (2.3.2022.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske liječničke komore

Hrvatska liječnička komora

320

Na temelju članaka 43. i 44. Zakona o liječništvu (»Narodne novine« br. 121/03. i 117/08.) te članka 65. Statuta Hrvatske liječničke komore (»Narodne novine« br. 55/18.), Skupština Hrvatske liječničke komore 13. veljače 2022., uz suglasnost ministra zdravstva Republike Hrvatske klasa: 023-03/21-01/602, urbroj: 534-07-1-1/5-22-14 od 15. veljače 2022., donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske liječničke komore (»Narodne novine« br. 55/18.), u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Liječnici – doktori medicine koji rade na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite obvezatno se udružuju u Komoru.«

Članak 2.

U članku 8. točka 9. briše se.

U dosadašnjoj točki 10. koja postaje točka 9. riječi »zdravstvenih ustanova, privatnih praksi te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti« zamjenjuju se riječima »zdravstvenih ustanova i privatnih praksi«.

Točke 11. do 19., postaju točke 10. do 18.

Dodaje se nova točka 19. koja glasi:

» 19. osigurava pokriće troškova pravne zaštite članova sukladno posebnom aktu Komore,«.

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20. brine o informiranju članova Komore putem službenog glasila Komore, mrežne stranice Komore, elektroničke pošte na adrese članova Komore ili na druge načine,«.

Članak 3.

U članku 9. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. pravo na pokriće troškova pravne zaštite prema posebnom općem aktu Komore,«.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 7. i 8.

Članak 4.

U članku 11. točka 10. mijenja se i glasi:

»Županijska povjerenstva, Povjerenstvo Grada Zagreba, Povjerenstvo Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Povjerenstvo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»Način rada kolegijalnih tijela Komore, osim Suda Komore, pobliže se uređuje odgovarajućim poslovnicima o radu.«

Dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»Poslovnik o svom radu donosi tijelo Komore čiji se način rada poslovnikom uređuje.

Iznimno od stavka 4. ovog članka:

– poslovnik o radu stalnih povjerenstava Izvršnog odbora Komore donosi Izvršni odbor Komore

– poslovnik o radu županijskih povjerenstava Komore, Povjerenstva Grada Zagreba, Povjerenstva MORH-a i Povjerenstva HZZO-a donosi Vijeće Komore.«

Članak 6.

Iza članka 12. dodaje se novi članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

»Kolegijalna tijela Komore donose odluke javnim glasovanjem.

Kolegijalna tijela, osim Suda Komore, odluke donose većinom glasova od ukupnog broja članova.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, kada Skupština na sjednici odlučuje o donošenju općih akata iz svoje nadležnosti, donošenju financijskog plana i završnog računa te o izvješćima tijela Komore, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja zastupnika, dok na sjednici o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih zastupnika.«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. riječi » – MORH-u organizira zasebna izborna jedinica« zamjenjuju se riječima »(u daljnjem tekstu: MORH-u) i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO-u) organiziraju zasebne izborne jedinice«.

Članak 8.

U članku 16. dodaje se nova točka 13. koja glasi:

»13. donosi Pravilnik o pokriću troškova pravne zaštite članova Komore,«.

U dosadašnjoj točki 13. koja postaje točka 14. riječ »zaključni« zamjenjuje se riječju »završni«.

Dosadašnje točke 14. do 16. postaju točke 15. do 17.

Dosadašnja točka 17. koja postaje točka 18. mijenja se i glasi:

»18. odlučuje o izvješćima svih tijela Komore koja su prema Statutu i drugim općim aktima Komore obvezna Skupštini podnijeti izvješće,«.

Dosadašnje točke 18. do 24. postaju točke 19. do 25.

U dosadašnjoj točki 25. koja postaje točka 26. riječi »donosi odluke o sklapanju poslova,« zamjenjuju se riječima »odlučuje o davanju suglasnosti predsjedniku Komore za sklapanje pravnih poslova«.

Iza nove točke 26. dodaje se točka 27. koja glasi:

»27. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i općim aktima Komore«.

Članak 9.

U članku 17. stavku 3. riječ »odluko« zamjenjuje se riječju »odluku«.

Stavak 4. briše se.

Članak 10.

U članku 18. stavku 1. riječi »Povjerenstvo Grada Zagreba te povjerenstva MORH-a i HZZO-a« zamjenjuju se riječima »Povjerenstva Grada Zagreba te Povjerenstva MORH-a i Povjerenstva HZZO-a«.

Stavak 4. briše se.

Članak 11.

U članku 19. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. donosi opće akte Komore osim općih akata za čije je donošenje zakonom ili ovim Statutom propisana nadležnost drugog tijela Komore,«.

U točki 11. riječi »donosi odluke o sklapanju poslova« i zarez iza tih riječi zamjenjuju se riječima »odlučuje o davanju suglasnosti predsjedniku Komore za sklapanje pravnih poslova«.

U točki 12. riječi »povjerenstva MORH-a i HZZO-a« zamjenjuju se riječima »Povjerenstva MORH-a i Povjerenstva HZZO-a«.

U točki 14. iza riječi »Komore« dodaje se zarez te riječi »kao i druge poslove utvrđene općim aktima Komore«.

Članak 12.

U članku 20. stavku 1. briše se zarez iza riječi »povjerenstava« te riječi »a u prve dvije godine mandata i bivši predsjednik Komore«.

Brišu se stavci 4. i 5.

Članak 13.

U članku 22. točki 3. brišu se riječi »i provedbene propise«.

U točki 7. iza riječi »određeno« dodaje se riječ »zakonom« i zarez iza nje.

U točki 10. brišu se riječi »privatne prakse« i zarez iza njih te riječi »i trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. vodi financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore te odlučuje o davanju suglasnosti predsjedniku Komore za sklapanje pravnih poslova čija neto vrijednost prelazi iznos 50.000,00 kn zaključno do neto vrijednosti od 300.000,00 kn,«.

U točki 18. riječi »sklapanju ugovora o radu za radna mjesta« zamjenjuje se riječima »zasnivanju radnog odnosa«.

Članak 14.

U članku 26. točke 5. i 8. brišu se.

Dosadašnje točke 6., 7., 9. i 10. postaju točke 5., 6., 7. i 8.

Članak 15.

U članku 29. točki 3. brišu se riječi »privatne prakse« i zarez iza njih te riječi »i trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti«.

Članak 16.

U članku 36. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. sklapa pravne poslove u neto vrijednosti do iznosa od 50.000,00 kuna, a preko tog iznosa, ovisno o vrijednosti iznosa, na temelju suglasnosti Izvršnog odbora odnosno Vijeća ili Skupštine Komore,«.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10. potpisuje akte za čije donošenje nije propisana nadležnost drugog tijela Komore«.

Članak 17.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Članak 39.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

– materijalno-financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Komore,

– transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,

– poštivanje odredaba Statuta i drugih općih akata Komore,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Komore.

Ako Nadzorni odbor utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju, povredu zakona, Statuta ili drugih općih akata Komore, izvještava o tome Skupštinu, Vijeće i Izvršni odbor Komore.

Nadzorni odbor obvezan je redovito, a najmanje četiri puta godišnje, pregledati i razmotriti financijsko poslovanje Komore i razmotriti godišnja financijska izvješća.

O svom radu Nadzorni odbor svake godine podnosi pisano izvješće Skupštini te predlaže usvajanje završnog računa.«

Članak 18.

U članku 40. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Časni sud Komore odlučuje o disciplinskoj odgovornosti liječnika u prvom stupnju i utvrđuje nedostojnost liječnika za obavljanje liječničke djelatnosti.«

Članak 19.

U naslovu iznad članka 42. riječi »povjerenstvo MORH-a i HZZO-aa« zamjenjuju se riječima »Povjerenstvo MORH-a i Povjerenstvo HZZO-a«.

Članak 20.

U članku 42. stavku 1. riječi »formira Povjerenstvo« zamjenjuju se riječima »formiraju povjerenstva«.

U članku 42. stavku 1. brišu se riječi »(u daljnjem tekstu: županijska povjerenstva)«.

U stavcima 3., 4., 5. i 6. riječi »županijskih povjerenstava« zamjenjuju se riječima »županijskih povjerenstava, Povjerenstva Grada Zagreba, Povjerenstva MORH-a i Povjerenstva HZZO-a« u odgovarajućem padežu.

Stavak 7. briše se.

Članak 21.

U članku 43. stavku 1. riječi »povjerenstva MORH-a i HZZO-a« zamjenjuju se riječima »Povjerenstvo MORH-a i Povjerenstvo HZZO-a«.

Članak 22.

U članku 56. stavak 5. briše se.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. i stavak 6. koji glase:

»Odobrenje za samostalan rad (licencu) liječniku daje odnosno uskraćuje Predsjednik Komore.

Predsjednik Komore odlučuje o obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence).«

Članak 23.

U članku 58. stavku 2. iza riječi »izobrazbe« dodaju se riječi »ili ako položi ispit provjere stručnosti«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Do stupanja na snagu poslovnika iz članka 5. ovih Izmjena i dopuna Statuta ostaju na snazi poslovnici doneseni na temelju Statuta Hrvatske liječničke komore (»Narodne novine« br. 55/18.).

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a nakon stupanja na snagu objavljuju se u »Liječničkim novinama« te na službenoj mrežnoj stranici Komore – www.hlk.hr.

Klasa: 011-03/22-01/06

Urbroj: 385-02/01-22-02

Predsjednik
Skupštine Hrvatske liječnike komore
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić, dr. med. v. r.