Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om

NN 26/2022 (3.3.2022.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

346

Na temelju članka 108. stavka 5., članka 209. stavka 6. i članka 209.a stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/2018, 126/2019 i 110/2021, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže uređuje:

1. zahtjev i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti s javnom ponudom

2. zahtjev i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti s privatnom ponudom

3. zahtjev i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću s javnom ponudom, odnosno s privatnom ponudom

4. promjene podataka i dokumenata dostavljenih uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om.

II. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om BEZ PRAVNE OSOBNOSTI S JAVNOM PONUDOM

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti s javnom ponudom (bilo otvorenim AIF-om ili zatvorenim AIF-om) Hanfi za račun AIF-a podnosi UAIF koji će njime upravljati.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 209. stavku 2. Zakona mora sadržavati:

1. dokaz o održavanju kapitala UAIF-a u skladu s člancima 22. do 26. Zakona

2. podatke i priloge iz članka 2. stavaka 1. i 2. Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a, a vezano za izbor depozitara

3. kada je to primjenjivo, suglasnost depozitara i nadzornog odbora UAIF-a na pravila AIF-a u skladu s odredbom članka 166. stavka 5. Zakona

4. izjavu depozitara da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 186. stavka 6. točke b) Zakona

5. dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

6. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Odgovarajuće iskustvo upravitelja depozitara iz članka 186. stavka 5. Zakona, a o kojem se dostavljaju dokazi unutar dokumentacije iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, znači iskustvo u skladu sa odredbom članka 2. stavka 3. Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi UAIF iz druge države članice pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 209. stavku 2. Zakona i u članku 2. ovog Pravilnika mora sadržavati:

1. izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za UAIF,

2. odobrenje za rad UAIF-u izdano od strane nadležnog tijela države članice odnosno treće države,

3. izvadak iz odgovarajućeg registra za revizora AIF-a.

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi UAIF iz treće države pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 209. stavku 2. Zakona i u člancima 2. i 4. ovog Pravilnika mora sadržavati: i ime, prezime i prebivalište, odnosno tvrtku i sjedište te kontakt podatke pravnog zastupnika UAIF-a u skladu s člankom 127. stavkom 4. Zakona, kada je to primjenjivo.

(6) Sva strana dokumentacija iz ovoga članka mora biti prevedena po ovlaštenom sudskom tumaču za hrvatski jezik, a strane isprave iz stavka 2. točaka 4. i 5. te stavka 4. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju biti i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

III. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om BEZ PRAVNE OSOBNOSTI S PRIVATNOM PONUDOM

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti s privatnom ponudom (bilo otvorenim AIF-om ili zatvorenim AIF-om) Hanfi za račun AIF-a podnosi UAIF koji će njime upravljati.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 209. a stavcima 1. i 2. Zakona mora sadržavati:

1. ispunjen Prilog ovoga Pravilnika

2. podatke i priloge iz članka 2. stavka 2. točaka 1. do 5. ovoga Pravilnika

3. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Odredbe članka 2. stavaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

IV. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE ZATVORENOG AIF-a S PRAVNOM OSOBNOŠĆU S JAVNOM, ODNOSNO S PRIVATNOM PONUDOM

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću Hanfi podnosi vanjski UAIF (kod zatvorenog AIF-a s vanjskim upravljanjem), odnosno uprava ili komplementari AIF-a (kod zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi vanjski UAIF, pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 108. stavku 2. Zakona, članku 209. stavku 2. Zakona i članku 2. stavku 2.ovoga Pravilnika, ako se radi o AIF-u s javnom ponudom, odnosno članku 209.a Zakona i članku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika, ako se radi o AIF-u s privatnom ponudom, mora sadržavati:

1. izjavu o povezanim osobama s AIF-om u skladu s člankom 4. točkom 25. Zakona,

2. kada je to primjenjivo, prospekt u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,

3. podatak o revizoru,

4. ugovor o upravljanju zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF, sklopljen u pisanom obliku, na neodređeno vrijeme,

5. poslovni plan, koji mora biti izrađen za najmanje prve tri poslovne godine te mora sadržavati informacije o planiranim aktivnostima te organizacijsku strukturu sa shematskim prikazom organizacije,

6. dokaz o uplaćenoj naknadi,

7. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi uprava ili komplementari zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem, pored stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i odredbe članka 29. i članka 30. Zakona te odredbe pravilnika Hanfe kojim se u skladu s člankom 29. stavkom 2. Zakona detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije.

V. ZNAČAJNE PROMJENA PODATAKA I DOKUMENATA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE
AIF-om S JAVNOM PONUDOM

Članak 5.

(1) Ako drugačije nije propisano Zakonom i ovim Pravilnikom, na bitne promjene pravila i prospekta otvorenog i zatvorenog AIF-a bez pravne osobnosti s javnom ponudom, kao i bitne promjene ugovora s depozitarom te podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti na promjene tih dokumenata, odlučivanje Hanfe povodom navedenog zahtjeva i obavještavanje ulagatelja u tim slučajevima, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i podzakonskih propisa donesenih na temelju istog.

(2) UAIF je u skladu s člankom 210. stavkom 1. Zakona dužan u roku od 30 dana prije primjene značajnih promjena izvijestiti Hanfu o svim predloženim odnosno planiranim značajnim promjenama dokumenata i podataka koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću s javnom ponudom.

(3) Uz obavijest UAIF-a iz članka 210. stavka 1. Zakona, UAIF je dužan priložiti i odluku o usvajanju značajnih promjena dokumenata koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću s javnom ponudom, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima i na koji način se ti dokumenti mijenjaju.

(4) UAIF je dužan Hanfi dostaviti i drugu dokumentaciju koju Hanfa zatraži na temelju obavijesti UAIF-a iz članka 210. stavka 1. Zakona.

VI. ZNAČAJNE PROMJENE PODATAKA I DOKUMENTA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE
AIF-om S PRIVATNOM PONUDOM

Članak 6.

(1) UAIF je u skladu s člankom 210.a stavkom 1. Zakona dužan izvijestiti Hanfu o svim predloženim odnosno planiranim značajnim promjenama dokumenata i podataka koji su dostavljeni uz zahtjev za osnivanje i upravljanje AIF-om s privatnom ponudom, i to u roku od deset dana prije primjene takvih značajnih promjena.

(2) Značajnim promjenama dokumenata iz stavka 1. ovoga članka za AIF s privatnom ponudom, smatraju se osobito:

1. izmjene i dopune ugovora o upravljanju zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF,

2. pravila tog AIF-a koje se predlažu s namjerom:

a) promjene vrste AIF-a

b) promjene vremena trajanja AIF-a u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,

c) promjene naknada, troškova i izdataka i njihovih maksimalnih iznosa, koje ulagatelji mogu snositi izravno ili neizravno, a koji mogu rezultirati većim troškovima za ulagatelje,

d) promjene opisa postupaka kojima AIF može promijeniti investicijsku strategiju, investicijsku politiku ili oboje, kao i obvezu obavještavanja i drugih prava ulagatelja kod namjere uvođenja navedenih promjena,

e) promjene investicijske strategije i ciljeva AIF-a uključujući vrste imovine u koje AIF može ulagati, tehnike koje može koristiti, korištenje financijske poluge, kao i promjene svih povezanih rizika,

f) promjene opisa uvjeta pod kojima će se mijenjati pravila AIF-a i postupaka koje će se u tom smislu poduzeti radi zaštite postojećih ulagatelja, prvenstveno u smislu obavještavanja i drugih prava ulagatelja kod namjere uvođenja navedenih promjena,

g) promjene opisa načina na koji UAIF ispunjava zahtjeve iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona,

h) promjene profila rizičnosti AIF-a,

i) promjene politike isplate prihoda ili dobiti AIF-a imateljima udjela,

j) promjene opisa kako i kada će biti objavljene informacije koje se zahtijevaju u skladu s člankom 176. Zakona,

k) promjene podataka iz članka 168. stavka 3. točke 1., 2., 4., 6., 7. i 9. Zakona koje mogu rezultirati promjenama u povjereničkom odnosu UAIF-a i ulagatelja te AIF-a i ulagatelja,

l) promjena pojedinosti o glavnim značajkama udjela AIF-a (posebno pravna priroda prava iz udjela, naznake mogućih klasa udjela te prava koja proizlaze iz udjela),

m) promjena pretpostavki pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji AIF-a te postupak likvidacije AIF-a;

3. promjene ugovora o obavljanju poslova depozitara za AIF koje se odnose na:

a) opis poslova koje depozitar obavlja te postupaka koje treba donijeti za svaku vrstu imovine u koju AIF može ulagati i koja je povjerena depozitaru i

b) promjene opisa načina na koji se obavljaju poslovi pohrane i nadzora u odnosu na svaku pojedinu vrstu imovine AIF fond te geografsko područje u koje se ulaže imovina AIF-a.

(3) Kada je to primjenjivo, uz navedeno u stavku 1. ovog članka, značajnim se promjenama smatra i svaka izmjena prospekta u skladu sa zakonom kojim je regulirano tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.

(4) Uz obavijest UAIF-a iz članka 210.a stavka 1. Zakona, UAIF je dužan priložiti i odluku o usvajanju značajnih promjena dokumenata koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-a, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima i na koji način se ti dokumenti mijenjaju, a što uključuje i izmjene podataka u Prilogu sa pripadajućim izjavama.

VII. DOSTAVA ZAHTJEVA I PODATAKA

Članak 7.

(1) Svi zahtjevi i dokumentacija propisani ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati i elektroničkim putem na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje.

(2) Kada se zahtjevi i dokumentacija dostavljaju elektroničkim putem smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) Pravila AIF-a, prospekt AIF-a kada je to primjenjivo i ugovor o obavljanju poslova depozitara iz članka 209. stavka 2. točaka 2. i 5. Zakona, te pravila AIF-a, ugovor o obavljanju poslova depozitara i ugovor kojim je UAIF povjerio upravljanje AIF-om drugoj pravnoj osobi kada je to primjenjivo iz članka 209. a stavka 2. Zakona Hanfi se dostavljaju u pisanoj formi, i na zadnjoj stranici potpisan od strane osoba koje su ovlaštene zastupati podnositelja zahtjeva.

(4) Osim u papirnatom obliku, dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka UAIF dostavlja i elektronički, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om (»Narodne novine« broj 20/2019).

(3) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-01/22-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-1

Zagreb, 24. veljače 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om BEZ PRAVNE OSOBNOSTI S PRIVATNOM PONUDOM

Ovaj Obrazac treba zajedno s pravilima biti dostavljen i na adresu elektroničke pošte osnivanje.AIFPP@hanfa.hr.

Ja/mi kao članovi uprave [naziv UAIF-a] ovime potvrđujemo da su podaci navedeni u ovom Obrascu točni i istovjetni podacima dostavljenima u excel verziji Obrasca koja se dostavlja na navedenu adresu elektroničke pošte osnivanje.AIFPP@hanfa.hr.

Potpisano __________________________________________

Datum ____________________________________________

Svi dijelovi ovog obrasca moraju biti ispunjeni, ili označeni »NP« ako ispunjavanje nije primjenjivo na AIF

Dio 1 – Opće informacije

1. Naziv AIF-a i vrstu AIF-a u skladu s pravilnikom iz članka 6. stavka 5. Zakona

 

2. Kratko i sažeto (u nekoliko rečenica) opišite investicijsku strategiju AIF-a

 

3. Kratko i sažeto (u nekoliko rečenica) opišite profil rizičnosti i podatke o rizicima vezanima za AIF kojim namjeravate upravljati

 

4. Podaci o glavnom AIF-u, ako je AIF napajajući AIF

 

5. Opis na koji je način UAIF osigurao da su dokumenti AIF-a usklađeni s odredbama Zakona

 

6. Za depozitara iz članka 186. stavka 3. točke 1. Zakona – tvrtku i sjedište depozitara

 

7. Za depozitara iz članka 186. stavka 3. točke 2. Zakona – tvrtku i sjedište osnivača podružnice kreditne institucije iz treće države te tvrtku i sjedište same podružnice u Republici Hrvatskoj i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra treće države za osnivača podružnice

 

8. Potvrda podnositelja zahtjeva za odobrenje osnivanja AIF-a s privatnom ponudom: »Ja / mi kao članovi uprave [naziv UAIF-a] ovime potvrđujemo da smo odgovorni za sadržaj ovoga zahtjeva za odobrenje osnivanja [naziv AIF-a s privatnom ponudom], uključujući i usklađenost sa zahtjevima za osnivanje AIF-a s privatnom ponudom utvrđenih Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima [relevantni broj Narodnih novina] i pravilnicima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Potpisano __________________________________________

Datum ____________________________________________

(i) Podaci navedeni u ovom zahtjevu točni su i točno odražavaju odredbe:

– pravila, odnosno prospekta AIF-a, kada je to primjenjivo,

– statuta / društvenog ugovora AIF-a (ako je primjenjivo)

– ugovora s depozitarom

– drugih materijalno značajnih ugovora;

(ii) zahtjev je u cijelosti ispunjen; i

(iii) dokumentacija navedena u točki (i) u skladu je s zahtjevima koji su utvrđeni Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima i pravilnicima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Potpisano __________________________________________

U ime _____________________________________________

Datum ____________________________________________

Dio 2 – suglasnosti

1. Suglasnost depozitara AIF-a

»Uvidom u sadržaj Pravila ovog AIF-a ja/mi osobe ovlaštene na zastupanje (naziv depozitara) utvrdili smo da ista sadrže odredbe propisane člankom 168. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima i pravilnicima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te ovime u skladu s odredbom članka 166. stavka 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima dajemo suglasnost na pravila ovog AIF-a.

Izjavljujemo kako Upravitelji i ostali radnici Depozitara, njegovi prokuristi te punomoćnici nisu radnici društva za upravljanje ___________________.

Članovi uprave i ostali radnici društva za upravljanje __________, njegovi prokuristi te punomoćnici nisu radnici Depozitara.

Također izjavljujemo kako će »___________________ (naziv depozitara) u slučaju djelovanja u svojstvu glavnog brokera koji djeluje kao druga ugovorna strana ovog AIF-a, osigurati da je funkcionalno i hijerarhijski razdvojeno obavljanje poslova depozitara od poslova glavnog brokera, a moguće sukobe interesa će primjereno prepoznavati, njima upravlja, prati ih i objavljivati ulagateljima u AIF.

Ovu Izjavu izdajemo kao depozitar fonda ____________ kojim upravlja društvo _______________.«

Potpisano __________________________________________

Datum ____________________________________________

2. Suglasnost članova nadzornog odbora UAIF-a

»Uvidom u sadržaj Pravila ovog AIF-a, nadzorni odbor (naziv UAIF-a) utvrdio je da ista sadrže odredbe propisane člankom 168. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima i pravilnicima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te ovime u skladu s odredbom članka 166. stavka 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima daje suglasnost na pravila ovog AIF-a.«

Potpisano __________________________________________

Datum ____________________________________________

Dio 3 – Pravila

Ovaj dio obrasca služi kako bi se kako bi se kod podnošenja zahtjeva: a) uputilo na dio pravila u kojem se nalaze informacije koje pravila trebaju sadržavati u skladu sa odredbama članka 168. Zakona; b) dao točan i sažet opis sadržaja pravila te, kad je primjenjivo, pojasnilo kako je postignuta usklađenost sa relevantnim odredbama Zakona; c) jamčilo za točnost podataka prikazanih u ovom obrascu te usklađenost tih podataka sa sadržajem pravila; d) jamčilo za usklađenost sadržaja pravila sa odredbama Zakona i primjenjivih podzakonskih akata. Uz ovaj obrazac potrebno je dostaviti i pravila AIF-a.

Krovni AIF bez pravne osobnosti s privatnom ponudom može imati jedna pravila za sve podfondove ili može imati pojedinačna pravila za svaki podfond. Alternativno, informacije relevantne za podfond mogu se dati u dopuni pravila krovnog AIF-a. Odjeljak 2 mora se ispuniti za svaka pravila.

A) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA AIF BEZ PRAVNE OSOBNOSTI S PRIVATNOM PONUDOM – opis točke koja se treba nalaziti u tekstu pravilaB) U KUĆICU UNESITE KRATKI OPIS, ODNOSNO NAVEDITE PODATAKC) U KUĆICU UNESITE OZNAKU TOČKE PRAVILA U KOJOJ SE NALAZE PRIPADAJUĆE INFORMACIJE IZ SUPCA A)
1. Osnovne informacije o AIF-u
1.1. Naziv AIF-a (mora biti istaknuto na naslovnoj strani pravila)Navedite podatak
1.2 Naznaka vrste AIF-a u skladu sa Pravilnikom o vrstama AIF-aNavedite podatak

1.3. Ugovorni odnos, koji između ostalih uključuje opis:

(i) pravne priroda prava iz udjela AIF-a (stvarnopravni, obveznopravni, osobni ili drugi)

(ii) naznake mogućih klasa udjela

(iii) prava koja proizlaze iz udjela: pravo na obaviještenost (dostava ili uvid u revidirane godišnje izvještaje), pravo na udio u dobiti, pravo na otkup udjela AIF-a odnosno obveza otkupa udjela, pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase AIF-a i druga prava koja proizlaze iz udjela

(iv) osnovna prava, obveze i odgovornosti UAIF-a prema ulagateljima i AIF-u, ulagatelja prema UAIF-u i AIF-u te način i uvjete njihova ostvarenja i zaštite

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 1250 znakova bez razmaka)
1.4. Naziv i adresa revizora AIF-aNavedite podatak
1.5. Ako je primjenjivo, mjesta trgovanja na kojima će udjeli u AIF – u biti uvršteni ili na kojima će se nuditiNavedite podatak
1.6. Ako je primjenjivo, informacije gdje je osnovan glavni AIF i gdje su osnovani temeljni fondovi, ako je AIF fond fondovaNavedite podatak
1.7. Izjava u kojoj se navode osobe koje prihvaćaju odgovornost za informacije sadržane u pravilima AIF-a (najmanje članovi uprave UAIF-a)Navedite podatak
1.8. Datum osnivanja AIF-a te vrijeme trajanja AIF-a u slučaju da je osnovan na određeno vrijemeNavedite podatak
1.9. Informacija o trajanju poslovne godineNavedite podatak

1.10. Pristup podacima

(i) Mjesto gdje je moguće dobiti primjerak pravila te kada je primjenjivo primjerak prospekta, statuta ili društvenog ugovora AIF-a i dodatne informacije o AIF-u

(ii) Način dostave podataka, poziva, obavijesti i svih drugih informacija i priopćenja ulagateljima

(iii) Način dostupnosti posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja

Navedite podatak
1.11. Informacije o povijesnom prinosu AIF-a, kada postojiNavedite podatak

2. Informacije o UAIF-u

Tvrtka, adresa sjedišta i osobni identifikacijski broj (OIB) UAIF-a

Navedite podatak

2.1. Podaci o članovima uprave UAIF-a

(i) Ime i prezime članova uprave UAIF-a

(ii) Kratki opis radnog iskustva članova uprave koje je relevantno za upravljanje fondom:

− trenutačno iskustvo

− prošlo iskustvo i

− glavne aktivnosti izvan UAIF-a a koje su značajne za rad UAIF-a vezano uz ovaj AIF

Navedite podatak
2.2. Osnovni podaci o uvjetima poslovanja UAIF-a i nadzoru nad njegovim poslovanjemUnesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 800 znakova bez razmaka)
2.3. Poslovni ciljevi i strategija UAIF-aUnesite kratak opis (ne više od 1250 znakova bez razmaka)

3. Informacije o ponudi udjela

(i) Razdoblju početne ponude i konačni datum zatvaranja početne ponude

(ii) Najniži iznos novčanih sredstava koja će se prikupiti te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos

(iii) Izdavanja udjela dodjelom novih udjela i slučajevi u kojima je to moguće

(iv) Razdoblju naknadne ponude, ako je to primjenjivo

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 1250 znakova bez razmaka)

4. Udjeli u fondu

(i) Postupci i uvjeti za izdavanje i otkup udjela AIF-a

(ii) Najniži iznos pojedinačnog ulaganja u AIF-u

(iii) Način upisa odnosno izdavanja udjela

(iv) Početna cijena udjela (cijena izdanja prilikom početne ponude udjela AIF-a bez pravne osobnosti)

(v) Postupci i uvjeti distribucije udjela

(vi) Način i uvjeti otkupa i isplate udjela

(vii) Način dodjeljivanja udjela AIF-a ulagateljima

(viii) Okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa

(ix) Vrijeme, metoda i učestalost izračunavanja cijene za izdavanje novih udjela ili otkup postojećih

(x) Način objavljivanja cijena udjela

(xi) Iznos i učestalosti plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja ili otkupa udjela

(xii) Valuta u kojoj se izražavaju udjeli u AIF-u

(xii) Mogućnost izdavanja i otkupa udjela u AIF-u za iznos manji ili veći od utvrđene cijene udjela (netovrijednosti imovine po udjelu)

(xiv) Mogućnost otkupa in specie i kombiniranog otkupa

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 1800 znakova bez razmaka)

5. Izjave

Sljedeće izjave trebaju biti na istaknutoj poziciji u pravilima, te istaknute veličinom slova i podebljana

(i) »Odobrenje osnivanja ovog AIF-a nije jamstvo prema ulagateljima od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga niti je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odgovorna za sadržaj pravila ovog AIF-a.«

(ii) »Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju odobrenja osnivanja ovog AIF-a ili temeljem izvršavanja funkcija koje su joj dodijeljene zakonom u vezi s AIF-om nije odgovorna za bilo koje neispunjavanje obveza od strane UAIF-a koji osniva ovaj AIF i upravlja ovim AIF-om. Odobrenje osnivanja ovog AIF-a ne predstavlja jamstvo Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u pogledu kreditne sposobnosti ili financijskog statusa različitih ugovornih strana vezano uz ovaj AIF, niti jamstvo za uspješnost poslovanja ovog AIF-a.«

(iii) »Ovaj AIF se nudi samo institucionalnim i kvalificiranim ulagateljima u smislu članka 4. točaka 10. i 11. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

Profesionalni ulagatelj je ulagatelj koji se u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala smatra profesionalnim ulagateljem ili se na vlastiti zahtjev može tretirati kao profesionalni ulagatelj

Kvalificirani ulagatelj je ulagatelj koji ispunjava sljedeće kriterije:

a) ima dovoljno iskustva i stručnih znanja da je sposoban razumjeti uključene rizike ulaganja u AIF, ulaganje u AIF je u skladu s njegovim ulagačkim ciljevima i

b) za potrebe ulaganja u jedan AIF spreman je uplatiti minimalno 400.000,00 kuna ili ekvivalentnu vrijednost u drugoj valuti, na način kako je propisano pravilima AIF-a, te koji ispunjava barem jedan od sljedeća dva uvjeta:

– vrijednost njegove neto imovine je najmanje 2.000.000,00 kuna ili ekvivalentna vrijednost u drugoj valuti

– radi ili je radio u financijskom sektoru najmanje godinu dana na stručnim poslovima koji zahtijevaju znanje o ulaganjima koja se mogu usporediti s ulaganjima u AIF, ili njegovo poslovanje, bilo za vlastiti račun bilo za račun drugih osoba, obuhvaća upravljanje, stjecanje ili raspolaganje imovinom iste vrste kao i imovine AIF-a.«

(iv) »Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nije odobrila izmjene pravila ovog AIF-a, a koje su stupile na snagu dana _____ (unijeti datum), te Društvo jamči da je sadržaj pravila AIF-a usklađen s odredbama Zakona« (ovo nakon izmjena, ako je primjenjivo).

n/a, ispunite samo stupac C)

6. Troškovi i naknade

(i) Sve vrste naknada, troškova i izdataka i njihovih maksimalnih iznosa, koje ulagatelji mogu snositi izravno (naplaćuju se ulagateljima) ili neizravno (naplaćuju se AIF-u), te jasan i nedvosmislen opis izračuna i obračuna naknada.

(ii) Uvjeti za naplatu naknada

(iii) Mogućnost sniženja ili nenaplaćivanja neke od naknada na temelju odluke UAIF-a

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 750 znakova bez razmaka)

7. Investicijski ciljevi, strategija i ograničenja ulaganja AIF-A

Investicijski ciljevi i strategija AIF-a moraju biti sveobuhvatni, točni i dovoljni da omoguće ulagateljima da donesu informiranu odluku o ulaganju koje im je predloženo. Ova točka treba uključivati najmanje:

a) investicijsku strategiju i ciljeve AIF-a,

b) vrste imovine u koje AIF može ulagati, tehnike za učinkovito upravljanje imovinom koje može koristiti i ograničenja ulaganja:

– U slučaju financijskih instrumenata, navesti jesu li uvršteni ili neuvršteni i geografsku izloženost;

– U slučaju investicijskih fondova, navesti glavnu izloženost fonda i radi li se o reguliranim ili nereguliranim investicijskim fondovima,

c) informacije o upravljanje rizicima, profil rizičnosti AIF-a i stupanj diversifikacije rizika ulaganja,

e) okolnosti u kojima AIF može koristiti financijsku polugu, vrstu, izvor i razinu dozvoljene financijske poluge, povezanih rizika, svih ograničenja u vezi s korištenjem financijske poluge, svih postupaka u vezi ponovne upotrebe kolaterala i imovine te maksimalne razine financijske poluge koju UAIF ima pravo koristiti za AIF.

f) način objave ulagateljima informacije o:

• postotku imovine AIF-a koja podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njezine nelikvidne prirode

• svim novim mjerama za upravljanje likvidnošću AIF-a

g) postupci kojima AIF može promijeniti investicijsku strategiju, investicijsku politiku ili oboje te obveza obavještavanja i drugih prava ulagatelja kod namjere uvođenja navedenih promjena

h) uvjeti zaduživanja AIF-a

i) izlazna strategija u slučaju da je AIF osnovan na određeno vrijeme

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 1800 znakova bez razmaka)

8. Rizici

(i) Na sveobuhvatan način opisati rizike investicijske strategije AIF-a i način upravljanja istima, uzimajući u obzir najmanje;

• makroekonomski rizik;

• politički rizik;

• financijski rizik;

• rizik promjene poreznih propisa;

• rizik likvidnosti,

• rizik nepotpunosti podataka o ulaganjima AIF-a;

• rizik nemogućnosti investiranja AIF-a sukladno strategiji ulaganja;

• rizik uspješnosti ulaganja.

(ii) u odnosu na rizik likvidnosti, posebno navesti prava otkupa u redovitim i iznimnim okolnostima te postojeće oblike otkupa ugovorene s ulagateljima

(iii) Posebno istaknuti ako postoji mogućnost da AIF bude značajno izložen jednom izdavatelju/subjektu/imovini

(iv) Način objave ulagateljima informacije o trenutačnom profilu rizičnosti AIF-a i sustavima upravljanja rizicima koje koristi za upravljanje navedenim rizicima.

(v) Način na koji UAIF u skladu s odredbama članka 24. stavka 4. Zakona:

− osigurava dodatni kapital koji je prikladan za pokriće mogućih gubitaka od rizika neispunjavanja obveza i nepostupanja pažnjom dobrog stručnjaka

− ima osiguranje od profesionalne odgovornosti koje primjereno pokriva gubitke od navedenih rizika.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 1800 znakova bez razmaka)

9. Vrednovanje imovine AIF-a

Postupak i pravila vrednovanja imovine AIF-a i metodologije određivanja cijena za vrednovanje imovine AIF-a, uključujući metode koje se koriste za vrednovanje imovine AIF-a koju je teško procijeniti te učestalost izračuna vrijednosti imovine AIF-a

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 800 znakova bez razmaka)

10. AIF rizičnog kapitala (private equity)

Informacije o postupcima i mehanizmima koji će ulagateljima omogućiti:

a) sudjelovanje u potvrđivanju odluke o izboru revizora AIF-a,

b) sudjelovanje u odlučivanju o promjeni investicijske strategije i/ili ciljeva AIF-a, ograničenja ulaganja i sektora ulaganja koja su sastavni dio pravila AIF-a,

c) sudjelovanje u usvajanju financijskih izvještaja AIF-a,

d) donošenje odluke o prijenosu poslova upravljanja na drugi UAIF,

e) davanje drugih suglasnosti i odobrenja UAIF-u,

f) dobivanje informacija o stanju imovine AIF-a, investicijskim mogućnostima ili o drugim okolnostima bitnim za upravljanje imovinom AIF-a.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 500 znakova bez razmaka)

11. AIF poduzetničkog kapitala (venture capital)

Posebnosti vezane uz AIF poduzetničkog kapitala, koje mogu biti od značaja za ulagatelje u taj AIF, a u skladu s pravilnikom koji uređuje vrste AIF-ova.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 500 znakova bez razmaka)

12. AIF s privatnom ponudom za ulaganje u nekretnine

Posebnosti vezane uz AIF s privatnom ponudom za ulaganje u nekretnine, koje mogu biti od značaja za ulagatelje u taj AIF, a u skladu s pravilnikom koji uređuje vrste AIF-ova.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 500 znakova bez razmaka)

13. Hedge AIF

Posebnosti vezane uz hedge AIF, koje mogu biti od značaja za ulagatelje u taj AIF, posebice glavne hedge strategije prema AIFMD Level 2 izvještaju u dijelu raščlambe investicijskih strategija fonda (izvještaju u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor).

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 500 znakova bez razmaka)

14. Specijalizirani AIF

Posebnosti vezane uz specijalizirani AIF, koje mogu biti od značaja za ulagatelje u taj AIF, što se posebno odnosi na specifično područje ili industriju koja je predmet ulaganja AIF-a, a u koju mora biti uloženo najmanje 70% neto vrijednosti AIF-a.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 500 znakova bez razmaka)

15. Ostale vrste AIF-a

Posebnosti vezane uz odabranu vrstu AIF-a s privatnom ponudom, koje mogu biti od značaja za ulagatelje u taj AIF.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 500 znakova bez razmaka)

16. Korištenje financijske poluge

Okolnosti u kojima AIF može koristiti financijsku polugu, vrsta i izvor dozvoljene financijske poluge i povezanih rizika, sva ograničenja u vezi s korištenjem financijske poluge, svi postupke u vezi s ponovnom upotrebom kolaterala i imovine te maksimalna razina financijske poluge koju UAIF ima pravo koristiti za AIF.

Način na koji će UAIF ulagateljima objaviti:

a) sve promjene maksimalne razine financijske poluge koju UAIF može koristiti za AIF, kao i bilo koje pravo ponovnog korištenja kolaterala ili bilo koje garancije odobrene u okviru sporazuma o financijskoj poluzi i

b) ukupan iznos financijske poluge koji koristi AIF.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 750 znakova bez razmaka)

17. Distribucija udjela AIF-a

(i) Namjera distribucije udjela AIF-a posredstvom osoba koje su prema zakonu kojim se uređuje tržište kapitala ovlaštene pružati investicijske usluge zaprimanja i prijenosa naloga i/ili investicijskog savjetovanja

(ii) Informacije o troškovima koje bi ulagatelj mogao imati s obzirom na način distribucije udjela AIF-a posredstvom osoba iz prethodne točke

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 500 znakova bez razmaka)

18. Glavni broker

Ako UAIF već ima sklopljen ugovorni odnos sa glavnim brokerom s obzirom na ovaj AIF, navesti identitet glavnih brokera i opis svih značajnih dogovora i način upravljanja sukobom interesa s tim u vezi, te informacije o mogućem prijenosu odgovornosti na glavnog brokera.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 500 znakova bez razmaka)

19. Sukob interesa

(i) Način organiziranja poslovanja kojim UAIF svodi rizik sukoba interesa na najmanju moguću mjeru, osobito u odnosu na mogući sukob interesa između AIF-a odnosno ulagatelja u AIF i osnivača odnosno imatelja kvalificiranih udjela u UAIF-u i/ili povezanih osoba UAIF-a, sukob interesa između AIF-ova međusobno te sukob interesa koji proizlaze iz drugih djelatnosti i poslova iz članka 11. Zakona, ako ih UAIF obavlja

(ii) Koraci koje UAIF poduzima kako tijekom obavljanja svojih djelatnosti ne bi u pitanje došli interesi AIF-a i ulagatelja u AIF

(iii) Na jasan način navesti ulagateljima prirodu ili izvore sukoba interesa, i to prije poduzimanja poslova za njihov račun uz opis odgovarajućih politika i procedura, u slučajevima kad organizacijski postupci i druge mjere koje je UAIF uspostavio za prepoznavanje, sprječavanje, upravljanje i praćenje sukoba interesa nisu dovoljni kako bi osigurali da će rizici od nastanka štete za interese ulagatelja biti spriječeni.

(iv) Način na koji UAIF osigurava ulagateljima pravedno postupanje te kad god ulagatelj dobije povlašteni tretman ili ima pravo dobiti povlašteni tretman, opis toga povlaštenog tretmana, vrste ulagatelja koji dobivaju takav povlašteni tretman i, gdje je to bitno, njihove pravne ili ekonomske veze s AIF-om ili UAIF-om

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 750 znakova bez razmaka)
20. Podaci povezani s održivosti

20.1. Uključivanje rizika održivosti u odluke o ulaganju:

(i) način na koji su rizici održivosti uključeni u odluke o. ulaganju

(ii) rezultati procjene vjerojatnih učinaka rizikâ održivosti na prinose AIF-a

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 500 znakova bez razmaka)

20.2. Štetni učinci AIF-a na održivost:

(i) informacija uzimaju li se financijskim proizvodom u obzir glavni štetni učinci na čimbenike održivosti i, ako da, na koji način (kada je to primjenjivo) ili

(ii) izjava da UAIF ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti i razlozi za to (kada je to primjenjivo)

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 500 znakova bez razmaka)

20.3. Promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja (primjenjuje se na AIF-ove koji promiču okolišna ili socijalna obilježja)

(i) informacije kako se ostvaruju okolišna i/ili socijalna obilježja koje AIF promiče

(ii) ako je indeks određen kao referentna vrijednost, informacije o tome je li i na koji je način taj indeks usklađen s okolišnim i/ili socijalnim obilježjima koje AIF promiče

(iii) mjesto na kojem se može pronaći metodologija upotrjebljena za izračun indeksa

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 500 znakova bez razmaka)

20.4. Održiva ulaganja kao investicijski cilj (primjenjuje se na one AIF-ove koji imaju za cilj održiva ulaganje)

a) AIF koji ima za cilj održiva ulaganja te je utvrđen indeks kao referentna vrijednost objavljuje:

(i) informacije o tome na koji je način određeni indeks usklađen s ciljem AIF-a

(ii) objašnjenje o tome zašto i na koji način se utvrđeni indeks usklađen s ciljem AIF-a razlikuje od šireg tržišnog indeksa

(iii) mjesto na kojem se može pronaći metodologija upotrjebljena za izračun indeksa

b) AIF koji ima za cilj održiva ulaganja, a nije utvrđen indeks kao referentna vrijednost objavljuje:

(i) objašnjenje načina na koji se cilj AIF-a treba ostvariti

c) AIF koji ima za cilj smanjenje emisija ugljika (kada postoji referentna vrijednost) objavljuje:

(i) opis cilja u pogledu izloženosti niskim emisijama ugljika

(ii) mjesto na kojem se može pronaći metodologija upotrijebljena za izračun referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ili referentne vrijednost EU-a usklađena s Pariškim sporazumom u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća

d) AIF koji ima za cilj smanjenje emisija ugljika (kada ne postoji referentna vrijednost) objavljuje:

(i) podrobno objašnjenje o načinu osiguravanja trajnog napora u svrhu postizanja cilja smanjenja emisija ugljika radi postizanja dugoročnih ciljeva u vezi s globalnim zatopljenjem koji su utvrđeni Pariškim sporazumom

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 500 znakova bez razmaka)
20.5. AIF-ovi koji ulažu u gospodarsku djelatnost kojom se doprinosi okolišnim ciljevima

20.5.1. AIF-ovi kojima imaju za cilj održiva ulaganja

AIF-ovi iz točke 20.4. koji ulažu u gospodarsku djelatnost kojom se doprinosi okolišnom cilju u smislu članka 2. točke 17. SFDR uredbe1, objavljuju:

– informacije o okolišnom cilju ili okolišnim ciljevima kojima doprinosi ulaganje na kojem se temelji AIF

– opis kako su i u kojoj mjeri ulaganja na kojima se temelji AIF ulaganja u gospodarske djelatnosti koje se smatraju okolišno održivima u skladu s člankom 3. Uredbe o taksonomiji2.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 750 znakova bez razmaka)

20.5.2. AIF-ovi koji promiču okolišna obilježja

AIF-ovi iz točke 20.3. koji promiču okolišna obilježja te ulažu U gospodarsku djelatnost kojom se doprinosi okolišnim ciljevima, uz informacije iz ove točke koje objavljuju AIF-ovi iz točke 20.4. objavljuju i sljedeću izjavu:

»Načelo »ne nanosi bitnu štetu« primjenjuje se samo na ona ulaganja na kojima se temelji AIF kod kojih se uzimaju u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti. Kod ulaganja na kojima se temelji preostali udio ovog AIF-a ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.«

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 750 znakova bez razmaka)

n/a, ispunite samo stupac C)

21. Izmjena pravila AIF-a

Uvjeti pod kojima će se mijenjati pravila AIF-a i postupci koji će se u tom smislu poduzeti radi zaštite postojećih ulagatelja, prvenstveno u smislu obavještavanja i drugih prava ulagatelja kod namjere uvođenja navedenih promjena

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 350 znakova bez razmaka)

22. Isplata dobiti

Način i učestalosti isplate prihoda ili dobiti AIF-a imateljima udjela

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 750 znakova bez razmaka)

23. Informacije vezane uz vanjske pružatelje usluga

(i) Informacije o identitetu pružatelja usluga (osim depozitara) te opis njihovih dužnosti i prava ulagatelja

(ii) Opis poslova upravljanja imovinom i upravljanja rizicima koje je UAIF delegirao i poslova pohrane koje je delegirao depozitar, identifikaciju treće osobe kojoj su delegirani poslovi i svih sukoba interesa koji mogu nastati iz takvih delegiranja

(iii) Navedite materijalne odredbe ugovora između

treće strane i UAIF-a koje mogu biti značajne za ulagatelja

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 750 znakova bez razmaka)

24. Depozitar

(i) Tvrtka, adresa sjedišta i osobni identifikacijski broj (OIB) depozitara AIF-a

(ii) Osnovna prava, obveze i odgovornosti UAIF-a prema depozitaru, depozitara prema UAIF-u i ulagateljima te ulagatelja prema depozitaru

(iii) Način na koji UAIF, prije sklapanja ugovora o ulaganju, obaviještava ulagatelje o svim mjerama koje je poduzeo depozitar kako bi se ugovorno oslobodio od odgovornosti u skladu s člankom 197. stavkom 6. Zakona, kao i o svim promjenama koje se odnose na odgovornost depozitara.

(iv) Odredbe u ugovoru s depozitarom o mogućem prijenosu i ponovnom korištenju imovine AIF-a

(v) Informacije u slučaju delegiranje poslova depozitara iz članka 192. stavka 1. Zakona na treće osobe:

– opis svih poslova koje je depozitar delegirao trećim osobama, popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova iz članka 192. stavka 1. Zakona, kao i popis svih osoba s kojima treća osoba ima sklopljen ugovor o delegiranju tih poslova te potencijalnih sukoba interesa koji iz takvog delegiranja mogu nastati

– izjavu depozitara da će ažurirane informacije ulagateljima biti dostupne na zahtjev.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 1250 znakova bez razmaka)

25. Opis postupka rješavanja sporova između društva i ulagatelja (Članci 65. i 66. Zakona)

(i) Mjere koje je UAIF uspostavio za rješavanje pritužbi, odnosno ugovornih sporova sa ulagateljima, a posebno sa naglaskom na navođenje mjerodavnog prava i izvansudskog rješavanje sporova

(ii) Opis glavnih pravnih implikacija ugovornog odnosa sklopljenog u svrhu ulaganje, uključujući informacije o nadležnosti i mjerodavnom pravu te o postojanju ili nepostojanju bilo kakvih pravnih instrumenata koji osiguravaju priznavanje i izvršenje presuda na području gdje je AIF osnovan

(iii) Postupci naknade štete ulagateljima i/ili AIF-u u skladu s odredbama članka 94. stavka 5. Zakona

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 750 znakova bez razmaka)

26. Porezi

Podaci o poreznim propisima koji se primjenjuju na AIF i koji su bitni za ulagatelja te pojedinosti o tome obračunavaju li se odbitci iz prihoda ili kapitalne dobiti koje AIF plaća ulagatelju.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 350 znakova bez razmaka)

27. Likvidacija AIF-a

Pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji AIF-a te postupak likvidacije AIF-a.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 500 znakova bez razmaka)

28. Tajnost podataka iz registra udjela AIF-a bez pravne osobnost (članak 112. Zakona)

Mogućnost priopćavanja podataka iz registra udjela AIF-a bez pravne osobnosti drugim ulagateljima AIF-a, ako je AIF osnovan kao komanditno društvo.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 350 znakova bez razmaka)

29. Prisilni prijenosa upravljanja zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću (Članak 79. Zakona)

Obavljanje poslova depozitara u vezi s prisilnim prijenosom upravljanja kod zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću.

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 350 znakova bez razmaka)

30. Ugovor o ulaganju i ulaganje sredstava (Članak 84. Zakona)

Pravila ulaganja sredstava uplaćenih kod originarnog stjecanja udjela

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 350 znakova bez razmaka)

31. Dioba zajedničke zasebne imovine AIF-a (Članak 88. Zakona)

Mogućnost zahtijevanja diobe zajedničke zasebne imovine AIF-a bez pravne osobnosti

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 350 znakova bez razmaka)

32. Stjecanje dionica koje nisu u cijelosti uplaćene

Odgovornost za stjecanje dionica koje nisu u cijelosti uplaćene od strane AIF-a

Unesite kratak opis i navedite tražene podatke (ne više od 350 znakova bez razmaka)


1 Uredba (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

2 Uredba (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088.

Dio 4 – Kontakt osoba

1. Navedite kontakte do dvije osobe čija je uloga da bude primarni kontakt u odnosu na postupanja po zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om

Ime i prezime
Broj telefona
Adresa elektroničke pošte
Poslodavac

Ime i prezime
Broj telefona
Adresa elektroničke pošte
Poslodavac

Ako jedna od osoba koje ste naveli kao kontakt u ovom obrascu nije zaposlenik UAIF-a, potvrdite da se uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om dostavili i dokumentaciju kojom dokazujete da ste tu osobu ovlastili za zastupanje u ovom postupku.

 

2. Navedite ime i prezime upravitelja depozitara i njegovog zamjenika, njihove kontakt podatke

Ime i prezime upravitelja depozitara
Broj telefona
Adresa elektroničke pošte
Ime i prezime zamjenika upravitelja depozitara
Broj telefona
Adresa elektroničke pošte