Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

NN 26/2022 (3.3.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

347

Na temelju članka 470. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I STRUKTURI IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE OBLIKU I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 114/18 i 27/21) u prilogu 1. točka b) Polugodišnji financijski izvještaji kreditnih institucija PFI-IZD-KI mijenjaju se obrasci BILANCA, RAČUN DOBITI I GUBITKA i IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA:

Članak 2.

U prilogu 2. točka b) Tromjesečni financijski izvještaji kreditnih institucija TFI-IZD-KI mijenjaju se obrasci BILANCA, RAČUN DOBITI I GUBITKA i IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA:

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

(1) Prve ispodgodišnje izvještaje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika izdavatelji su obvezni sastaviti i dostaviti za ispodgodišnje izvještajno razdoblje koje počinje od 1. siječnja 2022. godine.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-2

Zagreb, 24. veljače 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.