Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC110

NN 27/2022 (4.3.2022.), Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC110

Vlada Republike Hrvatske

349

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC110

I.

Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC110, do ulaska u trajektno pristanište Tkon, sukladno lokacijskoj dozvoli koju je izdala Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Biograd na Moru, klasa: UP/I-350-05/11-01/98, urbroj: 2198/1-11-2/2-12-22, od 10. travnja 2012., čiji je rok produžen Rješenjem o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/13-01/33, urbroj: 2198/1-11-2/2-13-7, od 7. listopada 2013., Potvrdi glavnog projekta klasa: 361-03/13-05/13, urbroj: 2198/1-11-2/2-14-13, od 5. lipnja 2014., Građevinskoj dozvoli, klasa: UP/I-361-03/21-01/000024, urbroj: 2198/1-07-02/2-21-0024, od 23. srpnja 2021., i Privremenoj uporabnoj dozvoli, klasa: UP/I-361-05/21-01/000047, urbroj: 2198/1-07-02/1-21-0010, od 30. prosinca 2021., izuzimaju se iz područja pomorskog dobra sljedeće nekretnine u k.o. Tkon:

– zk.č.br. 218/5 – uređena plaža od 15 m², upisana u zk.ul.br. 824, kao pomorsko dobro

– zk.č.br. 218/6 – uređena plaža od 106 m², upisana u zk.ul.br. 824, kao pomorsko dobro

– dio zk.č.br. 484/2 – izgrađeno zemljište od 18 m², upisana u zk.ul.br. 3763, kao pomorsko dobro

– zk.č.br. 500/2 – park od 350 m², upisana u zk.ul.br. 3562, kao pomorsko dobro.

II.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke brišu se u zemljišnim knjigama kao opće dobro (pomorsko dobro) radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste i upisuju se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Nadležno općinsko državno odvjetništvo uputit će nadležnom zemljišnoknjižnom sudu prijedlog za brisanje pomorskog dobra uz istovremeni upis javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Repub­like Hrvatske na nekretninama iz točke I. ove Odluke, a sukladno članku 43. stavku 5. Zakona o cestama.

III.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke koje se izuzimaju iz pomorskog dobra na upravljanje preuzima društvo Hrvatske ceste d.o.o., radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC110.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/44
Urbroj: 50301-05/20-22-2
Zagreb, 3. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.