Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

NN 28/2022 (7.3.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

359

Na temelju članka 217. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O ZNAKU ZAŠTITE OKOLIŠA
EUROPSKE UNIJE – EU ECOLABEL

Članak 1.

U Pravilniku o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (»Narodne novine«, broj 116/16), u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Uredbe (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 27, 30. 1. 2010.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1941 оd 24. listopada 2017. o izmjeni Priloga II. Uredbe (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o znaku za okoliš EU-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 275, 25. 10. 1017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 66/2010).«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Postupak dodjele znaka EU Ecolabel provodi se prema Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbi (EZ) br. 66/2010.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Radi sinergije jednakovrijednih znakova zaštite okoliša, pro­izvodi koji udovoljavaju mjerilima za dodjelu europskog znaka zaštite okoliša EU Ecolabel, automatizmom će dobiti i nacionalni znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša bez provođenja postupka dodjele znaka Prijatelj okoliša prema posebnom propisu.«

Članak 4.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati jedan ili više proizvoda iz iste skupine proizvoda za koju su propisana mjerila relevantnom Odlukom Europske komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za određenu skupinu proizvoda.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 5.

U članku 10. stavku 4. riječi: »60 dana« zamjenjuju se riječima: »6 mjeseci«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Povjerenstvo ne smije otkriti niti koristiti za bilo koju drugu namjenu koja nije povezana s dodjelom znaka EU Ecolabel, informacije kojima je dobilo pristup tijekom postupka po zahtjevu za dodjelu znaka EU Ecolabel na način kako je uređeno propisom iz područja zaštite neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednošću.«

Članak 6.

U članku 12. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Primjerak potpisanog ugovora Ministarstvo dostavlja inspekciji zaštite okoliša i Fondu.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ako se važenje mjerila za skupinu proizvoda produži bez izmjene na neko vremensko razdoblje, Ugovor i pripadna potvrda se automatski produžuju sve dok su mjerila za skupinu proizvoda na snazi.«

Članak 7.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uz potvrdu iz prethodnog stavka Ministarstvo izdaje i potvrdu za nacionalni znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša, za isti proizvod, a koja se može koristiti u promidžbene svrhe.«

Članak 8.

Članci 15. i 16. brišu se.

Članak 9.

U članku 18. stavku 2. riječi: »i članka 16.« brišu se.

Članak 10.

Prilog III. zamjenjuje se novim Prilogom III. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/21-27/15
Urbroj: 517-04-1-2-22-31
Zagreb, 17. veljače 2022.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG III.

TABLICA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA ZA DODJELU ZNAKA EU ECOLABEL

Iznosi su izraženi u kunama.

OperateriNaknada za dodjelu znaka EU Ecolabel3
Mikro subjekti11600
Mali subjekti11600
Srednji subjekti11600
Ostali subjekti22000
Operateri iz zemalja u razvoju1600

1 Prema kategorizaciji veličine poduzetnika prema posebnom propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva u Hrvatskoj.

2 Subjekti gospodarstva koji su veći od subjekata malog gospodarstva.

3 Naknada za dodjelu znaka EU Ecolabel umanjuje se za 30 % za operatere koji su registrirani u okviru sustava za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) odnosno za 15 % za operatere koji su certificirani prema normi HRN EN ISO 14001:2015. Popusti se ne zbrajaju. U slučaju ispunjavanja oba uvjeta primjenjivat će se samo veći popust.