Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica

NN 28/2022 (7.3.2022.), Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Ministarstvo poljoprivrede

360

Na temelju članka 1. stavka 5., članka 14. stavka 2., članka 18. stavka 8., članka 19. stavka 3., članka 20. stavka 8., članka 21. stavka 9., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 6., članka 24. stavka 4., članka 25. stavka 4., članka 26. stavka 5., članka 27. stavka 7., članka 30. stavka 4., članka 31. stavka 8., članka 32. stavka 5., i članka 33. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra gospodarstva i održivog razvoja i ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA ŽITARICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste žitarica čije se sjeme može certificirati i uvjeti certifikacije sjemena; kategorije sjemena pojedinih vrsta žitarica i uvjeti kojima moraju udovoljiti pojedine kategorije sjemena; uvjeti proizvodnje sjemena žitarica; uvjeti i postupak službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom za pojedine vrste bilja i njihove kategorije sjemena; program osposobljavanja i uvjeti za obavljanje nadzora; uvjeti koje moraju ispunjavati dobavljači poljoprivrednog sjemena; način i vrijeme prijave za nadzor; obrazac Izvješća; obrazac Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva; sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim obrascima; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o masi preuzetoga naturalnog i dorađenog sjemena; uvjeti pripremanja mješavine sjemena i postupak službenog nadzora prilikom pripremanja mješavine sjemena; minimalni zahtjevi kvalitete sjemena; veličina partije sjemena za pojedinu vrstu bilja i njihove mješavine; nadzor rada uzorkivača; nadzor rada laboratorija; obrazac Zahtjeva za izdavanje certifikata o sjemenu; dokumentacija, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sjemenu; način i uvjeti provođenja postkontrole za pojedine vrste bilja; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja sjemena za pojedine vrste bilja i njihove kategorije sjemena; uvjeti stavljanja na tržište sjemena koje je tretirano sredstvima za zaštitu bilja; dokumenti koji prilikom uvoza moraju pratiti sjeme i/ili biti na pakiranju; uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište sjemena u pogledu pakiranja, plombiranja i označavanja te način vođenja evidencije o uvezenim količinama sjemena.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (SL L 125, 11. 7. 1966.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije 2021/2171 оd 7. prosinca 2021. o izmjeni Direktive Vijeća 66/402/EEZ u pogledu mase partije sjemena i mase uzorka sjemena vrste Avena nuda (SL L 438, 8. 12. 2021.)

– Provedbena Direktiva Komisije (EU) 2021/971 оd 16. lipnja 2021. o izmjeni Priloga I. Direktivi Vijeća 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, Priloga I. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća i Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, u pogledu upotrebe biokemijskih i molekularnih tehnika (SL L 214, 17. 6. 2021.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na proizvodnju sjemena žitarica namijenjenog stavljanju na tržište i stavljanje na tržište sjemena žitarica.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na sjeme žitarica namijenjeno izvozu u treće zemlje.

Članak 5.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Nadzor pod stručnom kontrolom je dio službenog nadzora u proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji provode pravne ili fizičke osobe pod nadzorom Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija).

2. Žitarice su biljke sljedećih vrsta namijenjene ratarskoj ili vrtlarskoj proizvodnji, izuzev proizvodnje za ukrasne namjene:

Avena nuda L.golozrna zob
Avena sativa L. (uključuje A. byzantina K. Koch)zob, crvena zob
Avena strigosa Schreb.crna zob
Hordeum vulgare L.ječam
Oryza sativa L.riža
Phalaris canariensis L.kanarska trava
Secale cereale L.raž
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorsirak
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidsesudanska trava
xTriticosecale Wittm. ex. A. Camuspšenoraž,
Triticum aestivum L. subsp. aestivumpšenica
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slagerendurum (tvrda) pšenica
Triticum aestivum L. subsp. spelta (L). Thell.pravi pir
Zea mays L. (partim)kukuruz, osim šećerca i kokičara
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex DavidseHibridi koji rezultiraju iz križanja vrsta Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor i Sorghum bicolor (L.)
Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
Fagopyrum esculentum Moenchheljda
Panicum miliaceum L.proso

U žitarice se svrstavaju i hibridi Sorghum bicolor (L) Moench X Sorghum sudanense (Piper) Stapf čije sjeme mora udovoljavati standardima navedenim za roditeljske vrste.

3. Sorte, hibridi i samooplodne linije kukuruza i Sorghum spp.:

a) stranooplodna sorta je zadovoljavajuće ujednačena i postojana sorta

b) samooplodna linija je zadovoljavajuće ujednačena i postojana linija dobivena samooplodnjom i odabirom kroz veći broj generacija ili drugom odgovarajućom tehnikom

c) jednostruki hibrid je prva generacija križanja koje je definirao oplemenjivač između dvije samooplodne linije

d) dvostruki hibrid je prva generacija križanja koje je definirao oplemenjivač između dva jednostruka hibrida

e) trostruki hibrid je prva generacija križanja koje je definirao oplemenjivač između samooplodne linije i jednostrukog hibrida

f) sortno-linijski ili sortno-hibridni (u daljnjem tekstu: top cross) je prva generacija križanja koje je definirao oplemenjivač između samooplodne linije ili jednostrukog hibrida i stranooplodne sorte

g) međusortni hibrid je prva generacija križanja koje je definirao oplemenjivač između dvije stranooplodne sorte

4. Općeprihvaćena praksa je opisani postupak koji dobavljač provodi pri održavanju sorte.

Članak 6.

(1) Na tržište se može staviti sjeme sljedećih žitarica kojima je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:

– predosnovno sjeme zobi, ječma, riže, pšenice, raži, kanarske trave, pšenoraži, durum (tvrde) pšenice, pravog pira, heljde i prosa i drugih koje nije hibridno:

a) koje je proizvedeno pod odgovornošću oplemenjivača u skladu s općeprihvaćenom praksom za održavanje sorte

b) koje je namijenjeno za proizvodnju sjemena kategorije osnovno sjeme, certificirano sjeme, certificirano sjeme prve generacije ili certificirano sjeme druge generacije

c) koje udovoljava uvjetima za osnovno sjeme iz Dodatka 1. i 2. ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Dodatak 1. i Dodatak 2.)

d) za koje je utvrđeno službenim nadzorom ili u slučaju uvjeta propisanih Dodatkom 2. ovoga pravilnika koji čine njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Dodatak 2.) u službenom nadzoru ili nadzoru pod stručnom kontrolom da udovoljava uvjetima iz točke a), b) i c) ovoga podstavka.

– osnovno sjeme zobi, ječma, riže, kanarske trave, raži, pšenoraži, pšenice, durum (tvrde) pšenice, pravog pira, heljde, prosa i drugih koje nije hibridno za bilo koju od navedenih vrsta:

a) koje je proizvedeno pod odgovornošću oplemenjivača u skladu s općeprihvaćenom praksom za održavanje sorte

b) koje je namijenjeno za proizvodnju sjemena kategorije certificirano sjeme, certificirano sjeme prve generacije ili certificirano sjeme druge generacije

c) koje udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. i 2. za osnovno sjeme i

d) za koje je utvrđeno službenim nadzorom ili u slučaju uvjeta propisanih Dodatkom 2. u službenom nadzoru ili nadzoru pod stručnom kontrolom da udovoljava uvjetima iz točke a), b) i c) ovoga podstavka.

– osnovno sjeme hibrida zobi, ječma, riže, raži, pšenice, durum (tvrde) pšenice, pravog pira i samooplodne pšenoraži je ono:

a) koje je namijenjeno za proizvodnju hibrida

b) koje udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. i 2. za osnovno sjeme

c) za koje je utvrđeno službenim nadzorom ili u slučaju uvjeta propisanih Dodatkom 2. u službenom nadzoru ili nadzoru pod stručnom kontrolom da udovoljava uvjetima iz točke a) i b) ovoga podstavka.

– osnovno sjeme kukuruza i Sorghum spp.:

a) Osnovno sjeme stranooplodnih sorti je sjeme:

1. koje je proizvedeno pod odgovornošću oplemenjivača u skladu s općeprihvaćenom praksom za održavanje sorte

2. koje je namijenjeno proizvodnji sjemena takve sorte, kategorije »certificirano sjeme« ili top cross hibrida ili međusortnih hibrida

3. koje udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. i 2. za osnovno sjeme i

4. za koje je utvrđeno službenim nadzorom ili u slučaju uvjeta propisanih Dodatkom 2. u službenom nadzoru ili nadzoru pod stručnom kontrolom da udovoljava uvjetima iz podtočke 1., 2. i 3. ove točke.

b) Osnovno sjeme samooplodnih linija je sjeme:

1. koje udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. i 2. i

2. za koje je utvrđeno službenim nadzorom ili u slučaju uvjeta propisanih Dodatkom 2. u službenom nadzoru ili nadzoru pod stručnom kontrolom da udovoljava uvjetima iz podtočke 1. ove točke.

c) Osnovno sjeme jednostrukih hibrida je sjeme:

1. koje je namijenjeno za proizvodnju dvostrukih, trostrukih hibrida ili top cross hibrida

2. koje udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. i 2. i

3. za koje je utvrđeno službenim nadzorom ili u slučaju uvjeta propisanih Dodatkom 2. u službenom nadzoru ili nadzoru pod stručnom kontrolom da udovoljava uvjetima iz točke 1. i 2. ove podtočke.

– certificirano sjeme kanarske trave koje nije hibrid, raž, sirak, sudanska trava i kukuruz te hibridi zobi, ječma, riže, pšenice, durum (tvrde) pšenice, pravog pira i samooplodne pšenoraži je sjeme:

a) koje je proizvedeno direktno od osnovnog sjemena ili, ako oplemenjivač tako zahtijeva, od sjemena generacije koja prethodi osnovnom sjemenu, a koje može ispuniti i za koje je u službenom nadzoru utvrđeno da udovoljava uvjetima propisanim u Dodatku 1. i 2. za osnovno sjeme

b) koje je namijenjeno za druge svrhe, a ne za daljnju proizvodnju sjemena žitarica

c) koje udovoljava zahtjevima iz Dodatka 1. i 2. za certificirano sjeme i

d) za koje je utvrđeno službenim nadzorom ili u nadzoru pod stručnom kontrolom da udovoljava uvjetima iz točke a), b) i c) ovoga podstavka.

– certificirano sjeme prve generacije zobi, ječma, riže, pšenoraži, pšenice, durum (tvrda) pšenice, pravog pira, heljde i prosa osim hibrida za bilo koju od navedenih vrsta je sjeme:

a) koje je proizvedeno direktno od osnovnog sjemena ili, ako oplemenjivač tako zahtijeva, od sjemena generacije koja prethodi osnovnom sjemenu, za koje je u službenom nadzoru utvrđeno da udovoljava uvjetima propisanim u Dodatku 1. i 2. za osnovno sjeme

b) koje je namijenjeno bilo za proizvodnju certificiranog sjemena druge generacije ili za druge svrhe, a ne za daljnju proizvodnju sjemena žitarica

c) koje udovoljava zahtjevima iz Dodatka 1. i 2. za certificirano sjeme prve generacije i

d) za koje je utvrđeno u službenom nadzoru ili nadzoru pod stručnom kontrolom da udovoljava uvjetima iz točke a), b) i c) ovoga podstavka.

– certificirano sjeme druge generacije zob, ječam, riža, pšenoraž, pšenica, durum (tvrda) pšenica, pravi pir, heljda i proso osim hibrida za bilo koju od navedenih vrsta je sjeme:

a) koje je proizvedeno direktno od osnovnog sjemena ili certificiranog sjemena prve generacije ili, ako oplemenjivač tako zahtjeva, od sjemena generacije koja prethodi osnovnom sjemenu, za koje je u službenom nadzoru utvrđeno da udovoljava uvjetima propisanim u Dodatku 1. i 2. za osnovno sjeme

b) koje je namijenjeno za druge svrhe, a ne za daljnju proizvodnju sjemena žitarica

c) koje udovoljava zahtjevima iz Dodatka 1. i 2. za certificirano sjeme druge generacije i

d) za koje je utvrđeno u službenom nadzoru ili u nadzoru pod stručnom kontrolom da udovoljava uvjetima iz točke a), b) i c) ovoga podstavka.

Članak 7.

(1) Sjeme mogu proizvoditi pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik iz članak 10. stavka 1. točke 1. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sjemena) i registrirane za proizvodnju sjemena.

(2) Dobavljač sjemena registriran za proizvodnju sjemena vodi evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za sjeme koje proizvodi.

(3) Ako je sjeme namijenjeno izvozu označava se certifikatom Organizacije za ekonomsku /gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) ukoliko je službenim nadzorom utvrđeno da sjeme ispunjava sve uvjete.

(4) Dobavljač sjemena po zahtjevu Agencije dužan je dostaviti uzorak sjemena od svake partije (domaće proizvodnje i/ili uvoza) koju koristi za zasnivanje usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog usjeva.

Članak 8.

(1) Službeni nadzor nad proizvodnjom sjemena provodi Agencija.

(2) Agencija provodi službeni nadzor nad sjemenskim usjevima prema međunarodno prihvaćenim metodama OECD-a koje su dostupne na mrežnim stranicama Agencije.

(3) Agencija može odobriti dobavljaču na vlastitoj proizvodnji provođenje nadzora nad utvrđivanjem uvjeta iz Dodataka 1. odnosno nadzora pod stručnom kontrolom za kategorije certificirano sjeme, certificirano sjeme prve generacije i certificirano sjeme druge generacije.

(4) Agencija je obvezna pregledati najmanje 5 % od ukupno prijavljenih površina nad kojima se provodi nadzor pod stručnom kontrolom.

(5) Agencija odobrava dobavljaču sjemena nadzor pod stručnom kontrolom u skladu sa stavkom 3. ovoga članka na vlastitoj proizvodnji ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno vrijeme

b) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke

c) nema privatni interes u svezi s provođenjem nadzora

d) ima dvogodišnje radno iskustvo u proizvodnji sjemena

e) je prošao provjeru znanja u Agenciji i stekao uvjerenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom

f) je dao pisanu izjavu da će provoditi nadzor po istim pravilima kao što se provodi službeni nadzor.

(6) Agencija priznaje rezultate nadzora pod stručnom kontrolom iz stavka 3. ovoga članka ako je:

1. dobavljaču odobren nadzor u skladu sa stavkom 3. ovoga članka;

2. sjemenski usjev koji se nadzire u skladu sa stavkom 4. ovoga članka proizveden iz sjemena koje je prošlo postkontrolu sa zadovoljavajućim rezultatom;

(7) U slučaju povrede pravila o nadzoru iz stavka 6. ovoga članka Agencija obustavlja certificiranje ispitivanog sjemena, osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

(8) U slučaju ponovljene povrede pravila o nadzoru prilikom provođenja nadzora pod stručnom kontrolom Agencija oduzima odobrenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom, privremeno ili trajno, nadzorniku za kojeg se utvrdi da je povredu počinio s namjerom ili iz nehaja.

Članak 9.

(1) Dobavljač sjemena podnosi prijavu za nadzor Agenciji u sljedećim rokovima:

– do 15. veljače za ozime žitarice

– do 1. travnja za jare žitarice

– do 20. svibnja za kukuruz i sirak

– do 15. srpnja za heljdu i proso.

(2) Prijava se podnosi na obrascu broj 1. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Dodatak 6.).

(3) Prijaviti se mogu i sjemenski usjevi koji se nalaze u zadnjoj godini ispitivanja, ali se uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva (u daljnjem tekstu: uvjerenje) izdaje samo za sortu koja je u međuvremenu priznata ili ima Rješenje na temelju Odluke Komisije 2004/842/EZ od 1. prosinca 2004. o provedbenim pravilima kojima države članice mogu odobriti stavljanje na tržište sjemena koje pripada sortama za koje je podnesen zahtjev za unos u nacionalni katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta ili vrsta povrća (SL L 362, 9. 12. 2004.) (dalje u tekstu: Odluka Komisije 2004/842/EZ).

(4) Uz prijavu se prilaže:

– skica lokacije, table na kojoj je zasijan sjemenski usjev (potrebno je dostaviti identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele i površinu table izraženu u m2)

– Certifikat o sjemenu

– uvjerenje održivača sorte ili linije o autentičnosti sorte ili linije za proizvodnju osnovnog sjemena i linija

– podaci o proizvođaču koji proizvodi sjeme u ime i za račun podnositelja prijave, ako postoje.

Članak 10.

(1) Za svaku vrstu i kategoriju sjemena potrebno je obaviti određen broj pregleda u tijeku uzgoja sjemenskog usjeva odnosno poslije žetve kako je utvrđeno u Dodatku 1., a prema metodama navedenim u članku 8. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Nakon obavljenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom sastavlja se zapisnik na obrascu 2 i/ili obrascu 3 iz Dodatka 6.

(3) Zapisnik se sastavlja posebno za svaku parcelu sjemenskog usjeva.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, s više parcela iste vrste, sorte i kategorije sjemenskog usjeva i istog dobavljača sjemena koje nisu udaljene više od 5 km jedna od druge, može se sastaviti jedan zajednički zapisnik ako se obaveznim pregledom utvrdi da su na tim parcelama svi bitni elementi nadzora iz Dodatka 1. potpuno identični.

(5) Nadzor se obavlja u prisutnosti stručne osobe dobavljača sjemena koji je prijavio sjemenski usjev za nadzor.

(6) Po obavljenom nadzoru pod stručnom kontrolom dobavljač je obavezan dostaviti Agenciji jedan primjerak zapisnika o obavljenom nadzoru.

(7) Nakon obavljenog službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom Agencija podnosi Ministarstvu Izvješće o obavljenom službenom nadzoru nad sjemenskim usjevima (u daljnjem tekstu: Izvješće).

Članak 11.

(1) Nakon obavljenih obveznih pregleda iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika i ako je utvrđeno da udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. usjev će se priznati kao sjemenski, o čemu se izdaje uvjerenje iz članka 27. stavka 1. Zakona.

(2) Obrazac uvjerenja propisan je na Obrascu broj 4. u Dodatku 6.

(3) Agencija vodi evidenciju o izdanim uvjerenjima i certifikatima.

Članak 12.

(1) Dobavljač sjemena registriran za doradu vodi evidenciju o masi preuzetog naturalnog i dorađenog sjemena u skladu s Obrascem broj 5. koji se nalaze u Dodatku 6.

(2) Nadzor nad postupanjem sa sjemenom u fazama iz članka 21. stavka 1. Zakona obavlja se uvidom u evidencije i kontrolu stanja u objektima dobavljača.

Članak 13.

(1) Na temelju odobrenja Agencije sjeme žitarica može se staviti na tržište kao mješavina sjemena različitih vrsta, ako znanstvena ili tehnička znanja upućuju da su takve mješavine sjemena posebno učinkovite u sprječavanju širenja određenih štetnih organizama i ako komponente mješavine, prije miješanja, ispunjavaju uvjete za sjeme propisane ovim Pravilnikom.

(2) U cilju izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dobavljač sjemena prijavljuje Agenciji pripremu mješavine iz stavka 1. ovoga članka s podacima o namjeni mješavine uz koju prilaže znanstvene dokaze o učinkovitosti mješavine sjemena u sprječavanju širenja određenih štetnih organizama.

(3) Dobavljač sjemena registriran za doradu prilikom pripremanja mješavine vodi evidenciju o komponentama mješavine sjemena na Obrascu broj 5. u Dodatku 6.

(4) Agencija prije izdavanja Certifikata o sjemenu na pakiranju i Certifikata o sjemenu uz otpremnicu provodi službeni nadzor nad proizvodnjom mješavine, u kojem kontrolira identitet i ukupnu količinu svake komponente, i to najmanje kroz povremenu kontrolu procesa pakiranja, plombiranja, označavanja i procesa miješanja.

Članak 14.

(1) Sjeme koje se stavlja na tržište mora udovoljavati uvjetima iz Dodatka 2.

(2) Za potrebe certificiranja i stavljanja na tržište potrebno je utvrditi najveći sadržaj vlage u osnovnom sjemenu i certificiranom sjemenu u skladu s Dodatkom 2.

Članak 15.

(1) Za potrebe provjere sortne pripadnosti i ispitivanja kvalitete sjemena u procesu certifikacije uzorke uzima ovlašteni uzorkivač upisan u upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 3. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik uzorkivača) iz partija sjemena pakiranih, plombiranih i označenih za stavljanje na tržište.

(2) Za ispitivanje kvalitete sjemena u procesu certifikacije uzorci se mogu uzimati samo iz homogenih partija, a najveća masa partije i najmanja masa uzorka propisani su u Dodatku 3. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Dodatak 3.).

(3) Uzimanje uzoraka za ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema međunarodnim metodama.

(4) Uzorak za potrebe certifikacije dostavlja se uz izvješće o kvaliteti sjemena iz članka 18. stavka 2. Pravilnika u Agenciju do sjetvenih rokova.

Članak 16.

(1) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi laboratorij koji je upisan u Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: Upisnik laboratorija).

(2) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema međunarodnim metodama.

(3) Postkontrolom Agencija provodi nadzor nad radom laboratorija.

(4) Postkontrola je ponovljeno ispitivanje kvalitete sjemena koju obavlja Agencija.

(5) Postkontroli podliježe najmanje 5 % od ukupno certificiranih partija sjemena u tijeku jedne godine, a taj postotak će, što je moguće bolje, biti raspoređen na pravne i fizičke osobe uključene u certifikaciju sjemena, vrste uključene u certifikaciju ili može biti usmjeren na rješavanje određenih dvojbi.

(6) Kao mjeru ujednačavanja primijenjenih metoda ispitivanja sjemena Agencija organizira usporedna ispitivanja svih ovlaštenih laboratorija na istom uzorku sjemena za sve vrste sjemena i sve analize.

(7) U slučaju povrede čistoće vrste, sorte te pravila o ispitivanju kvalitete sjemena Agencija obustavlja certificiranje ispitivanog sjemena, osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

(8) U slučaju ponovljene povrede pravila o ispitivanju kvalitete sjemena Ministarstvo postupa u skladu s odredbama članka 13. stavaka 9. Zakona.

Članak 17.

(1) Osposobljavanje uzorkivača za uzorkovanje sjemena organizira i provodi Agencija, na zahtjev i o trošku kandidata za uzorkivača.

(2) Po uspješno završenoj obuci za uzorkivača sjemena, Agencija izdaje svjedodžbu temeljem koje se kandidat može upisati u Upisnik uzorkivača.

(3) Postkontrolom Agencija provodi nadzor nad radom uzorkivača.

(4) Postkontrola je ponovljeno uzorkovanje partije sjemena koju obavlja Agencija.

(5) Navedeni dio iz stavka 4. ovoga članka u načelu bit će što je moguće bolje raspoređen na pravne i fizičke osobe uključene u certifikaciju sjemena i vrste uključene u certifikaciju ili može biti usmjeren na rješavanje određenih dvojbi te nije manji od 5 %.

(6) Agencija obavlja ispitivanje sjemena na uzorku iz članka 16. stavka 5. te uspoređuje rezultate sa rezultatima ispitivanja iz članka 16. stavka 5. ovoga članka.

(7) Agencija je dužna izvijestiti laboratorij o rezultatima postkontrole iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Kada uzorkivač ne pripada istom poslovnom subjektu kao laboratorij Agencija je dužna izvijestiti i uzorkivača o rezultatima postkontrole iz stavka 6. ovoga članka.

(9) U slučaju kada se utvrde nesukladnosti u rezultatima iz postkontrole iz stavka 6. ovoga članka Agencija je dužna izvijestiti i nadležnu inspekciju.

(10) U slučaju povrede pravila o uzorkovanju sjemena Agencija poništava svako certificiranje uzorkovanog sjemena uz obavijest nadležnoj inspekciji radi zabrane stavljanja na tržište i povlačenja s tržišta sjemena osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

Članak 18.

(1) Dobavljač sjemena registriran za proizvodnju i/ili doradu podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje Certifikata o sjemenu uz otpremnicu i Certifikata o sjemenu na pakiranju (u daljnjem tekstu: zahtjev) na Obrascu broj 8. koji se nalazi u Dodatku 6.

(2) Uz zahtjev se dostavlja i izvješće o kvaliteti sjemena ovlaštenog laboratorija koji je izvršio ispitivanje kvalitete sjemena i uvjerenje.

(3) Na zahtjev dobavljača i ako su ispunjeni uvjeti u skladu sa OECD shemom za certificiranje Agencija izdaje OECD certifikat.

(4) Agencija na zahtjev dobavljača izdaje certifikat o sjemenu kojim potvrđuje da sjeme nije onečišćeno divljom zobi (Avena fatua), a što je utvrđeno tijekom službenog nadzora u polju te na uzorku sjemena od 1 kg upotrijebljenog za ispitivanje kvalitete sjemena.

(5) Za svaku partiju sjemena Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu sadržavat će i referentni broj partije koji se sastoji od četiri grupe znamenki:

– prva grupa znamenki – broj dobavljača registriranog za doradu koji mu odredi Agencija

– druga grupa znamenki – redni broj pod kojim je sjeme zavedeno u Evidenciji o masi preuzetog sjemena kod dobavljača registriranog za doradu sjemena

– treća grupa znamenki – broj partije unutar rednog broja u Evidenciji o masi preuzetog sjemena

– četvrta grupa znamenki – proizvodna godina u kojoj se obavlja certificiranje sjemena.

(6) Proizvodna godina traje od 1. lipnja tekuće godine do 31. svibnja sljedeće godine.

(7) Agencija vodi evidenciju o izdanim certifikatima o sjemenu, a dobavljač vodi evidenciju o sjemenu za koje se podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata na Obrascu broj 5. koji se nalazi u Dodatku 6.

Članak 19.

(1) Agencija priznaje službeni nadzor i kategoriju u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika izdaje Certifikat o sjemenu za sjeme:

– koje je proizvedeno izravno od osnovnog sjemena ili certificiranog sjemena prve generacije, koje je nadzirano i za njega je izdan certifikat o sjemenu u jednoj ili više država članica Europske unije ili u trećoj zemlji u kojoj je postupak certifikacije istovjetan postupku utvrđenom propisima Europske unije, ili koje je proizvedeno iz križanja kategorije osnovnog sjemena, koje je certificirano u državi članici Europske unije, s kategorijom osnovnog sjemena koje je certificirano u trećoj zemlji u kojoj je postupak certifikacije istovjetan postupku utvrđenom propisima Europske unije; i

– ako je pobrano ili požeto u drugoj državi članici Europske unije ili trećoj zemlji i ako je pregledom u polju sjeme udovoljilo uvjetima za izdavanje uvjerenja iz članka 27. stavka 2. Zakona i za tu kategoriju udovoljava uvjetima kvalitete iz članka 20. stavka 8. Zakona.

(2) Agencija može izdati Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu za sjeme koje nije konačno certificirano uz priznatu kategoriju ili može priznati kategoriju u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika i prema tome izdati odgovarajući Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu ako je obavljen službeni nadzor ili je o tome postignuta suglasnost s drugim nadležnim tijelom Europske unije koje je obavilo nadzor u polju i izdalo Certifikat o sjemenu koje nije konačno certificirano, te je time priznao rezultate obavljenog nadzora u polju.

Članak 20.

(1) Pakiranja sjemena svih kategorija koja se stavljaju na tržište moraju biti plombirana i označena pod službenim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom na način da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili certifikatu o sjemenu na pakiranju.

(2) Pakiranje sjemena iz stavka 1. ovoga članka smatra se originalnim pakiranjem.

(3) Agencija može odobriti dobavljaču plombiranje i označavanje u okviru nadzora pod stručnom kontrolom za sve kategorije sjemena.

(4) Agencija odobrava dobavljaču provođenje plombiranja i označavanja prema stavku 3. ovoga članka ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke

b) je završio obuku i odobreno mu je obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom pri Agenciji

c) nema privatni interes u vezi plombiranja i označavanja

d) je dao pisanu izjavu da će plombiranje i označavanje pakiranja te vođenje evidencija provoditi sukladno Zakonu i ovome Pravilniku.

(5) Kod dobavljača kojima je odobreno provođenje nadzora iz stavka 3. ovoga članka Agencija provodi službeni nadzor tako da postupak plombiranja i označavanja koji provodi dobavljač nadzire kod najmanje 5 % partija sjemena.

(6) Kada Agencija kod dobavljača u okviru službenog nadzora iz stavka 5. ovoga članka utvrdi neispravno plombirana i označena pakiranja sjemena, odmah o tome obavještava nadležnu inspekciju radi daljnjeg postupanja.

(7) Agencija određuje popravne mjere, a ako se iste ne izvrše Agencija postupa u skladu s člankom 11. stavkom 3. podstavkom 2. Zakona.

Članak 21.

(1) Pakiranja u partiji moraju biti jednake mase.

(2) Pakiranja su plombirana kada su zatvorena prošivanjem ili lijepljenjem strojem (toplinski, pod tlakom) i na drugi način (vreće s ventilom) tako da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili Certifikatu o sjemenu na pakiranju.

(3) Netkane vreće koje se prošivaju, a označene su samoljepivim certifikatom na pakiranju ili certifikatom otisnutim na pakiranje, moraju na jednoj strani vreće počevši od ruba otvora imati otisnutu brojčanu skalu, počevši od broja 1 ili odgovarajuću slovnu skalu, počevši od slova A koja onemogućuje skraćivanje vreće.

(4) U slučaju uporabe vreća s ventilom dužina rukava ventila mora biti najmanje 22 % širine vreće.

(5) Kada se pakiranje zatvara vezivanjem vez se mora osigurati metalnom ili plastičnom plombom, a na plombi mora biti vidljivo ispisana oznaka dobavljača koji je sjeme pakirao.

Članak 22.

(1) Prilikom stavljanja na tržište pakiranje svih kategorija sjemena mora biti:

– označeno s vanjske strane Certifikatom o sjemenu na pakiranju koji prethodno nije upotrebljavan, pričvršćen je plombom na pakiranje, te je označen bojom propisanoj za kategoriju sjemena s podacima propisanim u Dodatku 4. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Dodatak 4.) na bilo kojem službenom jeziku Europske unije

– popraćeno certifikatom o sjemenu uz otpremnicu ili službenim dokumentom koji sadrži najmanje podatke s Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane Dodatkom 4. točkom A. Posebne informacije a) Za osnovno sjeme i certificirano sjeme pod rednim brojem 3., 3a., 4. i 5. na bilo kojem službenom jeziku Europske unije.

(2) Ako se u slučaju iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, upotrebljava certifikat s perforacijom takav se certifikat pričvršćuje uz pakiranje plombiranom uzicom.

(3) Boje iz stavka 1. podstavka 1. jesu:

a) bijela s dijagonalnom ljubičastom crtom za predosnovno sjeme

b) bijela za osnovno sjeme

c) plava za certificirano sjeme i certificirano sjeme prve generacije

d) crvena za certificirano sjeme druge generacije

e) siva za sjeme koje nije konačno certificirano

f) zelena za mješavinu sjemena

g) narančasta za sjeme koje je u postupku upisa u Sortnu listu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sortna lista) ili ima Rješenje na temelju Odluke Komisije 2004/842/EZ

h) smeđa za sjeme od sorte koja nije na Sortnoj listi

i) druge sorte liste iz članka 53. stavka 6. Zakona bijele boje sa crvenim kvadratićima uz desni rub.

(3) Certifikat, odnosno službeni dokument iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka nije potreban ako su ti podaci neizbrisivo otisnuti na pakiranju ili ako je pakiranje u skladu sa stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju u vidu naljepnice ili Certifikatom o sjemenu na pakiranju od nepoderivog materijala sa kojeg se podaci ne mogu obrisati.

(4) Uz certifikat na pakiranju, Agencija izdaje Certifikat o sjemenu uz otpremnicu koji sadrži podatke s Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane Dodatkom 4.

(5) Pakiranja sjemena mogu biti označena i Certifikatom o sjemenu na pakiranju u obliku naljepnice koja mora biti pričvršćena tako da njeno skidanje ili zamjena izazove oštećenja certifikata ili pakiranja.

Članak 23.

(1) Iznimno od članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika na tržište se može staviti pakiranje sjemena na kojemu su podaci sa Certifikata o sjemenu na pakiranju u obliku neizbrisivog otiska na pakiranju, a izgled otisnutog certifikata mora biti službeno odobren od Agencije.

(2) Kada se Certifikat o sjemenu na pakiranju otiskuje na pakiranje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, poslovni subjekt koji proizvodi ambalažu obvezan je otisnuti serijski broj na ambalaži, te dostaviti Agenciji podatke o količini i serijskim brojevima isporučene ambalaže.

(3) Agencija može odobriti dobavljaču označavanje u skladu sa člankom 22. stavkom 5. ovoga Pravilnika i stavkom 1. ovoga članka u okviru nadzora pod stručnom kontrolom.

(4) Označavanje u skladu sa člankom 22. stavkom 5. ovoga Pravilnika i stavkom 1. ovoga članka Agencija može odobriti dobavljaču koji stavlja na tržište sjeme pakirano i plombirano u skladu s člankom 20. stavcima 1. i 4. ovoga Pravilnika uz uvjet da dobavljač osigurava pouzdan sustav evidentiranja broja otisnutih certifikata i o tome izvještava Agenciju.

(5) Dobavljač i Agencija vode evidenciju o označavanju iz stavka 3. ovoga članka s podacima o količini sjemena označenog u skladu sa člankom 22. stavkom 4. ovoga Pravilnika, uključivo broj i sadržaj pakiranja svake partije, kao i dodijeljene serijske brojeve.

Članak 24.

(1) Pakiranja sjemena kategorije osnovno i certificirano svih generacija mogu biti i dodatno označeni oznakom dobavljača na način da je oznaka dobavljača odvojena od certifikata iz članka 22. i 23. ovoga Pravilnika ili je u obliku proizvođačke informacije koja je otisnuta na pakiranju.

(2) Oznaka dobavljača može sadržavati podatke i znak proizvođača, podatke s Certifikata o sjemenu na pakiranju i druge podatke vezane uz sjeme i proizvodnju usjeva, te ne smije biti u boji i obliku službenog certifikata o sjemenu na pakiranju iz članka 22. stavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Sjeme žitarica koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 31. stavkom 1. ovoga Pravilnika prilikom stavljanja na tržište pakira se i označava u skladu s člancima 20., 21., 22. i 23. ovoga Pravilnika, a dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i dodatnim certifikatom na kojemu će navesti sljedeće podatke: postotak klijavosti, naziv i sjedište dobavljača te broj partije sjemena.

(4) Sjeme žitarica koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 31. stavkom 2. ovoga Pravilnika prilikom stavljanja na tržište mora se pakirati i označiti u skladu s člancima 20., 21., 22. i 23. ovoga Pravilnika, a dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i dodatnim certifikatom na kojemu će navesti sljedeće podatke: postotak klijavosti, naziv i sjedište dobavljača te broj partije sjemena.

(5) Sjeme žitarica koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 31. stavkom 4. ovoga Pravilnika označit će se Certifikatom o sjemenu na pakiranju u boji propisanoj za kategoriju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu u skladu sa člankom 22. ovoga Pravilnika uz naznaku: »sjeme ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«.

(6) Sjeme žitarica koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 31. stavkom 5. ovoga Pravilnika označit će se Certifikatom o sjemenu na pakiranju u smeđoj boji i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu u skladu s člankom 22. ovoga Pravilnika uz naznaku: »sjeme ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«.

(7) Sjeme sorte koja je genetski modificirana označit će se Certifikatom o sjemenu na pakiranju, Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu ili drugim dokumentom koji je nalijepljen na pakiranju ili prati partiju sjemena na kojemu će biti jasno naznačeno: »genetski modificirana sorta«.

(8) Ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa vezanih uz označavanje tretiranog sjemena, pakiranje sjemena kategorija osnovno i certificirano sjeme svih generacija, koje je tretirano sredstvom za zaštitu bilja, na Certifikatu o sjemenu na pakiranju, oznaci dobavljača i na ili unutar pakiranja mora sadržavati naznaku: »tretirano« i sve informacije navedene u članku 49. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ.

(9) Sjeme koje udovoljava zahtjevima iz članka 32. stavka 2. ovoga Pravilnika može na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu kao i na certifikatu proizvođača sadržavati naznaku: »sjeme iz ekološke proizvodnje«.

(10) Sjeme koje ispunjava strože zahtjeve vezane uz prisutnost divlje zobi (Avena fatua) može na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu uz otpremnicu imati naznaku: »ispunjava više zahtjeve na prisutnost Avena fatua«.

(11) Uvjeti i način utvrđivanja prisutnosti divlje zobi iz stavka 10. ovoga članka nalaze se u Dodatku 2.

Članak 25.

Oplemenjivačevo sjeme uzgojeno od generacija koje prethode osnovnom sjemenu odnosno predosnovno sjeme može se staviti na tržište ako je stručno nadzirano u skladu s odredbama koje se primjenjuju pri certifikaciji osnovnog sjemena, pakirano, plombirano i označeno u skladu s člancima 20., 21., 22. i 23. ovoga Pravilnika i označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju u boji propisanoj za kategoriju u skladu s člankom 22. stavkom 3. ovoga Pravilnika, na kojemu su navedeni najmanje sljedeći podaci:

1. tijelo nadležno za certifikaciju i država ili njihova prepoznatljiva kratica

2. broj partije

3. mjesec i godina plombiranja, ili mjesec i godina zadnjeg službenog uzimanja uzorka za potrebe certificiranja

4. vrsta (navedenu barem pod svojim botaničkim nazivom),

5. sorta,

6. naznaka »predosnovno sjeme«,

7. broj generacija koje prethode sjemenu kategorije certificirano sjeme ili certificirano sjeme prve generacije.

Članak 26.

(1) Na tržište se može staviti i naturalno sjeme koje nije konačno certificirano.

(2) Sjeme koje nije konačno certificirano stavlja se na tržište pakirano, plombirano i označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu u sivoj boji s podacima u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Dodatak 5.).

(3) Sjeme iz stavka 2. ovoga članka mora imati uvjerenje u skladu sa člankom 27. stavkom 2. Zakona.

(4) Dobavljač sjemena dostavlja Agenciji presliku bitnih dijelova ugovora sklopljenog s davateljem usluga, u kojem su navedeni standardi i uvjeti koje trenutačno ispunjava nabavljeno sjeme.

Članak 27.

(1) Sva pakiranja sjemena žitarica koja su službeno plombirana ne smiju se ponovo jednom ili više puta plombirati, osim u okviru službenog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom.

(2) U slučaju ponovnog plombiranja (pakiranja) dobavljač Agenciji podnosi zahtjev za postupak ponovnog plombiranja sjemena na Obrascu broj 8. u Dodatku 6.

(3) Skinute plombe i Certifikati o sjemenu na pakiranju moraju se uništiti nakon što se obavijesti Agencija koja daje odobrenje za uništenje.

(4) Na Certifikatima o sjemenu koje Agencija ponovno izdaje mora se naznačiti činjenica ponovnog plombiranja, uz naznaku: »ponovno plombirano« iza koje se navodi datum ponovnog plombiranja pakiranja i naziv ovlaštenog tijela koje je obavilo nadzor nad postupkom ponovnog plombiranja.

Članak 28.

(1) Ukoliko je iz ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena utvrđeno da sjeme ispunjava zahtjeve iz Dodatka 2., dobavljač će, na posebnoj naljepnici koja je priložena uz Certifikat o sjemenu na pakiranju, staviti naznaku: »ponovno ispitano«, broj izvješća o kvaliteti sjemena te u nastavku mjesec i godinu ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena.

(2) Ponovljenim ispitivanjem kvalitete sjemena mora biti ispitana barem klijavost sjemena.

Članak 29.

(1) Sjeme žitarica kategorija osnovno i certificirano sjeme svih generacija može se staviti na tržište samo u ujednačenim partijama i plombiranim pakiranjima i označeno u skladu s člankom 22. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka sjeme žitarica kategorija osnovno i certificirano sjeme svih generacija može se staviti na tržište označeno OECD certifikatom ukoliko je na njemu naznačeno »EU pravila i standardi«.

(3) Uz zahtjev za izdavanje rješenja iz članka 32. stavka 1. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz da je za sortu podnijet zahtjev za upis u Sortnu listu Republike Hrvatske.

(4) Dokazom iz stavka 4. ovoga članka smatra se potvrda Agencije da je sorta uključena u postupak priznavanja.

(5) Rješenjem će se odobriti stavljanje na tržište sjemena u skladu s člankom 32. stavkom 1. Zakona na razdoblje od godinu dana.

Članak 30.

(1) Na tržište se u skladu s člankom 32. stavkom 3. podstavkom 1. Zakona, može staviti sjeme kategorije osnovno sjeme na razdoblje od godinu dana.

(2) Sjeme iz stavka 1. ovoga članka koje se stavlja na tržište mora na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu biti označeno u skladu sa člankom 22. ovoga Pravilnika.

(3) Sjeme sorte koja nije upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske prilikom stavljanja na tržište mora se označiti Certifikatom o sjemenu na pakiranju u boji propisanoj člankom 22. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 31.

(1) Sjeme žitarica kategorije predosnovno i osnovno kada je namijenjeno za daljnju proizvodnju drugog certificiranog sjemena, a ne ispunjava uvjete propisane u Dodatku 2. u pogledu klijavosti, može se službeno certificirati i staviti na tržište u skladu s člankom 24. stavkom 2. podstavakom 1. Zakona uz obvezu da se pakira i označi u skladu s člankom 24. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

(2) Sjeme žitarica kategorije osnovno ili certificirano sjeme može se u skladu s člankom 24. stavkom 2. podstavkom 2. Zakona, a u cilju osiguranja brže opskrbe sjemenom, certificirati i staviti na tržište do prvog kupca, kojemu je poznato ime i adresa, ako je pakirano, i označeno u skladu s člankom 24. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se na sjeme koje se uvozi iz trećih zemalja.

(4) Sjeme žitarica kategorije osnovno ili certificirano sjeme može se u skladu s člankom 32. stavkom 3. podstavkom 1. Zakona, a u slučaju nedovoljnih količina sjemena žitarica, staviti na tržište iako ne udovoljava uvjetima propisanim za kategoriju i izdavanje certifikata, uz obvezu da se označi u skladu s člankom 24. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

(5) Sjeme žitarica kategorije osnovno ili certificirano sjeme može se u skladu s člankom 32. stavkom 3. podstavkom 2. Zakona, a u slučaju nedovoljnih količina sjemena žitarica, staviti na tržište iako sorta nije upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske, uz obvezu da se označi u skladu s člankom 24. stavkom 7. ovoga Pravilnika.

Članak 32.

(1) Sjeme koje je tretirano sredstvima za zaštitu bilja može se staviti na tržište ukoliko je označeno u skladu s člankom 24. stavkom 8. ovoga Pravilnika.

(2) Sjeme koje udovoljava uvjetima za ekološku proizvodnju mora, osim zahtjeva iz Zakona i ovoga Pravilnika, ispunjavati i posebne zahtjeve utvrđene u propisima koji uređuju ekološku proizvodnju.

Članak 33.

(1) Sjeme žitarica koje se uvozi i stavlja na tržište mora biti originalno pakirano i označeno OECD certifikatom na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice.

(2) Svaku pošiljku partije sjemena koja se uvozi uz OECD certifikat o sortnosti mora pratiti i ISTA ili AOSA certifikat o kvaliteti sjemena koji ne može biti stariji od 8 mjeseci.

(3) Za pošiljku sjemena iz uvoza smatra se da je istovjetna sjemenu proizvedenom prema Zakonu i ovome Pravilniku ukoliko je OECD certifikat o sortnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdan od nadležnog tijela zemlje i ako u pogledu sorte, kategorije i kvalitete sjemena pošiljka sjemena udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

(4) Prilikom pregleda pošiljke sjemena na graničnom prijelazu ili na određenim mjestima unutar države koji su pod carinskim nadzorom fitosanitarni inspektor nadzire je li:

– dobavljač propisno upisan i registriran u Upisniku dobavljača sjemena,

– pakiranje sjemena originalno pakirano i pošiljka sjemena označena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka,

– OECD Certifikat koji prati partiju sjemena izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice,

– sjeme udovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonom i Pravilnikom u pogledu sorte, kategorije i kvalitete.

(5) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena preko 2 kg s podacima o:

– vrsti,

– sorti,

– kategoriji,

– zemlji proizvodnje sjemena,

– nadležnom tijelu zemlje koje je izdalo certifikat o sortnosti,

– državi izvoznici,

– uvozniku,

– količini sjemena.

(6) Obrazac evidencije iz stavka 5. ovoga članka propisan je u Obrascem 6. koji se nalazi u Dodatku 6.

(7) Izvješće o uvezenim količinama sjemena preko 2 kg uz navođenje podataka iz Obrasca 6. uvoznik dostavlja Agenciji u roku 15 dana od uvoza uz dostavu uzorka u skladu s člankom 31. stavkom 5. Zakona.

(8) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 33. stavak 1. Zakona, po pojedinom uzorku sjemena bilo da se radi o populaciji, sorti, hibridu ili samooplodnoj liniji može se uvesti do 5 kg sjemena kukuruza i sirka, odnosno do 10 kg sjemena ostalih žitarica.

(9) Uz zahtjev za izdavanjem rješenja iz članka 33. stavka 1. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz o provođenju znanstvenog ili selekcijskog rada, te da je upisan u Upisniku dobavljača i registriran za proizvodnju sjemena.

(10) Dokazom iz stavka 9. ovoga članka smatra se Izjava o provođenju znanstvenog ili selekcijskog rada ili Program znanstvenog ili selekcijskog rada.

(11) Prije stavljanja na tržište sjemena žitarica koje je uvezeno mora biti označeno certifikatima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, bilo da su isti tiskani na hrvatskom jeziku ili se prijevod certifikata na hrvatski jezik nalazi uz službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju odnosno kao prateći dokument.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica (»Narodne novine«, br. 83/09, 31/13, 61/16, 111/18 i 47/20).

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi iz Dodatka I. točke 7. koje stupaju na snagu 1. rujna 2022. godine

Klasa: 011-01/21-01/44
Urbroj: 525-07/0214-22-19
Zagreb, 24. veljače 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAK 1.

UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI SJEMENSKI USJEVI

1. Plodosmjena mora biti u skladu s usjevom koji se proizvodi. Na polju ne smije biti samoniklih biljaka od prethodnog usjeva.

2. Usjev mora biti u skladu sa sljedećim standardima u pogledu udaljenosti od susjednih izvora peludi koja može rezultirati nepoželjnim stranim oprašivanjem:

UsjevNajmanja udaljenost
Phalaris canariensis, Secale cereale osim hibrida:
– za proizvodnju osnovnog sjemena,300 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena250 m
Sorghum spp.
– za proizvodnju osnovnog sjemena(*1)400 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena(*)200 m
xTriticoseccale, samooplodne sorte
– za proizvodnju osnovnog sjemena,50 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena20 m
Zea mays200 m
Fagopyron esculentum
– za proizvodnju osnovnog sjemena300 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena250 m
Panicum miliaceum
– za proizvodnju osnovnog sjemena50 m


(*1) Na područjima na kojima prisutnost S. halepense ili S. bicolor subsp. drummondii predstavlja poseban problem unakrsnog oprašivanja, primjenjuje se sljedeće:

(a) Usjevi za proizvodnju osnovnog sjemena Sorghum bicolor subsp. bicolor ili njegovih hibrida moraju se izolirati na udaljenosti od najmanje 800 m od bilo kojeg izvora te onečišćujuće peludi;

(b) usjevi za proizvodnju certificiranog sjemena Sorghum bicolor subsp. bicolor ili njegovih hibrida moraju se izolirati na udaljenosti od najmanje 400 m od bilo kojeg izvora te onečišćujuće peludi.

Moguće je zanemariti najmanje udaljenosti navedene u prethodnoj tablici ako postoji dovoljna zaštita od bilo kakvog nepoželjnog stranog oprašivanja.

3. Usjev će imati dovoljan identitet i čistoću sorte ili u slučaju usjeva samooplodne linije, dovoljan identitet i čistoću svojstava. Za proizvodnju sjemena hibridnih sorti, prethodno navedeno također će se primjenjivati na svojstva komponenata, uključujući mušku sterilnost ili obnovu plodnosti.

Usjev Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale ako nisu hibridi, Sorghum spp. i Zea mays udovoljavat će sljedećim standardima ili ostalim uvjetima:

A.Oryza sativa:
Broj biljaka koje su prepoznatljive kao one koje su očito divlje biljke ili biljke s crvenim zrnom ne smije biti veći od navedenog:
– 0 za proizvodnju osnovnog sjemena,
– 1 na 100 m2 za proizvodnju certificiranog sjemena prve i druge generacije.
B. Phalaris canariensis, Secale cereale osim hibrida:
broj biljaka u usjevu, za koje se prepoznaje da očito nisu pravi pripadnici sorte neće premašivati:
– jednu na 30 m2 za proizvodnju osnovnog sjemena,
– jednu na 10 m2 za proizvodnju certificiranog sjemena.
C.Sorghum spp.
(a) postotak biljaka vrste Sorghum osim vrste usjeva ili biljaka za koje je prepoznatljivo da očito nisu pravi pripadnici inbred linije ili komponente neće premašivati:
(aa) za proizvodnju osnovnog sjemena:
– pri cvjetanju: 0,1 %
– pri sazrijevanju: 0,1 %
(bb) za proizvodnju certificiranog sjemena:
– atipične biljke muške komponente koje su raspršile pelud kada biljke ženske komponente imaju receptivne njuške tučka: 0,1 %
– atipične biljke ženske komponente: u cvjetanju: 0,3 %, a u sazrijevanju: 0,1 %
(b) sljedeći standardi ili ostali uvjeti bit će ispunjeni za proizvodnju certificiranog sjemena hibridnih sorti:
(aa) dovoljna količina peluda bit će raspršena od strane biljaka muške komponente dok biljke ženske komponente imaju receptivne njuške tučka
(bb) kada biljke ženske komponente imaju receptivne njuške tučka, postotak biljaka te komponente koje su raspršile pelud ili raspršuju pelud neće premašivati 0,1 %
(c) usjevi slobodno oprašivanih sorti ili sintetičkih sorti Sorghum spp. bit će u skladu sa sljedećim standardima: broj biljaka usjeva za koje je prepoznatljivo da očito nisu pravi pripadnici sorte neće premašivati:
– jednu na 30 m2 za proizvodnju osnovnog sjemena,
– jednu na 10 m2 za proizvodnju certificiranog sjemena.
D.Zea mays:
(a) postotak biljaka za koje se prepoznaje da očito nisu pravi pripadnici sorte, samooplodne linije ili roditeljske komponente neće premašivati:
(aa) za proizvodnju osnovnog sjemena:
– inbred linije, 0,1 %
– jednostavni hibrid, svaka komponenta, 0,1 %
– slobodno oprašivane sorte, 0,5 %
(bb) za proizvodnju certificiranog sjemena:
– komponenta hibridnih sorti:
– inbred linije, 0,2 %
– jednostavni hibrid, 0,2 %
– slobodno oprašivane sorte, 1,0 %
– slobodno oprašivane sorte, 1,0 %
(b) sljedeći drugi standardi ili uvjeti bit će ispunjeni za proizvodnju sjemena hibridnih sorti:
(aa) muške komponente će prašiti dovoljnom količinom peludi dok su biljke ženske komponente u cvatu
(bb) kada je potrebno provest će se čupanje metlica
(cc) kada 5 % ili više biljaka ženskih komponenata imaju receptivne njuške tučka, postotak ženskih komponenata koje su raspršile pelud neće premašivati:
– 1 % kod bilo kojeg nadzora
– 2 % kod ukupnih službenih nadzora u polju.
Za biljke se smatra da su raspršile pelud ili da ga raspršuju kada su na 50 mm ili više od središnje osi ili laterala metlice, prašnici izvirili iz svojih pljevica i raspršili ili raspršuju pelud.


4. Hibridi raži

(a) Usjev će biti u skladu sa sljedećim standardima vezano uz udaljenosti od susjednih izvora peludi koji mogu rezultirati nepoželjnim stranim oprašivanjem:

UsjevMinimalna
udaljenost
za proizvodnju osnovnog sjemena
– pri korištenju muške sterilnosti1000 m
– pri nekorištenju muške sterilnosti600 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena500 m

(b) Usjev će imati dovoljan identitet i čistoću u pogledu značajki komponenata, uključujući i mušku sterilnost.
Usjev će naročito biti usklađen sa sljedećim standardima ili ostalim uvjetima:
(i) broj biljaka u usjevu, koje su prepoznate da nisu pravi pripadnici komponenata neće premašivati:
– jednu na 30 m2 za proizvodnju osnovnog sjemena
– jednu na 10 m2 za proizvodnju certificiranog sjemena, ovaj će se standard pri nadzoru u polju primjenjivati samo na žensku komponentu
(ii) u slučaju osnovnog sjemena, kada se koristi muška sterilnost, stupanj sterilnosti muške sterilne komponente iznosit će barem 98 %.
(c) certificirano sjeme proizvodit će se u miješanom uzgoju ženske muško-sterilne komponente s muškom komponentom koja obnavlja mušku plodnost, kada je to primjereno.
5. Usjevi za proizvodnju certificiranog sjemena hibrida Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta i samooplodne xTriticosecale te usjevi za proizvodnju certificiranog sjemena hibrida Hordeum vulgare tehnikom koja nije citoplazmatska muška sterilnost (CMS)
(a) Usjev će biti usklađen sa sljedećim standardima vezano uz udaljenosti od susjednih izvora peludi koji mogu rezultirati nepoželjnim stranim oprašivanjem:
– minimalna udaljenost ženske komponente iznosit će 25 m od bilo koje druge sorte iste vrste osim usjeva muške komponente
– ta se udaljenost može zanemariti ako postoji dovoljna zaštita od bilo kakvoga nepoželjnoga stranog oprašivanja.
(b) Usjev će imati dovoljan identitet i čistoću vezanu uz značajke komponenata.


Kada se sjeme proizvodi upotrebom hibridizacijskog sredstva, usjev će biti u skladu sa sljedećim standardima ili ostalim uvjetima:
(i) minimalna čistoća sorte svake komponente iznosit će:
– Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum i Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7 %,
– samooplodna pšenoraž: 99,0 %

(ii) minimalni hibriditet mora biti 95 %. Postotak hibriditeta ocijenit će se u skladu s postojećim međunarodnim metodama, ukoliko takve metode postoje. U slučajevima kada se hibriditet utvrđuje tijekom ispitivanja sjemena prije certificiranja ne treba izvršiti utvrđivanje hibriditeta tijekom nadzora u polju.

5a. Usjevi za proizvodnju osnovnog i certificiranog sjemena hibrida ječma tehnikom citoplazmatske muške sterilnosti (CMS):

(a) Usjev mora biti u skladu sa sljedećim standardima u pogledu udaljenosti od susjednih izvora peludi koja može rezultirati nepoželjnim stranim oprašivanjem:

UsjevNajmanja udaljenost
za proizvodnju osnovnog sjemena100 m
za proizvodnju certificiranog sjemena50 m

(b) Usjev mora imati dovoljan sortni identitet i čistoću u pogledu svojstava komponenata.

Usjev posebno mora biti u skladu sa sljedećim standardima:

i. Postotak broja biljaka koje očito nisu pravi pripadnici tipa ne smije prelaziti:

– za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju osnovnog sjemena, 0,1 % za liniju održavanja i obnavljanja te 0,2 % za žensku komponentu CMS-a,
– za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju certificiranog sjemena, 0,3 % za liniju obnavljanja i žensku komponentu CMS-a te 0,5 % u slučaju da je ženska komponenta CMS-a jednostruki hibrid.
ii. Razina muške sterilnosti ženske komponente iznosi najmanje:
– 99,7 % za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju osnovnog sjemena,
– 99,5 % za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju certificiranog sjemena.


iii. Zahtjevi iz točaka i. te ii. ispituju se službenim testovima nakon provjere.

(c) Certificirano sjeme može se proizvoditi u miješanom uzgoju ženske muško-sterilne komponente s muškom komponentom kojom se obnavlja plodnost.

6. Usjev mora biti praktički slobodan od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu sjemena.

Osim toga, usjev mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te regulirane nekarantenske štetne organizme (RNQP) u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/2031) te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. iste uredbe.

Prisutnost RNQP-a na usjevima mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima navedenima u tablici:

Gljive i pseudogljive
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sjetvu

(rod ili vrsta)

Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemenaPragovi za proizvodnju osnovnog sjemenaPragovi za proizvodnju certificiranog sjemena
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]Oryza sativa L.

Najviše dvije biljke sa simptomima na 200 m2 uočene

tijekom pregleda u polju reprezentativnog uzorka bilja iz svakog usjeva provedenih u primjereno vrijeme.

Najviše dvije biljke sa simptomima na 200 m2 uočene

tijekom pregleda u polju reprezentativnog uzorka bilja iz svakog usjeva provedenih u primjereno vrijeme.

Certificirano sjeme prve generacije (C1):

Najviše četiri biljke sa simptomima na 200 m2 uočene

tijekom pregleda u polju reprezentativnog uzorka bilja iz svakog usjeva provedenih u primjereno vrijeme.

Certificirano sjeme druge generacije (C2):

Najviše osam biljaka sa simptomima na 200 m2 uočeno

tijekom pregleda u polju reprezentativnog uzorka bilja iz svakog usjeva provedenih u primjereno vrijeme.

Nematode
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sjetvu

(rod ili vrsta)

Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemenaPragovi za proizvodnju osnovnog sjemenaPragovi za proiz­vodnju certificiranog sjemena
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]Oryza sativa L.0 %0 %0 %


7. Zadovoljavanje navedenih standarda ili ostalih uvjeta u pogledu osnovnog sjemena ispitat će se u službenom nadzoru u polju, te u slučaju certificiranog sjemena, ispitat će se ili službenim nadzorom ili u nadzoru pod stručnom kontrolom.

Ti će se nadzori obavljati u skladu sa sljedećim uvjetima:

A. Stanje i faza razvoja usjeva dozvoljavat će primjereno ispitivanje.

B. Broj nadzora bit će najmanje:

(a) za Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale: jedan;

(b) za Sorghum spp. i Zea mays

1) tijekom sezone cvatnje:

(aa) slobodno oprašivane sorte: jedan

(bb) inbred linije ili hibridi: tri.

Kada usjev slijedi Sorghum spp. i Zea mays usjev ili u prethodnoj ili tekućoj godini, obavit će se barem jedan posebni terenski pregled kako bi se provjerilo jesu li ispunjene odredbe iznesene u točki 1. ovog Dodatka.

(c) Veličina, broj i raspodjela dijelova polja na kojima će se vršiti inspekcija u svrhu ispitivanja jesu li ispunjene odredbe ovog Dodatka odredit će se u skladu s primjerenim međunarodnim metodama.

(8) Ako nakon provedbe točaka 3. i 7. i dalje postoji sumnja u identitet sorte sjemena, Agencija može za ispitivanje tog identiteta koristiti međunarodno priznatom i ponovljivom biokemijskom ili molekularnom tehnikom u skladu s primjenjivim međunarodnim standardima.

DODATAK 2.

UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI
SJEME

1. Sjeme će imati dovoljan identitet i čistoću sorte ili u slučaju sjemena inbred linije, dovoljan identitet i čistoću vezanu uz njegove karakteristike. U pogledu sjemena hibridnih sorti, gore navedene odredbe također će se primjenjivati na karakteristike komponenata.

Sjeme vrsta koje su ispod navedene bit će u skladu sa sljedećim standardima ili ostalim uvjetima:

A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, osim hibrida u svakom pojedinačnom slučaju:

KategorijaMinimalna čistoća sorte ( %)
Osnovno sjeme99,9
Certificirano sjeme, prva generacija99,7
Certificirano sjeme, druga generacija99,0

Minimalna čistoća sorte ispitat će se uglavnom u poljskim pregledima provedenim u skladu s uvjetima određenima u Dodatku 1.

B. Samooplodne sorte Triticosecale osim hibrida:

KategorijaMinimalna čistoća sorte ( %)
Osnovno sjeme99,7
Certificirano sjeme, prva generacija99,0
Certificirano sjeme, druga generacija98,0

Minimalna čistoća sorte ispitat će se uglavnom poljskim pregledima izvršenim u skladu s uvjetima određenima u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

C. Hibridi vrsta Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta i samooplodne xTriticosecale:

Najmanja sortna čistoća sjemena kategorije certificirano sjeme iznositi će 90 %.

U slučaju ječma proizvedenog tehnikom CMS ona iznosi 85 %. Nečistoće koje nisu linija obnavljanja ne smiju prelaziti 2 %.

Najmanja sortna čistoća ispituje se službenim testovima nakon provjere na primjerenoj količini uzoraka.

D. Sorghum spp. i Zea mays:

Kada se za proizvodnju certificiranog sjemena hibridnih sorti koristi ženska muško-sterilna komponenta i muška komponenta koja ne obnavlja mušku fertilnost, sjeme će se proizvoditi:

– stapanjem partija sjemena u mjeri koja je primjerena sorti gdje se, s jedne strane, koristi ženska muško-sterilna komponenta, te s druge strane, ženska muško-fertilna komponenta, ili

– uzgajanjem ženske muško-sterilne komponente i ženske muško-fertilne komponente u mjeri primjerenoj sorti. Udio tih komponenata ispitat će se u poljskim pregledima koje će se provoditi u skladu s uvjetima određenima u Dodatku 1.

E. Hibridi raži i hibridi ječma proizvedeni tehnikom CMS

Sjeme neće biti potvrđeno kao certificirano sjeme osim ako se ne izradi izvještaj rezultata postkontrole na službeno prikupljenim uzorcima osnovnog sjemena obavljenog tijekom sezone uzgoja sjemenskog usjeva namijenjenog za certificiranje kao certificiranog kako bi se utvrdilo je li osnovno sjeme zadovoljilo uvjete za osnovno sjeme određene u ovom Pravilniku u pogledu identiteta i čistoće vezanih uz karakteristike komponenata, uključujući i mušku sterilnost.

F. Fagopyrum esculentum, Panicum miliaceum:

KategorijaMinimalna čistoća sorte ( %)
Osnovno sjeme95,0
Certificirano sjeme90,0«

2. Sjeme će biti u skladu sa sljedećim standardima ili ostalim uvjetima u pogledu klijanja, analitičke čistoće i sadržaja sjemena ostalih biljnih vrsta:

Tablica 1.

Vrsta i kategorijaKlijavost najmanje ( % od čistog sjemena)Najmanja analitička čistoća
(maseni %)
Najveći dozvoljeni broj sjemena drugih vrsti bilja uključujući crveno sjeme Oryza sativa u uzorku navedeni u stupcu 4, prilogu 3 (zajedno u stupcu)
Ukupno druge vrste bilja(a)Crveno sjeme Oryza sativaDruge vrste žitaricaDruge vrste, razne žitarice

Avena fatua,

A. sterilis

Lolium

termulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostemma ghitagoPanicum spp.
12345678910
Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta
– osnovno sjeme859941(b)30(c)1
– C, C1, C285(d)9810770(c)3
Avena nuda, golozrna zob
– osnovno sjeme759941(b)30(c)1
C, C1, C275(d)9810770(c)3
Phalaris canariensis, kanarska trava
– osnovno sjeme759841(b)0(c)
– C75981050(c)
Oryza sativa, riža
– osnovno sjeme8098411
– C180981033
– C280981553
Secale cereale, raž
– osnovno sjeme859841(b)30(c)1
– C859810770(c)3
Sorghum spp., sirak80980
xTriticosecale, pšenoraž
– osnovno sjeme809841(b)30(c)1
– C, C1, C2809810770(c)3
Zea mays, kukuruz90980
Panicum miliaceum
– O8098
– C1, C2,8097

Fagopyrum esculentum Moench

heljda

– osnovno sjeme80985(e)
– C1, C2809715(e)

Drugi standardi ili uvjeti koji se primjenjuju kada se na njih upućuje u tablici 1. iz ovog Dodatka:

(a) najveći dozvoljeni sadržaj sjemena, naveden u stupcu 4, uključuje sjeme iz stupaca 5 – 10

(b) ako je u prvom uzorku 1 sjemenka više od dozvoljenog, to se ne smatra kao nečistoća (primjese), ako je drugi uzorak jednake veličine bez sjemenki drugih vrsta žita

(c) prisutnost 1 sjemenke divlje zobi (Avena fatua) ili sterilna zob (crvena divlja zob) (Avena sterilis ili Avena ludoviciana) ili ljulja vratića (Lolium temulentum) u propisanom uzorku ne smatra se kao nečistoća, ako je drugi uzorak jednake veličine bez sjemenki navedenih vrsta biljaka

(d) kod sorti ječma i zobi, koje su službeno razvrstane u skupinu ‘golica’, najmanja klijavost je smanjena na 75 % čistog sjemena. U tom slučaju je na certifikatu o sjemenu naznačeno ‘najmanja klijavost 75 %’

(e) kod sorti heljde najveći dozvoljeni sadržaj tatarske heljde (Fagopyrum tataricum) u osnovnom sjemenu može biti naviše jedna sjemenka, a kod certificiranog sjemena mogu biti najviše dvije sjemenke

3. Sjeme mora biti praktički slobodno od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu sjemena.

Osim toga, sjeme mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te RNQP-e u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. iste.

Prisutnost RNQP-a na sjemenu i odgovarajućim kategorijama mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima navedenima u tablici:

Nematode
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuBilje za sjetvu (rod ili vrsta)Pragovi za predosnovno sjemePragovi za osnovno sjemePragovi za certificirano sjeme
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]Oryza sativa L.0 %0 %0 %
Gljive
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]Oryza sativa L.Praktički slobodnoPraktički slobodnoPraktički slobodno

4. Prisutnost sklerocija u odgovarajućim kategorijama sjemena mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima u tablici:

KategorijaNajveći broj sklerocija gljiva iz roda Claviceps u uzorku za koji je masa navedena u stupcu 3. Priloga III.

Žitarice, osim križanca vrste Secale cereale:

– osnovno sjeme

– certificirano sjeme

križanci vrste Secale cereale:

– osnovno sjeme

– certificirano sjeme


1

3


1

4 (*)

(*) Prisutnost pet sklerocija ili dijelova sklerocija gljiva iz roda Claviceps, u uzorku propisane mase, smatra se sukladnim s normama ako se u drugom uzorku iste mase ne nalazi više od četiri sklerocija.

DODATAK 3.

MASA PARTIJE I UZORKA

VrsteMaksimalna masa partije
(u tonama)
Minimalna masa uzorka uzetog iz partije
(u gramima)
Masa uzorka za određivanje po broju određenom u stupcima 4 – 10 Dodatka 2 (2.) (A) i Dodatka 2 (3.)
(u gramima)
1234
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa301000500
Hordeum vulgare301000500
Triticum aestivum subsp. aestivum301000500
Triticum turgidum subsp. durum301000500
Triticum aestivum subsp. spelta301000500
Secale cereale301000500
xTriticosecale301000500
Phalaris canariensis10400200
Oryza sativa30500500
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor30900900
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse10250250
Hibridi vrsta Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de
Wet ex Davidse
30300300
Zea mays, osnovno sjeme inbred linija40250250
Zea mays, osnovno sjeme osim onog inbred linija; certificirano sjeme4010001000
Fagopyrum esculentum10600600
Panicum miliaceum10150150


Maksimalna masa partije ne smije prelaziti 5 %.

DODATAK 4.

CERTIFIKAT O SJEMENU NA PAKIRANJU

A. Potrebne informacije

(a) Za osnovno sjeme i certificirano sjeme:

1. EU pravila i standardi

2. Tijelo ovlašteno za certifikaciju, naziv ili kratica države članice

2.a Službeno dodijeljen serijski broj

3. Referentni broj partije

3.a. Mjesec i godina plombiranja izraženi na slijedeći način: »plombirano…« (mjesec i godina)

ili mjesec i godina posljednjeg službenog uzimanja uzoraka u svrhu certificiranja, izraženi na sljedeći način: »uzorci uzeti…« (mjesec i godina)

4. Vrsta: navedena najmanje sa svojim botaničkim imenom, na latinici

5. Sorta: naziv sorte najmanje na latinici

6. Kategorija

7. Država proizvodnje

8. Neto ili bruto masa ili broj sjemenki u pakiranju

8a. Gdje je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodatka kao i približan odnos između mase čistog sjemena i ukupne mase

9. Tretirano: naziv aktivne tvari sredstva za zaštitu bilja

10. U slučaju sorti koje su hibridi ili inbred linije:

– za osnovno sjeme: ime komponente kojoj osnovno sjeme pripada, koje može biti naznačeno u obliku koda, uz poziv na konačnu sortu, sa ili bez poziva na njezinu funkciju (muška ili ženska), uz riječ »komponenta«

– za certificirano sjeme: ime sorte kojoj sjeme pripada, uz riječ »hibrid«

11. Kada se ponovno ispituje klijavost, potrebno je naznačiti »ponovno ispitano« i (mjesec i godinu), te se može navesti laboratorij koji je napravio ponovno ispitivanje. Takva informacija može se navesti na Certifikatu o sjemenu na pakiranju ili na posebnoj naljepnici u skladu s člankom 27. ovoga Pravilnika

(b) Za mješavinu sjemena:

1. »Mješavina …« (vrste ili sorte)

2. Tijelo odgovorno za plombiranje i država članica

2.a Službeno dodijeljen serijski broj

3. Referentni broj partij;

3.a. Mjesec i godina plombiranja izraženi na sljedeći način: »zapečaćeno …« (godina i mjesec);

4. Vrsta, kategorija, sorta, država proizvodnje i maseni udio svake od komponenata; nazivi vrste i sorte biti će naznačeni barem na latinici

5. Neto ili bruto masa ili broj sjemenki u pakiranju

6. Kada je naznačena masa i koriste se granulirani pesticidi, peletirane tvari ili drugi kruti aditivi, naznačit će se priroda aditiva, te približan omjer između mase čistog sjemena i ukupne mase

7. Kad se ponovno ispita klijanje svih komponenata mješavine, naznačit će se riječi »ponovno ispitano … (mjesec i godina)« te se može navesti laboratorij odgovoran za ponovno ispitivanje

Takva informacija može se navesti na Certifikatu o sjemenu na pakiranju ili na posebnoj naljepnici u skladu s člankom 27. ovoga Pravilnika 8. »Prodaja dozvoljena isključivo u …« (država članica)

B. Minimalne dimenzije

110 mm x 67 mm.

DODATAK 5.

CERTIFIKAT O SJEMENU NA PAKIRANJU I DOKUMENTI POTREBNI U SLUČAJU SJEMENA KOJE NIJE KONAČNO CERTIFICIRANO, A POŽETO JE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

A. Informacije potrebne na certifikatu o sjemenu na pakiranju:

– tijelo odgovorno za službeni nadzor i država članica ili njena kratica

– službeno dodijeljen serijski broj

– vrsta, naznačena barem pod njenim botaničkim imenom, koje može biti naznačeno u skraćenom obliku i bez naziva ovlaštenog tijela, na latinici

– sorta, naznačena barem na latinici; u slučaju sorti (inbred linija, hibrida) koje su namijenjene isključivo kao komponente za sorte hibrida, dodat će se riječ »komponenta«

– kategorija

– u slučaju hibridnih sorti, riječ »hibrid«

– neto ili bruto masa

– riječi »sjeme nije konačno certificirano«

B. Boja certifikata na pakiranju:

Certifikat na pakiranju će biti sive boje.

C. Informacije potrebne za certifikat o sjemenu uz otpremnicu:

– tijelo koje izdaje dokument

– službeno dodijeljen serijski broj

– vrsta, naznačena barem pod njenim botaničkim imenom, koje može biti naznačeno u skraćenom obliku i bez naziva ovlaštenog tijela, na latinici

– sorta, na latinici

– kategorija

– referentni broj partije sjemena korištenog za sjetvu sjemenskog usjeva i ime države ili država koje su certificirale to sjeme

– parcela ili referentni broj partije

– površina sjemenskog usjeva na kojeg se odnosi certifikat o sjemenu

– količina požetog sjemena i broj pakiranja

– broj generacija nakon osnovnog sjemena, u slučaju certificiranog sjemena

– potvrda da su ispunjeni uvjeti koje je morao zadovoljiti usjev iz kojeg je proizvedeno sjeme

– kada je primjereno, rezultati preliminarne analize sjemena.

DODATAK 6.

Obrazac broj 1.

__________________________________

(Naziv i sjedište proizvođača – podnosioca prijave)

Telefon: ____________

OIB: _______________ MIPBG: ____________

Datum: ____________

PRIJAVA
za službeni nadzor nad sjemenskim usjevom ____________

__________________________________________________

(Naziv i sjedište ovlaštene fizičke ili pravne osobe za stručni nadzor)

SORTA HIBRIDZASIJANA SJ.KAT.LINIJAPARCELAPREDUSJEVDATUM SJETVECERTIFIKAT O SJEMENU
MajkaOtacARKOD IDK.O.k.č.br.m2BrojDatum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odgovorna stručna osoba za proizvodnju sjemena po ovoj prijavi je______________________________________
(ime i prezime, telefon)

MP__________________________
(Potpis odgovorne osobe)

Obrazac broj 2.

Zapisnik broj ________
o obavljenom službenom nadzoru nad sjemenskim usjevom

Podnositelj prijave:

Adresa: ______________________

Vrsta: ___________ Sorta: ___________ Kategorija: _________

Prijavljena površina za nadzor, ha: _______ Parcela: ___________

Plodored20___20___20___20___20___
      

Broj partije sjemena:

Podrijetlo

Proizvođač:

Datum sjetve:

Oznaka u polju: DA – NE

Priložen certifikat o sjemenu sa pakiranja: DA – NE

Minimalna prostorna izolacija: DA – NE

Sklop usjeva po m2:

Razvojni stadij usjeva:

Ujednačenost usjeva: DA – NE

Autentičnost sorte: DA – NE

Genetska čistoća u %:

Polijeganje u %:

ELEMENTI OCJENJIVANJA (broj po nadziranoj jedinici)

12345678910111213Prosjek
1. ATIPIČNE BILJKE:
               
               
               
Zbroj
2. DRUGE VRSTE:
               
               
               
Zbroj
3. KOROVI PROBLEMATIČNI ZA ODVAJANJE PRI DORADI (latinski naziv):
               
               
               
Zbroj
4. ZDRAVSTVENO STANJE (bolesti i štetnici – latinski naziv):
               
               
               
               
Zbroj

Nadzirana površina – ha: _________

Odbijena površina – ha: _________

Priznata površina – ha: _________

Napomena proizvođaču:

Procjena prinosa, kg/ha (u zadnjem pregledu)

Ukupno kg

Usjev se priznaje: DA – NE u kategoriju:

Datum pregleda:

Potpis odgovorne osobePotpis nadzornika
_________________________________

Obrazac broj 3.

Zapisnik broj _______
o obavljenom službenom nadzoru nad sjemenskim usjevom stranooplodnog bilja

Podnositelj prijave:

Adresa:

Vrsta:

Hibrid:

Linija: majka: otac:

Prijavljena površina za nadzor, ha: Parcela:

Plodored20___20___20___20___20___
      

Broj partije sjemena: majka otac:

Podrijetlo – proizvođač: majka: otac:

Datum sjetve: majka: otac:

Oznaka u polju: DA – NE

Priložen Certifikat o sjemenu sa pakiranja: DA – NE

Minimalna prostorna izolacija: DA – NE

Ujednačenost usjeva: DA – NE

Razvojni stadij usjeva:

Autentičnost linije: DA – NE

Sklop usjeva po m2: majka: otac:

ELEMENTI OCJENJIVANJA (broj po nadziranoj jedinici)

12345678910111213Prosjek
1. OČINSKE ATIPIČNE BILJKE:
               
               
               
Zbroj
Ukupno u %
2. MAJČINSKE ATIPIČNE BILJKE:
               
               
               
Zbroj
Ukupno u %
3. ZDRAVSTVENO STANJE:
               
               
               
Zbroj

Nadzirana površina – ha:

Odbijena površina – ha:

Priznata površina – ha:

Napomena proizvođaču:

Datum pregleda: ________________

Potpis odgovorne osobePotpis nadzornika
_________________________________

Obrazac broj 4.

UVJERENJE o priznavanju sjemenskog usjeva broj ____________

1. Dobavljač registriran za proizvodnju sjemena _________________________________________________________________

2. Sjedište (adresa): ___________________________________

3. Vrsta sjemena (naziv na hrvatskom i latinskom jeziku): _________________________________________________________

4. Sorta – hibrid – samooplodna linija: _______________________________________________________________________

5. Godina proizvodnje: ________________________________

6. Podrijetlo proizvedenog sjemena:

a) Naziv i sjedište proizvođača sjemena: ______________________________________________________________________

b) Broj i datum certifikata o sjemenu uz otpremnicu: _____________________________________________________________

7. Površina sjemenskog usjeva (ha): _________________________________________________________________________

8. Ukupni prinos naravnog sjemena u kg: _____________________________________________________________________

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 110/21), zapisnika broj ____ od ____ o obavljenom službenom nadzoru, priznaje se sjemenski usjev, kategorija ____

Mjesto i datum:

M. P.

(potpis)

Obrazac broj 5.

EVIDENCIJA O MASI PREUZETOG I DORAĐENOG SJEMENA

Dobavljač s pravom dorade:_______________________
(Naziv i sjedište dobavljača)

Red.br.Biljna vrstaSortaKategorijaProizvođač i zemlja proizvodnjeBroj dokumenta o sotrnosti, uvjerenjaKoličina naturalnog sjemenaBroj partijeDatum podnošenja zahtjeva/broj zahtjevaMasa partijeMasa jednog pakiranjaBroj pakiranjaDatum doradeMjesec plombiranjaMasa dorađene partije sjemenaBroj pakiranja partije sjemena nakon doradeSredstvo za tretiranje sjemenaIzvješće o kvaliteti sjemenaNapomena
12345678910111213141516171819
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                   
                   

Obrazac broj 6.

EVIDENCIJA UVEZENIH KOLIČINA SJEMENA

Red.
broj
VrstaSortaKategorijaZemlja
proizvodnje
Zemlja izvozaNadležno tijelo koje je izdalo i broj dokumentaKoličina sjemena
Fitosanitarni cert.Cert. o sortnostiCert. o kvalitetikgBroj pakiranjaTež jednog pakiranja
123456789101112
            
            
            
            

Obrazac broj 7.

EVIDENCIJA O KOMPONENTAMA MJEŠAVINE SJEMENA

Redni brojNaziv mješavineSastavNapomena
vrstasortakategorijabroj certifikatamasa sjemena
12345678
        
     
     
        
     
     
        
        

Obrazac broj 8.

_________________________________

Naziv (ime) i sjedište podnositelja zahtjeva

Kontakt osoba

Broj telefona

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE I PREPAKIRANJE CERTIFIKATA O SJEMENU br. ________

1. Biljna vrsta

2. Sorta

3. Kategorija

4. Dobavljač

5. Broj Uvjerenja o priznavanju usjeva, Certifikat o sortnosti za sjeme iz uvoza ____________________________

6. Broj izvornog certifikata (u slučaju prepakiranja) ________________________________________________

7. Zemlja podrijetla sjemena __________________________________________________________________

Redni brojBroj certifikata o sjemenuBroj izvješća o kvalitetiGodina proizvodnjeMasa partijeMasa jednog pakiranja ili broj zrnaBroj
pakiranja
Naziv preparata za dezinfekciju sjemenaNaziv i veličina frakcije

Klijavost

%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Vrsta certifikata na pakiranju (samoljepiva, za prošivanje, za vezanje) _______________________________

Datum podnošenja zahtjeva M.P.Podnositelj zahtjeva
______________________________________________

Obrazac broj 9.

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE I PREPAKIRANJE CERTIFIKATA O SJEMENU U MJEŠAVINI br. ________

Naziv (ime) i sjedište podnositelja zahtjeva, MB:____________________________

Ime odgovorne osobe i broj telefona:______________________________________

1. Broj certifikata o sjemenu____________________________________

Redni brojBiljna vrstaSortaPostotni udioKategorijaBroj certifikataBroj izvješća o kvalitetiGodina proizvodnje
        
        
        
        

1. Masa partije:

2. Masa jednog pakiranja:

3. Broj pakiranja:

4. Broj uvjerenja o priznavanju usjeva, certifikat o sortnosti za sjeme iz uvoza:

5. Broj izvornog certifikata (u slučaju prepakiranja):

6. Datum plombiranja:

7. Vrsta certifikata na pakiranju (samoljepivi, za prošivanje, za vezanje)

8. Naziv aktipvne tvari preparata za tretiranje sjemena

Datum podnošenja zahtjevaM. P.Podnositelj zahtjeva
______________________________________________