Pravilnik o dopunama Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

NN 30/2022 (9.3.2022.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

371

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (»Narodne novine«, broj: 53/19.) u naslovu iznad članka 7. iza riječi: »programima« dodaju se riječi: »i probnim ispitima državne mature«.

Članak 2.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

(1) Odgojno-obrazovni radnici koji sudjeluju u provedbi probnih ispita državne mature imaju pravo na nagradu koja se utvrđuje na sljedeći način:

AktivnostBruto iznos u kn
Ispitni koordinator (za vrijeme trajanja provedbe probnih ispita državne mature)1.750,00
Dežurstvo na probnim ispitima državne mature (po satu/60 minuta)30,00
Obvezni predmeti
HRVATSKI JEZIK – jedna razina (po ispitu)33,00
HRVATSKI JEZIK – viša razina (po ispitu)33,00
HRVATSKI JEZIK – osnovna razina (po ispitu)33,00
MATEMATIKA – jedna razina (po ispitu)20,00
MATEMATIKA – viša razina (po ispitu)27,00
MATEMATIKA – osnovna razina (po ispitu)13,00
ENGLESKI JEZIK – viša razina (po ispitu)28,00
ENGLESKI JEZIK – osnovna razina (po ispitu)22,00
NJEMAČKI JEZIK – viša razina (po ispitu)28,00
NJEMAČKI JEZIK – osnovna razina (po ispitu)20,00
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (po ispitu)33,00
SRPSKI JEZIK (po ispitu)43,00
TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – jedna razina (po ispitu)33,00
TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – viša razina (po ispitu)33,00
TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – osnovna razina (po ispitu)33,00
Izborni predmeti
BIOLOGIJA (po ispitu)28,00
ETIKA (po ispitu)22,00
FILOZOFIJA (po ispitu)29,00
FIZIKA (po ispitu)24,00
FRANCUSKI JEZIK – viša razina (po ispitu)24,00
GEOGRAFIJA (po ispitu)32,00
GLAZBENA UMJETNOST (po ispitu)22,00
GRČKI JEZIK (po ispitu)22,00
INFORMATIKA (po ispitu)15,00
KEMIJA (po ispitu)28,00
LATINSKI JEZIK – viša razina (po ispitu)22,00
LIKOVNA UMJETNOST (po ispitu)25,00
LOGIKA (po ispitu)14,00
NJEMAČKI JEZIK – viša razina (po ispitu)28,00
POLITIKA I GOSPODARSTVO (po ispitu)15,00
POVIJEST (po ispitu)10,00
PSIHOLOGIJA (po ispitu)24,00
SOCIOLOGIJA (po ispitu)30,00
ŠPANJOLSKI JEZIK – viša razina (po ispitu)24,00
TALIJANSKI JEZIK – viša razina (po ispitu)24,00
VJERONAUK (po ispitu)13,00


(2) Školska ustanova dužna je Ministarstvu podnijeti zahtjev za ostvarenje nagrade za sudjelovanje u provedbi probnih ispita državne mature za sve odgojno-obrazovne radnike koji u njoj rade, a koji ispunjavaju uvjete propisane stavkom 1. ovoga članka.

(3) Odluku o nagrađivanju odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/00008

Urbroj: 533-09-22-0001

Zagreb, 7. ožujka 2022.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.