Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022.

NN 32/2022 (11.3.2022.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022.

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

393

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 4. Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 20/22), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU PLINOM ZA KRAJNJE KUPCE KOJI NISU KUĆANSTVO ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2022. DO 30. LIPNJA 2022.

I.

Ovom Odlukom određuju se elementi za izračun krajnje cijene zajamčene opskrbe za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, odnosno trošak nabave plina i trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine.

II.

Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu, za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj, određuje se u iznosu od 0,6373 kn/kWh.

III.

Trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj, određuje se u iznosu od 0,0593 kn/kWh.

IV.

Trošak distribucije plina, odnosno iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina i fiksna mjesečna naknada za pojedini tarifni model, za pojedino distribucijsko područje u Republici Hrvatskoj određuju se prema Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2022.

Klasa: 391-35/22-01/8
Urbroj: 371-04-22-1
Zagreb, 7. ožujka 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.