Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 34/2022 (16.3.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

Hrvatski sabor

397

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. ožujka 2022.

Klasa: 011-02/22-02/21
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 11. ožujka 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13., 93/14., 110/15. i 40/19.) u članku 1.a podstavku 4. riječ: »i« zamjenjuje se zarezom.

U podstavku 5. točka na kraju zamjenjuje se zarezom i dodaje se podstavak 6. koji glasi:

» – Direktiva (EU) 2019/1151 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava (Tekst značajan za EGP) (SL L 186, 11. 7. 2019.).«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki 20. točka na kraju zamjenjuje se zarezom i dodaju se točke 21. i 22. koje glase:

»21. kvalificirani elektronički potpis je kvalificirani elektronički potpis u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28. 8. 2014.),

22. sredstva elektroničke identifikacije i autentifikacije visoke razine sigurnosti su vjerodajnice Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava visoke razine sigurnosti odnosno odgovarajuća sredstva elektroničke identifikacije i autentifikacije koja se uzajamno priznaju u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28. 8. 2014.).«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 2.a i članak 2.a brišu se.

Članak 4.

U članku 4. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Izvaci u elektroničkom obliku moraju biti potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom.«.

Članak 5.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predlagatelj i sudionici mogu komunicirati s registarskim sudom u papirnatom ili elektroničkom obliku, u skladu s odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 6.

U članku 5.a stavku 4. riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 3.«.

Članak 7.

U članku 9. stavku 1. riječi: »na papiru ili elektroničkim putem« brišu se.

Članak 8.

U članku 37. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Podatke koji se upisuju u sudski registar i njihovu promjenu osnivač može prijaviti i na daljinu, slanjem prijave i priloga u elektroničkom obliku, u skladu s odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 9.

U članku 37.b stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. sjedište, koje se određuje prema adresi prvog imenovanog likvidatora, a ako prvi imenovani likvidator ima prebivalište u inozemstvu, na adresi koju odredi likvidator na području Republike Hrvatske,«.

Članak 10.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Prijava za upis u sudski registar može se podnijeti registarskom sudu kao isprava u papirnatom obliku. Na takvoj prijavi javni bilježnik mora ovjeriti potpis osoba koje su ovlaštene podnijeti prijavu. Prijava se ne mora javno ovjeriti ako se odnosi na promjenu poslovne adrese u sjedištu društva, prijavu ili promjenu adrese elektroničke pošte ako se njome dostavljaju samo osobni podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora te podaci o naknadno uplaćenim ulozima i uplatama. Takvu prijavu potpisuju osobe koje su ovlaštene podnijeti prijavu za upis u registar.

(2) Prijava za upis u sudski registar može se podnijeti registarskom sudu u elektroničkom obliku. Takva prijava podnosi se elektroničkim putem preko javnog bilježnika, internetske stranice sustava sudskog registra ili internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START. Javni bilježnik ili podnositelj prijave, ako prijavu nije potrebno javno ovjeriti, potpisuje prijavu kvalificiranim elektroničkim potpisom.

(3) Osobe koje podnose prijavu za upis u sudski registar mogu komunicirati s javnim bilježnikom putem sredstava elektroničke komunikacije (videoveza i slično). Javni bilježnik provjerava identitet tih osoba pomoću sredstava elektroničke identifikacije i autentifikacije visoke razine sigurnosti. Javni bilježnik provjerava jesu li ispunjene i ostale pretpostavke za podnošenje prijave, osobito jesu li prijavu podnijele osobe koje su za to ovlaštene.

(4) Ako posumnja da su osobe koje podnose prijavu krivotvorile ili na drugi način zlouporabile identitet, da nisu poslovno sposobne ili da nemaju odgovarajuću ovlast za podnošenje prijave, da se prilikom podnošenja prijave krše propisi o sprječavanju pranja novca ili da postoje druge protupravnosti u postupku, javni bilježnik može zahtijevati njihovu fizičku prisutnost.

(5) Razlike u naknadama, nagradama i pristojbama koje se plaćaju za različite načine podnošenja prijave mogu postojati samo ako su opravdane stvarnim troškovima pojedinog načina podnošenja prijave.

(6) Sva plaćanja potrebna za upis u sudski registar mogu se izvršiti putem široko dostupne elektroničke platne usluge koja je podobna za prekogranična plaćanja i koja omogućuje identifikaciju osobe koja je izvršila uplatu.«.

Članak 11.

Iza članka 39. dodaje se članak 39.a koji glasi:

»Članak 39.a

(1) Prijava sadrži zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjene podataka upisanih u registar. Osniva li se trgovačko društvo ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja, u prijavi za upis društva u registar mora se navesti da se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja.

(2) Financijska agencija dostavlja sudu elektroničkim putem podatke o predaji financijskih isprava za one subjekte za koje je propisana obveza javne objave tih podataka s naznakom MBS-a, OIB-a i EUID-a, datuma predaje financijske isprave, vrste financijske isprave i razdoblja na koje se odnose. U glavnu knjigu elektronički se unose podaci o predaji financijskih isprava i razdoblje na koje se odnose odvojeno za svaki subjekt upisa. Sadržaj unesenih podataka istovjetan je sadržaju dostavljenih podataka.

(3) Financijska agencija dužna je registarskom sudu elektroničkim putem omogućiti pristup financijskim ispravama zaprimljenim za potrebe javne objave.«.

Članak 12.

U članku 40. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Prijavi u papirnatom obliku prilažu se prilozi u papirnatom obliku. Prilozi mogu biti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici odnosno prijepisu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i sudionike.

(3) Prijavi u elektroničkom obliku prilažu se prilozi u elektroničkom obliku. Prilozi su u izvorniku ako zadovoljavaju pretpostavku za pojedinu vrstu elektroničke isprave. Ako nije ništa drugo predviđeno, osoba koja je sastavila izvornik isprave mora ga potpisati kvalificiranim elektroničkim potpisom. Preslike isprave u elektroničkom obliku moraju također zadovoljavati pretpostavke za pojedinu vrstu elektroničke isprave. Pretpostavke se smatraju zadovoljene ako je presliku u elektroničkom obliku ovjerio javni bilježnik prema propisima kojima se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način rada javnog bilježništva kao javne službe. Osoba koja je priložila priloge u elektroničkom obliku dužna ih je čuvati najmanje deset godina od dana podnošenja prijave.«.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Ako je zakonom predviđeno da je uz prijavu za upis potrebno priložiti i javnobilježničku ispravu, javni bilježnici mogu takvu ispravu, osim u papirnatom obliku, sastaviti i u elektroničkom obliku, uz neposrednu nazočnost sudionika ili uz njihovu nazočnost na daljinu, putem sredstava elektroničke komunikacije. Na sastavljanje elektroničkih javnobilježničkih isprava i na sastavljanje javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku na daljinu primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način rada javnog bilježništva kao javne službe.

(10) Izvadak iz registra ili upisnika države članice EU-a je ovjerena isprava koja se izdaje iz registra u državi članici EU-a koja ga vodi, kao i izvadak koji je hrvatski javni bilježnik online (e-putem) pribavio iz istog registra ili upisnika države članice EU-a, tako da se autentičnost može provjeriti na digitalno uobičajeni način, a javni bilježnik je činjenice izdavanja i pribave izvatka potvrdio sukladno odredbama zakona kojim se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način rada javnog bilježništva kao javne službe.«.

Članak 13.

U članku 40.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prijavi za osnivanje novog subjekta upisa, uz isprave propisane na temelju ovoga Zakona ili drugim zakonom, osnivač subjekta dužan je priložiti izjavu na kojoj je potpis ovjerio javni bilježnik ili koja je u digitalnom obliku potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom, da ni on ni drugi subjekt upisa čiji je on član, a u kojem ima udjel u društvu koji predstavlja 5% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje društvom, nema nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko odnosno zdravstveno osiguranje, kao ni dugovanja za neto plaće radnicima.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Izjavu iz stavka 1. ovoga članka može u ime i za račun osnivača subjekta dati i osoba kojoj je osnivač subjekta dao punomoć za zastupanje u postupku osnivanja subjekta, s time da osnivač subjekta beziznimno odgovara za sadržaj izjave koju je u njegovo ime dao punomoćnik.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Centar za restrukturiranje i prodaju.«

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 14.

Iza članka 40.a dodaje se naslov iznad članka i članak 40.b koji glase:

»Elektronička komunikacija predlagatelja s registarskim sudom

Članak 40.b

(1) Kad je prijava za upis podnesena u elektroničkom obliku putem javnog bilježnika, internetske stranice sustava sudskog registra ili internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START, daljnja komunikacija predlagatelja sa sudskim registrom također se odvija u elektroničkom obliku. Provjera predlagateljevog identiteta osigurava se pomoću sredstava elektroničke identifikacije i autentifikacije visoke razine sigurnosti.

(2) Registarski sud može putem sustava sudskog registra svoja pismena izravno slati predlagatelju kao elektroničke isprave potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom. Na dostavu se primjenjuju pravila o dostavi elektroničkim putem iz članka 52.c ovoga Zakona.

(3) Predlagatelj dostavlja pismena elektroničkim putem preko javnog bilježnika, internetske stranice sustava sudskog registra ili internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju pravila o podnošenju prijave za upis iz ovoga Zakona.«.

Članak 15.

U članku 43. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Pri ispitivanju prijave upisa ili promjene člana uprave, izvršnog direktora, člana nadzornog odbora, člana upravnog odbora, prokurista i likvidatora trgovačkog društva sud će provjeriti je li ta osoba upisana u evidenciju osoba koje ne mogu biti članovi uprave, a koju vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. U slučaju sumnje, sudski registar može provjeriti putem sustava povezivanja registara je li toj osobi u drugoj državi članici Europske unije zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva. Utvrdi li da osoba ne može biti član uprave, izvršni direktor, član nadzornog ili upravnog odbora, prokurist ili likvidator trgovačkog društva, sud će odbiti upis njezina imenovanja.«.

Članak 16.

Naziv odjeljka 1.a mijenja se i glasi: »OSNIVANJE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NA DALJINU BEZ SUDJELOVANJA JAVNOG BILJEŽNIKA«.

Članak 17.

Članak 52.a mijenja se i glasi:

»(1) Osniva li se društvo s ograničenom odgovornošću ili jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću na daljinu bez sudjelovanja javnog bilježnika, prijava za upis podnosi se isključivo elektroničkim putem preko internetske stranice sudskog registra ili preko internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START.

(2) Prihvaćanjem osnivačkog akta svaki od osnivača potvrđuje potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđuje da je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja.

(3) Prihvaćanjem imenovanja svaki od direktora potvrđuje potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđuje da je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 52.b mijenja se i glasi: »Pokretanje postupka upisa osnivanja na daljinu bez sudjelovanja javnog bilježnika«.

Članak 52.b mijenja se i glasi:

»Postupak upisa osnivanja pokreće se kada sustav sudskog registra zabilježi da su svi osnivači i članovi uprave potvrdili prijavu za upis osnivanja.«.

Članak 19.

U članku 52.c stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odluke u postupku upisa registarski sud izdaje kao elektroničke isprave potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom i dostavlja podnositelju prijave putem sustava sudskog registra.«.

Članak 20.

U članku 52.d ispred riječi: »Na« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako posumnja da su osobe koje sudjeluju u postupku upisa u sudski registar krivotvorile ili na drugi način zlouporabile identitet, da nisu poslovno sposobne, da nisu ovlaštene zastupati društvo ili da nemaju odgovarajuću ovlast za podnošenje prijave, registarski sud može zahtijevati da se fizički pojave pred javnim bilježnikom koji će provesti potrebne provjere identiteta, poslovne sposobnosti i ovlasti za zastupanje.«.

Članak 21.

U članku 52.f riječi: »na daljinu bez punomoćnika« zamjenjuju se riječima: »na daljinu bez sudjelovanja javnog bilježnika«.

Članak 22.

U članku 57. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako su rješenje ili zaključak doneseni povodom prijedloga koji je podnio subjekt upisa, rješenje ili zaključak se subjektu upisa dostavljaju objavom na internetskoj stranici sudskog registra i na adresu elektroničke pošte koja je za predlagatelja upisana u sudskom registru. Dostava subjektu upisa se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana objave pismena na internetskoj stranici sudskog registra.«.

Članak 23.

U članku 63. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Na zahtjev osobe koja ima pravni interes registarski sud brisat će adresu subjekta upisa na kojoj subjekt upisa ne posluje.«.

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

Članak 24.

U članku 70. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Brisanje iz sudskog registra provodi se bez likvidacije ako subjekt upisa u roku od šest mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz sudskog registra ne učini vjerojatnim da ima imovinu.

(7) Ako subjekt upisa u roku od šest mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz registra učini vjerojatnim da ima imovinu, registarski sud donijet će rješenje o obustavi postupka brisanja koje se javno objavljuje na internetskoj stranici registra.«.

Dosadašnji stavci 6. do 15. postaju stavci 8. do 17.

Članak 25.

U članku 70.d stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka, likvidator je po okončanju likvidacije dužan poslovne knjige i dokumentaciju subjekta upisa čuvati u rokovima određenim posebnim propisima ili povjeriti na čuvanje osobi koja pruža usluge pohrane poslovne dokumentacije. U sudski registar upisat će se osoba i mjesto gdje će biti pohranjene poslovne knjige i dokumentacija subjekta upisa.«.

Članak 26.

U članku 70.e iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Imenuje li sud likvidatora nad likvidacijskom masom, likvidator će se imenovati s liste stečajnih upravitelja. Tako imenovanom likvidatoru pripada pravo na nagradu za rad i naknadu stvarnih troškova u visini koja će se odrediti uz odgovarajuću primjenu odredaba zakona kojim se uređuje stečajni postupak.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»(7) U slučaju iz stavka 6. ovog članka, likvidator je po okončanju likvidacije dužan poslovne knjige i dokumentaciju subjekta upisa čuvati u rokovima određenim posebnim propisima ili povjeriti na čuvanje osobi koja pruža usluge pohrane poslovne dokumentacije. U sudski registar upisat će se osoba i mjesto gdje će biti pohranjene poslovne knjige i dokumentacija subjekta upisa.«.

Članak 27.

U članku 83.b stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Registar putem sustava povezivanja središnjih registara razmjenjuje s registrima drugih država članica podatke koji su relevantni za osnivanje podružnica:

1. obavještava registar države članice u kojoj je upisan inozemni osnivač da je podružnica upisana u registar

2. potvrđuje primitak obavijesti kad ga registar druge države članice obavijesti da je ondje upisana podružnica hrvatskog društva

3. obavještava registar države članice u kojoj je upisan inozemni osnivač da je podružnica prestala postojati i da je brisana iz registra

4. potvrđuje primitak obavijesti kad ga registar druge države članice obavijesti da je ondje upisana podružnica hrvatskog društva prestala postojati i da je brisana iz tog registra

5. obavještava registar države članice u kojem je upisana podružnica hrvatskog društva da je kod tog hrvatskog društva došlo do sljedećih promjena:

– tvrtke

– registriranog sjedišta

– MBS-a i/ili EUID-a

– oblika društva

– imenovanja, opoziva ili ostavke članova organa toga društva i

– da su podnesena godišnja financijska izvješća za tu poslovnu godinu te

6. potvrđuje primitak odgovarajuće obavijesti koju mu pošalje registar druge države članice u pogledu inozemnog osnivača čija je podružnica upisana u registar.«.

Članak 28.

Iza članka 83.e dodaju se članci 83.f i 83.g koji glase:

»Članak 83.f

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa osigurava dostupnost informacija o:

1. pravilima o osnivanju trgovačkih društava, s osobitim naglaskom na elektroničku prijavu, identifikaciju osoba koje podnose prijavu, korištenje obrazaca i drugih isprava

2. pravilima o upisu podružnica u sudski registar, s osobitim naglaskom na elektroničku prijavu, identifikaciju osoba koje podnose prijavu i isprave potrebne za upis u sudski registar

3. pregledu pravila o imenovanju za člana upravljačkih i nadzornih organa društava kapitala, uključujući pravila o diskvalifikaciji članova organa i o načinu čuvanja informacija o diskvalificiranim članovima organa

4. pregledu ovlasti i odgovornosti upravljačkih i nadzornih organa društava kapitala, uključujući ovlasti za zastupanje društva prema trećim osobama.

(2) Informacije iz stavka 1. moraju biti u sažetom obliku besplatno dostupne, na hrvatskom i engleskom jeziku, na europskom portalu e-pravosuđe i internetskim stranicama kojima se može pristupiti putem jedinstvenog digitalnog pristupnika.

Članak 83.g

(1) Registar putem sustava povezivanja registara bez odgađanja osigurava dostupnost podataka o osobama koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, ne mogu biti članovi uprave. Registar obavještava o razlozima zbog kojih osobe ne mogu biti članovi uprave i njihovu vremenskom trajanju.

(2) U slučaju iz stavka 1. registar koristi podatke iz evidencije koju vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(3) Registar osobne podatke obrađuje i pohranjuje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 19, 4. 5. 2016.) i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka. Registar neće pohranjivati podatke duže nego što je potrebno da bi se ostvarila svrha iz stavka 1. ovoga članka.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona izvršiti usklađivanje adresnih podataka o subjektu upisa iz sudskog registra s adresama iz registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave.

(2) Usklađivanje iz stavka 1. ovog članka provest će se samo za one adrese za koje će se moći utvrditi njihova istovjetnost, pri čemu će se registarski sud koristiti i adresnim podacima registra poslovnih jedinica Državnog zavoda za statistiku.

Članak 30.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa uskladit će Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, br. 121/19.) s odredbama ovoga Zakona do 15. srpnja 2022.

Članak 31.

Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13., 93/14., 110/15. i 40/19.).

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2. i 10. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. kolovoza 2022. te članka 3. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. kolovoza 2023.

Klasa: 022-03/21-01/150

Zagreb, 9. ožujka 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.