Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

NN 34/2022 (16.3.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

Hrvatska narodna banka

405

Na temelju članka 4., članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIKUPLJANJU PODATAKA O UVJETIMA KREDITIRANJA POTROŠAČA

Članak 1.

U Uputi za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača, koja je sastavni dio Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača, točke 45. i 46. mijenjaju se i glase:

»45. Početno razdoblje fiksiranja kamatne stope definirano je kao unaprijed određeno razdoblje izraženo u mjesecima (i određeno ugovorom) tijekom kojeg se vrijednost kamatne stope ne može mijenjati. Kod ponovnih sporazuma kod kojih se prikazuje inicijalni datum plasmana prikazuje se i inicijalno početno razdoblje fiksiranja kamatne stope. Kod ponovnih sporazuma kod kojih se pod datumom plasmana prikazuje datum isplate novog iznosa prikazuje se početno razdoblje fiksiranja kamatne stope koje se odnosi na novi iznos kredita. Kod ponovnih sporazuma koji se odnose na refinanciranje prikazuje se početno razdoblje fiksiranja kamatne stope određeno ugovorom o refinanciranju. Za stanja kredita ovo obilježje odnosi se na preostalo razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope (prikazuje se preostali broj mjeseci od izvještajnog razdoblja do isteka razdoblja početnog fiksiranja kamatne stope).«

»46. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve instrumente koji su predmet izvješćivanja u smislu ove Odluke. Obilježje se popunjava za mjesečna i godišnja izvješća (»MK« i »GK« slog), na način definiran u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.«

Članak 2.

Točke 47. i 49. mijenjaju se i glase:

»47. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje kredita prema vrsti promjenjivog parametra koji se primjenjuje ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za novoodobrene kredite uz koje su prikazani modaliteti »F1000« do »F1006« obilježja »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope« te za stanja svih kredita neovisno o statusu razdoblja početnog fiksiranja kamatne stope (nije ugovoreno, u tijeku je ili je isteklo).« Za novoodobrene kredite uz koje je prikazan modalitet »F1007« obilježja »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope« popunjava se modalitet »FIKSN« ovog obilježja. Kod kredita s razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope (i u novim poslovima i u stanjima) upisuju se one referentne kamatne stope uz koje će kredit biti vezan nakon isteka tog razdoblja (ako su poznate u trenutku izvješćivanja).«

»49. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve instrumente koji su predmet izvješćivanja u smislu ove Odluke. Obilježje se popunjava za mjesečna i godišnja izvješća (»MK« i »GK« slog), na način definiran u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.«

Članak 3.

Točka 51. mijenja se i glasi:

»51. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve instrumente koji su predmet izvješćivanja u smislu ove Odluke. Obilježje se popunjava za mjesečna i godišnja izvješća (»MK« i »GK« slog), na način definiran u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.«

Članak 4.

U točki 59. podtočke 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»7. modalitet »07« – godišnji trošak servisiranja ukupnog duga

Modalitet »07« odnosi se na trošak otplate glavnice i kamata po kreditima koje su potrošaču i njegovu sudužniku (ako je uključen u izračun kreditne sposobnosti pri odobravanju kredita) odobrile kreditne ili druge financijske institucije, a koje ulaze u ukupan dug korisnika kredita, sveden na godišnju razinu. Pojam financijska institucija definiran je kao u Uredbi (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji, Prilog A, točke 2.55 i 2.56. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« ovaj se modalitet ne popunjava. Kod kredita u tranšama u ukupni dug potrošača ubraja se samo iznos nepodmirenih obveza po već isplaćenim tranšama kredita. U svrhu izračuna godišnjeg troška servisiranja duga, za dio koji se odnosi na prekoračenja po transakcijskim računima pretpostavlja se dospijeće od 12 mjeseci, a za ostale vrste kredita kod kojih datum dospijeća nije poznat, primjenjuju se odgovarajuće odredbe o trajanju ugovora o kreditu iz Odluke o efektivnoj kamatnoj stopi.«

»8. modalitet »08« – vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje

Modalitet »08« za svaki se instrument osiguranja odnosi na ukupnu vrijednost ostalih tražbina osiguranih tim instrumentom osiguranja, a koje imaju raniji prvenstveni red u naplati u odnosu na kredit koji se odobrava. Ako je kao instrument osiguranja kredita ugovorena nekretnina, odnosno ako je osnovano založno pravo (hipoteka) na nekretnini, onda se upisuje ukupna vrijednost svih tražbina koje su osigurane založnim pravom (hipotekom) na toj nekretnini i koje imaju raniji prvenstveni red u naplati u odnosu na kredit koji se odobrava. Te tražbine upisane su u teretovnici (list C) zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana. Pritom se neće upisati vrijednost one tražbine osigurane založnim pravom (hipotekom) na toj nekretnini koja ima raniji prvenstveni red u naplati ako se kreditom koji se odobrava ta ranija tražbina podmiruje u cijelosti i pripadajuće založno pravo na nekretnini (hipoteka) namjerava se obrisati iz teretovnice u roku od 90 dana od dana podmirenja ranije tražbine u cijelosti. Neće se upisati ni vrijednost onih tražbina kod kojih je iz dostupnih evidencija poznato da su povezani plasmani redovno dospjeli i otplaćeni, odnosno da se odnose na zatvorene kredite. Dodatno, u slučaju da se pri ugovaranju ponovnih sporazuma u teretovnici (list C) upisuje tražbina 2. reda za istu kreditnu partiju, a koja istodobno uključuje iznos ponovnog sporazuma i iznos eventualnoga stvarnog novog posla, u sklopu modaliteta »08« ne prikazuju se one prethodne tražbine koje se odnose na isti kredit po kojemu je izvršena promjena, a kako ne bi došlo do dvostrukog vrednovanja ostalih izloženosti.«

Članak 5.

U Prilogu 1., točki 1.2. Ulazni slog izvješća »MK«, polje 21. mijenja se i glasi:

BrojNaziv poljaTip poljaDuljina poljaPozicija poljaSadržaj poljaPopunjava se
21.Novi posaoN2108 – 10901, 02, 03, 04, 05, 06OBV

Članak 6.

U Prilogu 1., točki 1.3. Ulazni slog izvješća »GK«, dodaju se polja 17.,18. i 19. te glase:

BrojNaziv poljaTip poljaDuljina poljaPozicija poljaSadržaj poljaPopunjava se
17.Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stopeAN593 – 97Obilježje 36 Upute*OBV
18.Vrsta referentne kamatne stopeAN598 – 102Obilježje 39 Upute*OBV
19.Valuta referentne kamatne stopeAN3103 – 105Obilježje 41 Upute*OBV

Članak 7.

U Prilogu 3. Upute točke 6., 7., 8., 9., 10., 11., 43., 44., 45. i 46. mijenjaju se i glase:

Redni brojKontrolaŠifra
pogreške
Primjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaPrimjenjuje se u izvješću
6.

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1002«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 3 mjeseca

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1003«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 12 mjeseca

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1004«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 36 mjeseca

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1005«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 60 mjeseca

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1006«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 120 mjeseca

61130. 9. 2020.30. 11. 2021.MK
7.

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »ADMIN«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1000«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »FIKSN«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1007«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »XXXXX«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> »F1007«

67130. 9. 2020.30. 11. 2021.MK
8.Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1007«, tada je Vrsta referentne kamatne stope = »FIKSN«61430. 9. 2020.30. 11. 2021.MK
9.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »XXXXX«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> »F1000«671 (W)30. 9. 2020.30. 11. 2021.MK
10.

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »EUR«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »LIBOR«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »USD«, »GBP«, »EUR«, »JPY« ili »CHF«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »NRS01« ili »NRS02«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK« ili »EUR«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »NRS03«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK«, »EUR«, »USD« ili »CHF«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »ZIBOR«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »TRZMF«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK« ili »EUR«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »XXX«

674 (W)30. 9. 2020.30. 11. 2021.MK
11.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF« ili »DEPOZ«, tada je Valuta referentne kamatne stope = Valuta ili Valuta indeksacije674 (W)30. 9. 2020.30. 11. 2021.MK
43.Vrijednost u polju Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope mora biti = »F1000« – »F1007«61030. 9. 2020.30. 11. 2021.MK
44.Vrijednost u polju Vrsta referentne kamatne stope mora biti = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF«, »DEPOZ«, »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«66230. 9. 2020.30. 11. 2021.MK
45.Ako je Valuta referentne kamatne stope = »XXX«, tada Vrsta referentne kamatne stope mora biti »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«66230. 9. 2020.30. 11. 2021.MK
46.Vrijednost u polju Valuta referentne kamatne stope mora postojati na popisu valuta66430. 9. 2020.30. 11. 2021.MK

U Prilogu 3. Upute dodaju se točke 75. – 84. koje glase:

Redni brojKontrolaŠifra
pogreške
Primjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaPrimjenjuje se u izvješću
75.

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1002«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 3 mjeseca

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1003«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 12 mjeseca

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1004«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 36 mjeseca

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1005«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 60 mjeseca

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1006«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 120 mjeseca

61131. 12. 2021.MK, GK
76.

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »ADMIN«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1000«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »FIKSN«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1007«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »XXXXX«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> »F1007«

67131. 12. 2021.MK, GK
77.Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1007«, tada je Vrsta referentne kamatne stope = »FIKSN«61431. 12. 2021.MK, GK
78.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »XXXXX«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> »F1000«671 (W)31. 12. 2021.MK, GK
79.

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »EUR«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »LIBOR«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »USD«, »GBP«, »EUR«, »JPY« ili »CHF«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »NRS01« ili »NRS02«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK« ili »EUR«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »NRS03«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK«, »EUR«, »USD« ili »CHF«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »ZIBOR«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »TRZMF«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK« ili »EUR«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »XXX«

674 (W)31. 12. 2021.MK, GK
80.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF« ili »DEPOZ«, tada je Valuta referentne kamatne stope = Valuta ili Valuta indeksacije674 (W)31. 12. 2021.MK, GK
81.Vrijednost u polju Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope mora biti = »F1000« – »F1007«61031. 12. 2021. 
MK, GK
82.Vrijednost u polju Vrsta referentne kamatne stope mora biti = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF«, »DEPOZ«, »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«66231. 12. 2021. 
MK, GK
83.Ako je Valuta referentne kamatne stope = »XXX«, tada Vrsta referentne kamatne stope mora biti »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«66231. 12. 2021.MK, GK
84.Vrijednost u polju Valuta referentne kamatne stope mora postojati na popisu valuta66431. 12. 2021.MK, GK


Članak 8.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke za izvješćivanje o uvjetima kreditiranja, koja je sastavni dio Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača, u poglavlju 3.2.1. Formalne i logičke kontrole,

točka 11. alineja 5. mijenja se i glasi:

– »Polje 5 (Oznaka protustranke) sadržava oznaku protustranke, koja može biti »FZ« ili »ND«. Ovisno o vrsti protustranke, kontrolira se polje 6 (Identifikator protustranke): ako polje 5 sadržava »FZ« (domaće fizičke osobe), u modalitetu »MK« polje 6 mora sadržavati važeći OIB protustranke, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju; u modalitetu »GK« polje 6 može sadržavati i oznaku »00000000000«, a iznimno i u modalitetu »MK« za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701«. Ako polje 5 sadržava »ND« (nerezidenti fizičke osobe), polje 6 mora sadržavati jedanaest nula (»00000000000«).«

točka 11. alineja 16. mijenja se i glasi:

– »Polje 17 (Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope) popunjava se za mjesečna i godišnja izvješća prema Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.«

točka 11. alineja 17. mijenja se i glasi:

– »Polje 18 (Vrsta referentne kamatne stope) popunjava se za mjesečna i godišnja izvješća prema Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.«

točka 11. alineja 18. mijenja se i glasi:

– »Polje 19 (Valuta referentne kamatne stope) popunjava se za mjesečna i godišnja izvješća prema Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.«

Članak 9.

U Prilogu 4. Dodatna pojašnjenja uz izvještajne slogove »MK« i »GK« dodaje se točka 119. koja glasi:

»119. Prikaz kamatne stope kod dospjelih kredita

Kod stanja dospjelih kredita kod kojih se kamatna stopa više ne obračunava (i ne postoji zatezna kamatna stopa), iako je stvarno primijenjena kamatna stopa jednaka 0%, kako ne bi došlo do utjecaja na agregatne kamatne stope, potrebno je nastaviti prikazivati zadnju kamatnu stopu koja je bila primijenjena na taj kredit.«

Članak 10.

Obveznici izvješćivanja dužni su, u skladu s ovom Odlukom, prva godišnja izvješća »GK« dostaviti sa stanjem na dan 31. prosinca 2021., a prva mjesečna izvješća »MK« sa stanjem na dan 31. ožujka 2022.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 74-091/03-22/BV
Zagreb, 10. ožujka 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.