Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova

NN 34/2022 (16.3.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

406

Na temelju članka 7. stavka 6. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« 19/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. ožujka 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MIROVINSKIH DRUŠTAVA I DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova (»Narodne novine« broj 52/14 i 41/17), u članku 4. stavku 1. iza točke 19. dodaje se točka 20. koja glasi »20. jedinstveni identifikator LEI«.

(2) U članku 4. stavku 2. ispred brojke »13.«. briše se riječ »i«, a nakon brojke »13.«. dodaju se riječi »i 20.«.

Članak 2.

(1) U članku 5. stavku 1. iza točke 12. dodaje se točka 13. koja glasi »13. jedinstveni identifikator LEI«.

(2) U članku 5. stavku 2. ispred brojke »4.« briše se riječ »i«, a nakon brojke »4.« dodaju se riječi »i 13.«.

Članak 3.

U Prilogu 1. u obrascu »PODACI ZA MIROVINSKO DRUŠTVO« iza rubrike »Matični broj subjekta:« dodaje se rubrika koja glasi:

»

LEI:

«.

Članak 4.

U Prilogu 2. u obrascu »PODACI ZA FOND« iza rubrike »ISIN oznaka (broj):« dodaje se rubrika koja glasi:

»

LEI:

«.

Članak 5.

(1) Mirovinsko društvo dužno je podatke o jedinstvenom identifikatoru LEI iz članaka 1. i 2. ovog Pravilnika dostaviti Agenciji u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-03/04

Urbroj: 326-01-70-72-22-1

Zagreb, 10. ožujka 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.