Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava

NN 34/2022 (16.3.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

408

Na temelju članka 13. stavka 6. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. ožujka 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava (»Narodne novine« broj 60/14 i 91/16), u članku 3. stavku 1. iza točke 13. dodaje se točka 14. koja glasi »14. jedinstveni identifikator LEI«.

(2) U članku 3. stavku 2. ispred brojke »8.« briše se riječ »i«, a nakon brojke »8.« dodaju se riječi »i 14.«.

Članak 2.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je podatke o jedinstvenom identifikatoru LEI iz članka 1. ovog Pravilnika dostaviti Agenciji u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-11/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-2

Zagreb, 10. ožujka 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.