Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova

NN 34/2022 (16.3.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

409

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19 i 110/21) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. ožujka 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UAIF-ova I AIF-ova

Članak 1.

(1) U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-a i AIF-ova (»Narodne novine« broj 20/19), u članku 2. stavku 1. iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi »19. jedinstveni identifikator LEI«.

(2) U članku 2. stavku 2. ispred broja »12.«. briše se riječ »i«, a nakon brojke »12.«. dodaju se riječi »i 19.«.

Članak 2.

(1) U članku 3. stavku 1. iza točke 13. dodaje se točka 14. koja glasi »14. jedinstveni identifikator LEI«.

(2) U članku 3. stavku 2. ispred brojke »4.«. briše se riječ »i«, a nakon brojke »4.«. dodaju se riječi »i 14.«.

Članak 3.

U Prilogu 1. u obrascu »PODACI ZA UAIF« iza rubrike »Matični broj subjekta:« dodaje se rubrika koja glasi:

»

LEI:

«.

Članak 4.

U Prilogu 2. Pravilnika u obrascu »PODACI ZA AIF« iza rubrike »ISIN oznaka (broj):« dodaje se rubrika koja glasi:

»

LEI:

«.

Članak 5.

(1) UAIF i zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem te UAIF za zatvoreni AIF s vanjskim upravljanjem dužni su podatke o jedinstvenom identifikatoru LEI iz članaka 1. i 2. ovog Pravilnika dostaviti Agenciji u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-02/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-2
Zagreb, 10. ožujka 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.