Uredba o izmjeni Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova

NN 35/2022 (17.3.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

412

Na temelju članka 29. stavka 4. i članka 29.a stavka 2. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09., 145/10., 26/11., 144/12., 14/14., 94/18. i 52/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O POSEBNOJ NAKNADI ZA OKOLIŠ ZBOG NESTAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE I ZBOG NESMANJIVANJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 1.

U Uredbi o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova (»Narodne novine«, broj 116/18.), u članku 3. stavci 3. i 5. mijenjaju se i glase:

»(3) Posebna naknada za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište određuje se u kn/MJ i obračunava se prema sljedećim razredima:

– 0 % – 3 % energije biogoriva – naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,01 kn/MJ

– 3,01 % – 5 % energije biogoriva – naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,01 kn/MJ

– više od 5 % energije biogoriva – naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,01 kn/MJ.

(5) Posebna naknada zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova određuje se u kn/kgCO2 te se obračunava prema sljedećim razredima:

– 0 % – 2 % smanjenja emisija stakleničkih plinova – naknada za propušteno smanjenje emisija u ovom razredu iznosi 0,01 kn/kgCO2

– 2,01 % – 6 % smanjenja emisija stakleničkih plinova – naknada za propušteno smanjenje emisija u ovom razredu iznosi 0,01 kn/kgCO2.«.

Članak 2.

Obveznici stavljanja biogoriva na tržište dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe dostaviti Ministarstvu izvješće o količinama biogoriva stavljenim na tržište Republike Hrvat­ske za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. ožujka 2022.

Članak 3.

Članak 1. ove Uredbe ostaje na snazi do 31. prosinca 2022.

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2022.

Klasa: 022-03/22-03/26
Urbroj: 50301-05/27-22-2
Zagreb, 17. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.